Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPiława Górna
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-05-07
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Piława Górna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-16
 • Numer ogłoszenia537980-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537980-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Gmina Piława Górna: Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Piława Górna, krajowy numer identyfikacyjny 52715000000000, ul. ul. Piastowska  69 , 58-240  Piława Górna, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 748 324 934, e-mail przetargi@pilawagorna.pl, faks 748 371 386.
Adres strony internetowej (URL): http://www.pilawagorna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://pilawagorna.biuletyn.net/?bip=1&cid=50&bsc=N

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Gmina Piława Górna, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna, pok. nr 20 I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych nr 118050D ul. Młynarskiej i nr 118054D ul. Osiedle Małe w Piławie Górnej
Numer referencyjny: ZBP.271.1.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje, w szczególności: 1. Wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową. 2. Wykonanie wszelkich prac i czynności, które są niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z celem jakiemu ma służyć, a także zgodnie z Dokumentacją Projektową, SIWZ oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, czyli zgodnie z wszelkimi normami prawnymi i technicznymi mającymi zastosowanie w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy dochowaniu należytej staranności oraz według najlepszej, profesjonalnej wiedzy, a także z należytą starannością z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, w sposób zapewniający dobrą jakość wykonanych robót oraz właściwą organizację pracy. 3. Wykonawca zapewnia przejezdność remontowanych odcinków dróg. Prowadzenie robót może powodować ograniczenia i spowolnienia ruchu, jednakże niedopuszczalne jest całkowite wyłączenie przejezdności na remontowanych odcinkach. 4. Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej po zakończeniu robót. 5. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę zgodnie z przepisem art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. 1) Zamawiający wymaga, aby osoby uczestniczące w realizacji Umowy, wykonujące czynności związane z wykonywaniem robót budowlanych były zatrudnione przez Wykonawcę (lub podwykonawcę, jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108). 2) Czynności, o których mowa w pkt 1 obejmują roboty związane z wykonywaniem nawierzchni. 6. Wykonawca musi zatrudniać osoby wykonujące wyżej wymienione czynności na podstawie umowy o pracę, a w przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej ww. czynności. 7. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca doręczy Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności wymienione w ust. 2, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu. Oświadczenie powinno określać podmiot, w imieniu którego oświadczenie jest składane (odpowiednio Wykonawca lub podwykonawca) oraz być opatrzone datą i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania tego podmiotu. 8. Wykonawca jest zobowiązany przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a jeżeli strony nie ustalą innego terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu poświadczone za zgodność z oryginałem (odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę) kopie aktualnych umów o pracę potwierdzających, że czynności o których mowa w ust. 2 są wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. 9. Kopie umów, o których mowa w ust. 5 powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności pozbawione imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu i wynagrodzenie za pracę albo stawka godzinowa powinny być możliwe do zidentyfikowania. 10. Nieprzedłożenie lub przedstawienie w liczbie mniejszej niż wskazana w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 4 przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę (podwykonawcę) z pracownikami wykonującymi w ramach zamówienia czynności, o których mowa w ust. 2 w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 5 będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników wykonujących czynności ust. 2 na podstawie umowy o pracę. 11. W ramach czynności kontrolnych przestrzegania wymogu, o którym mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający oprócz weryfikacji dokumentów, o których mowa w ust. 4 i ust. 5 jest uprawniony także do żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogu lub do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. W przypadku uzasadnionych zastrzeżeń co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 12. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracowników wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45230000-8
45231000-5
45220000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

II.9) Informacje dodatkowe: Klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych w postępowaniu przetargowym Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miasta w Piławie Górnej ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna reprezentowany przez Kierownika jednostki. Dane kontaktowe: 74 832 49 30 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta w Piławie Górnej jest Pani Agata Janiszewska Skowron, e-mail: a.skowron@odo.to 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie postępowania w oparciu o art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.); 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8. Posiada Pani/Pan następujące prawa: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9. Nie przysługuje Pani/Panu natomiast: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. C RODO.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Doświadczenie. Wykonawca musi posiadać doświadczenie w realizacji robót budowlanych, adekwatnych z przedmiotem zamówienia, obejmujących swym zakresem budowę lub modernizację lub remont dróg obejmujące, w szczególności jezdnie, chodniki, zatoki, lub inne obiekty np. place manewrowe lub składowe wykonywane z mieszanki mineralno-asfaltowej oraz z kostki brukowej. Powierzchnia wykonanych nawierzchni mineralno-asfaltowych to min. 2 500 m2. Powierzchnia wykonanych nawierzchni z kostki brukowej to min. 1 000 m2. Łączna wartość robót to min. 450 000,00zł. Dotyczy to robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) Potencjał techniczny – Zamawiający odstępuje od określenia warunku udziału w postępowaniu w powyższym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Wykonawca zapewnia, że realizując zamówienie będzie dysponował osobą, która posiada wymagane uprawnienia budowlane w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Kierownika budowy, posiadającego aktualne uprawnienia budowlane kierowania robotami budowlanymi i będącego członkiem właściwej izby samorządu zawodowego
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wykaz wg załącznika Nr 7 do SIWZ. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami wg załącznika Nr 8 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zaakceptowany (zaparafowany) projekt umowy dla części przedmiotu zamówienia, na która Wykonawca składa ofertę. Projekt umowy powinien być zaparafowany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – załącznik nr 9 do SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jeżeli wystąpią okoliczności i spełnione są warunki, o których mowa w art. 144 ust. 1. 2. Zmiany postanowień Umowy wymagają zgody obu Stron i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej. 3. Dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian w Umowie o istotnym charakterze: 3.1. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 Umowy. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Jeżeli z uwagi na anomalie atmosferyczne nie jest możliwe wykonywanie Przedmiotu Umowy. Przez anomalie atmosferyczne rozumie się warunki pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych lub dokonanie odbiorów, takie jak: ciągłe opady deszczu lub spadki temperatury poniżej zera nietypowe dla danej pory roku; ponadto powodzie, podtopienia, klęski żywiołowe lub inne nietypowe dla danej pory roku zjawiska pogodowe, które uniemożliwiają prowadzenie robót, wykonanie dostaw materiałów na plac budowy, prowadzenie czynności odbiorowych. 2) Jeżeli: a) nastąpi opóźnienie w wydaniu decyzji administracyjnych dotyczących przedmiotu Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy; b) nastąpi przerwanie wykonania robót lub czynności odbiorowych na skutek wydania decyzji przez organy administracji publicznej, które to decyzje zostały wydane z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; c) nastąpi zmiana przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania robót lub sposób prowadzenia robót; d) nastąpi wydłużenie terminów odbiorów z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. 3) Jeżeli, ze względu na wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z celem, któremu ma on służyć, konieczne będzie wykonanie dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego Wykonawcę, które nie były objęte zamówieniem podstawowym. 4) Jeżeli konieczne stanie się przesunięcie terminu przekazania placu budowy ze względu na przyczyny niezależne od Zamawiającego, dotyczące np. braku możliwości przekazania miejsca realizacji zamówienia z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych. 5) Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w § 4 Umowy, w przypadkach wskazanych w pkt 1-3, może być dokonane po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę uzasadniającego wydłużenie terminu. Wniosek musi zawierać pozytywną opinię Inspektora nadzoru. b) Zamawiający ustosunkuje się w terminie do 7 dni do złożonego wniosku Wykonawcy lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.2. Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Konieczności wykonania robót zamiennych. Roboty zamienne to działania wprowadzające rozwiązania zamienne w stosunku do opisanych w Dokumentacji projektowej, które nie stanowią rozszerzenia przedmiotu Umowy, a jedynie stanowią inny sposób wykonania robót tj. w innej technologii, z innych materiałów i przy zastosowaniu innych urządzeń i są konieczne do wprowadzenia z uwagi na: a) Zwiększenie bezpieczeństwa wykonywanych robót. b) Poprawę parametrów technicznych przedmiotu Umowy. c) Obniżenie kosztów eksploatacji, konserwacji i obsługi przedmiotu Umowy zarówno w trakcie realizacji jak i po oddaniu do użytku. d) Błędy lub braki w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych w Dokumentacji projektowej rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy. e) Postęp technologiczny lub zmianę przepisów prawa. 2) Konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych lub dostaw, lub usług nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się one niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy, dotyczy w szczególności odtworzenia lub zabezpieczenia ujawnionych podczas wykonywania robót elementów infrastruktury, a ich zabezpieczenie lub odtworzenie jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania wykonanego przedmiotu umowy. 3) Konieczność zaniechania wykonania części przedmiotu Umowy, wynikła w trakcie realizacji, która była niemożliwa do przewidzenia, bez skutków dla Zamawiającego określonych w § 14 niniejszej Umowy. 4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie przedmiotu Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. Bez skutków dla Zamawiającego określonych w § 14 niniejszej Umowy. 5) Zmiany sposobu realizacji przedmiotu Umowy a) z samodzielnej realizacji, tylko przez Wykonawcę, na realizację z udziałem podwykonawców; b) zmiany zakresu robót budowlanych, które Wykonawca powierzył do wykonania podwykonawcom; c) wprowadzenie nowych podwykonawców, z zastrzeżeniem, że podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia, dotyczy przypadku, w którym Wykonawca powierza wykonanie części przedmiotu Umowy podwykonawcom w trakcie realizacji zadania; d) zmiany sposobu realizacji zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę; e) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w Umowie (podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych), z zastrzeżeniem zapisów Umowy. 6) Zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, w przypadkach wskazanych w pkt 1 - 2, może być dokonana po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę uzasadniającego zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Wniosek musi zawierać pozytywną opinię Inspektora nadzoru. b) Zamawiający ustosunkuje się w terminie do 7 dni do złożonego wniosku Wykonawcy lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.3. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w pkt. 3.2. w podpunktach 1) – 4) niniejszego ustępu. 2) Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy nastąpią zdarzenia mające wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, takie jak: a) Zmiana stawki podatku od towarów i usług. b) Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów ustawy O minimalnym wynagrodzeniu za pracę. c) Zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. 3) Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy może być dokonana po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie pisemnego wniosku przez Wykonawcę lub Zamawiającego uzasadniającego zmianę wysokości wynagrodzenia wraz z, jeżeli wystąpi taka konieczność. Jeżeli zmiana wysokości wynagrodzenia jest związana ze zmianą sposobu wykonania przedmiotu Umowy, o której mowa w ppkt. 1), Wykonawca lub Zamawiający uzasadnia zmianę wynagrodzenia we wniosku o zmianę sposobu wykonania przedmiotu Umowy. Do wniosku należy załączyć dowody potwierdzające wystąpienie przesłanek zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ppkt 2), w szczególności: podstawę prawną dokonania zmiany wynagrodzenia tj. wskazanie aktu prawnego i daty wejścia w życie jego przepisów oraz podstawę faktyczną dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia w tym określającej wpływ zmian przepisów na koszty wykonania przedmiotu Umowy. Dowodów potwierdzających ponoszenie kosztów wykonania Przedmiotu Umowy w określonej wysokości przed dokonaniem zmian przepisów i dowodów potwierdzających ponoszenie innych kosztów wykonania przedmiotu Umowy po wejściu w życie zmian przepisów. b) Zamawiający ustosunkuje się w terminie do 7 dni do złożonego wniosku Wykonawcy lub zwróci się do Wykonawcy o przedstawienie dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 3.4. Zmiana sposobu wykonania innych postanowień Umowy może nastąpić w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) Zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia, o których mowa w §7, jeżeli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami. 2) Zmiany zasad dokonywania odbiorów, o których mowa w §12, w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub jeżeli zmiana ta wynika z zaleceń lub wytycznych związanych z realizacją przedmiotu Umowy. 3) Zmiana sposobu wykonania czynności objętych Umową może być dokonana po spełnieniu następujących warunków: a) Złożenie przez jedną ze Stron umowy wniosku zawierającego uzasadnienie faktyczne ze wskazaniem zakresu proponowanych zmian. b) Akceptacja przez drugą Stronę zmian wskazanych w złożonym wniosku. 4. Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian w Umowie o nieistotnym charakterze. 5. Zmiany Umowy o charakterze informacyjno-instrukcyjnym, niezbędne dla sprawnej realizacji przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczące zmiany osób upoważnionych przez Strony do kontaktów, zmiany numerów telefonów, faksów, adresów poczty elektronicznej, adresów korespondencyjnych, nie wymaga dla swej skuteczności podpisania aneksu do Umowy. Dla skuteczności takich zmian wystarczające jest pisemne powiadomienie Strony o zmianie najpóźniej 1 tydzień od dnia powzięcia informacji o zmianie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-07, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję płyt granitowych - Ząbkowice Śląskie
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Poszukuję 5 płyt granitowych na schody o wymiarach 130 cm x 30 cm x 3 cm, nie polerowane, powierzchnia chropowata. Proszę o koszty, termin realizacji oraz przybliżona wagę. Transport własny.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Renowacja rynku w Żarnowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Piława Górna: „Rewitalizacja Parku Miejskiego w Piławie Górnej” – II etap (sektor 1A)
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Renowacja rynku w Żarnowie
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Pągowie wraz z termomodernizacją.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI