Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji "Pałac Mostowskich" w systemie zaprojektuj i wybuduj
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyKomenda Stołeczna Policji
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587299-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587299-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Komenda Stołeczna Policji: Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji "Pałac Mostowskich" w systemie zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Stołeczna Policji, krajowy numer identyfikacyjny 012126482, ul. ul. Nowolipie  2 , 00-150   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (22) 6038608, e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl, faks (22) 603 76 42.
Adres strony internetowej (URL): http://www.policja.waw.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.policja.waw.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.policja.waw.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty oraz oświadczenia sporządza się pod rygorem nieważnośći w formie pisemnej
Adres:
Komenda Stołeczna Policji Wydział Zamówień Publicznych, ul. Nowolipie 2, 00-150 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji "Pałac Mostowskich" w systemie zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: WZP-3528/18/164/IR
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont, przebudowa wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich” w systemie zaprojektuj i wybuduj składającym się z: 1) Etapu I – opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, pozwoleń, zgłoszeń, decyzji administracyjnych na wykonanie remontu, przebudowy wyszczególnionych pomieszczeń w budynku Komendy Stołecznej Policji położonego w Warszawie przy ul. Nowolipie 2– zwanej dalej Dokumentacją; 2) Etapu II - wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej Dokumentacji– zwanych dalej robotami budowlanymi. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 2 do dokumentacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, a także normy, aprobaty techniczne oraz systemy odniesienia, dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych opisanym, pod warunkiem zachowania przez nie takich samych minimalnych parametrów technicznych, jakościowych oraz funkcjonalnych itp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązana równoważne opisanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wskazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. 3. Wykonawca zobowiązany będzie udzielić: 1) rękojmi na roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, 2) gwarancji na: a) roboty budowlane na okres minimum 60 miesięcy, b) zamontowane urządzenia na okres minimum 36 miesięcy - liczonych od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót budowlanych. 4. 9. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.) zwanej dalej „umową o pracę” przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy tj. przy robotach: 1) kamieniarskich; 2) ciesielskich; 3) stolarskich; 4) betoniarskich; 5) murarskich; 6) tynkarskich; 7) malarskich; 8) montażowych; 9) sanitarnych; 10) elektrycznych; 11) teletechnicznych.

II.5) Główny kod CPV: 71248000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45400000-1
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje, w okresie 3 lat od dnia udzielenia przedmiotowego zamówienia podstawowego, możliwość udzielenia wybranemu Wykonawcy, zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, tj. robót o tożsamym zakresie, polegających na zaprojektowaniu i wykonaniu remontu korytarzy I piętra budynku Komendy Stołecznej Policji „Pałac Mostowskich”.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-05-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 maja 2019 r., w tym: 1) Wykonanie etapu I – Dokumentacji: a) wykonanie projektów budowlanych oraz przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych w terminie do 80 dni licząc od daty zawarcia umowy, w tym wykonanie projektów aranżacji wraz z uzgodnieniem z Zamawiającym w terminie do 30 dni, licząc od daty zawarcia umowy; b) wykonanie pozostałej części Dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub nieoprotestowanego zgłoszenia robót budowlanych w terminie do 130 dni, licząc od daty zawarcia umowy 2) Wykonanie etapu II - robót budowlanych w terminie do dnia 31 maja 2019 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej. Wykonawca spełni warunki jeżeli wykaże, że: 1. należycie wykonał, nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie min. jedną robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie/remoncie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 200 000,00 PLN brutto każda robota budowlana, Zamawiający informuje, że ilekroć w niniejszym ogłoszeniu użyto sformułowania - budowa/przebudowa/remont – pojęcia te należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.); - budynek użyteczności publicznej – pojęcie to należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zm.); 2. dysponuje nw. osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 1) min. 1 osobą - projektantem – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.) w specjalności architektonicznej; 2) min. 1 osobą - kierownikiem budowy – posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do ww. ustawy lub odpowiadające im ważne równoważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm) w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Pzp, tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia wadialnego o wartości 10 000,00 PLN. Zgodnie z art. 45 ust. 3 Ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu umowy w łącznej wysokości do 50% kwoty, o której mowa w Rozdz. XVI paragraf 3 ust.1 pkt 1 dokumentacji zamówienia w przypadku dysponowania stosownymi środkami finansowymi (wysokość i ilość zaliczek określi Zamawiający). 2. Przed udzieleniem zaliczki, na wezwanie Zamawiającego i w terminie przez niego określonym, nie dłuższym niż 10 dni, przed dokonaniem przelewu środków finansowych Wykonawca wniesie zabezpieczenie zaliczki w wysokości zgodnej z kwotą udzielanej zaliczki, w formie: 1) pieniądza; 2) gwarancji bankowej; 3) gwarancji ubezpieczeniowej. 3. W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie zaliczki w pieniądzu, wpłaca je przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. W przypadku gdy Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie określonej w ust. 2 pkt 2-3 składa Zamawiającemu stosowny dokument, którego treść gwarantuje bezwarunkową wypłatę kwoty zabezpieczenia zaliczki w przypadkach określonych w ust. 9. 4. Zwrot zabezpieczenia zaliczki nastąpi w terminie 14 dni od dnia sporządzenia protokołu odbioru częściowego/końcowego potwierdzającego wykonanie robót o wartości udzielonej zaliczki. W przypadku wniesienia zabezpieczenia zaliczki w pieniądzu, dopuszcza się zwrot zabezpieczenia zaliczki w kwocie odpowiadającej wartości robót określonej w protokóle częściowego odbioru robót. 5. Udzielenie zaliczki jest uwarunkowane złożeniem przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki, o którym mowa w ust. 2 z uwzględnieniem ust. 1 i ust. 6. 6. W terminie do 5 dni od uznania zaliczką rachunku bankowego Wykonawcy, jest on zobowiązany wystawić i doręczyć Zamawiającemu fakturę na wartość zgodną z udzieloną zaliczką. Udzielenie przez Zamawiającego kolejnej zaliczki jest uzależnione od wykazania przez Wykonawcę, że wykonał prace projektowe/roboty budowlane do wartości poprzednio udzielonych zaliczek. 7. Nie wniesienie zabezpieczenia zaliczek skutkuje odstąpieniem przez Zamawiającego od udzielenia zaliczek. 8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, Zamawiający wstrzyma udzielenie zaliczek. 9. Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiającego na jego pisemne wezwanie, jeżeli: 1) Wykonawca przekroczy któregokolwiek termin wskazany w Harmonogramie o 5 dni, chyba że Zamawiający na wniosek Wykonawcy wyrazi na to zgodę 2) zakres wykonywanych przez Wykonawcę poszczególnych etapów prac wskazanych w Harmonogramie będzie budził uzasadnione wątpliwości, co do możliwości wykonania przedmiotu umowy w terminach wskazanych w Rozdz. XVI paragraf 2 ust. 3 dokumentacji zamówienia; 3) Wykonawca nie przedstawił rozliczenia dotychczas pobranej zaliczki, w tym brak jest rozliczenia z podwykonawcą wymaganego przez Zamawiającego; 4) Zamawiający nie dokonał odbioru zakresu prac odpowiadającego wartością wysokości pobranej zaliczki. 10. Zamawiający skorzysta z zabezpieczenia zaliczki, jeżeli Wykonawca nie zwróci zaliczki w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w przypadkach opisanych w ust. 9.

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty brutto w PLN 60,00
Okres gwarancji na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Strony przewidują możliwość zmiany umowy, w szczególności w następującym zakresie: 1) zmiany terminu wykonania Dokumentacji lub jej części w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej wykonanie Dokumentacji lub jej części, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy 2) odstępstw od wytycznych zawartych w Załączniku nr 1 do umowy, stwierdzonych podczas opracowywania Dokumentacji i potwierdzonych podczas spotkań koordynacyjnych i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub Wykonawcy; 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku ustawowej zmiany: a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847), c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę i Wykonawca udowodni ten fakt Zamawiającemu 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem zmiany osób wskazanych w umowie, Załączniku nr 4 do umowy, wskazanych danych kontaktowych. 3. Każda ze stron zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia na piśmie drugiej strony o zmianach osób lub danych kontaktowych oraz o zmianie adresu do przekazywania korespondencji oraz innej dokumentacji. 4. Zamawiający przewiduje możliwość (po wcześniejszej akceptacji) wydłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w Rozdz. XVI § 2 ust. 3 pkt. 2 dokumentacji zamówienia w przypadku: 1) wystąpienia przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego; 2) wydania przez organy administracji decyzji lub zaleceń; 3) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa; 4) wystąpienia przeszkód o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia, a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej, klęski żywiołowej); 5) w przypadku wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających realizację robót budowlanych potwierdzonych wpisami do dziennika budowy oraz opinią z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej uzyskaną przez Wykonawcę. 5. Każdy przypadek wystąpienia okoliczności mających wpływ na terminowość wykonania robót powinien zostać wpisany do dziennika budowy nie później niż do końca dnia roboczego następującego po dniu wystąpienia tego rodzaju okoliczności, a następnie potwierdzony wpisami do dziennika budowy przez osoby ze strony Zamawiającego wskazane w Rozdz. XVI § 17 ust. 5 dokumentacji zamówienia. Brak ww. wpisów do dziennika budowy wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminów w realizacji przedmiotu umowy. Brak ww. zgłoszenia i potwierdzenia wyłącza uprawnienie Wykonawcy do wnioskowania do Zamawiającego o zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy wskazanego w Rozdz. XVI § 2 ust. 3 pkt. 2 dokumentacji zamówienia. 6. Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót budowlanych lub urządzeń lub materiałów użytych do ich wykonania pod warunkiem że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego i uzyskana zostanie pisemna zgoda Zamawiającego. 7. Zamawiający dopuszcza zmianę osób, o których mowa w Rozdz. XVI § 17 ust. 3 dokumentacji zamówienia. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowana przez niego osoba legitymuje się co najmniej równoważnymi uprawnieniami co osoba, której ta zmiana dotyczy, a w przypadku kierownika budowy również doświadczeniem odpowiadającym co najmniej doświadczeniem pierwotnie wskazanego kierownika 8. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób, o których mowa w Rodz. XVI § 17 ust. 3 dokumentacji zamówienia w następujących przypadkach: 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 2) jeżeli zmiana tych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od wykonawcy. Zapisy ust. 7 stosuje się.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Otwock
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ułożenia kostki przed wjazdem na posesję + opaska wokół drewutni oraz opaska w ogródku. Proszę o kontakt i wycenę.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Warszawa: Dostosowanie budynku MNiSW do wymagań ochrony przeciwpożarowej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI