Remont ulicy Gospodarczej oraz remont ulicy Fiołkowej w Świdniku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont ulicy Gospodarczej oraz remont ulicy Fiołkowej w Świdniku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŚwidnik
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Miejska Świdnik
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586714-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586714-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Miejska Świdnik: Remont ulicy Gospodarczej oraz remont ulicy Fiołkowej w Świdniku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Świdnik, krajowy numer identyfikacyjny 431019359, ul. Stanisława Wyspiańskiego  27 , 21-040   Świdnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 751 76 02, e-mail zampub@e-swidnik.pl, faks 81 751 76 08.
Adres strony internetowej (URL): http://umswidnik.bip.lubelskie.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://umswidnik.bip.lubelskie.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Miasta Świdnik, ul.Wyspiańskiego 27, 21-040 Świdnik

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulicy Gospodarczej oraz remont ulicy Fiołkowej w Świdniku
Numer referencyjny: WIZ-Z.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i robót budowlanych, pod nazwą: „Remont ulicy Gospodarczej oraz remont ulicy Fiołkowej w Świdniku” z podziałem na zadania: zadanie 1: „Remont ulicy Gospodarczej w Świdniku” zadanie 2: „Remont ulicy Fiołkowej w Świdniku” 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 – Remont ulicy Gospodarczej w Świdniku: 2.1 Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 2) Badania geotechniczne podłoża 3) Dokumentacja projektowa a)projekt wykonawczy remontu, b)projekt stałej organizacji ruchu, c)opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia, d)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4) Roboty budowlane 2.2 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi, aktualizacja danych w ośrodku geodezyjnym. 2) W razie konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej części działki, sporządzenie operatu geodezyjnego zawierającego wykaz zmian gruntowych i przekazanie go Zamawiającemu celem załączenia do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 2.3 Badania geotechniczne 1) Wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni drogowej dla celów projektowych. 2.4 Dokumentacja projektowa: 1) Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych ulicy 2) Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 3) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia: a) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, b) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów), c)Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie. 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne 2.5 Roboty budowlane Roboty budowlane remontowe wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy. W ramach robót: 1) Profilowanie istniejącej nawierzchni 2) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, 3) Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego , 4) Dowiązanie i regulacja warstwą kruszywa istniejących zjazdów do wykonanej nawierzchni betonowej 2.6 Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 1) Długość ulicy – ok. 1750 m, 2) Zakładana powierzchnia nawierzchni do utwardzenia – ok. 8750 m², 3. Ogólny opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 – Remont ulicy Fiołkowej w Świdnik 3.1 Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 2) Badania geotechniczne podłoża 3) Dokumentacja projektowa a) projekt wykonawczy remontu, b )projekt stałej organizacji ruchu, c) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4) Roboty budowlane 3.2 Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi, aktualizacja danych w ośrodku geodezyjnym. 2) W razie konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej części działki, sporządzenie operatu geodezyjnego zawierającego wykaz zmian gruntowych i przekazanie go Zamawiającemu celem załączenia do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 3.3 Badania geotechniczne 1) Wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni drogowej dla celów projektowych. 3.4 Dokumentacja projektowa: 1) Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych ulicy 2) Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 3) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia: a) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, b) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów), c) Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie. 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne 3.5 Roboty budowlane Roboty budowlane remontowe wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy. W ramach robót: 1) Profilowanie istniejącej nawierzchni 2) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, 3) Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego , 4) Dowiązanie i regulacja warstwą kruszywa istniejących zjazdów do wykonanej nawierzchni betonowej 3.6 Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 1) Długość ulicy – ok. 450 m, 2) Zakładana powierzchnia nawierzchni do utwardzenia – ok. 2250 m², 4. Przedmiot zamówienia określają: - Programy funkcjonalno-użytkowe (dla poszczególnych zadań)

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111291-4
71322000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni dróg z betonu wałowanego o łącznej powierzchni: - dla zadania 1 - min. 8 000 m2, - dla zadania 2 – min. 2000 m2, - w przypadku składania oferty na zadania 1 i 2 – jak dla zadania 1.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). 2) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy, w przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do reprezentowania wykonawcy nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty lub dokumentów możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 570). 3) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji III.4, punkty 1-3 ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, w formie aneksu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następującym zakresie i na warunkach: 2.1 Zmiana technologii wykonania robót budowlanych w sytuacjach, gdy: 1) proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, jakościowo i technicznie, 2) pozwala na zmniejszenie kosztów i kosztów eksploatacji, 2.2 Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie przedmiotu umowy i/lub zmniejszenia wynagrodzenia w przypadkach: 1) gdy wykonanie całego zakresu nie będzie możliwe z przyczyn prawnych, finansowych, organizacyjnych lub społecznych, 2) stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, 3) gdy uzyskanie decyzji braku sprzeciwu ze strony Organu przyjmującego zgłoszenie stanie się niemożliwe, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, pomimo dopełnienia przez Wykonawcę należytej staranności, 4) w sytuacjach określonych w pkt 1 i 2 i 3 rozliczenie za wykonane roboty nastąpi w sposób analogiczny, jak wskazano w § 20 umowy. 2.3 Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku: 1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) odpowiednio poprzez podwyższenie lub obniżenie wynagrodzenia brutto z tym, że wynagrodzenie netto pozostanie niezmienione, 2.4 Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy jest ona spowodowana: 1) warunkami atmosferycznymi – w szczególności długotrwałymi opadami deszczu lub śniegu, porywistym wiatrem, niskimi i wysokimi temperaturami powietrza, które to przyczyny uniemożliwiają lub utrudniają w wysokim stopniu wykonanie robót zgodnie z technologią i przepisami bhp, 2) ujawnieniem niewybuchów i niewypałów wymagających wstrzymania robót i dokonania ich usunięcia przez specjalistyczne służby, 3) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym terminie – o czas działania siły wyższej oraz o czas potrzebny do usunięcia skutków tego działania, 4) wystąpieniem braku możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 5) wystąpieniem warunków na terenie budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkaniem niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów podziemnej infrastruktury technicznej, 6) wystąpieniem opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) wystąpieniem opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 8) następstwem wprowadzenia zmian w przepisach prawa. Fakty te muszą być potwierdzone przez Inspektora nadzoru, lub informacja o nich przekazana Zamawiającemu na piśmie. W przypadku wystąpienia opóźnień spowodowanych wyżej wymienionymi okolicznościami, strony ustalą nowe terminy, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi uzasadnionej przerwy lub przestoju. 2.5 Zmiany w umowie można wprowadzić za zgodą obu stron na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.6 Wniosek o zmiany powinien być złożony w terminie 21 dni, od dnia w którym Wykonawca dowiedział się lub powinien dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest uzasadnić wniosek oraz dostarczyć wszelkie dokumenty wymagane umową, w tym propozycję rozliczeń, okres przesunięcia terminu umowy, itp., stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania. 2.7 W terminie 21 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, po zaopiniowaniu przez Inspektora nadzoru, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu lub o braku akceptacji zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - Remont ulicy Gospodarczej w Świdniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólny opis przedmiotu zamówienia dla zadania 1 – Remont ulicy Gospodarczej w Świdniku: 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 2) Badania geotechniczne podłoża 3) Dokumentacja projektowa a)projekt wykonawczy remontu, b)projekt stałej organizacji ruchu, c)opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia, d)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4) Roboty budowlane 2. Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi, aktualizacja danych w ośrodku geodezyjnym. 2) W razie konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej części działki, sporządzenie operatu geodezyjnego zawierającego wykaz zmian gruntowych i przekazanie go Zamawiającemu celem załączenia do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 3. Badania geotechniczne 1) Wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni drogowej dla celów projektowych. 4. Dokumentacja projektowa: 1) Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych ulicy 2) Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 3) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia: a) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, b) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów), c)Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie. 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne 5. Roboty budowlane Roboty budowlane remontowe wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy. W ramach robót: 1) Profilowanie istniejącej nawierzchni 2) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, 3) Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego , 4) Dowiązanie i regulacja warstwą kruszywa istniejących zjazdów do wykonanej nawierzchni betonowej 6. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 1) Długość ulicy – ok. 1750 m, 2) Zakładana powierzchnia nawierzchni do utwardzenia – ok. 8750 m²,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45111291-4, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 - Remont ulicy Fiołkowej w Świdniku
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Ogólny opis przedmiotu zamówienia dla zadania 2 – Remont ulicy Fiołkowej w Świdnik 1. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 2) Badania geotechniczne podłoża 3) Dokumentacja projektowa a) projekt wykonawczy remontu, b )projekt stałej organizacji ruchu, c) opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia, d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 4) Roboty budowlane 2. Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego 1) Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej drogi, aktualizacja danych w ośrodku geodezyjnym. 2) W razie konieczności wyłączenia z produkcji rolniczej części działki, sporządzenie operatu geodezyjnego zawierającego wykaz zmian gruntowych i przekazanie go Zamawiającemu celem załączenia do wniosku o zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej. 3. Badania geotechniczne 1) Wykonanie i opracowanie badań geotechnicznych istniejącej nawierzchni drogowej dla celów projektowych. 4. Dokumentacja projektowa: 1) Uproszczony projekt wykonawczy w zakresie niezbędnym do wykonania robót remontowych ulicy 2) Projekt stałej organizacji ruchu na odcinku objętym opracowaniem wraz z obszarem oddziaływania projektowanego odcinka ulicy zatwierdzony przez organ zarządzający ruchem. 3) Opinie, uzgodnienia, wnioski, pozwolenia: a) Wszystkie wymagane prawem opinie, warunki techniczne do projektowania i uzgodnienia, b) Wniosek i decyzja zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (w przypadku usuwania drzew i/lub krzewów), c) Wniosek zgłoszenia i brak sprzeciwu ze strony organu przyjmującego zgłoszenie. 4) Szczegółowe specyfikacje techniczne 5. Roboty budowlane Roboty budowlane remontowe wykonane w oparciu o przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego uproszczony projekt wykonawczy. W ramach robót: 1) Profilowanie istniejącej nawierzchni 2) Regulacja studni kanalizacji sanitarnej, 3) Wykonanie nawierzchni z betonu wałowanego , 4) Dowiązanie i regulacja warstwą kruszywa istniejących zjazdów do wykonanej nawierzchni betonowej 6. Charakterystyczne parametry określające zakres przedmiotu zamówienia 1) Długość ulicy – ok. 450 m, 2) Zakładana powierzchnia nawierzchni do utwardzenia – ok. 2250 m²,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233200-1, 45111291-4, 71322000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji i rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę budynku - Wola Okrzejska
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę istniejącego budynku położonego przy ul. Stodolnej. Zakres prac: - docieplenie ścian budynku położonego przy ul. Stodolnej w Woli Okrzejskiej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie dachu, - docieplenie posadzek w części handlowej i magazynowej budynku, - modernizacja systemu oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła na LED wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej, - remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją kotła na pellet oraz nagrzewnic wodnych, - instalacja systemu zarządzania energią.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI