Remont pomieszczeń i korytarzy 2 piętra w budynku nr 17 – Sztab – środkowe i lewe...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont pomieszczeń i korytarzy 2 piętra w budynku nr 17 – Sztab – środkowe i lewe skrzydło w m. Radom.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRadom
 • WojewództwoMazowieckie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-01-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający42 Baza Lotnictwa Szkolnego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia503974-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503974-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

42 Baza Lotnictwa Szkolnego: Remont pomieszczeń i korytarzy 2 piętra w budynku nr 17 – Sztab – środkowe i lewe skrzydło w m. Radom.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 42 Baza Lotnictwa Szkolnego, krajowy numer identyfikacyjny 14267631600000, ul. ul. Sadków  9 , 26603   Radom, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 511 500, e-mail jw4938@wp.mil.pl, faks 261 511 300.
Adres strony internetowej (URL): www.42blsz.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.42blsz.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.42blsz.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać wyłącznie w formie pisemnej.
Adres:
42. Baza Lotnictwa Szkolnego, ul. Sadków 9, 26-603 Radom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń i korytarzy 2 piętra w budynku nr 17 – Sztab – środkowe i lewe skrzydło w m. Radom.
Numer referencyjny: 5/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń i korytarzy 2 piętra w budynku nr 17 – Sztab – środkowe i lewe skrzydło w m. Radom. Zakres prac: I. Roboty ogólnobudowlane: - wykucie z muru ościeżnic drzwiowych stalowych i drewnianych; - montaż nowych ościeżnic i skrzydeł drzwiowych – ościeżnice drzwiowe stalowe oraz drzwi wejściowe do poszczególnych pomieszczeń dostarcza Inwestor; - wykucie z muru krat okiennych stalowych o pow. ponad 2 m2; - zerwanie posadzki tworzyw sztucznych lub paneli; - wykonanie izolacji pod panele z płyt ecco; - wykonanie podłóg z paneli podłogowych deska UF915 QUICK STEP kl. 32 w pokojach; - wykonanie na korytarzach posadzek z płytek gres o wym. 60x60 cm. na zaprawie klejowej wraz z cokolikami 15 cm-płytki PARADYŻ; kl.V /R-10; - montaż listew progowych aluminiowych wykańczających; - wymiana parapetów okiennych na parapety z konglomeratu; - zabezpieczanie podłóg folią ochronną; - gruntowanie powierzchni sufitów i ścian preparatem uni-grunt; - przyklejenie narożników ochronnych w ościeżach drzwiowych w okiennych; - wykonanie gładzi dwuwarstwowych na powierzchni sufitów i ścian; - dwukrotne malowanie sufitów i ścian farbami emulsyjnymi; - wykonanie lamperii z tynku cienko-warstwowego typu marmolit ; - dwukrotne malowanie farbami olejnymi rur stalowych do 50 mm. II. Roboty sanitarne: - demontaż armatury grzewczej co; - wykonanie przyłączy instalacji grzewczej z rur stalowych; - montaż urządzeń grzewczych – grzejniki kolumnowe aluminiowe oraz armatury – zawory z głowicą termostatyczną, zawory powrotowe, odpowietrzniki automatyczne co, (grzejniki zawieszać we wnękach podokiennych symetrycznie); - kucie i zaprawianie bruzd pionowych i poziomych w celu skrycie odcinków rur zasilających i powrotowych; - wymiana odcinków rur stalowych o połączeniach spawanych; - wykucie wnęk w ścianach oraz obsadzenie skrzynek z drzwiczkami stalowymi malowanymi proszkowo w ścianach pod odpowietrzniki automatyczne. - próby ciśnieniowe szczelności instalacji co w budynku; III. Roboty elektryczne: - demontaż instalacji, osprzętu oraz opraw oświetleniowych; - demontaż tablic bezpiecznikowych; - wykonanie bruzd i przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu elektrycznego; - montaż przewodów wtynkowych, puszek, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych oraz innego osprzętu elektrycznego; - montaż tablic rozdzielczych łącznie z osprzętem modułowym; - wykonanie pomiarów rezystancji izolacji instalacji elektrycznej; - sprawdzenie działania samoczynnego wyłączenia zasilania – wyłącznika różnicowoprądowego; IV. Prace porządkowe: - rozliczenie materiałów z demontażu; - uprzątnięcie placu budowy, wywiezienie i utylizacja odpadów; V. Charakterystyka podłóg: panele podłogowe typ deska UF915 QUICK STEPP kl. 32 wraz z cokolikami systemowymi; płytki podłogowe korytarz 60x60 Paradyż kl. ścieralności V; kl. antypoślizgowa R 10 ; Szczegółowy zakres rzeczowy robót wraz z opisem określony jest w przedmiarach robót. ODBIÓR ROBÓT Odbiorowi robót będą podlegać następujące roboty: - roboty rozbiórkowe i demontażowe; - montaż stolarki drzwiowej; - obsadzenie podokienników wewnętrznych; - wykonanie izolacji przeciwdźwiękowych poziomych pod panele; - wykonanie nowych posadzek z paneli i płytek gres; - przygotowanie powierzchni do malowania; - malowanie ścian i sufitów; - wykonanie nowych podejść instalacji co. - montaż grzejników aluminiowych oraz armatury co; - pomiar szczelności instalacji centralnego ogrzewania; - demontaż instalacji, opraw oraz osprzętu elektrycznego; - wykonanie instalacji elektrycznej; - montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego; - pomiary instalacji elektrycznej. UWAGI KOŃCOWE Na wszystkie materiały Wykonawca obowiązany jest przedstawić aprobaty techniczne lub oceny zgodności technicznej – zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 roku z późniejszymi zmianami]. Przy wykonywaniu prac należy przestrzegać ogólnych przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 401]. Wszystkie roboty należy wykonać w sposób nieuciążliwy dla użytkownika, rejon prac po zakończeniu robót należy uporządkować. Wszystkie koszty związane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszących Wykonawca powinien uwzględnić w cenach jednostkowych robót podstawowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  4   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca będzie dysponował przez cały okres obowiązywania umowy polisą ubezpieczeniową lub innym dokumentem ubezpieczenia potwierdzającym, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca: a) przedstawi wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych trzech (3) głównych robót budowlanych o wartości min. 200 000,00 zł każda, w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; b) dysponuje lub będzie dysponować przez okres realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (wymagana minimum – jedna (1) osoba z minimum 2 – letnim doświadczeniem z uprawnieniami budowlanymi). Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z pózn.zm.); w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek, o którym mowa powyżej – musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania:1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), dokumenty, o których mowa w ppkt 1), 2) i 3) składane będą przez każdego partnera konsorcjum/ wspólnika spółki cywilnej.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert i aktualnych na dzień złożenia dokumentów: 1) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych trzech głównych robót budowlanych o wartości min. 200 000,00 zł każda, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem wartości przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej lub są wykonywane należycie. Dowodami o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów składa swoje oświadczenie. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór Wykazu stanowi Załącznik nr 9 do SIWZ; 2) polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia na kwotę nie mniejszą niż 300 000,00 złotych (trzysta tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy przedłożyć polisę ubezpieczeniową lub inny dokument ubezpieczenia zawierający rozszerzenie odpowiedzialności obejmującej każdego z Wykonawców; 3) kserokopii uprawnień budowlanych - wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi o specjalności konstrukcyjno – budowlanej w ograniczonym zakresie, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (wymagane minimum 2-letnie doświadczenie z uprawnieniami budowlanymi) jeżeli przepisy tego wymagają. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej /Dz. U z 2008 r. Nr 63 poz. 394 z póżn.zm./; w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza; 4) aktualnego zaświadczenia o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego osoby posiadającej uprawnienia budowlane; 5) oświadczenia Wykonawcy dotyczące doświadczenia osoby (osób) kierującej/ych robotami budowlanymi (wymagane minimum 2 lata). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11 do SIWZ; 6) zobowiązanie do udostępnienia zasobów - załącznik nr 10 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 7 do SIWZ). 2. Formularz ofertowy – załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego. 4. Potwierdzenie wniesienia wadium.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium na okres związania ofertą na kwotę/wartość 10 056,45 zł brutto (słownie: dziesięć tysięcy pięćdziesiąt sześć i 45/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach określonych w SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres udzielonej gwarancji na przedmiot zamówienaia 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany (art. 144 ust. 1 – 1b, 1d i 1e ustawy Pzp). 2. Strony dopuszczają możliwość nieistotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w formie aneksu z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany sposobu wykonania przedmiotu zamówienia z powodu: 1) uzasadnionych zmian, których nie można było wcześniej przewidzieć; 2) z powodu okoliczności siły wyższej. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania w szczególności następujących nieistotnych zmian, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, w przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 5. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wartości umowy spowodowanej zmianą stawki podatku od towaru i usług (VAT). 6. Uzupełnianie, zmiany lub rozwiązanie niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę o wykonania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego - Ząbki
 • Lokalizacja zleceniamazowieckie
 • Data dodania17-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę o wykonania 2 kondygnacji domu jednorodzinnego. Do wymurowania 40 palet gazobetonu, stropy teriva około 55 palet, jeden balkon. Dach płaski - stropodach teriva. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ulicy dr mjr Tadeusza Koliski w Radzyminie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Radom: Przebudowa drogi powiatowej nr 3566W Konary-Mniszek (II Etap)
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ulicy dr mjr Tadeusza Koliski w Radzyminie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w miejscowości Olszowa gmina Kępno
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI