Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoCzersk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-01-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Czersk
 • Data publikacji ogłoszenia2018-01-11
 • Numer ogłoszenia504184-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 504184-N-2018 z dnia 2018-01-11 r.

Gmina Czersk: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Czersk, krajowy numer identyfikacyjny 9235127400000, ul. ul. Kościuszki  27 , 89650   Czersk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 523 954 860, e-mail urzad_miejski@czersk.pl, faks 523 954 811.
Adres strony internetowej (URL): bip.czersk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
bip.czersk.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
bip.czersk.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy
Numer referencyjny: WO.271.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy”. Przedmiot zamówienia obejmuje 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi miejscowościach: 1.1. Rytel – Błota – (689 mb i szer. 4m ) – min. 826,8 t kruszywa 1.2. Rytel – Modrzejewo – (2.087 mb i szer. 4m) - 2.504,4 t kruszywa 1.3. Konigort – Zapora – (1.000 mb i szer. 4m) – min. 1.200 t kruszywa 1.4. Zapora – Klonia-do granicy – (2.120 mb i szer. 4m ) – min.2.544 t kruszywa 1.5. Rytel-Dworzec – Młynki – (1.250 mb i szer. 4m) – min. 1.500 t kruszywa 1.6. DK 22 – Młynki – (1.300 mb i szer. 4m ) - 1.560 t kruszywa 1.7. DK 22 – Młynki po 2 str. Suskiej Strugi – (1.227 mb i szer. 4m) – min. 1.472,4 t kruszywa Razem minimum 11.607,6 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 11.607,6 ton dostarcza Zamawiający. 2. Zakres robót: 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm, 2.2. Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm, 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi, 2.4. Ukształtowanie poboczy, 2.5. Wałowanie nawierzchni. 3. Kruszywo znajduje się w miejscowości Rytel (dz. nr 542/2 obr. Rytel). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy. 4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel. 5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający. 6. Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz). 7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych, 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi, 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm, 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg, 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy. Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi w miejscowościach: 1.1. Sołectwo Zapędowo: 1.1.1. Brda – (2.000 mb i szer. 4 m) - min. 2.400 t kruszywa 1.1.2. Zapędowo – Leśnictwo – (1.050 mb i szer. 3 m) – min. 945 t kruszywa 1.1.3. Nowy Młyn – (200 mb i szer. 4 m) - min 240 t kruszywa Razem 3.585 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm 1.2. Sołectwo Krzyż 1.2.1. Krzyż – Górki – (310 mb i szer. 4 m) – min. 372 t kruszywa Razem 372 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 3.957 ton dostarcza Zamawiający. 2. Zakres robót: 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm, 2.2 Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm, 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi, 2.4 Ukształtowanie poboczy, 2.5 Wałowanie nawierzchni. 3. Kruszywo znajduje się w miejscowości Zapędowo (dz. nr 174/2 obr. Zapędowo) i Krzyż (dz. nr 389/8 obr. Krzyż). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy. 4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel. 5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający. 6. Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz). 7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 7.1 wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych, 7.2 wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi, 7.3 wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm, 7.4 wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg, 7.5 wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Dla wszystkich części: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. Potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą i dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 2 Pzp). 4. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia" albo „nie spełnia". 5. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki, Wykonawca spełnił.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: 1. Dla wszystkich części: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. Potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą i dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 2 Pzp). 4. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia" albo „nie spełnia". 5. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki, Wykonawca spełnił.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Dla wszystkich części: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 2. Potwierdzeniem jest podpisane oświadczenie Wykonawcy stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ. 3. Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą i dokumentów złożonych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (art. 26 ust. 2 Pzp). 4. Przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą „spełnia" albo „nie spełnia". 5. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki, Wykonawca spełnił.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – UWAGA. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentu, jeżeli Zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). W takiej sytuacji wykonawca winien wskazać w ofercie dane umożliwiające zlokalizowanie stosownych dokumentów. Zamawiający samodzielnie pobierze z tej bazy danych wskazany przez wykonawcę dokument.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
nie dotyczy
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto (poszczególnych części, na które Wykonawca składa swoją ofertę), zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i OWU bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, 2. oświadczenia wymienione w punktach od 10.1.1 i pkt 10.3.1 SIWZ; 3. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 4. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie należy przekazać Zamawiającemu w oryginale w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi zał. nr 7 do SIWZ. 5. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3.2., SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której ten dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której ten dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawionym w terminie określonym w zdaniu poprzedzającym. 6. Pozostałe dokumenty i oświadczenia wymagane w SIWZ przez Zamawiającego, Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa takie same, jak Wykonawca, który ma siedzibę w Polsce.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 1.1. Część 1: 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100). 1.2. Część 2: 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp: 2.1. pieniądzu; 2.2. poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2.3. gwarancjach bankowych; 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych; 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 5. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 6.1. pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty, 6.2. innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Przewidywany zakres zmian. 1.1. Zmiana terminu realizacji zamówienia z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 1.1.1. przerw w realizacji robót budowlanych powstałych z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 1.1.2. powierzenia przez Zamawiającego wykonania zamówień dodatkowych lub robót zamiennych, jeżeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu zakończenia realizacji umowy, 1.1.3. wstrzymania realizacji prac objętych umową, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy, 1.1.4. napotkania w czasie wykonywanych wykopów niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych, 1.1.5. wystąpienia „siły wyższej”, wydarzeń nieprzewidywalnych i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujących po podpisaniu umowy i powodujących niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, wichury, nawałnice klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako „siła wyższa” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami, 1.1.6. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 1.1.7. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 1.2. Zmiana zakresu przedmiotu zamówienia pod warunkiem, że jest korzystna dla Zamawiającego lub zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 1.3. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamówienia w związku z ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiającego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o niewykonane prace. 1.4. Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych. 1.5. Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamówienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem spełnienia wymagań określonych w SIWZ i umowie na roboty budowlane, 1.6. Zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy. 1.7. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1.8. Zmniejszenie zakresu robót i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie części zakresu realizacji umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia. 1.9. Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robót w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. 1.10. Zmiana terminu płatności z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania na piśmie o tym fakcie Wykonawcy i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie. 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę, jako stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 5. Zmiana umowy może nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia. 6. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 1: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectwa Rytel (poza miejscowością Rytel) poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi miejscowościach: 1.1. Rytel – Błota – (689 mb i szer. 4m ) – min. 826,8 t kruszywa 1.2. Rytel – Modrzejewo – (2.087 mb i szer. 4m) - 2.504,4 t kruszywa 1.3. Konigort – Zapora – (1.000 mb i szer. 4m) – min. 1.200 t kruszywa 1.4. Zapora – Klonia-do granicy – (2.120 mb i szer. 4m ) – min.2.544 t kruszywa 1.5. Rytel-Dworzec – Młynki – (1.250 mb i szer. 4m) – min. 1.500 t kruszywa 1.6. DK 22 – Młynki – (1.300 mb i szer. 4m ) - 1.560 t kruszywa 1.7. DK 22 – Młynki po 2 str. Suskiej Strugi – (1.227 mb i szer. 4m) – min. 1.472,4 t kruszywa Razem minimum 11.607,6 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 11.607,6 ton dostarcza Zamawiający. 2. Zakres robót: 2.1. Korytowanie drogi – min. 5 cm, 2.2. Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm, 2.3. Profilowanie nawierzchni drogi, 2.4. Ukształtowanie poboczy, 2.5. Wałowanie nawierzchni. 3. Kruszywo znajduje się w miejscowości Rytel (dz. nr 542/2 obr. Rytel). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy. 4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel. 5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający. 6. Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz). 7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 8.1. wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych, 8.2. wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi, 8.3. wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm, 8.4. wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg, 8.5. wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Remont nawierzchni dróg gminnych na terenie Sołectw Zapędowo i Krzyż poprzez wyrównanie i wyprofilowanie nawierzchni wraz z nawiezieniem kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje drogi w miejscowościach: 1.1. Sołectwo Zapędowo: 1.1.1. Brda – (2.000 mb i szer. 4 m) - min. 2.400 t kruszywa 1.1.2. Zapędowo – Leśnictwo – (1.050 mb i szer. 3 m) – min. 945 t kruszywa 1.1.3. Nowy Młyn – (200 mb i szer. 4 m) - min 240 t kruszywa Razem 3.585 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm 1.2. Sołectwo Krzyż 1.2.1. Krzyż – Górki – (310 mb i szer. 4 m) – min. 372 t kruszywa Razem 372 ton kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm Uwaga! Materiał w postaci kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm w ilości 3.957 ton dostarcza Zamawiający. 2. Zakres robót: 2.1 Korytowanie drogi – min. 5 cm, 2.2 Nawiezienie kruszywa kamiennego łamanego 0-31,5 mm – gr. warstwy min. 12 cm, 2.3 Profilowanie nawierzchni drogi, 2.4 Ukształtowanie poboczy, 2.5 Wałowanie nawierzchni. 3. Kruszywo znajduje się w miejscowości Zapędowo (dz. nr 174/2 obr. Zapędowo) i Krzyż (dz. nr 389/8 obr. Krzyż). Wykonawca na własny koszt dowiezie znajdujące się tu kruszywo na plac budowy. 4. Wykonawca na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót, odrębnie dla każdej drogi, zawiadomi Nadleśnictwo Czersk i Nadleśnictwo Rytel. 5. Rozpoczęcie prac nastąpi po 15 marca 2018 roku, chyba że warunki atmosferyczne będą sprzyjające do rozpoczęcia prac wcześniej, na co zgodę musi wyrazić Zamawiający. 6. Do ułożenia nawierzchni z kruszywa kamiennego łamanego należy wykorzystać rozkładarkę (rozściełacz). 7. Przedmiot zamówienia szczegółowo został określony w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, oraz pomocniczo w przedmiarze robót stanowiących załączniki do SIWZ. 8. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: 7.1 wykonywanie czynności związanych z obsługą maszyn i urządzeń drogowych, 7.2 wykonywanie czynności związanych z wykorytowaniem i ukształtowaniem drogi, 7.3 wykonywanie czynności związanych z wykonaniem nawierzchni z kruszywa łamanego kamiennego 0-31,5 mm, 7.4 wykonywanie czynności związanych z wałowaniem nawierzchni dróg, 7.5 wykonywanie czynności związanych z ukształtowaniem poboczy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena ofertowa brutto 60,00
okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Szukam osoby, która zamontuje plastikową obudowę wanny oraz zamotuje dwa karnisze - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Szukam osoby, która zamontuje plastikową obudowę wanny oraz zamotuje dwa karnisze. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Czersk: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Czersk: Remont nawierzchni dróg gminnych w związku z usuwaniem skutków nawałnicy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI