Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRzeszów
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-10-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-09-21
 • Numer ogłoszenia619054-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 619054-N-2018 z dnia 2018-09-21 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie: Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie, krajowy numer identyfikacyjny 1775600180, ul. Al. Piłsudskiego  12 , 35-075   Rzeszów, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 178 675 000, e-mail MB_zampubl_rzeszow@zus.pl, faks 178 523 638.
Adres strony internetowej (URL): www.zus.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
Tak

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zus.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca na adres Zamawiającego
Adres:
Al. Piłsudskiego 12, 35- 075 Rzeszów pok. 26 Dziennik Podawczy

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
Nie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont parkingu górnego i schodów wejściowych budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12
Numer referencyjny: 350000/271/05/2018-ZAP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ZAŁĄCZNIKU I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

II.5) Główny kod CPV: 45111200-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223300-9
45233222-1
45232410-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający (zgodnie z treścią art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp) wykluczy również Wykonawcę: 1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615); 2) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia - (załącznik cz. II nr. 8) i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą (formularzem ofertowym) każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania oferty: pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) do podpisania oferty ¬– w przypadku podpisania oferty przez osoby nie wymienione w dokumentach rejestrowych, pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę(ów) ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy – w przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika reprezentującego Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.WARTOŚĆ, TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM 1)Wadium zabezpieczające I część zamówienia w wysokości 10 000,00 złotych słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert określonego w ROZDZIALE XII pkt. 1. SIWZ. 2)W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę określoną w ROZDZIALE IX pkt. 1.SIWZ należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku: PKO BP S.A. nr rachunku: 36 1020 5590 0000 0902 9290 7010, Zaleca się, aby na przelewie umieścić informację: wadium w postępowaniu na roboty budowlane: „Remont parkingu górnego budynku Oddziału ZUS w Rzeszowie przy al. Piłsudskiego 12.” 3)Wadium winno znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 4)W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w pkt. 3.2. SIWZ kserokopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium zaleca się dołączyć do oferty, a oryginał w osobnej kopercie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Rzeszowie ul. Al. Piłsudskiego 12, pokój nr 209 do Kierownika Samodzielnego Referatu Finansów – Pani Grażyna Kojder. 5)Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie pieniądza, dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium lub jego kopia, został załączony do oferty. 6)Z dokumentu wadium wniesionego w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powinno wynikać jednoznacznie gwarantowanie wypłat należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie o okolicznościach stanowiących podstawę do żądania wypłaty należności. Wadium takie powinno obejmować cały okres związania ofertą, poczynając od daty składania ofert. 7)Wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy lub niewniesienie w wymaganym terminie (także na przedłużony okres związania ofertą), wymaganej wysokości lub formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej przez konsorcjum musi obejmować wszystkich członków konsorcjum. 2.ZWROT WADIUM 1)Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 3.5. SIWZ. 2)Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3)Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 3.ZATRZYMANIE WADIUM 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 2).Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 30,00
doświadczenie kierownika budow 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
zmiana postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty Wykonawcy jest możliwa w przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących przypadków: 1) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana: a) siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umową b) przerwaniem prac przez właściwe organy administracji rządowej i samorządowej albo jako wykonanie prawomocnego orzeczenia sądu, za co nie można przypisać winy Wykonawcy, ( o ilość dni zaistniałej okoliczności) c) koniecznością wykonania zamówień których, zamawiający nie mógł przewidzieć a wymagane jest ich natychmiastowe wykonanie, albo wykonania części robót inną technologią niż założona w ofercie Wykonawcy.(o czas niezbędny do wykonania tych prac)
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie opatrzonej napisem „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy, Zamawiający nie będzie występował o uzupełnienie lub wyjaśnienie złożonego w ofercie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienia. Zamawiający oceni zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz jego uzasadnienie. W przypadku uznania przez Zamawiającego, że Wykonawca nie wykazał w ofercie, że informacje i dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna to zastrzeżenie za bezskuteczne co będzie skutkować zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 r. (sygn. III CZP 74/05) odtajnieniem. W takim przypadku oferta będzie jawna również w zakresie nieskutecznie objętym tajemnicą przedsiębiorstwa, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 26 ust. 2, art. 26 ust. 3 oraz art. 90 ustawy, a złożone przez niego dokumenty, oświadczenia, wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie podlegają zastrzeżeniu informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont parkingu górnego Oddział ZUS w Rzeszowie, Al. Piłsudskiego 12.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Roboty będą wykonane na podstawie posiadanego projektu budowlano-wykonawczego firmy Pracownia Projektowa Architektoniczno-Konstrukcyjna inż. Bartosz Ludomirski, który zawiera projekt budowlano – wykonawczy remontu parkingu górnego O/ZUS Rzeszów, Al. Piłsudskiego 12, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. W ramach zadania należy wykonać: - rozbiórka istniejącej nawierzchni z kostki betonowej - rozbiórka istniejących obrzeży betonowych - rozbiórka istniejącej podbudowy z podsypki piaskowej - rozbiórka istniejącej podbudowy z chudego betonu - rozbiórka istniejącej izolacji płyty nad parkingiem podziemnym - rozbiórka istniejącego odwodnienia liniowego - odkucie istniejącego tynku na donicach - demontaż płytek cokołu - wycięcie istniejącego styropianu cokołu w celu prawidłowego wykonania izolacji na styku płyty stropowej parkingu oraz ściany - demontaż istniejącej kanalizacji opadowej odprowadzającej wody opadowe z parkingu górnego - rozbiórka istniejącej nawierzchni kostki w przestrzeni parkingu podziemnego w miejscach wymiany istniejącej kanalizacji opadowej i montażu studzienek rewizyjnych. - rozbiórka istniejących warstw pod nawierzchnią z kostki betonowej w przestrzenie wymiany istniejącej kanalizacji opadowej i montażu studzienek rewizyjnych. - skucie odparzonych i uszkodzonych tynków w miejscu powstałych zacieków na stropie i słupach w przestrzeni garażu podziemnego - oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację i nową nawierzchnię parkingu górnego - wykonanie izolacji przeciwwodnej - uzupełnienie betonem korytek powstałych po demontażu istniejącego odwodnienia liniowego. - wykonanie nowej warstwy nawierzchni parkingu górnego ze spadkiem - oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację i odtworzenie cokołu ściennego - wykonanie izolacji przeciwwodnej cokołu - ocieplenie cokołu - przyklejenie i spoinowanie płytek cokołowych - montaż wpustu odwadniającego z wkładką przeciwpożarową EI 30 - montaż odwodnienia liniowego - uzupełnienie tynku na donicach - oczyszczenie z rdzy i malowanie kratek wentylacyjnych w celu zabezpieczenia przed korozją - wykonanie dylatacji, wypełnienie spoin dylatacyjnych - montaż nowych rur spustowych - zabudowa studzienek rewizyjnych z osadnikiem na kanalizacji opadowej - wykonacie nowych odcieków kanalizacji opadowej w miejscach zabudowy studzienek. - odtworzenie warstw posadzkowych garażu podziemnego w miejscach wymiany kanalizacji opadowej - oczyszczenie i przygotowanie sufitu oraz słupów w przestrzeni garażu podziemnego - miejscowe uzupełnienie tynku na suficie i słupach w przestrzeni garażu podziemnego - malowanie sufitu i słupów. Zadanie to należy podzielić na dwa etapy. Pierwszy etap wykonać do dnia 10.12.208r., który zostanie rozliczony na podstawie kosztorysu powykonawczego i zapłacony 30 dni po odbiorze częściowym potwierdzonym protokołem odbioru oraz dostarczoną fakturą. Pozostałe prace należy wykonać do dnia 10.05.2019r. Pozostałe prace zostaną rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego po odbiorze reszty prac i potwierdzone protokołem odbiorczym oraz dostarczoną fakturą. W etapie I należy prowadzić tak prace aby część parkingu, która nie jest objęta pracami w roku 2018 pozostała do użytku pracowników O/ZUS. Możliwa Wizja lokalna po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Inwestora. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli: a) minimum 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, b)pięcioletniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przepisami k.c. Materiały i osprzęt, które Wykonawca zastosuje do wykonania robót powinny być dobrej jakości w gatunku I oraz posiadać dopuszczenie do stosowania i spełniać Polskie Normy, normy zharmonizowane, być zgodne z narzuconymi przez Projektanta rozwiązaniami. Zamawiający stwierdza, że jeśli w dokumentacji przetargowej, opracowaniach projektowych, w tym w przedmiarze robót / kosztorysie ofertowym podano nazwę dostawcy lub producenta określonego materiału to uczyniono to w celu określenia klasy materiałów, urządzeń, osprzętu itp. Wobec powyższego dopuszcza się składanie ofert równoważnych z zastosowaniem materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem, że zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą bezwzględnie spełniać warunek, iż ich parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne będą na co najmniej takim samym poziomie, jak materiały i urządzenia określone w powyższy sposób w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń „równoważnych” Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych rozwiązań np. specyfikację techniczną producenta lub inny dokument dla danego materiału lub urządzenia . Z przedłożonego dokumentu musi wynikać spełnienie wymaganych parametrów określonych w SIWZ poprzez klasę materiałów lub urządzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111200-0, 45223300-9, 45233222-1, 45232410-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-05-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 35,00
doświadczenie kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze strony Zamawiającego osobami uprawnioną do kontaktu są: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Janusz Dusiński - Główny Specjalista Referat Nieruchomości T: 48 17/ 86-75-010, E: janusz.dusinski@zus.pl Godziny kontaktu z Wykonawcami 08:00- 14:00 (pn.- pt.) w sprawach formalnoprawnych: Janusz Żebracki - Specjalista, Stanowisko ds. zamówień publicznych, T: 48 17 86 75 284 E: janusz.zebracki@zus.pl Godziny kontaktu z Wykonawcami 06:30- 14:30 (pn.- pt.)


Część nr: 2 Nazwa: Remont schodów wejściowych do bufetu od ul. Głowackiego budynku O/ZUS Rzeszów.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:W ramach tego zadania należ wykonać: - demontaż płytek i skucie nawierzchni betonowej na schodach i spoczniku. - demontaż konstrukcji betonowej zbrojonej - przygotowanie podłoża pod nowe stopnie i nową kostkę - położenie podsypki cementowej pod schody gr. 15cm - ułożenie palisady na schody na podsypce betonowej - ułożenie kostki na podsypce betonowej - demontaż i ponowny montaż wycieraczki ocynkowanej z wykonaniem nowego obramowania z kształtownika stalowego ocynkowanego. - czyszczenie i malowanie farbami elewacyjnymi murków przy schodach Wykonanie wszystkich prac należy uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego. Zadanie to należy wykonać do 10.12.2018r. Zalecana jest wizja lokalna po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Inwestora. Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli: a) 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, b) pięcioletniej rękojmi za wady przedmiotu zamówienia na zasadach określonych przepisami k.c. Materiały i osprzęt, które Wykonawca zastosuje do wykonania robót powinny być dobrej jakości w gatunku I oraz posiadać dopuszczenie do stosowania i spełniać Polskie Zamawiający stwierdza, że jeśli w dokumentacji przetargowej, opracowaniach projektowych, w tym w przedmiarze robót / kosztorysie ofertowym podano nazwę dostawcy lub producenta określonego materiału to uczyniono to w celu określenia klasy materiałów, urządzeń, osprzętu itp. Wobec powyższego dopuszcza się składanie ofert równoważnych z zastosowaniem materiałów i urządzeń innych producentów pod warunkiem, że zastosowane przez Wykonawcę materiały i urządzenia będą bezwzględnie spełniać warunek, iż ich parametry techniczne, jakościowe i eksploatacyjne będą na co najmniej takim samym poziomie, jak materiały i urządzenia określone w powyższy sposób w dokumentacji przetargowej. W przypadku zaoferowania materiałów i urządzeń „równoważnych” Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do oferty dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych rozwiązań np. specyfikację techniczną producenta lub inny dokument dla danego materiału lub urządzenia . Z przedłożonego dokumentu musi wynikać spełnienie wymaganych parametrów określonych w SIWZ poprzez klasę materiałów lub urządzeń.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45110000-1, 45262520-2, 45453000-7, 45320000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-12-10
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 35,00
doświadczenie kierownika budowy 5,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Ze strony Zamawiającego osobami uprawnioną do kontaktu są: w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Janusz Dusiński - Główny Specjalista Referat Nieruchomości T: 48 17/ 86-75-010, E: janusz.dusinski@zus.pl Godziny kontaktu z Wykonawcami 08:00- 14:00 (pn.- pt.) w sprawach formalnoprawnych: Janusz Żebracki - Specjalista, Stanowisko ds. zamówień publicznych, T: 48 17 86 75 284 E: janusz.zebracki@zus.pl Godziny kontaktu z Wykonawcami 06:30- 14:30 (pn.- pt.)


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie elewacji - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie elewacji na budynku wielorodzinnym. Zainteresowanych proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI