Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu 2019r. z podziałem na 6 zadań.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoMiechów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-29
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg Powiatowych w Miechowie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-12
 • Numer ogłoszenia537195-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 537195-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie: Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu 2019r. z podziałem na 6 zadań.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie, krajowy numer identyfikacyjny 29994322100000, ul. ul. Warszawska  11 , 32-200  Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 413 811 161, , e-mail przetargi@zdpmiechow.pl, , faks 413 831 827.
Adres strony internetowej (URL): www.zdpmiechow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.zdpmiechow.pl/art,114,przetargi.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.zdpmiechow.pl/art,114,przetargi.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy składać w formie pisemnej.
Adres:
Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie ul. Warszawska 11, 32-200 Miechów, pok.nr 1 - Sekretariat

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu 2019r. z podziałem na 6 zadań.
Numer referencyjny: SE.261.4.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z Remont i przebudowa dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w I półroczu 2019r. z podziałem na 6 zadań: Zakres robót do wykonania: Zad.1 Remont drogi powiatowej Dale – Klonów – Marchocice – Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650-11+497. 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1.1. Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.2. Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4cm 3/ Roboty wykończeniowe 3.1. Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm śr. gr. 15cm, szer. 0,5m 3.2. Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m, obustronne Zad.2 Remont drogi powiatowej Słaboszów – Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 – 0+320. 1/ Roboty ziemne i rozbiórkowe 1.1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4cm 1.2. Ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.3. Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 1.6. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75kg/m2 dla ruchu KR2 2.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3 3/ Pobocza 3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym gr. 8cm 3.2. Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m Zad.3 Remont drogi powiatowej Słaboszów – Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 – 0+770. 1/ Roboty ziemne i rozbiórkowe 1.1. Ścinanie poboczy mechanicznie na szer. 1,0m, obustronne 1.2. Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi, rozjazd 1.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.4. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75kg/m2 dla ruchu KR2 2.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3 3/ Pobocza 3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym, gr.8cm, szer. 0,5m 3.2 Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m Zad.4 Remont drogi powiatowej Grzegorzowice – Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 – 0+716. 1/ Roboty ziemne i rozbiórkowe 1.1. Ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.2. Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi, rozjazd 1.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.4. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75kg/m2 dla ruchu KR2 2.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3 3/ Pobocza 3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym, gr. 8cm, szer. 0,5m 3.2 Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m Zad.5 Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny-Kropidło-Gluzy-Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698-17+115. 1/ Roboty przygotowawcze 1.1. Odtworzenie uszkodzonej konstrukcji korpusu drogi – koryto pod konstrukcję drogi 1.2. Profilowanie koryta wraz z zagęszczeniem 2/ Podbudowy 2.1. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm 2.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, w-wa dolna gr. 20cm 2.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w-wa górna gr. 15cm 3/ Nawierzchnia 3.1. Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym 3.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4cm 4/ Roboty wykończeniowe 4.1. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego gr. 8cm, obustronnie na szerokości 0.75m, warstwa górna 4.2. Plantowanie poboczy obustronnie, ręcznie. Zad.6 Przebudowa drogi powiatowej Dale – Klonów – Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki w km 10+450 – 10+650. 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1.1.Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.2.Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4cm 3/ Roboty wykończeniowe 3.1. Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm śr. gr. 15cm, szer. 0,5m 3.2. Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m, obustronne

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zakończenie robót nastąpi w terminie: zad. 1- do dnia 31.07.2019r. zad. 2- do dnia 31.07.2019r. zad. 3- do dnia 31.07.2019r. zad. 4- do dnia 31.07.2019r. zad. 5- do dnia 31.07.2019r. zad. 6- do dnia 31.07.2019r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań, wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: wykaz wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku składania oferty na jedno lub kilka zadań (części) jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: jedną robotę budowlaną związaną z budową, rozbudową, przebudową, odbudową lub remontem (poza remontami cząstkowymi) drogi lub dróg publicznych (realizowanych w ramach jednej inwestycji) o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie. Wymagana wartość wykonanych robót budowlanych wynosi minimum 80 000,00 zł brutto. UWAGA! Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku składania oferty na jedno lub kilka zadań (części), jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej i posiadającym doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierownika robót przy co najmniej jednej zakończonej inwestycji związanej z budową, rozbudową, przebudową, odbudową, remontem (poza remontem cząstkowym), drogi publicznej o nawierzchni z betonu asfaltowego, klasy co najmniej L lub odpowiadającej tej klasie o wartości minimum 80 000,00 zł brutto. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego, jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r. poz. 65) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt a)-d) oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt. 9.4.4, w odniesieniu do tych podmiotów. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót 9.4.2 a) - załącznik nr 8 SIWZ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia zgodnie z opisanym warunkiem 9.4.2 b) - załącznik nr 6 SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – załącznik nr 1 do SIWZ. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to rozliczenie kosztorysowe odrębnie dla każdego zadania. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z analizy przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z zalecanej do przeprowadzenia wizji lokalnej. Sam przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót do wykonania. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 9.3 (załącznik nr 3 i 4 SIWZ) Oświadczenie o podwykonawcach (załącznik nr 1a) Wykaz osób do punktacji (załącznik nr 1b) Kosztorys ofertowy (załącznik 2) Pełnomocnictwo - Jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. Wykonawcy, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w „Uwaga 1 pkt a) do d)”. Oryginał wniesienia wadium, jeżeli zabezpieczenie wadialne zostało wniesione w formie niepieniężnej. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Dołączenie druku do oferty nie zwalnia od złożenia oświadczenia w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o ofertach złożonych w postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, odpowiednio dla poszczególnych zadań: Zad.1- 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) Zad.2- 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 groszy) Zad.3- 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100 groszy) Zad.4- 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 groszy) Zad.5- 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100 groszy) Zad.6- 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy)

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-29, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> >polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zad.1 Remont drogi powiatowej Dale – Klonów – Marchocice – Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650-11+497.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zad.1 Remont drogi powiatowej Dale – Klonów – Marchocice – Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki, Dziemięrzyce w km 10+650-11+497. 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1.1. Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.2. Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4cm 3/ Roboty wykończeniowe 3.1. Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm śr. gr. 15cm, szer. 0,5m 3.2. Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m, obustronne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zad.2 Remont drogi powiatowej Słaboszów – Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 – 0+320.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zad.2 Remont drogi powiatowej Słaboszów – Gluzy nr 1229K w miejscowości Dziaduszyce w km 0+000 – 0+320. 1/ Roboty ziemne i rozbiórkowe 1.1. Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego gr.4cm 1.2. Ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.3. Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.4. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 1.6. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75kg/m2 dla ruchu KR2 2.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3 3/ Pobocza 3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym gr. 8cm 3.2. Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zad.3 Remont drogi powiatowej Słaboszów – Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 – 0+770.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zad.3 Remont drogi powiatowej Słaboszów – Iżykowice nr 1223K w miejscowości Cyprianów w km 0+000 – 0+770. 1/ Roboty ziemne i rozbiórkowe 1.1. Ścinanie poboczy mechanicznie na szer. 1,0m, obustronne 1.2. Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi, rozjazd 1.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.4. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75kg/m2 dla ruchu KR2 2.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3 3/ Pobocza 3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym, gr.8cm, szer. 0,5m 3.2 Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Zad.4 Remont drogi powiatowej Grzegorzowice – Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 – 0+716.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zad.4 Remont drogi powiatowej Grzegorzowice – Podgaje - Januszowice nr 1173K w miejscowości Wysocice w km 0+500 – 0+716. 1/ Roboty ziemne i rozbiórkowe 1.1. Ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.2. Odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi, rozjazd 1.3. Profilowanie i zagęszczenie podłoża - odbudowa rozmytej krawędzi jezdni – koryto pod konstrukcję korpusu drogi 1.4. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.25cm 1.5. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr.15cm 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z mieszanki mineralno – asfaltowej w ilości 75kg/m2 dla ruchu KR2 2.2. Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, gr. 4cm dla ruchu KR3 3/ Pobocza 3.1. Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna - utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym, łamanym, gr. 8cm, szer. 0,5m 3.2 Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Zad.5 Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny-Kropidło-Gluzy-Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698-17+115.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zad.5 Remont drogi powiatowej Kalina Rędziny-Kropidło-Gluzy-Działoszyce nr 1225K w miejscowości Słupów w km 16+698-17+115. 1/ Roboty przygotowawcze 1.1. Odtworzenie uszkodzonej konstrukcji korpusu drogi – koryto pod konstrukcję drogi 1.2. Profilowanie koryta wraz z zagęszczeniem 2/ Podbudowy 2.1. Warstwa odsączająca z piasku grubości 10cm 2.2. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem, w-wa dolna gr. 20cm 2.3. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w-wa górna gr. 15cm 3/ Nawierzchnia 3.1. Wykonanie w-wy profilująco-wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni asfaltem drogowym 3.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4cm 4/ Roboty wykończeniowe 4.1. Odtworzenie poboczy z kruszywa łamanego gr. 8cm, obustronnie na szerokości 0.75m, warstwa górna 4.2. Plantowanie poboczy obustronnie, ręcznie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Zad.6 Przebudowa drogi powiatowej Dale – Klonów – Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki w km 10+450 – 10+650.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zad.6 Przebudowa drogi powiatowej Dale – Klonów – Janowiczki nr 1234K w miejscowości Janowiczki w km 10+450 – 10+650. 1/ Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 1.1.Ścinanie poboczy mechanicznie - ścięcie poboczy na szer. 1,0m 1.2.Wykonanie koryta pod utwardzenie pobocza wraz z odwozem ziemi 2/ Nawierzchnia 2.1. Wykonanie warstwy profilująco – wzmacniającej z betonu asfaltowego dla ruchu KR2 2.2. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR3 gr. 4cm 3/ Roboty wykończeniowe 3.1. Odbudowa zniszczonych poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5mm śr. gr. 15cm, szer. 0,5m 3.2. Plantowanie poboczy na czysto, szer. 0,5m, obustronne
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Wydłużony okres udzielonej rękojmi 20,00
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie balkonu wraz z balustradą z drewna. Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie balkonu ok 9m2 wraz z balustrada z drewna. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI