„Remont pomieszczeń sal chorych na II piętrze Oddziału Chorób Płuc i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Remont pomieszczeń sal chorych na II piętrze Oddziału Chorób Płuc i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLublin
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-12-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-11-20
 • Numer ogłoszenia650431-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 650431-N-2018 z dnia 2018-11-20 r.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego: „Remont pomieszczeń sal chorych na II piętrze Oddziału Chorób Płuc i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, krajowy numer identyfikacyjny 43099240200000, ul. ul. Biernackiego  9 , 20-089   Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 740 86 14, e-mail zamowienia@spszw.lublin.pl, faks 81 740 39 34.
Adres strony internetowej (URL): www.janbozy.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.janbozy.lublin.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego ul. Biernackiego 9, 20-089 - Kancelaria (budynek administracji pok. 27) lub drogą pocztową (na własne ryzyko).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont pomieszczeń sal chorych na II piętrze Oddziału Chorób Płuc i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie”
Numer referencyjny: DZP.3311-40/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z adaptacją pomieszczeń sal chorych na II piętrze Oddziału Chorób Płuc i Intensywnej Terapii w lokalizacji przy ul. Biernackiego 9, w Lublinie z przeznaczeniem do nieinwazyjnej wentylacji pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, w ramach realizacji programu. Zakres robót: - roboty rozbiórkowe (wszystkie branże), - roboty budowlane wykończeniowe (wymiana tynków wewnętrznych, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana posadzek i podłoży, wykonanie sufitów podwieszanych, malatury i okładziny ścian), - instalacje: wod-kan, co, wentylacji mechanicznej, gazów medycznych, - instalacje elektryczne (inst. oświetlenia ogólnego i awaryjnego, gniazd wtykowych, sterowanie urządzeniami, okablowanie strukturalne, system monitoringu optyczno-akustycznego, sygnalizacji gazów medycznych itp.), Powierzchnia objęta remontem wynosi: 81,51 m². 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna (załącznik nr 1 do SIWZ oraz Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1a do SIWZ), na którą składają się w szczególności: 1) przedmiary robót, 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, 3) branżowe projekty wykonawcze. 3. Opis ten należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. 4. Do realizacji zmówienia powinny mieć zastosowanie wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r., dla których zgodnie z odrębnymi przepisami w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych, wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą przenoszącą europejskie normy zharmonizowane lub aprobatą techniczną, jeżeli nie zostały objęte certyfikacją określoną powyżej. 5. Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów, producenta, przywołane w dokumentacji stanowiącej załączniki do SIWZ, służą jedynie określeniu pożądanego (przykładowego) standardu wykonania i należy je rozumieć jako wymaganie minimalne (nie gorsze niż parametry użytkowe, funkcjonalne, techniczne materiałów, urządzeń lub produktów wykazanych w załącznikach do SIWZ). Należy przez to rozumieć, że dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że zagwarantują uzyskanie parametrów technicznych, jak i cech nie gorszych od wskazanych jako przykładowe w STWOiR i przedmiarach robót. Obowiązek udowodnienia równoważności zaoferowanego materiału leży po stronie Wykonawcy. II. W celu realizacji zamówienia Zamawiający: 6. Umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, w dniu 27 listopada 2018 r., o godz. 1000 po uprzednim kontakcie telefonicznym nr tel. 81 740-25-76, z Panią Ewa Harasim. Wykonawca nie może następnie podczas realizacji zawartej umowy powoływać się na jakiekolwiek okoliczności dotyczące wykonania robót, które były możliwe do ustalenia podczas przeprowadzonej z należytą starannością wizji lokalnej. 7. Udostępni Wykonawcy do wglądu dokumentację projektową ww. obiektu. 8. Wszelkie merytoryczne zapytania, które wystąpią w trakcie jak i po dokonaniu wizji lokalnej należy kierować do Zamawiającego w formie pisemnej, z uwzględnieniem art. 38 ust. 1 Pzp. III. Wymagania dodatkowe odnośnie przedmiotu zamówienia i warunków jego realizacji: 9. Prace remontowe odbywać się będą w obiekcie czynnym, Oddział Chorób Płuc i Anestezjologii, zlokalizowanym przy ul. Biernackiego 9 w Lublinie, na jego wydzielonych częściach. Zamawiający wymaga zabezpieczenia przez Wykonawcę przed zniszczeniem i zanieczyszczeniami części pomieszczeń nieobjętych pracami remontowymi i wykonanie przegród stałych i ruchomych, odgrodzeń od czynnych części Szpitala oraz uzgadniania terminów wyłączeń wszystkich mediów tj.: wody, energii elektrycznej, gazów medycznych itp., w związku z realizacją ww. zadania. Wykonawca zobowiązany jest do przeanalizowania warunków dojazdu. 10. Wykonawca może na swój wniosek i koszt opomiarować media, niezbędne do realizacji zadania, tj. pobór wody, energii elektrycznej. 11. W celu sprawnego przebiegu prac Zamawiający umożliwia realizację przedmiotu zamówienia również w dni wolne od pracy (z wyłączeniem ciszy nocnej w godz. 22:00-6:00), jednakże prace powinny być wykonywane etapami tak, aby zachować ciągłość usług medycznych. Natomiast front robót na czynnym Oddziale będzie sukcesywnie uzgadniany przez Kierownika robót z Użytkownikiem przy udziale przedstawiciela Zamawiającego. 12. Plac budowy i zaplecze Wykonawca zorganizuje i wygrodzi na terenie obiektu na własny koszt. Zamawiający nie udostępnia wykonawcom powierzchni magazynowych, nie zapewnia dostępu do toalet. 13. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc parkingowych na terenie obiektu oraz utrudnienia w czasie trwania prac budowlanych, Zamawiający nie zapewnia miejsc parkingowych dla pracowników Wykonawcy natomiast wymaga przedłożenia w formie pisemnej wykazu samochodów służbowych pracowników Wykonawcy, którzy korzystać będą z wjazdu na teren szpitala, przed podpisaniem umowy. 14. Zamawiający informuje, iż posiada wdrożony system zarządzania środowiskowego, zgodnie z normą ISO 14001. 15. Wymagany minimalny okres gwarancji (i rękojmi wydłużonej na cały okres gwarancji) na wykonane roboty budowlane, liczony od daty ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy, dla elementów wbudowanych, maszyn, urządzeń, instalacji i wyposażenia - gwarancja, zgodnie z okresem gwarancji udzielonym przez producenta sprzętu, jednak nie krótsza niż 24 miesiące. Oferowany okres gwarancji dla robót budowlanych stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz pkt. 17.4) ppkt. 3) niniejszej SIWZ Wykonawca zobowiązany będzie ponadto do udzielenia rękojmi za wady fizyczne i prawne na okres odpowiadający okresowi gwarancji, licząc od dnia zakończenia wykonywania robót budowlanych, po protokolarnym przekazaniu Zamawiającemu, bez zastrzeżeń. 16. Wymagany minimalny termin płatności: min. 30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, maksymalnie 3 faktury, za wykonane i odebrane elementy robót, nie częściej niż 1 faktura wystawiona na koniec miesiąca kalendarzowego. 17. Ponadto, do obowiązków Wykonawcy należy m.in.: - współpraca z przedstawicielem Zamawiającego - udział w naradach koordynacyjnych z Zamawiającym - udział w przeglądach w okresie gwarancyjnym - przekazywanie Zamawiającemu niezbędnych danych do przygotowania rozliczeń z realizacji robót. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy określa Projekt umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 18. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy), wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629). Zamawiający będzie wymagał złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w tym zakresie i przedłożenia przed podpisaniem umowy listy pracowników uczestniczących w realizacji zamówienia, utrzymania liczby liczby zatrudnionych jw. przez cały okres realizacji zamówienia, pod rygorem skutków określonych w umowie. V. Informacja o podwykonawcach: 19. Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamówienia podwykonawcom, nie zastrzegając wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę (art. 36 a ust. 1 ustawy Pzp). 20. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców - zgodnie z treścią oświadczenia. 21. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 22. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 23. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane nastąi w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. 24. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 25. Przepisy ust. 3.24 i 3.25 stosuje się wobec dalszych podwykonawców. 26. Zasady współpracy Wykonawcy z podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 9 do SIWZ. 27. Obowiązek zatrudniania osób na umowę o pracę dotyczy wykonawcy, a także podwykonawców i dalszych podwykonawców: wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w pkt. 3.19. 28. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Zlecenie części realizacji podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników.

II.5) Główny kod CPV: 45110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45215100-8
45400000-1
45453000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe: 4.1. Wymagany termin realizacji zamówienia - Wykonawca wykona prace będące przedmiotem zamówienia w terminie maksymalnie: do dnia 30 czerwca 2019 r. 4.2. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót budowlanych. 4.3. Planowany termin rozpoczęcia prac - niezwłocznie, po zawarciu umowy. 4.4. Termin wykonania robót rozbiórkowych – do końca grudnia 2018 r. 4.5. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu harmonogram realizacji robót budowlanych, w terminie do 7 dni, od daty zawarcia umowy. Oferowany termin realizacji zamówienia i prac rozbiórkowych stanowi kryterium oceny ofert, zgodnie z pkt. 10 oraz pkt. 17.4) ppkt. 2) i 3) niniejszej SIWZ 4.6. Forma i termin płatności: (przelew min. 30 dni), od otrzymania faktury przez Zamawiającego. Dopuszcza się fakturowanie częściowe, maksymalnie 3 faktury, za wykonane i odebrane elementy robót, nie częściej niż 1 faktura wystawiona na koniec miesiąca kalendarzowego.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Informacje dodatkowe na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 400 00,00 PLN.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek I: - Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert - co najmniej 1 (jednej) roboty budowlanej, polegającej na budowie lub przebudowie obiektu kategorii XI (wg odpowiedniego załącznika do ustawy Prawo budowlane), z wykonaniem instalacji gazów medycznych oraz instalacji wentylacji i klimatyzacji, gdzie roboty budowlano-montażowe, wykonywane były w czynnym obiekcie, Warunek II: - Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie osobami, odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia, posiadającymi odpowiednie uprawnienia budowlane, Warunek III: - Zamawiający uzna warunek udziału w tym zakresie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż kierownicy robót budowlanych i osoby wskazane do realizacji zamówienia, posiadają aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, na zasadzie członkostwa.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Ad. I - o wartości nie mniejszej niż: 500 000,00 zł. Ad. II co najmniej: 1) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń oraz minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych, 2) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót sanitarnych, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych, 3) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń oraz posiadającą minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe, na stanowisku kierownika robót elektrycznych, licząc od roku uzyskania uprawnień budowlanych, Ad. III Warunek III: - aktualny wpis do właściwej izby samorządu zawodowego, na zasadzie członkostwa.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
6.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i w art. 24 ust. 5 pkt. 1,8, w związku z art. 25 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych przed udzieleniem zamówienia, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów wskazanych w ppkt. 6.1.1.1-6.1.9. SIWZ, tj.: 6.1.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 6.1.2 zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 6.1.3. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 6.2.a.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 2 stosuje się. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dot. § 8, ust.1-2. Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126). 3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ppkt. 6.1.1 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w ppkt. 6.2.a.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ppkt. 6.2.a.2) zdanie pierwsze stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Podmioty występujące wspólnie składają dokumenty określone w pkt.6.1. ppkt. 6.1.1.-6.1.9. na każdy z podmiotów z osobna.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na potwierdzenie warunku określonego w pkt. 5.1.b): 5.3.a) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjna określoną przez zamawiającego w pkt. 5.1.b) SIWZ, wraz z dowodem jej opłacenia. Polisa (lub inny dokument ubezpieczenia) powinna być ważna na dzień złożenia. Na potwierdzenie warunku I określonego w pkt. 5.1.c): 5.3.b) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wzór wykazu robót przedstawiono w Załączniku nr 4 do SIWZ. Na potwierdzenie warunku II i III określonego w pkt. 5.1.c): 5.3.c) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 5.3.d) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia. Wzór wykazu osób i oświadczenia przedstawiono w Załączniku nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
8.1. W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów, oświadczenia wskazanego poniżej, tj.: - dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca posiada System Zarządzania Jakością ustanowiony i stosowany w przedsiębiorstwie, potwierdzający spełnianie wymagań Załącznika II Dyrektywy 93/42/ECC (Pełny system zapewnienia jakości wyrobów medycznych) w zakresie produkcji i instalacji rurociągowych gazów medycznych lub (dla Podwykonawcy) lub - oświadczenie Wykonawcy, iż Podwykonawca, któremu zostaną zlecone będą przez Wykonawcę roboty budowlane, w zakresie instalacji gazów medycznych, będzie legitymował się w/w dokumentem. Uwaga: w przypadku złożenia przez Wykonawcę oświadczenia w zakresie posiadania przez Podwykonawcę dokumentu wskazanego powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu kopii dokumentu wskazanego poświadczonej za zgodność z oryginałem, na wezwanie oraz wskazanie Podwykonawcy w Ofercie.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
7.1. Na potwierdzenie okoliczności określonych w art. 24 ust 1, pkt. 23, w związku z art. 25 ust. 1, pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu dokument, o którym mowa w pkt. 7.2. SIWZ, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, tj.: 7.2. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca składa wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SIWZ. Warunek ten powinien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. 9.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i takie pełnomocnictwo powinni dołączyć do oferty. 9.2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum lub każdy ze wspólników wchodzących w skład spółki cywilnej oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp. Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy wchodzącego w skład konsorcjum lub spółki cywilnej muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę (konsorcjanta lub wspólnika). 9.3. Zgodnie z art. 141 ustawy Pzp. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 9.4. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 9.5. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców występujących wspólnie Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa podmiotów występujących wspólnie będzie wówczas załącznikiem do umowy na realizację przedmiotu zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium przetargowego, w wysokości: 7 665,00 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Prawa zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin wykonania zamówienia 15,00
Termin wykonania robót rozbiórkowych 15,00
Okres gwarancji 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy, na warunkach określonych w art. 144 prawa zamówień publicznych, a ponadto, w szczególności zmiany mogą dotyczyć: a) terminu wykonania robót budowlanych, w przypadku: - wystąpienia zdarzeń nieprzewidzianych na dzień podpisania umowy; - wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych odbiegających od typowych, uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenia prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów oraz robót dodatkowych, - przerwy w realizacji wymuszone przez organizację pracy u poszczególnych użytkowników pomieszczeń, które mogą spowodować przedłużenie terminu wykonania robót. b) stawki podatku VAT, o której mowa w §10 ust. 4 niniejszej Umowy. c) Wynagrodzenia Wykonawcy w związku z koniecznością realizacji robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym, zgodnie z art. 144 pzp. 2. Wprowadzenie zmian do Umowy wymaga formy pisemnego aneksu zawierającego uzasadnienie ich wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-12-05, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę zabudowę balkonu - Międzyrzec Podlaski
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę zabudowę balkonu. Wymiary 2,30 wys. i ok. 5,20 długi. Zabudowa ramowa lub bez ram. Prosze o wycenę i termin realizacji.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI