Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku przy ulicy Ogrodowej i Słonecznej i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKłecko
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Kłecko
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-17
 • Numer ogłoszenia506851-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 506851-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Gmina Kłecko: Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku przy ulicy Ogrodowej i Słonecznej i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3. Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kłecko, krajowy numer identyfikacyjny 631259465, ul. ul. Dworcowa  14 , 62-270  Kłecko, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614270125, e-mail przetargi@klecko.pl, faks 614270221.
Adres strony internetowej (URL): www.klecko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.klecko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.klecko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Gmina Kłecko, ul. Dworcowa 14, 62-270 Kłecko

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku przy ulicy Ogrodowej i Słonecznej i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko
Numer referencyjny: RIG.271.1.2018.BR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Remont ulic Armii Poznań, Ogrodowej i Słonecznej w Kłecku wraz z budową parkingu miejskiego w Kłecku przy ulicy Ogrodowej i Słonecznej i infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim - gmina Kłecko Inwestycja zakłada poprawę stanu technicznego nawierzchni drogowej oraz chodników wraz ze stworzeniem nowego przystanku komunikacji autobusowej na ul. Słonecznej w Kłecku. W ramach tego zadania do wykonania jest remont nawierzchni dróg gminnych nr 283025P -Armii Poznań, nr 283046P – ul. Słoneczna (odcinek od ul. Armii Poznań do ul. Ogrodowej), nr 283043P – ul. Ogrodowa. Istniejąca nawierzchnia jezdni tych ulic zostanie sfrezowana i ułożona na nowo (grubość nakładki bitumicznej 4- cm). Ponadto planuje się remont chodników i zjazdów, wykonanie korekty łuków na skrzyżowaniu ulicy Armii Poznań z ulicami Czerniejewską, Słoneczną. Ponadto zaplanowano wykonanie przystanku autobusowego na ulicy Słonecznej w ramach którego należy zamontować nową wiatę przystankową oraz wykonać tzw. peron z kostki fotokatalicznej. Zaplanowano zmianę organizacji ruchu i wymianę oraz uzupełnienie oznakowania drogowego wraz z budową nowych przejść dla pieszych na ul. Ogrodowej i Dworcowej w Kłecku. Opis wiaty przystankowej - wiatę zaprojektowano jako obiekt szkieletowy o konstrukcji stalowej ażurowej i wymiarach 500 x 190 cm. Układ 4-słupowy w kształcie litery „L” z słupami głównymi z rur kwadratowych 100x100x4mm oraz belkami z rur prostokątnych 100x40x4mm. Słupy mocowane sztywno kotwami wklejanymi w stopy betonowe. Ściana tylna przystanku zamknięta szkłem klejonym, bezpiecznym. Ściana boczna z witryną otwieraną z możliwością montażu materiałów reklamowych i ogłoszeń. Z prawej strony osłona ze szkła bezpiecznego, na której zaplanowano montaż znaku informacyjnego D-15 oraz tablicy z rozkładem jazdy. Wzdłuż wewnętrznej powierzchni ściany tylnej zaplanowano siedziska z drewna dębowego bez oparcia. Zadaszenie na planie prostokąta z pokryciem z blachy trapezowej oraz obudową zewnętrzną z blachy aluminiowej. Odprowadzenie wody opadowej z dachu rynną i rurą spustową stalową na teren zielony za wiatą. W poziomie dachu zaplanowano tablicę z blachy stalowej z nazwą przystanku. Głowice słupów z pasmem obniżonym z blachy aluminiowej lub z tworzywa sztucznego. W podsufitce założono możliwość montażu opraw oświetleniowych ledowych. Przewidziano zasilanie niezależne z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii elektrycznej – kolektory słoneczne, fotowoltaiczne, umieszczone na połaci dachowej. Kolorystykę przystanku zaplanowano jako szarą - stalową, z elementami białymi oraz naturalnego drewna. Nawierzchnię wokół przystanku przewidziano z kostki betonowej (fotokatalicznej), prostokątnej w kolorze grafitowym. Wiata wyposażona w uniwersalną ładowarkę do telefonów ze złączem USB. Z prawej strony przystanku zaplanowano kosz na śmieci w kształcie walca, umieszczony na konstrukcji stalowej z zadaszeniem. U zbiegu ulicy Słonecznej w Kłecku na działce nr 949 zaplanowano wykonanie parkingu z kostki betonowej o grubości 8 cm. Przewiduje się budowę parkingu dla 29 miejsc postojowych w 2 dla osób niepełnosprawnych. W ramach stworzenia na terenie miasta Kłecku parkingu Park&Ride i Bike&Ride planuje się realizację stojaków dla rowerów, dostawę i montaż wiaty rowerowej, wykonanie oświetlenia parkingu (dwa słupy z czterema oprawami oświetleniowymi typu LED) i zamontowanie monitoringu wizyjnego (trzy kamery), dostawę i montaż kolumny naprawczej dla rowerów oraz montaż we wiacie rowerowej defibrylatora (urządzenie do przeniesienia z budynku Urzędu Gminy Kłecko). Opis wiaty dla rowerów - wiata dla rowerów ma zostać zaprojektowana wg. koncepcji, która uwzględnia wykonanie tego obiektu jako szkieletowego, o konstrukcji stalowej ażurowej przeznaczony do parkowania 10 rowerów. Wymiary wiaty 660 x 240 cm. Układ 6-słupowy na planie prostokąta z słupami głównymi z rur kwadratowych 100x100x4mm oraz belkami z rur prostokątnych 100x40x4mm. Słupy mocowane sztywno kotwami wklejanymi w stopy betonowe. Ściany tylna oraz boczne z osłoną ażurową z żaluzji poziomych z blachy stalowej, montowanych w pod kątem 15° w stosunku do płaszczyzny poziomej. Zadaszenie na planie prostokąta z pokryciem z blachy trapezowej oraz obudową zewnętrzną z blachy aluminiowej. Odprowadzenie wody opadowej z dachu rynną i rurą spustową stalową na teren zielony za wiatą. Głowice słupów z pasmem obniżonym z blachy aluminiowej lub z tworzywa sztucznego. W podsufitce założono możliwość montażu opraw oświetleniowych ledowych. Dla celów oparcia rowerów zaplanowano pięć ram z rur okrągłych o średnicy 60mm. Kolorystykę wiaty zaplanowano jako szarą – stalową, z elementami białymi. Nawierzchnię wokół przystanku przewidziano z kostki betonowej, prostokątnej w kolorze szarym. Z prawej strony wiaty zaplanowano kosz na śmieci w kształcie walca, umieszczony na konstrukcji stalowej z zadaszeniem. Kolumna naprawcza winna zostać wykonana i wyposażona w następujące elementy: • obudowa ze stali nierdzewnej • malowanie farbą proszkową • narzędzia na linkach stalowych w osłonie PCV • wkrętak krzyżowy (krętlik) • wkrętak płaski (krętlik) • wkrętak TORX T25 (krętlik) • klucz nastawny • klucz płaski 8×10 mm • klucz płaski 13×15 mm • zestaw imbusów w rękojeści 2-8 mm (krętlik) • łyżki do opon x 3 szt. • pompka z adapterem na wszystkie zawory • szczypce • zestaw montażowy (4 x kotwy M10, 75 mm) • nakrętki antykradzieżowe z kluczem patentowym • śruby zabezpieczające z grotami

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6
45223320-5
45223300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-09-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-09-28

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, chodników, ścieżek rowerowych, placów o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każde. 2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, w specjalności drogowej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - na wezwanie z art. 26 ust. 2, 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - na wezwanie z art. 26 ust. 2,
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty, pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy), oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw – jeżeli dotyczy;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja dodatkowa 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści Oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Postanowienia umowy i zmiany zawarto we wzorze umowy który stanowi załącznik do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-01, godzina: 10:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż pompy ciepła - Mroczeń
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż pompy ciepła. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI