Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwanowice,...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwanowice, gm. Skarbimierz (wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w km 3+971 – 5+157 wału).
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoWarszawa
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-08-16
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-08-01
 • Numer ogłoszenia597908-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 597908-N-2018 z dnia 2018-08-01 r.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu: Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwanowice, gm. Skarbimierz (wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w km 3+971 – 5+157 wału).
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, krajowy numer identyfikacyjny 368302575, ul. Grzybowska  80/82 , 00-844  Warszawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 378 800, , e-mail zamowienia@rzgw.wroc.pl, , faks 713 285 048.
Adres strony internetowej (URL): www.wodypolskie.bip.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.wroclaw.rzgw.gov.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl; www.wroclaw.rzgw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.wodypolskie.bip.gov.pl; www.wroclaw.rzgw.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty tylko w formie pisemnej
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwanowice, gm. Skarbimierz (wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w km 3+971 – 5+157 wału).
Numer referencyjny: WR.ROZ.281.30.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana pn.: Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwanowice, gm. Skarbimierz (wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w km 3+971 – 5+157 wału). Skrócony opis: 1/ wykonanie i późniejsza rozbiórka czasowych dróg z płyt żelbetowych, 2/ wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej, 3/ dowóz gruntu i uformowanie korpusu wału, 4/ plantowanie skarp i korony wału, 5/ humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw, 6/ koszenie pielęgnacyjne. 1.1. Inne czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, nadzór geotechniczny. 1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: - zał. nr 03 do SIWZ – Przedmiar robót; - zał. nr 04 do SIWZ – Informacja o przedmiarze robót; - zał. nr 05 do SIWZ – Specyfikacja techniczna; - zał. nr 06 do SIWZ – Opis wykonania robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45246200-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy lub dotychczasowym wykonawcom robót budowlanych, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem, a całkowita wartość tych zamówień została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zakres prac objętych zamówieniem podobnym: 1/ wykonanie i późniejsza rozbiórka czasowych dróg z płyt żelbetowych, 2/ wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej bentonitowo-cementowej, 3/ dowóz gruntu i uformowanie korpusu wału, 4/ plantowanie skarp i korony wału, 5/ humusowanie i obsianie skarp mieszanką traw, 6/ koszenie pielęgnacyjne, oraz inne czynności, które wykonawca będzie realizował w ramach przedmiotu zamówienia: obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, nadzór geotechniczny. Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych z tymi wynikającymi ze wzoru umowy dla zamówienia podstawowego z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce między dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podobnego. Wykonawca przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie Zamawiającego również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-01

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wymaga spełnienia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca winien wykazać posiadanie wolnych środków finansowych lub zdolność kredytową do realizacji przedmiotowego zamówienia w wysokości min. 200 tys. zł. W przypadku złożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytowa Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. - Wykonawca winien wykazać się ubezpieczeniem OC w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość min. 0,5 mln zł. W przypadku złożenia polisy, w której wysokość ubezpieczenia Wykonawcy wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potwierdzenia spełniania warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN według średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) zdolności techniczne: Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym, tj.: Dysponuje narzędziami i urządzeniami (o parametrach minimalnych) z podaniem ich charakterystyk technicznych, niezbędne do wykonania zamówienia: - koparka jednonaczyniowa 0,6m3 (1 szt), - samochód samowyładowczy 10Mg (2 szt), - spycharka 100KM (1 szt.), - sprzęt specjalistyczny do wykonania przegrody przeciwfiltracyjnej (1 kpl.),  równiarka samojezdna (1 szt.). 2) zdolności zawodowe: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 10-ciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty takiego samego rodzaju, jak roboty objęte przedmiotem zamówienia (co najmniej 2 zadania o wartości brutto minimum 300 tys. zł każde lub jedno zadanie o wartości brutto minimum 600 tys. zł). Roboty takiego samego rodzaju, czyli wykonanie robót hydrotechnicznych w zakresie prac dotyczących budowy, odbudowy, przebudowy lub remontu korpusów zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych klasy I, II, III lub IV, w których występowały następujące rodzaje robót: ziemne i pionowe przesłony przeciwfiltracyjne (minimum 2000,00m2), na ciekach wodnych wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów nr 149 z dnia 17 grudnia 2002r. w sprawie Śródlądowych wód powierzchniowych lub ich części stanowiących własność publiczną (Dz.U. nr 16 z dnia 04 lutego 2003r.) lub podobne na terenie innego kraju wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W przypadku wykazania zrealizowanych robót budowlanych, w których wartość wykonanych zadań wyrażona będzie w walucie obcej, to dla potrzeb potwierdzenia spełnienia warunku, Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu, wyliczonego i ogłoszonego przez NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. 3) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj: Wykonawca wskaże osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, które spełniają następujące warunki: Kierownik budowy z minimum 5-letnim stażem pracy w bezpośrednim wykonawstwie hydrotechnicznym z uprawnieniami do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej o specjalizacji śródlądowe lub morskie budowle hydrotechniczne lub melioracje wodne, wydanymi na podstawie: - RMTiB z dnia 11.09.2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 1278), lub - odpowiadających im ważnych uprawnień do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w zakresie odpowiadającym powyższym wymaganiom (bez warunku dotyczącego specjalizacji), wydanych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, zrzeszony we właściwej izbie samorządu zawodowego – ustawa o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2001r. nr 5, poz. 42 z późn.zm.) lub wykonawca winien wykazać dysponowanie osobą, która spełnia warunki zawarte w art. 12a ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu zamawiający żąda od wykonawcy: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; 2) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 3) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 1a do FO. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 1.ppkt 1 i 2. 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokumenty, o których mowa w pkt 2. ppkt 1 b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda od wykonawcy: 1) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 2) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. 2. W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda od wykonawcy: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, 2) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnego wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, 3) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych (posiadanych uprawnień do kierowania robotami budowlanymi) i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażane w walucie obcej, kwoty te zostaną przeliczone na PLN wg średniego kursu PLN w stosunku do walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski (Tabela A kursów średnich walut obcych) w dniu zamieszczenia ogłoszenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy. 1) Załącznik nr 1a do formularz ofertowego - wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11 Pzp (Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej); 2) Załącznik nr 1b do formularza ofertowego - zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia (Jeżeli dotyczy); 3) Załącznik nr 1c do formularza ofertowego - wzór oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 4) Załącznik nr 1d do formularza ofertowego- wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, że wykonawca nie podlega wykluczeniu; 5) Załącznik nr 1e do formularza ofertowego- wzór oświadczenia wstępnie potwierdzającego, spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Wycenioną tabelę „przedmiar robót” - Wykonawca winien ją opracować w układzie zgodnym z układem tabeli „przedmiar robót” stanowiącym zał. nr 03 do SIWZ. Dokumenty te winny posiadać datę sporządzenia, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty należy przedstawić w oryginale. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/ Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 8 000,00 zł.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 1) Zmiana w zakresie wynagrodzenia, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy: a) w sytuacji, gdy w celu wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową koniecznym jest wprowadzenie zmian w Wycenionym Przedmiarze Robót. b) w sytuacji, gdy wprowadzenie zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, o których mowa w pkt. 2)-7) i 9)-14) poniżej, skutkuje zmianą w zakresie wynagrodzenia, c) obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku stwierdzenia wad lub usterek, które nie nadają się do usunięcia, lecz nie uniemożliwiają prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, może zostać sporządzony i podpisany Protokołu z wadami przy równoczesnym obniżeniu wynagrodzenia za wykonane prace za zgodą Zamawiającego. Wycena zmiany, będzie się opierała na stawkach lub cenach pozycji analogicznych lub podobnych, zawartych w Wycenionym Przedmiarze Robót. Jeżeli dla wprowadzenia nowej stawki lub ceny brak jest podstaw w Wycenionym Przedmiarze Robót, to należy ją wyliczyć zgodnie z procedurą wskazaną w § 13 ust. 4 pkt 5) niniejszej umowy. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn wycena Zmiany nie będzie możliwa na zasadach określonych powyżej lub nie będzie miarodajna, Zamawiający może zażądać, aby wyceny dokonał wybrany przez Zamawiającego biegły z listy biegłych sądowych, lub inna osoba posiadająca odpowiednią wiedzę lub kwalifikacje (zaakceptowana przez obie strony). Wycena wykonana przez taką osobę będzie wiążąca dla obu stron. 2) wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, geotechniczne, archeologiczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie robót w terminie, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy lub określonym w Harmonogram Rzeczowo Finansowym: a) długotrwałe – trwające dłużej niż 3 dni lub intensywne w wielkości powyżej 30 l/m2 opady atmosferyczne, klęski żywiołowe, niskie temperatury – poniżej (- 5) oC, porywisty wiatr – powyżej 10.m/s, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna, powodujące ewakuację sprzętu i taboru pływającego i wykonanie zabezpieczeń powodziowych, zgodnie z „Instrukcją przeciwpowodziową na czas prowadzenia robót budowlano-montażowych” dla poszczególnych jazów lub inne niż podane wyżej warunki (parametry) atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonywanie Przedmiotu umowy, co zostanie potwierdzone przez Inżyniera Projektu i zaakceptowane przez Zamawiającego; b) niewypały i niewybuchy; c) wykopaliska archeologiczne; d) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub nieprawidłowych zaniechania Wykonawcy. W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 3) zmiany będące następstwem działania organów administracji: a. przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b. koniecznością dokonania zmiany w pozwoleniu na budowę o czas trwania procedury administracyjnej, c. nieuzasadniona odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, d. pojawienie się na etapie realizacji robót nowych warunków lub wymagań nałożonych przez właścicieli lub zarządców infrastruktury, dotyczących tych elementów, w które ingeruje lub z którymi koliduje Projekt W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 4) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz), 5) wstrzymanie robót przez Wykonawcę na skutek działań lub zaniechań innych wykonawców współdziałających na terenie budowy. W takich przypadkach Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 6) zmiana sposobu spełnienia świadczenia: a) wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) jeżeli czas dostawy materiałów przewidzianych w Umowie i jej załącznikach, uniemożliwia terminową realizację zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem Rzeczowo Finansowym, przy zachowaniu należytej staranności Wykonawcy przy zamawianiu przewidzianych materiałów, d) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; e) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu; f) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. W takich przypadkach Wykonawca i Zamawiający mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 7) Dokonanie zmiany Umowy w zakresie zmiany materiałów, technologii wykonania lub sposobu etapowania robót jest korzystne dla Zamawiającego, tj.: a) może obniżyć koszt realizacji przedmiotu Umowy lub robót budowlanych wykonywanych w ramach Umowy, b) może przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa wykonania przedmiotu Umowy, c) może przyczynić się do podniesienia jakości wykonania przedmiotu Umowy, d) może przyczynić się do usprawnienia i podniesienia efektywności wykonania przedmiotu Umowy, e) może przyczynić się do korzystnego dla Zamawiającego skrócenia terminu realizacji wykonania przedmiotu Umowy. 8) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z założonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, 9) Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się, co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; Zamawiający nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu niż wykazano w warunkach udziału w przedmiotowym postępowaniu. b) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; c) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy/innego podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca/podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca/inny podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia objętego niniejszą Umową. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów w zakresie jaki wynika w szczególności z zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. d) zmiany osób do nadzorowania lub koordynacji robót (osób odpowiedzialnych za realizację ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego), 10) Wystąpią istotne wady dokumentacji projektowej, których usuniecie wstrzymuje wykonywanie robót. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju spowodowanego koniecznością usunięcia wad dokumentacji projektowej. 11) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac: a) brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych; b) protesty mieszkańców; c) konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania nieruchomości niezbędnych do prowadzenia robót; d) wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej (przetargowej) w trakcie realizacji Umowy w wyniku interwencji organów administracji. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi uniemożliwienia prowadzenia prac. 12) Pozostałe zmiany: a) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357.1 Kc. i innych, które nie będą ingerować w określenie przedmiotu zamówienia c) wystąpienia konieczności wprowadzenia Aneksu do Umowy o charakterze informacyjnym i instrukcyjnym, niezbędnej do realizacji Umowy, d) obiektywnie jest to niezbędne dla zachowania i realizacji celów Umowy, dla których została ona zawarta e) w przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć na etapie zawierania Umowy f) zmian dotyczących wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie, np. w formie konsorcjum, w tym dotyczących zmiany lidera konsorcjum, g) niemożności wykonywania robót, gdy obowiązujące przepisy nie dopuszczają do wykonania robót lub nakazują wstrzymanie robót z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, h) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w zakresie niezbędnym do uniknięcie lub usunięcie takich kolizji, i) w przypadku nieotrzymania, uchylenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia nieważności Decyzji Komisji Europejskiej o udzieleniu dofinansowania Projektu j) w przypadku zmiany, rozwiązania, odstąpienia, wygaśnięcia lub stwierdzenia nieważności Umowy na dofinansowanie, k) kiedy konieczność taka będzie wynikać z zaleceń lub uzgodnień z Instytucją Zarządzającą, Pośredniczącą lub Wdrażającą albo z decyzji administracyjnych. W takich przypadkach strony mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w umowie, w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy, oraz o zmianie wynagrodzenia oraz terminu zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym. 13) Wystąpią okoliczności, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej staranności, które uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana w dzienniku budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi przerw lub przestoju. 14) w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) o ile wykonanie tych robót wpływa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o okres wynikający z konieczności wykonania zleconych Wykonawcy dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych, 2. Strony postanawiają, że w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o zapłatę przez Zamawiającego kosztów ogólnych, tj. kosztów związanych bezpośrednio lub pośrednio z funkcjonowaniem Wykonawcy na budowie (w szczególności koszty zaplecza Wykonawcy, koszty obsługi biurowej i nadzoru geodezyjnego, koszty pracownicze). Strony zgodnie postanawiają, że takie koszty, w przypadku przedłużenia terminu realizacji Umowy, uznaje się za wliczone w ramach wynagrodzenia wskazanego w §5 ust. 1 niniejszej Umowy, za wyjątkiem przypadku wskazanego w ust. 1 pkt 14) powyżej, gdzie koszty te będą uwzględnione w przedmiotowym aneksie do umowy. 3. W przypadkach określonych w ust. 1 przedłużenie terminu wykonania Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 4. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji ( przesłanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp ustala się następujące zasady postępowania: 1) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp może nastąpić po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniającego niniejszą umowę w tym zakresie. 2) Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej będzie protokół konieczności potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokół konieczność, o którym mowa w zdaniu pierwszym musi zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp. 3) rozpoczęcie wykonywania dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy ( przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do prowadzenia przedmiotowych robót jeżeli są wymagane. 4) Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp będzie kosztorys ofertowy szczegółowy przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 5) Kosztorys ofertowy szczegółowy, o którym mowa w pkt 4) powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w oparciu o następujące założenia: a) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegółowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej będą nakłady publikowane w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym szczegółowym będzie kalkulacja indywidualna nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, b) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w kosztorysie szczegółowym ofertowym, o którym mowa w pkt 4) powyżej zastosowane będą średnie ceny i wskaźniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytów Sekocenbud c) dla określenia ceny materiałów i sprzętu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną przez Zamawiającego d) koszty zakupu materiałów zawarte są w cenie podanej jako średnia cena podana w zeszytach Sekocenbud e) koszty pracy sprzętu zawarte są w cenie podanej jako średnia cena podana w zeszytach Sekocenbud f) koszty pośrednie należy kalkulować zgodnie z zasadami przygotowania kosztorysów szczegółowych określonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) g) maksymalny wskaźnik narzutu zysku kalkulowanego zgodnie z zasadami określonymi w wyżej przywołanym rozporządzeniu nie może dla robót dodatkowych przekroczyć 10% w odniesieniu do wszystkich rodzajów robót budowlanych. 6) Rozliczenie dodatkowych usług, dostaw lub robót budowlanych wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według niezmiennych cen określonych w kosztorysie ofertowym szczegółowym o którym mowa w pkt 4) powyżej stanowiącym załącznik do aneksu, o którym mowa w pkt 1) powyżej. 5. Stosownie do postanowień art. 142 ust. 5 Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy także w następujących przypadkach: 1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy; 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. Zamawiający oświadcza, iż nie będzie akceptował, kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń pracownikom Wykonawcy, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej; 3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takiej sytuacji Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczególności Wykonawca zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w niniejszym punkcie na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w niniejszym punkcie;  jeżeli zmiany określone w pkt. 1), 2) i 3) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn określonych powyżej w pkt 1), 2) i 3) obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu na zmianę wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego. 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem zastosowanie znajdują przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych regulujące możliwość zmiany umowy, w tym przepisy umożliwiające dokonywanie nieistotnych zmian umowy. 7. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-08-16, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą w Warszawie 00-844, ul. Grzybowska 80/82, REGON: 368302575, NIP: 527-282-56-16  kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PGW WP iod@wody.gov.pl  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego Remont lewostronnego wału rz. Odry w km 185+500 – 191+000 w m. Prędocin – Zwanowice, gm. Skarbimierz (wykonanie przesłony przeciwfiltracyjnej w km 3+971 – 5+157 wału). WR.ROZ.281.30.2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. _________________________________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę okna - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania23-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę okna o wymiarach 112 x 170 cm. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI