Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km, 0+024 - 0+269

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km, 0+024 - 0+269
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGórzno
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyMiasto i Gmina Górzno
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517614-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517614-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Miasto i Gmina Górzno: Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km, 0+024 - 0+269
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto i Gmina Górzno, krajowy numer identyfikacyjny 87111841900000, ul. ul. Rynek  1 , 87320   Górzno, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 989 249, e-mail ugg@post.pl, faks 566 448 363.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gorzno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gorzno.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.bip.gorzno.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.bip.gorzno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
ul. Rynek 1, 87-320 Górzno w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Górzno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont drogi gminnej nr 080753C - ul. Leśna, w km, 0+024 - 0+269
Numer referencyjny: ZP.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest remont jezdni z poszerzeniem jezdni do szer. 6,0m z zastosowaniem pobocza utwardzonego o szer. 1,0m w miejscu łuków poziomych o promieniu <50m. Pozostawiono bez zmian nawierzchnię istniejących zjazdów po lewej stronie jezdni - w km 0+033 zjazd indywidualny, - w km 0+081,4 zjazd publiczny, - w km 0+089 zjazd indywidualny. Pozostawiono bez zmian lokalizację istniejących zjazdów po prawej stronie jezdni - w km 0+054,2 zjazd indywidualny- budowa nawierzchni z kostki -w ciągu chodnika - w km 0+097,6 zjazd indywidualny- budowa nawierzchni z kostki -w ciągu chodnika - w km 0+192-0+244 zjazdy na teren przyległy przez umocnione pobocze na poszerzeniu jezdni i krawężnik przejazdowy, - w km 0+244-0+265 zjazd publiczny- przebudowa nawierzchni z kostki na dł. 2,0m W km 0+026-0+052 zaprojektowano chodnik o szer. 2,0m , na przedłużeniu istniejącego chodnika w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową , usytuowany bezpośrednio wzdłuż prawej krawędzi jezdni. W km 0+052-0+090 zaproj. chodnik o szer. 1,25m, usyt. bezpośrednio wzdłuż prawej kraw. jezdni . Chodnik ze zjazdami - przewidziano do wbudowania jako samodzielne zadanie. Wzdłuż całego odcinka ulicy po lewej stronie jezdni -od km 0+118 -0+269 –zaprojektowano przebudowę obramowania wzdłuż lewej krawędzi jezdni z regulacją do zaprojektowanej wysokości oraz całkowitą wymianą krawężników na nowe. Istniejący krawężnik obramowujący prawą krawędź jezdni w km 0+065-0+175 przewidziano w całości do rozbiórki , ze względu na projektowane poszerzenie jezdni. W związku z przewidzianym poszerzeniem jezdni po stronie prawej istniejącego ciągu w km 0+025-0+172,5 zaprojektowano obramowanie krawężnikiem wystającym 12-15cm powyżej projektowanej nawierzchni. W km 0+172,5-0+244 zaprojektowano jezdnię o szer. nawierzchni bitumicznej -6,0m ,z przylegającym poboczem utwardzonym o szer. 1,0m i obramowaniem usytuowanym za umocnionym poboczem. Obramowanie krawężnikiem wtopionym - zlicowanym z poziomem nawierzchni. W km 0+244-0+269 na szerokości istniejącego zjazdu publicznego do OEE Wilga pozostawiono jezdnię o szer. nawierzchni bitumicznej -6,0m lecz ze względu na nadbudowę nawierzchni bitumicznej wystąpiła konieczność przebudowy istniejącego obramowania w formie krawężnika wtopionego - zaprojektowano przebudowę w/w obramowania oraz pasa nawierzchni zjazdu na dł. 2,0m z użyciem istniejących materiałów do przebudowanego obramowania i nawierzchni zjazdu. Przebudowa obramowania jezdni została wykonana w 2017r . Pozostało do wbudowania obramowanie lewej krawędzi jezdni w km 0+118 - 0+192 ( 74,0 mb) , które będzie wykonane po wykonaniu robót związanych z odbudową kanalizacji deszczowej. W km 0+134- 0+192 zaprojektowano przebudowę istniejącego odwodnienia w formie kanalizacji deszczowej t. lokalnego z wpustami zbierającymi wody opadowe wzdłuż krawędzi jezdni wraz z istniejącym włączeniem do istniejącego kolektora odprowadzającego- ze względu na zużycie techniczne elementów odwodnienia i jego częściową niedrożność. Parametry zabudowy pasa drogowego dr. nr 080753C - ul. Leśna w km 0+024-0+269 objęte zmianą po wykonanym remoncie z przebudową urządzeń infrastruktury technicznej usytuowanych w pasie drogowym posiadają charakterystykę : - powierzchnia zabudowy jezdnią o nawierzchni bitumicznej wraz z obramowaniem i umocnionym poboczem wynosi - 1597,30 m2 - powierzchnia zabudowy chodnikiem po stronie prawej jezdni w km 0+025- 0+101 o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem wynosi - 110,50 m2 - powierzchnia zabudowy zjazdami po stronie prawej jezdni w km 0+025- 0+101 o nawierzchni z kostki betonowej wraz z obramowaniem wynosi - 28,80 m2 - studnie wpustowe ø 500 mm ,o gł. 1,68m - 4 szt. - studnia kanalizacyjna rewizyjno-przyłączeniowa ø800 mm , o gł. 1,35m - 1 szt. - przykanaliki z rur PVCu ø200 - 48,5 mb+ przykanaliki z rur PVCu ø160 - 9mb 1. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w:  Opisie technicznym – (Załącznik nr 6)  Przedmiarze robót – (Załącznik nr 7) stanowiącymi Załączniki do niniejszej SIWZ, zwanymi dalej „dokumentacją”.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazać, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: w celu potwierdzenia spełniania warunku Wykonawca musi wykazać, iż wykonał co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości min. 180 000,00 zł brutto każda robota, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- aktualne na dzień składania oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia z wykorzystaniem wzoru – Załącznik nr 2 do SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej – polisa OC lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą, niż 200 000,00 zł; 2) w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę zdolności technicznej lub zawodowej - wykaz robót budowlanych: - zawierający min. 2 roboty budowlane w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi o wartości min. 180 000,00 zł brutto każda, wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ; 3) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy: oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu; oświadczenie składa się w trybie określonym w ust. 3 niniejszego rozdziału.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. 2. Kwota wadium: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 3. Termin złożenia wadium: przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy. 5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy dokonać tego przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Górzno, tj.: BS Brodnica Filia Górzno 78 9484 1150 2213 1300 1007 0005, z dopiskiem: „Wadium dotyczące: Remont drogi gminnej 080753C-ul. Leśna”. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. 28.02.2018 r. do godz. 10:00. 7. Wadium wnoszone w innej formie, niż w pieniądzu, należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Górznie w zamkniętej kopercie opisanej tak, jak oferta z dopiskiem „WADIUM” i powinno być ważne przez cały okres związania ofertą. 8. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w ich treści winien znajdować się zapis o tym, że jest ona nieodwołalna, bezwarunkowa i płatna na pierwsze żądanie Zamawiającego. Zapłata musi nastąpić niezależnie od ewentualnych zastrzeżeń Wykonawcy. Zamawiającemu powinno przysługiwać prawo dochodzenia należności zabezpieczonych gwarancją bezpośrednio od wystawcy gwarancji. Niedopuszczalne są zapisy uzależniające zapłatę przez gwaranta sumy gwarancyjnej od wcześniejszego żądania zapłaty należności od Wykonawcy. W przypadku gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej składanej przez członków konsorcjum w dokumencie winny być wskazane podmioty tworzące konsorcjum

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 1
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na następujących warunkach: 1) jeśli ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego; 2) jeśli z powodu działania siły wyższej nie będzie możliwe zachowanie terminu wykonania umowy określonego w § 2 ust. 1, może on być przedłużony za zgodą Zamawiającego. 2. Zmiana umowy możliwa jest również w sytuacji, gdy: 1) konieczność zmiany wynika z okoliczności, których nie dało się przewidzieć w dacie zawarcia umowy, 2) zmieniły się przepisy, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki stron, 3) ustalone umową terminy mogą ulec wydłużeniu o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: 1) z powodu zmian w dokumentacji projektowej, 2) wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych i niemożliwych do przewidzenia prac, których zrealizowanie jest niezbędne, wskutek niemożliwych do przewidzenia okoliczności, w tym z uwagi na zmianę obowiązujących przepisów, a których przeprowadzenie wiąże się z potrzebą zmiany terminu, 3) jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych lub dających się przypisać Zamawiającemu, 4) siły wyższej, 5) na skutek działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, 6) wystąpienie innych szczególnych okoliczności, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny, 7) istnieje konieczność przesunięcia terminu wykonania poszczególnych etapów bądź terminu wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 8) istnieje konieczność wykonania robót zamiennych lub zamówień dodatkowych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę montaż wodomierzy z wnęki w nowe miejsce, Bydgoszcz
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania18-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę montaż wodomierzy z wnęki w nowe miejsce- przygotowanie do zmiany instalacji pod kabinę prysznicową, pod zlewozmywak w kuchni i umywalkę, wymiana rury kanalizacji pod WC podwieszane. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI