Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki w km 1+900 - 2+300.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki w km 1+900 - 2+300.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSędziszów Małopolski
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty w zakresie naprawy dróg
 • Termin składania wniosków29/03/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Sędziszów Małopolski
 • Data publikacji ogłoszenia2010-03-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/69730
TREŚĆ PRZETARGU
Sędziszów Małopolski: Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki w km 1+900 - 2+300.
Numer ogłoszenia: 69730 - 2010; data zamieszczenia: 12.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sędziszów Małopolski , ul. Rynek 1, 39-120 Sędziszów Małopolski, woj. podkarpackie, tel. 017 2221600, faks 017 2216313.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sedziszow-mlp.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej Zagorzyce - Przymiarki w km 1+900 - 2+300..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres robót : 1. Podbudowa z kruszywa łamanego , gr. 15 cm - 1600 m2 2. Wyrównanie masą mineralno-bitumiczną - 120 ton 3. Nawierzchnia z MMA , gr. 4 cm - 1600 m2 4. Pobocza z kruszywa łamanego - 400 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajdziecie Państwo w przedmiarze robót i SST. Warunki realizacji 1. Roboty muszą być wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w niniejszym rozdziale oraz z zasadami wiedzy technicznej i stosownymi przepisami. 2. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, odpowiadających co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3. Wykonawca będzie zachowywał wszelkie warunki bezpieczeństwa pracy . 1.4 Na terenie robót Wykonawca musi zachować porządek i przestrzegać przepisów BHP. Niezbędne warunki gwarancyjne 1. Na wykonane roboty Wykonawca udzieli gwarancji na okres : minimum 36 m-cy , licząc od daty protokolarnego odbioru robót. 2. Wykonawca gwarantuje, że użyte materiały odpowiadają warunkom wymienionym w SST. 3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiąże się do bezpłatnego usuwania usterek..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6, 45.23.31.40-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składając ofertę powinien wykazać, że: - w ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej dwie /2/, roboty budowlane , których przedmiotem był remont/budowa dróg/ulic w technologii bitumicznej, o wartości nie mniejszej niż kwota brutto jaką Wykonawca zaoferował za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składając ofertę powinien wykazać, że: - dysponuje maszynami oraz sprzętem niezbędnym do wykonania zamówienia. Wymagane minimum : walec stalowy i ogumiony, równiarka, układarka do kruszywa, układarka do mas bitumicznych.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca składając ofertę powinien wykazać, że: - kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg oraz posiada aktualne członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 tej ustawy (załącznik nr 1 do SIWZ). 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - informacje o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; 3. Pełnomocnictwa w przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2.2.b).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie zmiany terminu realizacji zamówienia. Termin realizacji zamówienia zostanie zmieniony w przypadku: 1) konieczności wykonania robót dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót realizowanych w zamówieniu podstawowym, a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jeżeli zajdzie taka konieczność) wymagać będzie dłuższego terminu niż 2 tygodnie, 2) niesprzyjających warunków atmosferycznych (np. długotrwałe i intensywne opady deszczu i/lub śniegu, silny wiatr, powodzie) powodujące utrudnienia w realizacji przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.sedziszow-mlp.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 10, pokój nr 15..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.03.2010 godzina 11:15, miejsce: Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim, ulica Rynek 1, pokój nr 1..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ocieplenie, uszczelnienie, osuszenie fundamentów, Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam Poszukuję wykonawcy w zakresie ocieplenia, uszczelnienia, osuszenia, fundamentów domu 40 letniego typu kostka. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI