Remont stałych znaków nawigacyjnych, stawa górna nabieżnika Karsibór, stawa cyplowa...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Remont stałych znaków nawigacyjnych, stawa górna nabieżnika Karsibór, stawa cyplowa sektorowa Karsibór N.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych z transportem wodnym
 • Termin składania wniosków19/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyUrząd Morski w Szczecinie
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/73085
TREŚĆ PRZETARGU
Szczecin: Remont stałych znaków nawigacyjnych, stawa górna nabieżnika Karsibór, stawa cyplowa sektorowa Karsibór N.
Numer ogłoszenia: 73085 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Morski w Szczecinie , pl. Stefana Batorego 4, 70-207 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4403423, 4403523, faks 091 4403441.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ums,gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont stałych znaków nawigacyjnych, stawa górna nabieżnika Karsibór, stawa cyplowa sektorowa Karsibór N..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lokalizacja Stawa górna nabieżnika KARSIBÓR usytuowana jest 750 m na zachód od osi, na 8,907 km toru wodnego Świnoujście - Szczecin, na terenie Świnego Lasu, we wschodniej części wyspy Uznam. Rodzaj posadowienia i konstrukcji: Trójścienna ażurowa konstrukcja stalowa, wys. 38,5 m nad poziomem cokołów posadowienia, z cylindryczną laterna z dwiema galeryjkami i dachem stożkowym, pomalowana do 2/3 wysokości na kolor czerwony, następnie pas biały, a od wysokości galeryjek na kolor czerwony. Konstrukcja wieży ustawiona na oddzielnych cokołach fundamentowych wys. 0,6 m n.p.z., na których wsparte są stopy krawędzi konstrukcji ażurowej oraz cylinder szybu komunikacyjnego. Rozstaw stup konstrukcji ażurowej, oparty na rzucie trójkąta równobocznego, wynosi 9,7 m. Ściany fundamentów są wymurowane cegłą klinkierową, ich platformy z betonu, a krawędzie poziome wyłożone ciosami granitowymi. Płyta pomostowa stanowi strop podpiwniczenia, którego pomieszczenie przeznaczone było dawniej na instalację urządzeń gazu płynnego. Powierzchnia terenu pomiędzy poszczególnymi fundamentami, wybrukowana jest kamieniem polnym. Cylinder szybu komunikacyjnego wykonany jest z blachy stalowej O1,5 m, podzielony na 9 kondygnacji z podestami z blachy ryflowanej i wyposażony w stalowo-drewniane drabinki, szerokości 50 cm. Obiekt wyposażony jest w instalacje elektryczną i odgromową. Uwagi Powłoka malarska konstrukcji stalowej stawy jest zniszczona i skredowana. Występują liczne drobne ogniska korozji powierzchniowej i wgłębnej. Okitowanie szyb bulajów w płaszczu szybu komunikacyjnego i szyby okna laterny, ze względu na jego zły stan, należy wymienić na nowe. Na powierzchni murowanego fundamentu, w wielu miejscach stwierdzono uszkodzenie lica cegieł, które wymagają naprawy. Zakres zamówienia Elementy stalowe znaku nawigacyjnego: a) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 798 m2 b) odtłuszczanie 798 m2 c) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 798 x 2 = 1596 m2 d) malowanie farbami epoksydowymi (kolor biały) międzywarstwa 788 m2 e) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor biały) (87x2)+(20x2) = 214 m2 f) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor czerwony) (40x2)+(641x2) = 1362 m2 g) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor czarny matowy) 10 x 2 = 20 m2 h) wymiana uszkodzonej siatki miedzianej w odwietrznikach szybu komunikacyjnego i kabiny optycznej 12 szt. 0,18 m2 i) obustronna wymiana okitowania szyb bulajów (5 szt.) i okna laterny 2,35 m2 Fundament: a) czyszczenie powierzchni muru z cegły z porostów i starej farby 35 m2 b) odtłuszczenie 35 m2 c) naprawa uszkodzonych cegieł w murze powierzchni w jednym miejscu do 0.25 m2 45 szt. d) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor czarny) 35 x 2 = 70 m2 2. STAWA CYPLOWA SEKTOROWA KARSIBÓR N. Lokalizacja Stawa cyplowa sektorowa KARSIBÓR N usytuowana jest na północnym cyplu wyspy Karsibór, na 8,182 km toru wodnego Świnoujście - Szczecin. Rodzaj posadowienia i konstrukcji: Czterościenna ażurowa konstrukcja stalowa, wys. 6,9 m z cylindryczną laterną i dachem stożkowym, pomalowana na kolor czerwony. Na dachu znak szczytowy w kształcie krzyża. Konstrukcja ustawiona jest na głowicy betonowej ostrogi. Konstrukcja stalowa znaku nawigacyjnego zamocowana jest do 2-rzędowo ułożonych ceowników, za pośrednictwem blachy (przekładka) grubości 14 mm, przy pomocy śrub M 20 w każdym narożniku konstrukcji. Ażurowa konstrukcja talowa stawy jest nitowana. Rozstaw słupów nośnych wynosi 3,00 m. Wysokość konstrukcji ażurowej do podestu galeryjki wynosi 4,35 m. Podest galeryjki o szerokości 0,85 m, z blachy ryflowanej z otworami, zabezpieczony jest barierką wysokości 1,0 m. Okrągła laterna (przekrój 2,0 m) do wysokości 1,0 m wykonana jest z blachy, powyżej oszklona 10 szybami profilowanymi na łuku o średnicy laterny o wymiarach 0,80 x 0,50 m. Uwagi Na powierzchni konstrukcji stalowej stawy występują liczne miejsca złuszczenia farby i ogniska korozji. Podstawa konstrukcji wsporczej, w miejscu połączenia z fundamentem jest poważnie zniszczona. Występują b. duże wżery i ubytki materiału, zagrażając stabilności konstrukcji. Należy wzmocnić uszkodzone elementy konstrukcji poprzez przyspawanie do nich 4 szt. ceowników NP140. Całość konstrukcji oczyścić z rdzy i starej farby. W miejscu wzmocnionej podstawy wylać płytę fundamentową z betonu hydrotechnicznego B 25, wysokości 20 cm, a po związaniu pomalować farbą epoksydowa do betonu. Zakres zamówienia Elementy stalowe znaku nawigacyjnego: a) czyszczenie powierzchni z rdzy, zgorzeliny i starej farby do II klasy oczyszczenia według tablicy 2 PN-70/H-97052 100 m2 b) odtłuszczanie 100 m2 c) malowanie x 2 farbami epoksydowymi antykorozyjnymi 100 x 2 = 200 m2 d) malowanie farbami epoksydowymi (kolor biały) podkład 90 m2 e) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor czerwony) 90 x 2 = 180 m2 f) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor czarny matowy) 10 x 2 = 20 m2 Fundament: a) oczyszczenie betonowej powierzchni fundamentu 3, 1 x 3,1 9,61 m2 b) odtłuszczenie powierzchni j.w. 9,61 m2 c) deskowanie konstrukcji żelbetowej fundamentu (0,3x3,0)m x 4szt. 3,60 m2 d) wykonanie wzmocnienia istniejącej konstrukcji wsporczej, poprzez montaż dodatkowych ceowników NP 140 (4 szt. dł. 3,0 m) 0,192 t e) przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych fi 6 mm 20,0 kg f) wylanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu hydrotechnicznego B 350 wokół dolnej części konstrukcji stalowej g) malowanie x 2 emaliami epoksydowymi (kolor czarny) 13,32 m2 Technologia malowania powierzchni stalowych 1. Grunt - farba grubopowłokowa, epoksydowa, utwardzana poliamidem, pigmentowana blaszkowanym tlenkiem żelaza (błyszcz żelaza) o nw. właściwościach: - przeznaczona ogólnie jako grunt, międzywarstwa, lub farba nawierzchniowa w systemach powłokowych na konstrukcje stalowe lub betonowe, narażonych na oddziaływanie lądowych i morskich czynników atmosferycznych, - przeznaczona do ponownego przemalowania farbami dwuskładnikowymi i konwencjonalnymi, również po długim czasie starzenia w warunkach atmosferycznych, - odporności mechanicznej połączonej z długotrwałą elastycznością , - bardzo dobrej przyczepności do starych powłok epoksydowych, - łatwa w aplikacji zarówno natryskiem bezpowietrznym jak i pędzlem, - odporna na wodą i rozprysk średnioagresywnych chemikaliów, - posiadająca certyfikat COT, - odporna na niskie i wysokie temperatury. Emalia okrętowa epoksydowa nawierzchniowa o nw. właściwościach: - do malowania elementów powyżej linii wody, - dobrze zachowująca kolor i połysk, - odporna na zachlapanie łagodnymi chemikaliami, - hamująca rozprzestrzenianie się ognia, - aplikowana w niskich temperaturach do - 10o C, - o odporności mechanicznej połączonej z długotrwałą elastycznością, - odporna na wodą morską, - o odporności mechanicznej połączonej z długotrwałą elastycznością, - odporna na niskie i wysokie temperatury. Technologia malowania powierzchni betonowych. 3. Emalia epoksydowa do powierzchni betonowych grubopowłokowa o nw. właściwościach: - tworząca powłokę odporną na ścieranie, uderzenia, szok temperaturowy i rozpryski kwasów mineralnych. Kolorystyka: biały - RAL 9003, czerwony - RAL 3020, czarny - RAL 9005 Wszystkie obiekty wyposażone są w instalację elektryczną wyłącznie dla potrzeb oznakowania nawigacyjnego. Zaleca się przed złożeniem oferty do przeprowadzenia wizji lokalnej remontowanych obiektów. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej są: Ewa Kowalska, tel. (91) 321 53 53 wew. 105, Czesław Turajski, tel. (91) 321 53 53 wew. 114..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.33.40-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 60.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał minimum 3 roboty podobne do objętych przedmiotem zamówienia, o wartości co najmniej 40 000 zł każda. Za prace podobne Zamawiający uzna prace remontowe i konserwacyjne konstrukcji stalowych obiektów przemysłowych lub hydrotechnicznych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ums.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2010 godzina 10:30, miejsce: Urząd Morski w Szczecinie - Zespół ds. Zamówień Publicznych, pokój nr 110, Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę adaptację projektu domu - Szczecin
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania19-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę adaptację gotowego projektu domu. Interesuje mnie wprowadzenie kilku zmian na pierwszym piętrze. Zmiany miałyby dotyczyć ścianek działowych, sypialni; chciałbym pomniejszyć inne pokoje i dodać 1 sypialnię. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI