Remont pomieszczeń budynku i placu manewrowego Urzędu Pocztowego Mikołów 1 przy ul....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Remont pomieszczeń budynku i placu manewrowego Urzędu Pocztowego Mikołów 1 przy ul. Żwirki i Wigury 11 w Mikołowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKatowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane
 • Termin składania wniosków27/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Poczta Polska Spółka Akcyjna" Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/72717
TREŚĆ PRZETARGU
Katowice: Remont pomieszczeń budynku i placu manewrowego Urzędu Pocztowego Mikołów 1 przy ul. Żwirki i Wigury 11 w Mikołowie
Numer ogłoszenia: 72717 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Poczta Polska Spółka Akcyjna" Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny , pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, 40-940 Katowice, woj. śląskie, tel. (032) 2538862, faks (032) 2513346.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.poczta-polska.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń budynku i placu manewrowego Urzędu Pocztowego Mikołów 1 przy ul. Żwirki i Wigury 11 w Mikołowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont pomieszczeń urzędu pocztowego Mikołów 1 (roboty posadzkowe, malarskie, elektryczne, rozbiórkowe betonowe, zbrojarskie i in.) zgodnie z przedmiarem robót, STWiOR i dokumentacją projektową.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.43.21.00-5, 45.30.00.00-0, 45.23.00.00-8, 45.40.00.00-1, 77.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia oferty wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnia / niespełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnia / niespełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnia / niespełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena dokonana zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów na zasadzie spełnia / niespełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1)oświadczenia że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - należy dołączyć kserokopie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej (osoby odpowiedzialnej za prawidłowe wykonanie umowy ze strony wykonawcy), - sanitarnej w zakresie instalacji i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, - elektrycznej w zakresie instalacji elektroenergetycznych, oraz kopie zaświadczeń potwierdzających przynależność tych osób do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 2)kosztorys ofertowy uproszczony wykonany na podstawie załączonego do siwz przedmiaru robót (zał. nr 1 do siwz), 3) dane dotyczące zakresu prac przewidywanych do przekazania podwykonawcy. 4)oryginał pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę, o ile nie wynika to z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę do oferty, a w przypadku dołączenia kserokopii pełnomocnictwa musi być ono poświadczone notarialnie. 5) W sytuacji, gdy wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest w takiej sytuacji udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (art. 26 ust. 2b ustawy).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Przesunięcie terminu zakończenia prac, jeżeli niedotrzymanie pierwotnego terminu umownego zakończenia prac stanowi konsekwencje przyczyn zależnych od Zamawiającego lub działania siły wyższej. 2.Zmiana osób pełniących funkcje kierownika budowy i inspektora nadzoru i innych osób wskazanych w ofercie - w przypadku zaistnienia okoliczności wpływających na niemożliwość pełnienia tych funkcji. 3.Zmiana formy zabezpieczenia w przypadku złożenia stosownego wniosku przez Wykonawcę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.poczta-polska.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach, pl. Oddziałów Młodzieży Powstańczej 7, pok. 406.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 09:00, miejsce: Centrum Infrastruktury Oddział Regionalny w Katowicach, pl. Oddziałów Młodziezy Powstańczej 7, pok. 406.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie szyby do piekarnika - Dąbrowa Górnicza
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie szyby zewnętrznej do piekarnika mastercook kge 3455x dyn wymiary 50 x 43,5, niestety kuchenki już nie są produkowane , szyba wystrzeliła.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Kompleksowe uporządkowanie infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Aglomeracji Bisztynek - II etap
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI