Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim oraz parteru...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim oraz parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Wandowie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŁuków
 • WojewództwoLubelskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia583319-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 583319-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie: Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim oraz parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Wandowie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, krajowy numer identyfikacyjny 30647200000, ul. ul. Dr Andrzeja Rogalińskiego  3 , 21400   Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 257 989 074, e-mail zp@spzoz.lukow.pl, faks 257 989 074.
Adres strony internetowej (URL): www.spzoz.lukow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.spzoz.lukow.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.spzoz.lukow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie, ul. dr A. Rogalińskiego 3, 21-400 Łuków, Sekcja Zamówień Publicznych, pokój nr 3

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim oraz parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Wandowie
Numer referencyjny: 13/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: ZADANIE NR 1 – Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim; ZADANIE NR 2 – Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Wandowie. 2. W zakres prac remontowych wchodzą następujące roboty budowlane: ZADANIE NR 1 - rozbiórki istniejących posadzek, - demontaż istniejącej stolarki okiennej, - przebicia wraz z montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych otworów drzwiowych i okiennych, - zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i okiennych, - montaż nowych okien PCV, - montaż nowej ślusarki drzwiowej zewnętrznej, - wymiana podokienników wewnętrznych z lastryka na konglomerat, - wykonanie nowego podziału ściankami GK oraz z cegły ceramicznej pełnej palonej gr. 10 i 12 cm, - wykonanie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejących kominach oraz wykonanie kanałów Z, - wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi, - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie tynków cem-wap na nowych ściankach i przecierka istniejących tynków na ścianach i sufitach, - wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach w pozostałych pomieszczeniach, - nowe malowanie z farb wysokogatunkowych odpornych na wilgoć i działanie środków dezynfekujących, - instalacje elektryczne wewnętrzne oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne technologiczne, - instalacje wewnętrzne zimnej i ciepłej wody użytkowej, - instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem z istniejącej w sąsiednim budynku kotłowni olejowej, - instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i miejscami wełna mineralna gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego gładkiego, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną o gr. 24 cm, - wykonanie nowego pokrycia z papy zgrzewalnej wraz z montażem nowego systemu odwodnienia połaci dachowych, - wykonanie dojść, dojazdów oraz miejsc postojowych do budynku, - wykonanie utwardzonego placu o wymiarze 2,5x2.5 m służącego do gromadzenia odpadów komunalnych w zamkniętych szczelnych pojemnikach, - inne prace ujęte w projekcie budowlanym. Obiekt będzie w części użytkowany w godzinach porannych. ZADANIE NR 2 - rozbiórki istniejących posadzek, - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, - przebicia wraz z montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych otworów drzwiowych i okiennych, - zamurowania istniejących otworów drzwiowych i okiennych, - montaż nowych okien PCV i aluminiowych, - montaż nowej ślusarki drzwiowej zewnętrznej, - wymiana podokienników wewnętrznych na konglomerat, - wykonanie nowego podziału ściankami GK gr. 10 cm, - wykonanie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejących kominach oraz wykonanie kanałów Z, - wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi, - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie tynków cem-wap na nowych ściankach i przecierka istniejących tynków na ścianach i sufitach, - wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, oraz przy umywalkach i zlewach w pozostałych urządzeniach, - nowe wymalowania z farb wysokogatunkowych odpornych na wilgoć i działanie środków dezynfekujących, - instalacje wewnętrzne elektryczne oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne technologiczne, - instalacje wewnętrzne zimnej i ciepłej wody użytkowej, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i miejscami wełną mineralną gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego gładkiego, - ocieplenie stropodachów styropapą gr.20cm, - wykonaniem nowego pokrycia dwuwarstwowego z papy zgrzewalnej wraz z montażem nowego systemu odwodnienia połaci dachowych, - wykonaniu dojść, dojazdów oraz miejsc postojowych do budynku, - wykonaniu utwardzonego placu o wymiarze 2,5x5m służącego do gromadzenia odpadów komunalnych w zamkniętych szczelnych pojemnikach, - inne prace ujęte w projekcie budowlanym. Obiekt będzie w części użytkowany w godzinach porannych. Projekt budowlany (dla obu zadań) stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. 3. Szczegółowe zestawienie robót planowanych do wykonania w ramach w/w zamówienia zawierają przedmiary robót, stanowiące materiał pomocniczy i informacyjny do sporządzenia oferty cenowej (Załącznik nr 2 do SIWZ) i nie jest wiążący dla Wykonawcy. Oznacza to, że przy ustalonym w formularzu ofertowym wynagrodzeniu ryczałtowym Wykonawca na podstawie przekazanych materiałów, sporządza ofertę cenową według własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w tym instalacyjne na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia kosztorysu ofertowego zgodnego co do zakresu i formy z przedmiarami robót na kwotę zgodną ze złożoną ofertą. 4. W trakcie realizacji robót należy stosować się do obowiązujących warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, Polskich Norm przenoszących normy europejskie, o ile takie obowiązują w Polsce, przepisów prawa budowlanego. 5. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej, aby zapoznać się z obiektem oraz z zakresem robót wskazanym w SIWZ, na którym będą prowadzone roboty oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 6. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 7. Termin płatności: 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. 9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zamówienie może być powierzone podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 10. Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób: na etapie wyłonienia Wykonawcy w postepowaniu na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu ofertowym, na etapie realizacji zamówienia zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, - sankcje zostały przewidziane we wzorze umowy złącznik nr 8 do SIWZ c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia - Zamawiający wymaga aby wykonanie wszystkich prac fizycznych było realizowane przez osoby zatrudnione wyłącznie na podstawie umów o pracę – zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy. Powyższy wymóg odnosi się zarówno do wykonawcy jak i podwykonawców.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45400000-1
45410000-4
45420000-7
45430000-0
45440000-3
45300000-0
45331100-7
45330000-9
45310000-3
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  9   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna w wysokości co najmniej 400 000,00 złotych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.1. Zamawiający wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich (5) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie co najmniej: a) dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj.: roboty budowlane o wartości minimum 200 000,00 zł brutto dotycząca wykonania robót remontowo-budowlanych w obiektach użyteczności publicznej (zdefiniowanych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr. 75, poz. 690 z późn. zm.) (Załącznik nr 6 do SIWZ). 3.2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał odpowiedni potencjał kadrowy. Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednim do funkcji, jakie zostaną jej powierzone: a) pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z ustawą - Prawo budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń/ lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego (Załącznik nr 7 do SIWZ). Kierownik robót powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w prawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 9. Aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 10. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5. Wykaz robót budowlanych (wymaganych w pkt. 5 SIWZ) wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, robót budowlanych odpowiadających przedmiotowi zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 6) oraz przedstawić dowody potwierdzające należyte wykonanie zamówienia. (Przez dowód należy rozumieć poświadczenie należytego wykonania zamówienia np.: referencje, jak i dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane. W przypadku zamówień na które wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia jeżeli wynika to z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze – inne dokumenty.) 6. Wykaz osób (wymaganych w pkt.5 SIWZ), skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (o treści zgodnej z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 7). 7. dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 400 000,00 złotych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2. Formularz ofertowy (o treści zgodnej z drukiem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), 3. Potwierdzenie wniesienia wadium, 4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty w toczącym się postępowaniu (pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy), dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę. 1. Kosztorys ofertowy zgodny co do zakresu i formy z przedmiarami robót na kwotę zgodną ze złożoną ofertą (formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). Niniejszy dokument będzie miał charakter pomocniczy w celu rozliczenia środków pozyskanych z zewnętrznych źródeł finansowania. Nie złożenie kosztorysu w terminie do dnia podpisania umowy będzie traktowane jak uchylanie się od podpisania umowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium dla całości zamówienia wynosi: 11 000,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych, 00/100 gr.). W SIWZ wadium zostało podzielone na zadania.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy określono w § 15 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-26, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 - Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Trzebieszowie Drugim
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- rozbiórki istniejących posadzek, - demontaż istniejącej stolarki okiennej, - przebicia wraz z montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych otworów drzwiowych i okiennych, - zamurowanie istniejących otworów drzwiowych i okiennych, - montaż nowych okien PCV, - montaż nowej ślusarki drzwiowej zewnętrznej, - wymiana podokienników wewnętrznych z lastryka na konglomerat, - wykonanie nowego podziału ściankami GK oraz z cegły ceramicznej pełnej palonej gr. 10 i 12 cm, - wykonanie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejących kominach oraz wykonanie kanałów Z, - wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi, - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie tynków cem-wap na nowych ściankach i przecierka istniejących tynków na ścianach i sufitach, - wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz przy umywalkach i zlewach w pozostałych pomieszczeniach, - nowe malowanie z farb wysokogatunkowych odpornych na wilgoć i działanie środków dezynfekujących, - instalacje elektryczne wewnętrzne oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne technologiczne, - instalacje wewnętrzne zimnej i ciepłej wody użytkowej, - instalacja centralnego ogrzewania z zasilaniem z istniejącej w sąsiednim budynku kotłowni olejowej, - instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i miejscami wełna mineralna gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego gładkiego, - ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją wełną mineralną o gr. 24 cm, - wykonanie nowego pokrycia z papy zgrzewalnej wraz z montażem nowego systemu odwodnienia połaci dachowych, - wykonanie dojść, dojazdów oraz miejsc postojowych do budynku, - wykonanie utwardzonego placu o wymiarze 2,5x2.5 m służącego do gromadzenia odpadów komunalnych w zamkniętych szczelnych pojemnikach, - inne prace ujęte w projekcie budowlanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-3, 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr 2 - Remont i przebudowa parteru budynku Ośrodka Zdrowia w Wandowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:- rozbiórki istniejących posadzek, - demontaż istniejącej stolarki drzwiowej, - przebicia wraz z montażem nowych nadproży stalowych dla projektowanych otworów drzwiowych i okiennych, - zamurowania istniejących otworów drzwiowych i okiennych, - montaż nowych okien PCV i aluminiowych, - montaż nowej ślusarki drzwiowej zewnętrznej, - wymiana podokienników wewnętrznych na konglomerat, - wykonanie nowego podziału ściankami GK gr. 10 cm, - wykonanie wentylacji w poszczególnych pomieszczeniach poprzez wykonanie przebić w istniejących kominach oraz wykonanie kanałów Z, - wykonanie nowych posadzek wraz z nowymi warstwami podposadzkowymi, - montaż nowej stolarki drzwiowej wewnętrznej, - wykonanie tynków cem-wap na nowych ściankach i przecierka istniejących tynków na ścianach i sufitach, - wykonanie oblicowań ściennych z płytek glazurowanych w pomieszczeniach higienicznosanitarnych, oraz przy umywalkach i zlewach w pozostałych urządzeniach, - nowe wymalowania z farb wysokogatunkowych odpornych na wilgoć i działanie środków dezynfekujących, - instalacje wewnętrzne elektryczne oświetlenia podstawowego i gniazd odbiorczych i inne technologiczne, - instalacje wewnętrzne zimnej i ciepłej wody użytkowej, - instalacja centralnego ogrzewania, - instalacja wewnętrzna kanalizacyjna, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem i miejscami wełną mineralną gr. 15cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej z tynku silikonowego gładkiego, - ocieplenie stropodachów styropapą gr.20cm, - wykonaniem nowego pokrycia dwuwarstwowego z papy zgrzewalnej wraz z montażem nowego systemu odwodnienia połaci dachowych, - wykonaniu dojść, dojazdów oraz miejsc postojowych do budynku, - wykonaniu utwardzonego placu o wymiarze 2,5x5m służącego do gromadzenia odpadów komunalnych w zamkniętych szczelnych pojemnikach, - inne prace ujęte w projekcie budowlanym.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45400000-1, 45410000-4, 45420000-7, 45430000-0, 45450000-6, 45300000-0, 45331100-7, 45330000-9, 45310000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 9
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Długość okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę przebudowę budynku - Wola Okrzejska
 • Lokalizacja zlecenialubelskie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę przebudowę istniejącego budynku położonego przy ul. Stodolnej. Zakres prac: - docieplenie ścian budynku położonego przy ul. Stodolnej w Woli Okrzejskiej, - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, - docieplenie dachu, - docieplenie posadzek w części handlowej i magazynowej budynku, - modernizacja systemu oświetlenia poprzez wymianę źródeł światła na LED wraz z dostosowaniem instalacji elektrycznej, - remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z instalacją kotła na pellet oraz nagrzewnic wodnych, - instalacja systemu zarządzania energią.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI