Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2018 z podziałem...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2018 z podziałem na zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRaszyn
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-31
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Raszyn
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-16
 • Numer ogłoszenia506084-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506084-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.

Gmina Raszyn: Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2018 z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Raszyn, krajowy numer identyfikacyjny 54663800000, ul. ul. Szkolna  , 05090   Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 017 770, e-mail zam.publ@raszyn.pl, faks 227 017 778.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.raszyn.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.bip.raszyn.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.raszyn.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty (bieżące utrzymanie) dróg na terenie Gminy Raszyn w roku 2018 z podziałem na zadania
Numer referencyjny: ZP.271.1.1.2018.DC
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Wykonawca może złożyć ofertę na jedno wybrane lub oba zadania


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr 1 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn. Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania dróg: • nawierzchni bitumicznej: - wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów, - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, - bieżący remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową, (wzmocnienie podbudowy naprawionego miejsca masą mineralno- asfaltową oraz wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa - remont nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej (podwójne powierzchniowe utrwalenie), - skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i oczyszczenie naprawianego miejsca nawierzchni, - uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca, - malowanie daty wykonania naprawy, - przełożenie istniejących krawężników z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - przełożenie istniejących obrzeży z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - przełożenie istniejące kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - ułożenie ścieku z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - rozebranie krawężników, obrzeży, oporników, kostki betonowej, - korytowanie, - wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielęgnacją, - wykonanie nawierzchni/podbudowy z kruszywa 0-31,5, 0-63. - kruszywo frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63. • Nawierzchni z destruktu bitumicznego: - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z destruktu bitumicznego - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, rozścielenie i zagęszczenie, - wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem, - lokalne uzupełnienie nawierzchni destruktem asfaltowy, rozścielenie i zagęszczenie, - przewóz destruktu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, • Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej: - frezowanie istniejącej nawierzchni, - skropienie i mechanicznie czyszczenie nawierzchni drogowej, - wywóz destruktu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, • Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej - regulacja pionowa infrastruktury podziemnej (studni kanalizacyjnych, wodociągowych teletech-nicznych, zaworów wodociągowych, kratek ściekowych, ulicznych) - wymiana krat wpustu drogowego, pokryw studni oraz skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej. • Odtworzenie oznakowania cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu. Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu remontów jezdni o nawierzchni bitumicznej zarządzanych przez Gminę Raszyn. Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralną asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Dotyczy to również poprawy podbudowy. W okresie gdy wytwórnia mas bitumicznych nie funkcjonuje z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tzn. niskie temperatury dopuszcza się użycie recyklera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A. Zadanie nr 2 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn. Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót: - rozebranie elementów betonowych dróg tj. tłucznia kamiennego, betonu, płyt chodnikowych, kra-wężników, obrzeży, kostki, części przelotowej przepustów, płyt żelbetowych MON, - rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 4 cm, - wywóz ziemi i gruzu z terenu budowy na odległość do 5 km, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa, 5 MPa) gr. 10 cm, - równanie i profilowanie przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem podłoża, - wykonanie koryta gr. 10 cm, 15 cm, lub 20 cm wraz z zagęszczeniem , - wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 12 cm, - uzupełnianie ubytków kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5 lub 0-63, - wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5, 4-31,5 gr. 7cm, - zagęszczenie przez wałowanie, - miejscowe uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, gr. 10 cm, - obłożenie skarp rowów płytami betonowymi, ażurowymi. Wypełnienie wolnych przestrzeni humu-sem i obsianiem trawą, - przełożenie płyt betonowych, ażurowych. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą, - oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 10 lub 20 cm, - przepusty rurowe pod zjazdami z rur PCVØ 400, - wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=15cm, - wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=25cm, - ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki 8 cm układanego na płask na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm, - ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x15 na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm, - odtworzenie trawników- posianie trawy z warstwą humusu gr. 10 cm, - przełożenie nawierzchni z elementów betonowych tj. płyt drogowych gr. 15 cm (trylinka), płyt chodnikowych 50x50x7, kostki betonowej 8 cm lub 6 cm, krawężników 15x30x100, 20x30x100, obrzeży 8x30x100, 6x20x100 - ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50, płyt betonowych 35x35 na podsypce cementowo- piaskowej lub piaskowej, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm (szarej lub kolorowej), - ustawienie krawężników betonowych 20x30 i 15x30na ławie i oporem z betonu B15, - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 i 8x30 na ławie i oporem z betonu B15, - wykonanie płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych 200x50x7 cm, - wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm, - cięcie mechanicznie nawierzchni betonowej lub asfaltowej, - przewóz elementów betonowych i sypkich z załadunkiem i rozładunkiem (na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego), - kruszywo stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63 - separacja warstw gruntu geowłókniną, -wymiana krat wpustu drogowego, studni na D400, skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej, - regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr B.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233141-9
45233140-2
45453000-7
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający zastrzega możliwość udzielenia w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017, poz. 1579) w zakresie każdego z zadań oddzieleni. Zakres w/w robót w zakresie zadania nr 1 może dotyczyć robót asfaltowych, ziemnych i rozbiórkowych, brukarskich, podbudowy z kruszywa, nawierzchni z destruktu, regulacja i wymiana urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, organizacji ruchu . Zakres w/w robót w zakresie zadania nr 2 może dotyczyć robót ziemnych i rozbiórkowych, brukarskich, nawierzchni i podbudowy z kruszywa, odwodnienia korpusu drogowego, zieleń drogowa regulacja i wymiana urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej . W/w roboty zostaną udzielone na podstawie odrębnej umowy na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i przyjętego przez Zamawiającego kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte w kosztorysie ofertowym zamówienia podstawowego, a jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, podstawą kalkulacji będzie opracowanie oparta na średnich: - narzutach zysku, - kosztach pośrednie, - stawkach ( przyjętych dla robót ogólnobudowlano -remontowych dla miejscowości województwa mazowieckiego), - cenach publikowanych przez kwartalnik SEKOCENBUD aktualny na czas wykonywania robót, a dla materiałów specjalistycznych wg faktur zakupu. Natomiast nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specjalistycznych wg kalkulacji własnej.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c) zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, iż Wykonawca posiada stosowne doświadczenie oraz dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał roboty budowlane w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, tj: - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie / rozbudowie / przebudowie / remoncie dróg o nawierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy) każda z robót - w przypadku składania oferty na zadanie nr 1. - 2 (dwóch) robót budowlanych polegających na budowie/ rozbudowie/ przebudowie/ remoncie / naprawie elementów dróg o nawierzchni betonowej i /lub naprawie/ bieżącym utrzymaniu dróg gruntowych o wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy) każda z robót - w przypadku składania oferty na zadanie nr 2. 2) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w tym: a) co najmniej 1 osobą, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub uprawnienia konstrukcyjno - budowlane bez ograniczeń (pełniącą rolę Kierownika robót), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11.09.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) – w przypadku składania oferty na zadanie nr 1 i nr 2. b) min. 3 osoby – pracownicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani – w przypadku zakładania oferty na zadanie nr 1 i nr 2. Zamawiający nie dopuszcza łączenia osób w poszczególnych zadaniach. 3) w zakresie potencjału technicznego niezbędnego do wykonania zamówienia: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: W przypadku składania oferty na zadanie nr 1: - układarką mas bitumicznych wyposażoną w sterownik elektryczny oraz deskę wibracyjną – min. 1 szt. - samojezdną skrapiarką – min. 1 szt. - frezarką – min. 1 szt. - walcem statycznym – min. 1 szt. - walcem ogumionym – min. 1 szt. - samochodem ciężarowym o ładowności min. 5 t każdy – min. 2 szt. - zagęszczarką płytową – min. 2 szt. - równiarką samobieżną 100 KM – min. 1 szt. W przypadku składania oferty na zadanie nr 2: - równiarką samobieżną 100 KM – min. 1 szt. - spycharką gąsienicową 100-150 KM – min. 1 szt. - koparką samobieżną 0,25 – 0,6 M3 – min. 2 szt. - walcem statycznym – min. 1 szt. - zagęszczarka płytowa – min. 2 szt. - samochodem ciężarowym o ładowności min. 5 t każdy – min. 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga aby przy realizacji zamówienia, (działając na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp), wykonawca zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze co najmniej: 3 (trzy) osoby, które będą wykonywać czynności w zakresie prac robót drogowych na cały okres w realizacji zamówienia , na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga, aby zatrudnienie przy realizacji zamówienia, trwało w całym okresie wykonania zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przez osobę zatrudnioną lub przez Wykonawcę przed zakończeniem trwania umowy, wykonawca będzie zobowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby. Szczegółowe warunki realizacji wymagań określonych przez Zamawiającego na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, w szczególności sposób dokumentowania zatrudnienia, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, zawarte są we wzorze umowy, stanowiącym załącznik G i H do SIWZ.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w pkt 5.1 SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 5.1 Wykonawca składa w formie oświadczenia – Zamawiający udostępnia wzór oświadczeń – Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1.1 Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty te zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone – (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) UWAGA: Dowodami są o których mowa powyżej są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 6.1.2 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania). 6.1.3. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg. wzoru przedstawionego przez Zamawiającego na dalszym etapie postępowania) Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty, o których mowa powyżej budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 6.2.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; 6.2.2 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej: w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wykaz dokumentów, jakie Wykonawca powinien dołączyć do oferty określony został w punkcie XVI SIWZ. Postępowanie Zamawiającego oraz Wykonawcy po otwarciu ofert opisane zostało w punkcie 14.6 SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
/ Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Zadanie nr 1 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), Zadanie nr 2 – 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych). 8.2/ Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 8.3/ Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. z 2016 r. poz. 359/

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego 20,00
częstotliwość objazdów dróg 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Warunki zmiany umowy. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy: 1) konieczności wykonania robót zamiennych polegających na zmianie sposobu wykonania jakie-goś elementu, technologii, lub zmianie cech elementu bez zmiany rodzaju i charakteru robót, a także zmiany celu jaki ma być w ich efekcie osiągnięty tj. nie powodujących rozszerzenia zakre-su zamówienia objętego umową, 2) kolizji z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym lub innymi obiektami, 3) zmiany lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy, 4) zmiany osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę – wskazanych w Ofercie Wy-konawcy (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy, inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ; 5) wystąpienia konieczności zmian osób przy pomocy których Wykonawca realizuje Umowę, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 6) zmian związanych ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mają-cym wpływ na realizację Przedmiotu Umowy. 7) zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, którego ma zastąpić nowy wy-konawca: w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub naby-cia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia wa-runki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocią-ga to za sobą innych istotnych zmian umowy. 2. Zmiana należnego Wykonawcy wynagrodzenia w odniesieniu do robót o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2– ustalona zostanie w ten sposób, iż za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną ceny jednost-kowe z kosztorysu ofertowego, a ilości robót na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego przez Zamawiającego obmiaru. Jeżeli roboty nie występowały w kosztorysie ofertowym, a są niezbędne do rozliczenia robót za-miennych/dodatkowych, podstawą kalkulacji będą: 1) dane wyjściowe do kosztorysowania z formularza ofertowego w zakresie kosztów robocizny, na-rzutu kosztów pośrednich i zysku, 2) ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez kwartalnik SE-KOCENBUD aktualny na czas ich wbudowania i wykorzystania, a dla materiałów specjali-stycznych wg faktur zakupu, 3) nakłady robocizny i nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR-ów), a dla robót specja-listycznych wg kalkulacji własnej. 3. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 PZP przewiduje się możliwość zmiany wysokości wynagrodze-nia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: a) stawki podatku od towarów u usług, b) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę – wprowadzenie zmiany wymaga złożenia przez Wykonawcę: - wniosku o dokonanie zmiany, - szczegółowego uzasadnienia wpływu zmian, o których mowa w lit. a-b, na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, zawierającego w szczególności kalkulację uwzględniającą, zależnie od zakresu zmian: kosztorys przedstawiający proponowane ceny jednostkowe, liczba pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia, wskazanie liczby pracowników objętych ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem zdrowotnym, - dokumentu potwierdzającego objęcie podatkiem od towarów i usług dostaw lub usług świadczonych przez Wykonawcę w związku z realizacją zamówienia; wprowadzone zmiany wynagrodzenia do umowy będą obowiązywały od pierwszego dnia miesiąca następującego po zawarciu aneksu (wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie podlega zmianie, jeżeli zmiana wskaźników określonych w art. 142 ust. 5 PZP zostanie wprowadzona aktami prawa opublikowanymi na dzień wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). 4. Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, tylko na warunkach określonych w Umowie. 19.7/ Zmiany postanowień zawartej umowy będą dokonywane wyłącznie na podstawie pisemnego aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.18 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.19 W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm./
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów art. 11 ust.4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późniejszymi zmianami), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być opatrzone klauzulą: „Nie udostępniać innym Wykonawcom”. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - w rozumieniu art. 11 ust. 4 Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. 7.18 Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 7.19 W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r.. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia /Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 ze zm./
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr 1 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty (bieżące utrzymanie) dróg o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Raszyn. Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót w ramach bieżącego utrzymania dróg: • nawierzchni bitumicznej: - wycięcie i skucie uszkodzonego miejsca z nadaniem regularnych kształtów, - wywóz materiałów z rozbiórki na odległość do 5 km, - bieżący remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno- asfaltową, (wzmocnienie podbudowy naprawionego miejsca masą mineralno- asfaltową oraz wbudowanie mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa - remont nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej (podwójne powierzchniowe utrwalenie), - skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową i oczyszczenie naprawianego miejsca nawierzchni, - uszczelnienie elastyczną emulsją asfaltową krawędzi naprawionego miejsca, - malowanie daty wykonania naprawy, - przełożenie istniejących krawężników z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - przełożenie istniejących obrzeży z odzysku z wykonaniem ławy i oporu betonowego, - ustawienie obrzeży betonowych wraz z ławą i oporem betonowym, - ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - przełożenie istniejące kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - ułożenie ścieku z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej, - rozebranie krawężników, obrzeży, oporników, kostki betonowej, - korytowanie, - wykonanie podbudowy z betonu C12/15 wraz z pielęgnacją, - wykonanie nawierzchni/podbudowy z kruszywa 0-31,5, 0-63. - kruszywo frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63. • Nawierzchni z destruktu bitumicznego: - profilowanie i zagęszczenie nawierzchni z destruktu bitumicznego - wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego, rozścielenie i zagęszczenie, - wykonanie nawierzchni z destruktu bitumicznego wraz z zagęszczeniem, - lokalne uzupełnienie nawierzchni destruktem asfaltowy, rozścielenie i zagęszczenie, - przewóz destruktu wraz z załadunkiem i rozładunkiem na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego, • Remont nawierzchni bitumicznej poprzez ułożenie nakładki asfaltowej: - frezowanie istniejącej nawierzchni, - skropienie i mechanicznie czyszczenie nawierzchni drogowej, - wywóz destruktu z terenu rozbiórki na odległość do 5 km, - wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno- asfaltową, - wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej, • Regulacja i wymiana istniejących urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej - regulacja pionowa infrastruktury podziemnej (studni kanalizacyjnych, wodociągowych teletech-nicznych, zaworów wodociągowych, kratek ściekowych, ulicznych) - wymiana krat wpustu drogowego, pokryw studni oraz skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej. • Odtworzenie oznakowania cienkowarstwowego w miejscu wykonanego remontu. Ustalenia zawarte w niniejszym opisie dotyczą prowadzenia robót przy wykonywaniu remontów jezdni o nawierzchni bitumicznej zarządzanych przez Gminę Raszyn. Remonty nawierzchni bitumicznej winny być wykonywane nową masą mineralną asfaltową o parametrach zgodnych z istniejącą nawierzchnią. Dotyczy to również poprawy podbudowy. W okresie gdy wytwórnia mas bitumicznych nie funkcjonuje z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne tzn. niskie temperatury dopuszcza się użycie recyklera. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr A.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233141-9, 45233140-9, 45453000-7, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA OFERTY 60,00
Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego 20,00
Częstotliwość objazdów dróg 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remonty (bieżące utrzymanie) dróg gruntowych oraz jezdni, chodników, placów i zjazdów z elementów betonowych na terenie Gminy Raszyn. Dla wykonania przedmiotu zamówienia jak wyżej, przewiduje się następujące asortymenty robót: - rozebranie elementów betonowych dróg tj. tłucznia kamiennego, betonu, płyt chodnikowych, kra-wężników, obrzeży, kostki, części przelotowej przepustów, płyt żelbetowych MON, - rozebranie nawierzchni z mieszanki mineralno- asfaltowej gr. 4 cm, - wywóz ziemi i gruzu z terenu budowy na odległość do 5 km, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z chudego betonu gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 10 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 0-63 gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie 31,5-63 gr. 15 cm, - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem (2,5 MPa, 5 MPa) gr. 10 cm, - równanie i profilowanie przy użyciu równiarki wraz z zagęszczeniem podłoża, - wykonanie koryta gr. 10 cm, 15 cm, lub 20 cm wraz z zagęszczeniem , - wykonanie nawierzchni żwirowej gr. 12 cm, - uzupełnianie ubytków kruszywem kamiennym frakcji 0-31,5 lub 0-63, - wykonanie nawierzchni z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-31,5, 4-31,5 gr. 7cm, - zagęszczenie przez wałowanie, - miejscowe uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem, gr. 10 cm, - obłożenie skarp rowów płytami betonowymi, ażurowymi. Wypełnienie wolnych przestrzeni humu-sem i obsianiem trawą, - przełożenie płyt betonowych, ażurowych. Wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą, - oczyszczenie rowów z namułu wraz z profilowaniem dna i skarp, gr. namułu 10 lub 20 cm, - przepusty rurowe pod zjazdami z rur PCVØ 400, - wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=15cm, - wykonanie korytek odwodnieniowych z rusztem żeliwnym h=25cm, - ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki 8 cm układanego na płask na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm, - ścieki uliczne z prefabrykowanych elementów betonowych 50x50x15 na podsypce cementowo- piaskowej 4 cm, - odtworzenie trawników- posianie trawy z warstwą humusu gr. 10 cm, - przełożenie nawierzchni z elementów betonowych tj. płyt drogowych gr. 15 cm (trylinka), płyt chodnikowych 50x50x7, kostki betonowej 8 cm lub 6 cm, krawężników 15x30x100, 20x30x100, obrzeży 8x30x100, 6x20x100 - ułożenie chodnika z płyt betonowych 50x50, płyt betonowych 35x35 na podsypce cementowo- piaskowej lub piaskowej, - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm lub 8 cm (szarej lub kolorowej), - ustawienie krawężników betonowych 20x30 i 15x30na ławie i oporem z betonu B15, - ustawienie obrzeży betonowych 6x20 i 8x30 na ławie i oporem z betonu B15, - wykonanie płyt żelbetowych podwójnie zbrojonych 200x50x7 cm, - wykonanie podsypki z piasku średnioziarnistego gr. 10 cm, - cięcie mechanicznie nawierzchni betonowej lub asfaltowej, - przewóz elementów betonowych i sypkich z załadunkiem i rozładunkiem (na odległość do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiającego), - kruszywo stabilizowane mechanicznie frakcji 0-31,5, 0-63, 31,5-63 - separacja warstw gruntu geowłókniną, -wymiana krat wpustu drogowego, studni na D400, skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantów, - demontaż i montaż płyty nastudziennej, - regulacja pionowa elementów infrastruktury podziemnej, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr B.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233141-9, 45233140-9, 45453000-7, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena oferty 60,00
czas przystapienia Wykonawcy do naprawy w obrębie pasa drogowego 20,00
Częstotliwość objazdów dróg 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie drenażu wzdłuż ulic - Ząbki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie drenażu wzdłuż ulic - kanalizacji zewnętrznej. Praca na terenie Ząbek. Możliwość rozpoczęcia prac od zaraz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI