Remont nawierzchni dróg gminnych

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont nawierzchni dróg gminnych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOzimek
 • WojewództwoOpolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ozimek
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-21
 • Numer ogłoszenia534437-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 534437-N-2018 z dnia 2018-03-21 r.

Gmina Ozimek: Remont nawierzchni dróg gminnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie dotyczy
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46040   Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.ozimek.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urzad Gminy i Miasta ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 - 040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni dróg gminnych
Numer referencyjny: ZP.271.02.2018.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
6
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
6


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni dróg gminnych tj.: Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”,  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,24 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm- 1064,25 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 832,75m2 Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,1 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 123,00 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 410,00 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 410,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 315,00m2 Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- 0,95 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm – 4 089,50 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 3 139,50m2 Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,19 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 246,30 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 821,00 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm 821,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 634,00 m2 Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,53 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 1871,50 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1597,00 m2 Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,46 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 641,70 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 2 139,00m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 2 139,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1662,00 m2 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz  przedmiary robót,  dokumentacja projektowa  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,  wzór umowy, która stanowi integralną cześć niniejszej SIWZ. 3. Do Specyfikacji zostały załączone przedmiary robót jako materiał pomocniczy do wykorzystania według uznania Wykonawcy. 4. Załączony przedmiar robót określa jedynie orientacyjny zakres robot przewidzianych do wykonania zamówienia, ułatwiając tym samym skalkulowanie ceny. Przedmiar nie stanowi podstawy do późniejszego rozliczenia umowy, ponieważ przyjęto w niej zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, tj. cena umowy nie podlega zmianie w trakcie realizacji zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie roboty, również nie ujęte w przedmiarze robót, a wynikające ze specyfiki i technologii robót. 5. Umożliwia się, aby Wykonawca, na własny koszt, dokonał wizji lokalnej terenu przyszłej inwestycji. W tym celu należy skontaktować się z Panem Damianem Lewandowskim tel. 77 46 22 853 6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na przedmiot umowy wynoszącej co najmniej 48 miesięcy, jednak nie więcej 72 miesięcy licząc od daty odbioru wykonanych robót. 7. Roboty będące przedmiotem zmówienia będą wykonane przy użyciu sprzętu, urządzeń i materiałów własnych wykonawcy o jakości odpowiadającej stosownym przepisom, normom, standardom i warunkom podanym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8. Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru, pod nadzorem technicznym, z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp i ppoż. dla tego rodzaju robót budowlanych. 9. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy (zatrudnienie na podstawie umowy o pracę). Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności związane z robotami w zakresie robót ziemnych, związanych w wykonaniem podbudowy i nawierzchni asfaltobetonowych oraz montażem oznakowania pionowego były zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami art. 22 §1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia zawiera (część III SIWZ - wzór umowy). 10. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 11. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 12. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 679363,14
Waluta:
pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie dotyczy
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: cz. I Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 50.000,00 zł. Cz. II Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 30.000,00 zł. cz. III Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 200.000,00 zł. cz. IV Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 50.000,00 zł. cz. V Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 70.000,00 zł. cz. VI Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 150.000,00 zł.
Informacje dodatkowe W celu spełnienia warunku Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie musiał dostarczyć ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale VI SIWZ dla każdej części.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: cz. I Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości min. 50 000,00 zł. brutto każda. W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty innej niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie średni kurs NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu internetowym Urzędu Zamówień Publicznych. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą- uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, cz. II Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości min. 30 000,00 zł. brutto każda. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, cz. III Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości min. 100 000,00 zł. brutto każda. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, cz. IV Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości min. 50 000,00 zł. brutto każda. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, cz. V Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości min. 70 000,00 zł. brutto każda. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego, cz. VI Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: co najmniej 2 zadania polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg o wartości min. 150 000,00 zł. brutto każda. Warunek będzie spełniony, jeżeli wykonawca dysponuje podanymi poniżej osobami, które będą realizować zamówienie: Co najmniej jedną osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą: - uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej bez ograniczeń określone przepisami Prawa budowlanego,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2016.65). Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych powyżej uprawnień budowlanych oraz wymaganych kwalifikacji i doświadczenia. W celu spełnienia warunku Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą będzie musiał dostarczyć: wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone;3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 1.3) - zdolność techniczna lub zawodowa do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 oraz nr 6 do SIWZ (oświadczenie z art. 25 a ustawy). Informacje zawarte w Oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca przekazuje, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w rozdziale VI dla każdej części. 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; 3) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do specyfikacji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Cz. I 1500,00 zł. Słownie: tysiąc pięćset złotych Cz. II 0,00 zł. Słownie: zero złotych Cz. III 8 000,00 zł. Słownie: osiem tysięcy złotych Cz. IV 2000,00 zł Słownie: dwa tysiące złotych Cz. V 3000,00 zł. Słownie: trzy tysiące złotych Cz.VI 7 000,00 zł. Słownie: siedem tysięcy złotych 2. Forma wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wzór umowy stanowi część III niniejszej SIWZ. 2. Zmiany umowy są dopuszczalne w zakresie dozwolonym przez art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1) Zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, w następstwie: a) siły wyższej - rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy. W razie wystąpienia siły wyższej Strony umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej (pod pojęciem siły wyższej rozumie się w szczególności zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby - nie związane z realizacją inwestycji), b) przerwy w robotach spowodowanej niesprzyjającymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót, tj. intensywnymi opadami deszczu, ulewami, nawałnicami o wysokości opadów o wysokości powyżej 50mm/m2 w okresie 1 tygodnia, c) wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, d) wystąpienia wykopalisk archeologicznych, e) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, f) wystąpienie robót dodatkowych, zamiennych które wstrzymują lub opóźniają realizacje przedmiotu umowy, g) konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej mających wpływ na termin zakończenia inwestycji, h) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć (uzasadnione wstrzymanie, zawieszenie robót, przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn technicznych) i nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 4. Termin wykonania umowy ulega odpowiednio zmianie o okres trwania okoliczności celem ukończenia przedmiotu umowy w sposób należyty. Zmiana terminu realizacji następuje (odpowiednio w dniach, tygodniach lub miesiącach) o okres w którym wystąpiły wyżej wymienione okoliczności warunkujące zmianę terminu wykonania umowy. Skrócenie terminu wykonania przedmiotu umowy - nie wymaga zawarcia aneksu do umowy. Zmiana terminu realizacji Inwestycji nie wpływa na zmianę wynagrodzenia. 5. Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zwiększenia kosztów realizacji przedmiotu umowy wskutek wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (wg zasad opisanych w załączniku do SIWZ – Opisie przedmiotu zamówienia), wówczas wymagane jest zawarcie aneksu do umowy. Wartość dodatkowych robót (każdej kolejnej zmiany) nie może przekroczyć 50% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust.1 umowy. W takiej sytuacji Wykonawca zwróci się do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uwzględniając zaakceptowane przez Zamawiającego Protokoły konieczności dodatkowych robót nieobjętych zamówieniem podstawowym (Wnioski o wprowadzenie zmian obiektów/robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym) oraz dołączy dokumenty potwierdzające zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, 6. Zmiana osoby wyznaczonej przez Wykonawcę do pełnienia funkcji: kierownika budowy wskazanej w umowie. W przypadku braku możliwości wykonywania przez wskazaną osobę powierzonych jej czynności, (rozwiązanie umowy, śmierć, długotrwała choroba, utrata uprawnień, inne uzasadnione okoliczności niepozwalające wykonywać wskazanej osobie powierzone czynności) wówczas Wykonawca może powierzyć te czynności innej osobie o kwalifikacjach (uprawnieniach) spełniających co najmniej takie warunki jakie podano w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przeprowadzonego postępowania. W przypadku zmiany osoby realizującej przedmiot umowy dla której Wykonawca uzyskał w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” podanym SIWZ dla przeprowadzonego postępowania, odpowiednią ilość punktów, wówczas wskazana nowa osoba musi posiadać doświadczenie co najmniej równoważne co wskazana uprzednio przez Wykonawcę osoba, za którą Wykonawca otrzymał punkty, czyli nowa osoba musi uzyskać w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia” nie mniejszą ilość punktów niż osoba, która zostaje zmieniona. 7. Zmiany, rezygnacji, bądź wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji; jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W tym celu zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ. Ponadto nowy podwykonawca o którym wyżej mowa nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o przesłanki zawarte w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty wymagane w postanowieniach SIWZ (oświadczenie analogiczne do tego które było składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego). Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie w trakcie realizacji umowy nowego podwykonawcy, nie stanowi zmiany umowy o ile zmiana ta nie spowoduje wprowadzenia dodatkowego zakresu/części zamówienia realizowanego przez podwykonawcę/ów. Zmiana poprzez wprowadzenie/zgłoszenie w trakcie realizacji umowy nowego zakresu/części zamówienia realizowanego w podwykonawstwie, który nie został wskazany w Ofercie, stanowi zmianę umowy i musi być poprzedzona zawarciem aneksu do umowy. Zmiana poprzez rezygnację ze wskazanego w Ofercie zakresu/części zamówienia nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana, rezygnacja lub wprowadzenie dalszego Podwykonawcy nie stanowi zmiany umowy i nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy, 8. Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść złożonej oferty, w takim zakresie w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do zaistniałego stanu prawnego, 9. Zastąpienia Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą w wyniku połączenia, podziału, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art.24 ust.1. ustawy Pzp wskazane w SIWZ lub nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, lub przekształcenie Wykonawcy będącego następstwem sukcesji uniwersalnej, w związku z sukcesją generalną, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przekształcony Wykonawca musi nadal spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz nie mogą zachodzić wobec niego podstawy wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wskazane w SIWZ. 10. Ograniczenia zakresu przedmiotu umowy związanego z zaniechaniem wykonania robót, zamianą robót lub zmniejszeniem ilości robót, będących przedmiotem niniejszej umowy; 11. wprowadzenie robót zamiennych o wartości nieprzekraczającej wartości określonej za tożsamy zakres w ofercie Wykonawcy. 12. Dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej (uwzględniając zasady dokonywania zmian opisane w Opisie przedmiotu zamówienia SIWZ) wskutek: a) wykonania robót wynikających z dokonania nieistotnych zmian w dokumentacji projektowej, zmian technologii wykonania o ile nie powoduje to istotnego zwiększenia wynagrodzenia i o ile nie wykracza poza zakres zamówienia podstawowego przewidzianego w dokumentacji projektowej, b) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń (wycofanie z produkcji, zmiana obowiązującego prawa), pojawienie się na rynku materiałów, urządzeń nowszej generacji, c) zmian technologicznych poprzez pojawienie się na rynku nowszej technologii, pozwalającej zaoszczędzić koszty, d) zastosowania technologii robót innych niż przyjęte w dokumentacji projektowej, skutkujące niemożliwością wykonania lub wadliwym wykonaniem robót, e) zaniechanie lub rezygnacja z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne dla prawidłowego wykonania i oddania do użytkowania zadania. f) Zmiany w dokumentacji projektowej o których wyżej mowa nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 13. Zmiana postanowień niniejszej umowy może być dokonana na uzasadniony wniosek każdej ze stron w drodze pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 3. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XIII ust 1 pkt. 3c SIWZ – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA! Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 4. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ustawy (pkt 1. rozdziału IX SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw wykluczenia (każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu z postępowania co oznacza, iż oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; oświadczenie o spełnianiu warunków udziału składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie). 6. Dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez pełnomocnika (lidera) lub jednego z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. 8. Zamawiający nie określa w sposób szczególny sposób spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunków udziału w postępowaniu. 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 1.3) rozdziału VI SIWZ – dla wszystkich części), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: a. zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d. czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (pkt 1.3) rozdziału VI SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane – podwykonawstwo. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 1.3) rozdziału VI SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy (pkt 1. rozdziału VII SIWZ) 8. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie Zamawiającego zobowiązany będzie złożyć oświadczenia i dokumenty podmiotu, na zdolności którego Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 4.6) – 4.7) rozdziału IX SIWZ). 2. Przed zawarciem umowy wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie do dostarczenia:  kserokopii uprawnień wraz aktualnym zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Izby osób wskazanych w wykazie osób (załącznik nr 4)  dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  kosztorysu sporządzony w formie szczegółowej, wskazujący wyliczenie ceny ofertowej podanej w ofercie.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”,
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Brzozowej w m. Krasiejów”,  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,24 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm- 1064,25 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 832,75m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 52990,49
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Słonecznej w m. Grodziec”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,1 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 123,00 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 410,00 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 410,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 315,00m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 36160,87
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III „Remont nawierzchni dróg gminnych ul. Jakuba, Turawskiej w m. Dylaki”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych- 0,95 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm – 4 089,50 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 3 139,50m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 237524,36
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZWENIE PERSONELU 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Ogrodowej w m. Nowa Schodnia”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,19 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 246,30 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 821,00 m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm 821,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 634,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 66450,20
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część V „Remont nawierzchni drogi gminnej ul. Polnej w m. Schodnia”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,53 km  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 1871,50 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1597,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 92489,72
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część VI „Remont nawierzchni ul. Olimpijskiej w m. Szczedrzyk”  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - 0,46 km  Roboty ziemne/korytowanie pod w/wy warstwy konstrukcyjne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - 641,70 m3  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa dolna 0-63,0 mm, po zagęszczeniu 15 cm - 2 139,00m2  Podbudowa z kruszywa łamanego , warstwa górna 0-31,5mm , po zagęszczeniu 10cm - 2 139,00 m2  Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11a50/70 gr 5cm - 1662,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45233120-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 193737,50
Waluta:
PLN
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-06-08
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA 60,00
OKRES GWARANCJI 30,00
DOŚWIADCZENIE PERSONELU 10,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę domu w konstrukcji szkieletowej. Kolonowskie
 • Lokalizacja zleceniaopolskie
 • Data dodania18-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam, Zlecę budowę domu w konstrukcji szkieletowej. Interesuje mnie przybliżony koszt domu parterowego do 100m2 bez garażu, niepodpiwniczony, dach dwuspadowy. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Ozimek: Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 2 w Ozimku