Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków24/11/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyLubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
 • Data publikacji ogłoszenia2010-11-09
 • Numer ogłoszenia1/2010/363890
TREŚĆ PRZETARGU
Zielona Góra: Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze
Numer ogłoszenia: 363890 - 2010; data zamieszczenia: 09.11.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Lubuski Urząd Skarbowy w Zielonej Górze , ul. Dr. Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 0-64 4560930 lub 32, faks 0-68 4560901.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lus.zgora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont odtworzeniowy pomieszczeń - po zalaniu, roboty malarskie i posadzkowe w budynku Lubuskiego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze - kod CPV 45000000-7 roboty budowlane, CPV 45442100-8 roboty malarskie W zakres zamówienia wchodzą roboty budowlane i malarskie zgodnie z załącznikiem numer 3 do specyfikacji dostępnej na stronie www.lus.zgora.pl Uwaga: Przed złożeniem oferty wskazana jest dokładna wizja lokalna przyszłego placu budowy. Wszystkie roboty należy wykonać w trakcie pracy urzędu ( w ruchu) - lub w godzinach wolnych od pracy - uzgadniając kolejność remontowanych pomieszczeń z zamawiającym. Wykonawca zapewni pojemniki/kosze na przenoszenie dokumentacji podczas zwalniania kolejnych pomieszczeń do remontu. (Przedmiary robót stanową uzupełnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie w.w. Dokumentacji i dokonanej wizji lokalnej.) Przedmiot zamówienia należy wykonać z materiałów posiadających określone aprobaty i certyfikaty jakościowe, które Wykonawca obowiązany jest dokumentacyjnie przekazać Zamawiającemu. Całość robót należy realizować zgodnie z aktualnymi przepisami bhp w zakresie wykonywanych robót wraz z należytym i przepisowym zabezpieczeniem terenu prac. Na wykonane prace wymagane jest udzielenie co najmniej 36 miesięcy gwarancji..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-1, 45.44.21.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. Oświadczenie, o spełnieniu wymagań określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2a do SIWZ

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. a/ wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Na potwierdzenie powyższego zapisu Wykonawca musi wykazać co najmniej 2 przedsięwzięcia wykonane w różnych jednostkach budżetowych lub samorządowych z zakresu o podobnym charakterze tj. roboty budowlane - odtworzeniowe w trakcie pracy jednostki (w ruchu) o wartości inwestycyjnej co najmniej każda - 30.000,00 zł brutto, b/ Oświadczenie, o spełnieniu wymagań określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2a

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. a/wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - - Na potwierdzenie powyższego zapisu Wykonawca musi wykazać kluczowy personel - 1 osoba - na stanowisko Kierownik robót budowlanych - kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń, b/ Oświadczenie, o spełnieniu wymagań określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2a

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. a/ opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Na potwierdzenie powyższego zapisu Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł. b/ Oświadczenie, o spełnieniu wymagań określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2a

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na zasadzie spełnia / nie spełnia w oparciu o treść złożonych dokumentów i oświadczeń. Oświadczenie, o spełnieniu wymagań określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2a

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków o których mowa w art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Na potwierdzenie powyższego zapisu Wykonawca musi wykazać co najmniej 2 przedsięwzięcia wykonane w różnych jednostkach budżetowych lub samorządowych z zakresu o podobnym charakterze tj. roboty budowlane - odtworzeniowe w trakcie pracy jednostki (w ruchu) o wartości inwestycyjnej co najmniej każda - 30.000,00 zł brutto, b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - - Na potwierdzenie powyższego zapisu Wykonawca musi wykazać kluczowy personel - 1 osoba - na stanowisko Kierownik robót budowlanych - kierownik budowy z uprawnieniami do kierowania robotami bez ograniczeń, c) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - Na potwierdzenie powyższego zapisu Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a/Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2b b/Wypełniona oferta na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1. c/Pełnomocnictwo wystawione dla osoby podpisującej ofertę - tylko w przypadku podpisania przez osobę nieuprawnioną do reprezentacji wprost z postanowień KRS lub ewidencji działalności gospodarczej. d/Wypełniony Kosztorys ofertowy (Przedmiary robót stanową uzupełnienie Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, nie stanowią one głównej podstawy wyceny Robót. Wykonawca wyceni roboty na podstawie w.w. Dokumentacji i dokonanej wizji lokalnej.) - Załącznik nr 3 - plik w .pdf

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lus.zgora.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: LUBUSKI URZĄD SKARBOWY 65-054 Zielona Góra ul. dr Pieniężnego 24.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2010 godzina 12:00, miejsce: LUBUSKI URZĄD SKARBOWY 65-054 Zielona Góra ul. dr Pieniężnego 24 p. 113 SEKRETARIAT I piętro Komisja Przetargowa dokona otwarcia ofert w dniu 24.11.2010r o godz. 12.10 w siedzibie (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej - Zielona Góra
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie wewnętrznej izolacji akustycznej pokoju nr 2/18, na II piętrze oraz montaż okienka podawczego w pokoju nr 11 na parterze w budynku WFOŚiGW przy ul. Miodowej
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: dostawa art.biurowych
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Sukcesywna dostawa biletów lotniczych i kolejowych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Zielona Góra: Wycena nieruchomości
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Słonecznej
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI