Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej w Nowej Debie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoNowa Dęba
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Nowa Dęba
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586778-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586778-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Gmina Nowa Dęba: Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej w Nowej Debie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nowa Dęba, krajowy numer identyfikacyjny 83040954800000, ul. ul. Rzeszowska  3 , 39-460   Nowa Dęba, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 15 8462671, e-mail gmina@nowadeba.pl, faks 15 8465137.
Adres strony internetowej (URL): www.nowadeba.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.nowadeba.pl/bip/przetargi/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej w Nowej Debie
Numer referencyjny: RL.271.18.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2018 roku wraz z przebudową ulicy Spółdzielczej w Nowej Debie. 2. Zakres robót a. W zakresie remontu dróg na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba: Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba o łącznej długości 1 764 mb i powierzchni 5 211 m2, w tym: a) ul. Wenecka w Chmielowie – ( dz. 4178) o dł. 236 mb i pow. nawierzchni 826 m2, 2x 0,50 pobocza + asfalt na moście 70 m2, b) ul. Spiżowa w Nowej Dębie (os. Poręby Dębskie dz.3/14) o dł. 170 mb i pow. nawierzchni 425 m2, 2x 0,25 pobocza + przepust fi 800 mm, c) ul. Pszenna w Nowej Dębie (os. Poręby Dębskie – (dz.107/3) o dł. 150 mb i pow. nawierzchni 450 m2, 2x0,25 pobocza, d) ul. Gruszkowa w Nowej Dębie (os. Poręby Dębskie – dz.741/14, 741/23 ) o dł.260 mb i pow. nawierzchni 910 m2, 2x0,50 pobocza, e) ul. Jagodowa w Nowej Dębie (os. Deba dz. 911) o dł. 175 mb i pow. nawierzchni 437,5 m2, 2x 0,25 pobocza, na wysokości działki nr 905/7 i 905/3 drogę remontować w granicach działki tj ok. 110 cm. f) Cygany (dz. 1167) o dł. 120 mb i pow. nawierzchni 360 m2, 2x0,25 pobocza, g) Cygany (dz. 1167) o dł. 100 mb i pow. nawierzchni 300 m2, 2x0,25 pobocza, h) Cygany (dz. 1200) o dł. 130 mb I pow. nawierzchni 390 m2, 2x0,25 pobocza i) Jadachy (dz. 314/2) o dł. 110 mb i pow. nawierzchni 330 m2, 2x0,50 pobocza, j) Tarnowska Wola (dz. 139 PKP) o dł. 78 mb i pow. nawierzchni 195 m2, 2x0,25 pobocza, k) Planowany do wykonania zakres prac obejmuje m. in.: • roboty przygotowawcze – wytyczenie drogi przez geodetę wg mapy ewidencyjnej, • profilowanie podłoża, • uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubości 5 cm, • uzupełnienie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym grubości 10 cm, • wykonanie nawierzchni ulepszonych z mieszanki mineralno-bitumicznej, standard II (warst-wa profilowa 3 cm, warstwa ścieralna 3 cm), • uzupełnienie poboczy klińcem drogowym (średnia szerokość pobocza 0,50 m, grubość – 0,1 m), • regulacja pionowa zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek dla włazów kanałowych, • usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm, na poboczach do 10 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm, • podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm. • UWAGA! W celu uniknięcia uszkodzeń zaworów wodociągowych, gazowych oraz studzienek kanalizacyjnych zaleca się, aby Wykonawca dokonał ich lokalizacji przy udziale przedstawicieli eksploatatorów w/w sieci tj. Zakładu Gazowniczego w Tarnobrzegu oraz PGKiM Nowa Dęba Sp. z o.o. Wskazane jest uwzględnienie w ofercie związanych z tym ewentualnych kosztów. b. W zakresie przebudowy ulicy Spółdzielczej w Nowej Dębie: a) Roboty przygotowawcze, b) Roboty ziemne, c) Odwodnienie, d) Roboty nawierzchniowe, 3. Zakres robót dla remontu dróg na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba ( punkt III. 2. a. SIWZ) zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5.1 do SIWZ, załącznik nr 6 do SIWZ mapy z przebiegiem dróg oraz załącznik nr 7 do SIWZ SST. 4. Zakres robót dla przebudowy ulicy Spółdzielczej w Nowej Dębie ( punkt III. 2. b. SIWZ) zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 5.2 do SIWZ, oraz załącznik nr 8 do SIWZ dokumentacja techniczna. Dokumentacja techniczna zawiera również w swym zakre-sie przebudowę ulic Małej i Willowej, które to ulice nie wchodzą w zakres zamówienia. 5. Wbudowane materiały winny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności. Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru Wykonawca obowiązany jest okazać w sto-sunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską normą lub aprobatę tech-niczną. 6. Uwaga : Zamawiający zgadza się na zastosowanie innych materiałów niż przyjęte w projekcie pod warunkiem zastosowania kompletnych systemów o parametrach nie gor-szych niż przyjęte w projekcie.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 40
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca udowodni iż w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wy-konał jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o na-wierzchni bitumicznej o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych). - Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia publicznego następujące osoby odpowiedzi-alne za kierowanie robotami budowlanymi: - Kierownik budowy dysponujący uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w następujących branżach: • ogólnobudowlana lub drogowa,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: Potwierdzających brak podstaw wykluczenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp ; b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. c) Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich na których zasoby powołuje się w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: • odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gos-podarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypo-spolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt VII.10 składa dokument potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt VII.10 , zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed nota-riuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce za-mieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument taki winien być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone (nalezy udowodnić iz wykonawca w okresie pięciu lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie wykonał jedno zamówienie polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej o warto-ści co najmniej 500 000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych). Dowodami, o których mowa wyżej są: 1) referencje bądź inne dokumenty wystawione przez pod-miot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane; 2) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnych charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (kierownik budowy dysponujący uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w następujących branżach: ogólnobudowlana lub drogowa).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca ma dołączyć ponadto do oferty następujące dokumenty: a) Kopię wpłaty wadium, b) Wykonawca, którego oferta zostanie wyłoniona, jako najkorzystniejsza, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy przedstawić zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej lub uproszczonej. UWAGA! Zamawiający nie wymaga przedkładania kosztorysu ofertowego na etapie składania ofert.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązan wnieść wadium w wysokości: 20 000,00zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) do dnia 27 lipca 2018r. do godz. 11:00. 2. Wadium może być wnoszone w formie dopuszczonej ustawą Pzp. 3. W przypadku wpłaty wadium w formie przelewu należy wpłacić go na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w Banku PEKAO S.A. Nr 88 1240 2744 1111 0010 7170 2040. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wa-dium należy złożyć w kasie Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba (pok. 206) 5. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadi-um w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 6. Zwrot wadium: a) zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt IX.7 a) specyfikacji b) wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy c) zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7 a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określo-nym przez zamawiającego. 7. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami: a) jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów pot-wierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: • odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; • zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 9. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres rękojmi za wady i gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność takich zmian wynika z wystąpienia następujących okoliczności: 1) Zmiana terminu wykonania umowy - w przypadku :  wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót lub dokon-ywanie odbiorów na długotrwałe opady, niskie lub wysokie temperatury powietrza,  braku środków finansowych na realizację inwestycji, z przyczyn niezależnych od Zamawi-ającego,  opóźnienia w przekazaniu placu budowy (odnotowane w dzienniku budowy oraz udoku-mentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru i zaakceptowane przez Zamawiającego) lub wstrzymania realizacji robót, przez Zamawiającego,  konieczność dokonania zmian lub konsekwencje błędów w dokumentacji projektowej,  wystąpienia zjawisk związanych z działaniem siły wyższej (klęska żywiołowa, niepokoje społeczne, działania militarne itp.),  opóźnienia w wyniku decyzji administracyjnych (decyzja władz publicznych, zmiana obowiązującego prawa, oczekiwanie na nieprzewidziane wcześniej konieczne wyniki ek-spertyz, wyrok sądu itp.),  zmiany podyktowanej zmianą przepisów prawa,  gdy zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania in-westycji: danych, zgód lub pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów, zmiana terminu realizacji o niezbędny czas ich uzyskania,  gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy co uniemożliwi termi-nowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności w zakresie mającym wpływ na przebieg realizacji zamówienia, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania jej przedmiotu w sposób należyty jednak nie dłużej niż o czas równy okresowi przerwy, postoju lub opóźnienia. 2) Zmiana umówionego zakresu robót - w przypadku:  ograniczenia finansowego po stronie zamawiającego z przyczyn od niego niezależnych.  jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy  gdy zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych/uzupełniających, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania i zakończenia robót objętych umową podstawową, 3) Zmiana sposobu spełnienia świadczenia. Zmiany technologiczne spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projek-towej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót spowodowana zaprzesta-niem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót. c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań tech-nicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki geologiczne skutkujące niemożliwością zrealizowan-ia przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót warunki terenowe, w szczególności istnienie zinwen-taryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; g) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; h) konieczność usunięcia sprzeczności w dokumentacji w przypadku niemożności usunięcia sprzeczności przy pomocy wykładni, w szczególności gdy sprzeczne zapisy mają równy stopień pierwszeństwa. 4) Organizacyjnej polegającej na: zmianie osób, podwykonawców, grup wykonawców i innych podmiotów współpracujących przy realizacji zamówienia pod warunkiem, że ich uprawnienia, potencjał ekonomiczny, wykonawczy i doświadczenie nie są gorsze od tych, jakie posiadają podmioty zamieniane. Zmiany te mogą nastąpić z przyczyn organi-zacyjnych pod warunkiem, że osoby podwykonawcy, grupy wykonawców i innych podmiotów spełniają wszystkie wymogi wynikające z SIWZ i złożonej oferty. Wynagrodzenia:  gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT.  ze względów ekonomicznych lub technicznych dopuszcza się ograniczenie zakresu robót wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia do 20%.  w przypadkach określonych w pkt.2.3) niniejszego działu SIWZ.  Obniżenie wynagrodzenia w odpowiednim stosunku w przypadku istnienia usterki lub wady mającej charakter istotny i nieusuwalny (nie tylko takich uniemożliwiających użytkowanie), oraz takiej, która odbiera cechy właściwe danemu obiektowi (zarówno funkcjonalne jak i es-tetyczne). Zmiana wynagrodzenia nastąpi na podstawie opracowanych kosztorysów. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:  ceny jednostkowe robót lub ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej, a ilości wykona-nych robót zgodnie z dokonanymi obmiarami;  w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako „niskie” dla województwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji, – KNNR-y, a następnie wycena indy-widualna Wykonawcy zatwierdzona przez inspektora nadzoru i Zamawiające-go. 3. Wystąpienie którejkolwiek z ww. okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Za-mawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość niezrealizowania pełnego zakresu robót w sytuacji której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a nie powstałych z winy Zamawiającego ani Wykonawcy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gładzi - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie około 400 metrów gładzi szpachlowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI