Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Słupia
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Nowa Słupia
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-12
 • Numer ogłoszenia517008-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517008-N-2018 z dnia 2018-02-12 r.

Gmina Nowa Słupia: Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Słupia, krajowy numer identyfikacyjny ---, ul. ul. Rynek  15 , 26-006   Nowa Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 177 138, e-mail urzad@nowaslupia.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): http.nowaslupia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http.nowaslupia.bip.jur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http.nowaslupia.bip.jur.pl zakładka przetargi

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie pod rygorem nieważności. Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa Słupia, sekretariat - pokój nr 10

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia
Numer referencyjny: RIFS.ZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont i przebudowa dróg na terenie Gminy Nowa Słupia składającego się z czterech części: Część nr 1. Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465 mb, szer. 4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4. Część nr 2. Remont grogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb, szer. od 3,00 mb do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460. Część nr 3. Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb, nr ew. gruntu 76. Część nr 4. Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w Rudkach – dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto każda polegająca na budowie lub przebudowie lub rozbudowie lub remoncie drogi w ramach której zostały wykonane roboty budowlane w tym wykonanie nawierzchni asfaltowej. 2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w tym 1 osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia w specjalności drogowej. 3. Wykonawca wykaże, że dysponuje w szczególności następującym sprzętem: walec stalowy min. 8 t – 1 szt., walec ogumiony – 1 szt., rozkładarka masy – 1 szt., skrapiarka – 1 szt.,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych (zał. nr 5 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób (zał. nr 4 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz narzędzi (zał. Nr 10 do SIWZ) wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Propozycja treści oświadczenia zostanie udostępniona na stronie internetowej Zamawiającego www.nowaslupia.bip.jur.pl wraz z informacją z otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie podmiotów, o których mowa w art.22a Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia (o ile dotyczy). Pełnomocnictwa, winno być załączone w formie oryginału lub zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164 ze zm.) dopuszcza się złożenie kopii powyższego dokumentu poświadczonego przez notariusza. 4. Dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy, w szczególności: - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji albo inny dokument potwierdzający uprawnienie do reprezentowania podmiotu przystępującego do postępowania, jeśli z dokumentów rejestrowych to uprawnienie nie wynika; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem, - w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z odpisu z ww. dokumentów, należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępując do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie: Część 1 – 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100). Część 2 – 1 500 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100). Część 3 – 2 700 PLN (słownie: dwa tysiące siedemset złotych 00/100). Część 4 – 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszczalne istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy określa § 10 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-27, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej nr 352018T Dębno – Jeziorko – Zagacki – dł. 465 mb, szer. 4,00 mb., nr ew. gruntu 255, 344/4
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,465 km. 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t., na odległość do 1 km: grunt kat. I-II – 326,78 m3. 3. Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku gruntu kat. I-II po drogach utwardzonych, samochodami samowyładowczymi o ładowności: do 5 t – krotność 8 – 326,78 m3. 4. Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszycia: rzadkich - 0,034 ha. 5. Mechaniczne karczowanie pni o średnicy: 46-55 cm – 4 szt. 6. Transport na odległość do 2 km karpiny – 4 mp. 7. Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi – krotność 6 – 4 mp. 8. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV – 2 325m2. 9. Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – z piasku wzmocnienie istniejącej podbudowy - 648 m2. 10. Warstwy odcinające zagęszczone mechanicznie, o grubości warstwy po zagęszczeniu ponad 6 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – z piasku – krotność 9 wzmocnienie istniejącej podbudowy - 648 m2. 11. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania o Rm=2,5 MPa – 120m2. 12. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania o Rm=2,5 MPa – krotność 5 – 120 m2. 13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo sortowane frakcja 0-63 mm -1 964 m2. 14. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 5, analogia – kruszywo sortowane frakcja 0-31,5 mm. – 1 964 m2. 15. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – wzmocnienie poboczy kruszywo sortowane 0-31,5 mm - 352,5 m2. 16. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 2, analogia – wzmocnienie poboczy - 352,5 m2. 17. Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe – analogia – ławy pod korytka - 20,25 m3. 18. Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm – 225 m. 19. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości 4 cm, - mieszanka AC 16 W – 1 917,5 m2. 20. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych –warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm, - mieszanka AC 11S – 1 871 m2. 21. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – krotność 1 mieszanka AC 11 S – 1 871 m2. 22. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm – 3 szt. 23. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm – znak A-7 średni, folia typu 2 - 1 szt. 24. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm – analogia – znaki A-1, A-2 małe, folia typu 1 – 2 szt. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, mapy poglądowe stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiary robót dla poszczególnych części stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont grogi gminnej nr 352067 T Rudki – Osiedle Górne – dł. 160 mb, szer. od 3,00 mb do 4,3 mb, nr ew. gruntu 460
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,16 km. 2. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - 44,61 m3. 3. Dopłata za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległ. transportu ponad 1 km, przy przewozie urobku po terenie lub po drogach gruntowych samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t grunt kat. I-II – krotność 8 – 44,61 m3. 4. Roboty remontowe – frezowanie nawierzchni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km – grubość frezowania do 4 cm –525,6 m2. 5. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km: - samochodem ciężarowym, kotność 4 – 21 m3. 6. Oczyszczenie z namułu przepustów przy zamuleniu do 0,5 średnicy: 0,4 m – 26 m. 7. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników: rzadkich - 0,002 ha. 8. Transport na odległość do 2 km gałęzi 0,30 mp. 9. Dodatek za każde dalsze 0,5 km odległości transportu: karpiny i gałęzi krotność 6 – 0,3 mp. 10. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV – 132 m2. 11. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – 105,6 m2. 12. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm kruszywo sortowane 0-63 mm – 105,6 m2. 13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm kruszywo sortowane 0-31,5 mm krotność 5 – 105,6 m2. 14. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – uzupełnienie poboczy średnia grubość 8 cm, kruszywo sortowane 0-31,5 – 60 m2. 15. Rozebranie ścieków z elementów betonowych o grubości: 15 cm, na podsypce piaskowej 34,5 m. 16. Ławy pod krawężniki: betonowe zwykłe Beton B 10 (C8/10) 3,105 m3. 17. Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm – 34,5 m. 18. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku na odległość 1 km: - samochodem ciężarowym skrzyniowym 0,7 m3. 19. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe 0,8 m3. 20. Ścieki z elementów betonowych na podsypce piaskowej, przy grubości prefabrykatów: 15 cm – analogia – korytka krakowskie 1,5 m. 21. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm – analogia – przepust z rury PEHD spiralnie kablowanej o średnicy 40 cm, 14 m. 22. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości transportu ponad 1 km: - samochodem ciężarowym – krotność 4 – 0,7 m3. 23. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążącą po zagęszczeniu o grubości: 4, mieszanka AC 16 W – 102,3 m2. 24. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3cm, mieszanka AC 11 S – 611,9 m2. 25. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm- krotność 1 mieszanka AC 11 S – 611,9 m2. 26. Regulacja pionowa: włazów kanałowych - 4 szt. 27. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm – 9 szt. 28. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm znaki A-7 średnie, folia typu 2 – 2 szt. 29. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – kwadratowych o boku 60 cm, znaki informacyjne małe, folia typu 1 – 6 szt. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, mapy poglądowe stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiary robót dla poszczególnych części stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ, Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont drogi gminnej nr 352076T Dębniak – dł. 220 mb, szer. od 3,00 mb, nr ew. gruntu 76.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym - 0,22 km. 2. Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humus/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm – 220 m2. 3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi opoj. łyżki 0,40 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t, na odległość do 1 km: grunt kat. I-II - 90 m3. 4. Zagęszczenie uprzednio rozplantowanego warstwami gruntu w nasypie zagęszczarkami, w gruncie sypkim, kategorii: I-III – 33 m3. 5. Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich – 0,008 ha. 6. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I-IV - 880m2. 7. Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm, kruszywo sortowane 0-63 mm – 880 m2. 8. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, kruszywo sortowane 0-31,5 mm – 880 m2. 9. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm – analogia – wzmocnienie poboczy średnia grubość 8 cm – 220 m2. 10. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe – 2,5 m3. 11. Elementy przepustów rurowych pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 40 cm – 20 m. 12. Ścianki czołowe przepustów rurowych pod zjazdami, przy średnicy rur 40 cm – 8 szt. 13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm- analogia – zjazdy - 50 m2. 14. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu : ponad 8 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – analogia – zjazdy, krotność 2 - 50 m2. 15. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm – 682 m2. 16. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm – 660 m2. 17. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm – 660 m2. 18. Słupki do znaków drogowych: z rur stalowych o średnicy 70 mm – 2 szt. 19. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – trójkątnych o boku 90 cm, znak A-7 średni, folia typ 2- 1 szt. 20. Przymocowanie niepodświetlonych tablic znaków drogowych (zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych) – kwadratowych o boku 60 cm znak D-4a mały, folia typ 1 – 1 szt. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, mapy poglądowe stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiary robót dla poszczególnych części stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Przebudowa drogi dojazdowej od Metalchemu do piekarni – ul. Zakładowa w Rudkach – dł. 284 mb, szer. 5,0 mb. nr ew. gruntu 651/3
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym 0,284 km. 2. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o grubości: 3cm – 1704 m2. 3. Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 1 - 1 704 m2. 4. Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości: 15 cm, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – analogia – rozbiórka podbudowy z prefabrykatów betonowych i żelbetowych gr. 15 cm - 1 704 m2. 5. Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyładowczym na odległość 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - 323,6 m3. 6. Regulacja pionowa: włazów kanałowych – regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych - 3 szt. 7. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm kategoria gruntu III-IV - 1 562 m2. 8. Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: ponad 20 cm – dodatek za każde 5 cm – krotność 2 (kategoria gruntu III-IV) - 1 562 m2. 9. Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – kategoria gruntu: I – IV - 1 562m2. 10. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi - wykonanie mechaniczne grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania Rm=2,5 MPa - 1562 m2. 11. Warstwy odsączające w korycie lub na całej szerokości drogi – wykonanie i zagęszczenie mechaniczne za każdy 1 cm grubości ponad 10 cm – analogia – wykonanie warstwy z piasku stabilizowanego cementem z gotowej mieszanki dowiezionej na miejsce wbudowania Rm=2,5 MPa (krotność 5) - 1562 m2. 12. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 0 – 63 mm stabilizowanego mechanicznie - 1 562 m2. 13. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: ponad 15 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm (krotność 5) – wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego sortowanego 0-63 mm stabilizowanego mechanicznie - 1 562 m2. 14. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: 4 cm, beton asfaltowy, kategoria obciążenia ruchem KR 2, 1 448m2. 15. Nawierzchnia mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa wiążąca po zagęszczeniu o grubości: ponad 4 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 3, beton asfaltowy, kategoria obciążenia ruchem KR 2 – 1 448 m2. 16. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: 3 cm, beton asfaltowy, kategoria obciążenia ruchem KR 2 – 1 420 m2. 17. Nawierzchnia z mieszanek mineralno – asfaltowych, grysowych – warstwa ścieralna po zagęszczeniu o grubości: ponad 3 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm, krotność 2, beton asfaltowy, kategoria obciążenia ruchem KR 2 - 1420 m2. 18. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: 8 cm analogia – umocnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym 0-31,5 mm stabilizowanym mechanicznie - 284 m2. 19. Podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu: ponad 8 cm – dodatek za każdy dalszy 1 cm analogia – umocnienie poboczy kruszywem łamanym sortowanym 0 -31,5 mm stabilizowanym mechanicznie krotność 4 - 284 m2. Szczegółowy zakres robót oraz warunki ich realizacji zawierają: wzór umowy – stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ, mapy poglądowe stanowiące Załącznik nr 7 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – kpl. stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ, przedmiary robót dla poszczególnych części stanowiące Załącznik nr 9 do SIWZ, Opis techniczny stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ. Wykonawca i podwykonawca ma obowiązek zatrudniać na podstawie umowy o pracę, o której mowa w art. 25 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 z późn. zm.) osoby, które wykonywać będą m.in. zakres zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233120-6, 45111200-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
Okres udzielonej rękojmi 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace termomodernizacyjne - Bliżyn
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ocieplenie ścian zewnętrznych za pomocą warstwy materiału termoizolacyjnego, modernizację przegrody dachowej, wymianę okien i drzwi w budynku na okna i drzwi o niższym współczynniku U, modernizację systemu ogrzewania poprzez montaż wysokowydajnych grzejników, zaworów termostatycznych wraz z montażem pieca na pelet. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.