Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMikołów
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Mikołów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-11
 • Numer ogłoszenia569356-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569356-N-2018 z dnia 2018-06-11 r.

Gmina Mikołów: Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Mikołów, krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek  16 , 43190   Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks 323 248 400.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://get.adobe.com/pl/reader/otherversions/
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.mikolow.eu

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.mikolow.eu

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Rynek 16, 43-190 Mikołów

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122
Numer referencyjny: PN-47/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Remont pomieszczeń przedszkoli nr 9 w Mikołowie przy ul. K. Miarki 7 i nr 4 w Mikołowie przy ul. Katowickiej 122 CZĘŚĆ 1 - Remont pomieszczeń przedszkola nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (przedmiar robót 4-2018) CZĘŚĆ 2 – Wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122 (przedmiar robót 3-2018), wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (przedmiar robót 5-2018 ) CZĘŚĆ 3 - Wymiana kotła gazowego c.o. w przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122 (przedmiar robót 2-2018)

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45330000-9
45410000-4
45421000-4
45431000-7
45432111-5
45442100-8
45342000-6
45236210-5
45331110-0
45333000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: - Część 1: od 21.08.2018 r. do 27.08.2018 r. - Część 2: od 21.08.2018 r. do 27.08.2018 r. - Część 3: od 25.08.2018 r. do 31.08.2018 Termin wykonania zamówienia dla części 1, 2, i 3 jest jednym z kryteriów oceny ofert.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną zawierającą roboty remontowo budowlane wykończeniowe o wartości min. 40 000,00 zł – dotyczy części 1 zamówienia; b) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną zawierającą montaż ogrodzeń o wartości minimum 25 000,00 zł brutto zł – dotyczy części 2 zamówienia; c) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał 1 robotę budowlaną zawierającą roboty instalacji c.o. o wartości minimum 6 000,00 zł brutto zł – dotyczy części 3 zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
6.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących oświadczeń lub dokumentów: a) Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 roboty budowlanej zawierającej roboty remontowo budowlane wykończeniowe o wartości min. 40 000,00 zł – dotyczy części 1 zamówienia, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; b) Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 roboty budowlanej zawierającej montaż ogrodzeń o wartości minimum 25 000,00 zł brutto zł – dotyczy części 2 zamówienia, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; c) Wykazu potwierdzającego wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 1 roboty budowlanej zawierającej roboty instalacji c.o. o wartości minimum 6 000,00 zł brutto zł – dotyczy części 3 zamówienia. z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz, którego robota ta została wykonana, wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że ta robota została wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego robota budowlana była wykonywana, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
6.6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
O ile cena najkorzystniejszej oferty dla części 1, 2, 3 przewyższy maksymalną wartość nominalną zobowiązania określoną we wzorze umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jej zmiany do ceny najkorzystniejszej oferty. Decyzja taka jest dyskrecjonalnym uprawnieniem Zamawiającego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont pomieszczeń przedszkola nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (przedmiar robót 4-2018)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: - . Rozebranie murów, ścianek z cegły, wykładziny ściennej z płytek, tynków i posadzki z płytek na zaprawie cementowej, posadzki z płytek pcv - Zeskrobanie zmycie starych powłok malarskich - Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów do malowania z zagruntowaniem - Uzupeł. tynków wewn.kat. III,zaprawą cem. wap./wap.suchogasz/na ścianach płaskich, słupach prostokąt. podłoże z cegły, pustaków cer. gazo i pianobet. , - Montaż stolarki okiennej - Wykonanie posadzki cementowej - Ułożenie posadzki płytkowej z kamieni sztucznych, o wymiarach 30x30 cm układanych na klej . - Licowanie ścian płytkami o wymiarach 25x20 cm na klej - 2 kolory - Montaż wykładziny pcv z wywinięciem cokołów na ściany - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych po uprzednim zagruntowaniu - Malowanie pomieszczeń piwnicznych farba kredową - . Montaż obudów grzejników
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45330000-9, 45410000-4, 45421000-4, 45431000-7, 45432111-5, 45442100-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Klasa odporności zastosowanych farb lateksowych na ścianach: 10,00
Okres udzielenia rękojmi i gwarancji 20,00
Termin wykonania zamówienia: 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:13.1. Kryteriami oceny ofert dla części 1 zamówienia są: 13.1.1. Cena: 60 pkt 13.1.2. Klasa odporności zastosowanych farb lateksowych na ścianach: 10 pkt, tj.: - Za zastosowanie farb lateksowych na ścianach w II klasie odporności na szorowanie: 0 pkt - Za zastosowanie farb lateksowych na ścianach w I klasie odporności na szorowanie: 10 pkt 13.1.3. Okres udzielenia rękojmi i gwarancji: 20 pkt tj.: - minimalny okres 2 lata - 0 pkt - 3 lata - 10 pkt - 4 lata i więcej - 20 pkt 13.1.4. Termin wykonania zamówienia: 10 pkt, tj.: - od 21.08.2018 r. do 27.08.2018 r. - 0 pkt - do 20.08.2018 r. - 10 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.


Część nr: 2 Nazwa: Wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122 (przedmiar robót 3-2018), wymiana części ogrodzenia w przedszkolu nr 9 w Mikołowie, ul. K. Miarki 7 (przedmiar robót 5-2018 )
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: - Demontaż istniejącego ogrodzenia stalowego i słupków murowanych - Montaż nowego ogrodzenia z siatki na nowych słupkach montowanych w istniejącym cokole betonowym - Montaż nowego ogrodzenia panelowgo typu 2D wraz z cokołem prefabrykowanym żelbetowym - Montaż nowego ogrodzenia ocynkowanego i malowanego panelowgo typu 3D drut fi 5mm oczka 5x20 cm wraz z cokołem 20 cm prefabrykowanym żelbetowym - rozbiórka istniejącej piaskownicy - montaż huśtawki metalowej potrójnej z siedziskami: bocianie gniazdo i 2x koszyk - montaż nawierzchni bezpiecznej ze sztucznej trawy - wymiana siedziska drewnianego na istniejącej piaskownicy - wyrównanie i odwodnienie terenu z posianiem trawy - wywóz i utylizacja gruzu i elementów z rozbiórki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45342000-6, 45236210-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-27
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia rękojmi i gwarancji 20,00
Termin wykonania zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:13.2. Kryteriami oceny ofert dla części 2 zamówienia są: 13.2.1 Cena: 60 pkt 13.2.2. Okres udzielenia rękojmi i gwarancji: 20 pkt tj.: - minimalny okres 2 lata - 0 pkt - 3 lata - 10 pkt - 4 lata i więcej - 20 pkt 13.2.3. Termin wykonania zamówienia: 20 pkt, tj.: - od 21.08.2018 r. do 27.08.2018 r. - 0 pkt - do 14.08.2018 r. do 20.08.2018 - 10 pkt - do 13.08.2018 r. - 20 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, CO - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.


Część nr: 3 Nazwa: Wymiana kotła gazowego c.o. w przedszkolu nr 4 w Mikołowie, ul. Katowicka 122 (przedmiar robót 2-2018)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres robót: - Demontaż istniejącego kotła gazowego c.o. - Dostawa i montaż nowego kotła gazowego c.o. o mocy 34 kW wraz z podłączeniem do instalacji gazowej, instalacji c.o. oraz odprowadzenia spalin - Próby szczelności instalacji gazowej i c.o. wraz z opracowaniem stosownych protokołów
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45331110-0, 45333000-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielenia rękojmi i gwarancji: 20,00
Termin wykonania zamówienia: 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:13.3. Kryteriami oceny ofert dla części 3 zamówienia są: 13.3.1 Cena: 60 pkt 13.3.2. Okres udzielenia rękojmi i gwarancji: 20 pkt tj.: - minimalny okres 2 lata - 0 pkt - 3 lata - 10 pkt - 4 lata i więcej - 20 pkt 13.3.3. Termin wykonania zamówienia: 20 pkt, tj.: - od 25.08.2018 r. do 31.08.2018 r. - 0 pkt - do 18.08.2018 r. do 24.08.2018 - 10 pkt - do 17.08.2018 r. - 20 pkt Punktacja wg wzoru: CN/CO x 60 pkt + dodatkowa ilość pkt związana z kryteriami poza cenowymi = ............... punktów. wyjaśnienia: CN - oferta z najniższą ceną, - cena oferty badanej Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Ilość punktów zostanie wyliczona i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę przyłączy sieci ciepłowniczej - Ruda Śląska
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę przyłączy sieci ciepłowniczej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI