Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2019 r.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzelce Krajeńskie
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-23
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Strzelecko-Drezdenecki
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533683-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533683-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Powiat Strzelecko-Drezdenecki: Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2019 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Strzelecko-Drezdenecki, krajowy numer identyfikacyjny 21096735000000, ul. ul. Ks. St. Wyszyńskiego  7 , 66-500  Strzelce Krajeńskie, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 632 380, e-mail zamowienia.publiczne@poczta.onet.pl, faks 957 631 126.
Adres strony internetowej (URL): www.fsd.pl
Adres profilu nabywcy: www.fsd.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.fsd.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.fsd.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
złożenie ofert w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich – I piętro, pokój nr 103
Adres:
ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7 66-500 Strzelce Krajeńskie

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2019 r.
Numer referencyjny: RG.272.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zamówienie obejmuje remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko–drezdeneckiego w 2019 roku w podziale na 7 zadań częściowych: Część 1 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F w m. Górki Noteckie – ok. 150 mb, Część 2 - Remont odcinka drogi powiatowej nr 1361F w m. Przynotecko – ok. 225 mb, Część 3 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry – ok. 175 mb Część 4 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1375F Bobrówko – Tuczno – ok. 200 mb, Część 5 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F Górki Noteckie–Płomykowo –ok. 225mb, Część 6 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1359F w m. Zwierzyn – ok. 200 mb, Część 7 – Remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów – ok. 200 mb. Wymagane cechy materiałów, produktów oraz usług o jakich stanowi art. 30 ust. 8 p.z.p. prezentuje poniższe zestawienie: 1) wymaga się dostosowania remontowanych odcinków dróg do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; 2) wymaga się wykonania i odbioru robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót stanowiącą załącznik do SIWZ. Roboty do realizacji w ujęciu jakie należy przyjąć do wyceny w formularzu ofertowym przedstawia poniższe zestawienie: Zadanie częściowe nr 1: 1) roboty przygotowawcze; 2)robot ziemne; 3) podbudowa; 4) nawierzchnia; 5) elementy ulicy. Zadanie częściowe nr 2: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. Zadanie częściowe nr 3: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. Zadanie częściowe nr 4: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. Zadanie częściowe nr 5: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. Zadanie częściowe nr 6: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. Zadanie częściowe nr 7: 1) roboty przygotowawcze; 2) podbudowa; 3) nawierzchnia; 4) roboty wykończeniowe. W zakres zamówienia wchodzą następujące roboty: Zadanie częściowe nr 1: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) usunięcie warstwy humusu/darniny; 3) rozbiórka elementów dróg, ogrodzeń i przepustów; 4) wykonanie nasypów; 5) koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 6) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 7) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; 8) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 9) nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 10) nawierzchnie z betonowej kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników; 11) humusowanie z obsianiem traw; 12) ustawienie krawężników betonowych; 13) betonowe obrzeża chodnikowe. Zadanie częściowe nr 2: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 3) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 4)nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 5) frezowanie; 6) zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami; 7) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. Zadanie częściowe nr 3: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 3) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 4)nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 5) frezowanie; 6) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. Zadanie częściowe nr 4: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 3) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 4)nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 5) frezowanie; 6) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. Zadanie częściowe nr 5: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża; 3) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 4) podbudowa z kruszywa łamanego; 5) wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego; 6) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 7)nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 8) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. Zadanie częściowe nr 6: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 3) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 4)nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 5) frezowanie; 6) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków; 7) profilowanie terenów zielonych, ścinanie i uzupełnianie poboczy. Zadanie częściowe nr 7: 1) odtworzenie trasy i punktów wysokościowych; 2) oczyszczanie i skrapianie warstw konstrukcyjnych; 3)podbudowa z kruszywa łamanego; 4) nawierzchnia z betonu asfaltowego – ścieralna; 5)nawierzchnia z betonu asfaltowego - w. wiążąca i w. wyrównawcza; 6) frezowanie; 7) umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków. W przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych oznacza to, że Zamawiający oczekuje zaproponowania rozwiązań o parametrach technicznych (równoważnych) tj. nie gorszych niż parametry jakimi charakteryzuje się materiał, urządzenie, element wskazany w niniejszej SIWZ, wraz z projektem budowlanym/wykonawczym przedłożono tabelę zakresu równoważności dla przykładowych materiałów jakie wskazano w projekcie budowlanym/wykonawczym, programie prac konserwatorskich oraz decyzji Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający dopuszcza materiały i urządzenia wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu nie gorszych od przedstawionych poniżej parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą materiałów i urządzeń. Roboty należy wykonać zgodnie Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi oraz pozostałymi wymaganiami szczegółowo określonymi w Części 5 SIWZ. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.): Obsługa walca. Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w poprzednim pkt czynności będzie polegało na: przed rozpoczęciem realizacji czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, w stosunku do osób mających wykonywać te czynności, Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, następujące dokumenty: 1) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest Wykonawca - oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. 2) jeżeli pracodawcą osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia jest podwykonawca - oświadczenie tego podwykonawcy o zatrudnieniu tych osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy; Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu podwykonawcy. 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę osób wykonujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, za ostatni okres rozliczeniowy - pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W przypadku zmiany składu osobowego Personelu Wykonawcy realizującego czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych czynności Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla tych osób dokumenty, o których mowa w pkt 1- 3 powyżej, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do realizacji tych czynności. W trakcie realizacji przedmiotu umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności, do których odnosi się Obowiązek Zatrudnienia, dokumenty, o których mowa powyżej. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowi przypadek naruszenia Obowiązku Zatrudnienia. W przypadku wątpliwości co do przestrzegania przepisów prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233220-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-11-04

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą się ubiegać podmioty, które ubezpieczone są od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: Zadanie częściowe nr 1: 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 2: 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 3: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 4: 160 000,00 PLN (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych:) Zadanie częściowe nr 5: 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 6: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 7: 240 000,00 PLN (słownie dwieście czterdzieści tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. W przypadku Wykonawcy, który złoży oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia musi być odpowiednio wyższa o kwotę wymaganą w danej części lub częściach zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty posiadające doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonali co najmniej: dwa zamówienia polegające na remoncie, budowie lub przebudowie dróg, o łącznej wartości brutto min. : Zadanie częściowe nr 1: 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 2: 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 3: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 4: 160 000,00 PLN (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 5: 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 6: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 7: 240 000,00 PLN (słownie dwieście czterdzieści tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się podmioty dysponujące następującymi osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia: - co najmniej 1 osobą na stanowisku Kierownika Budowy posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, posiadającą co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót, w tym doświadczenie zdobyte przy realizacji co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie nawierzchni bitumicznej drogi, o łącznej wartości brutto: Zadanie częściowe nr 1: 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 2: 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 3: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 4: 160 000,00 PLN (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 5: 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 6: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 7: 240 000,00 PLN (słownie dwieście czterdzieści tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, powyższy warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości co najmniej: Zadanie częściowe nr 1: 160 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 2: 170 000,00 PLN (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 3: 130 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 4: 160 000,00 PLN (słownie sto sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 5: 190 000,00 PLN (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 6: 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zadanie częściowe nr 7: 240 000,00 PLN (słownie dwieście czterdzieści tysięcy złotych).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 p.z.p., przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 p.z.p. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Propozycja treści oświadczenia została zamieszczona w Części 3 SIWZ (Załącznik 3.4. do SIWZ). Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 PZP Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku: 1) wystąpienia nieprzewidzianych warunków atmosferycznych i klęsk naturalnych (np. nawałnice, podtopienie terenu), w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie prac, pod warunkiem, że organizacja prac przez Wykonawcę była prawidłowa; 2) konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych przedmiotem umowy, o ile stały się niezbędne, a ich wykonanie wpływa na termin wykonania przedmiotu umowy; 3) konieczności czasowego wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego (np. konieczność usunięcia skutków klęsk żywiołowych) na czas dłuższy niż 7 dni; 4) przedłużenia procedury udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego poprzez środki ochrony prawnej, wykorzystywane przez Wykonawców lub inne podmioty. Wystąpienie przesłanek wymienionych w ust. 2 będzie uzasadniało możliwość wprowadzenia zmiany do umowy. Powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na wprowadzenie tych zmian. Termin wykonania może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania okoliczności uzasadniających zmianę. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień zawartej umowy w zakresie podwykonawstwa na następujących zasadach: 1) powierzenie wykonania podwykonawcom części przedmiotu umowy, w sytuacji gdy Wykonawca zadeklarował samodzielne wykonanie przedmiotu umowy, możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 6; 2) powierzenie wykonania podwykonawcom innej części przedmiotu umowy niż określona w § 6 ust. 1 możliwe jest po spełnieniu wymagań określonych w § 6; 3) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu możliwa jest, jeżeli Wykonawca wykaże Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia. Przepisy § 6 stosuje się odpowiednio. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. Każda zmiana umowy wymagać będzie aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-23, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”: 1) administratorem danych osobowych Wykonawcy jest Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich ( adres: ul. Ks. Stefana Wyszyńskiego 7, Strzelce Krajeńskie, tel. 95 76 32 380.) 2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiecie Strzelecko-Drezdeneckim jest Pani Monika Matela, kontakt: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl , telefon: 530 114 832; 3) Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji zamówienia publicznego pn.: „Remont dróg powiatowych polegający na położeniu warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na terenie powiatu strzelecko – drezdeneckiego w 2019 r.”, postępowanie nr RG.272.5.2019 prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego; 4) Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”; 5) Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio Wykonawcy dotyczących, jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) Wykonawca posiada: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych; c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 9) Wykonawcy nie przysługuje: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F w m. Górki Noteckie – około 150 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 1 Remontowany obiekt drogowy znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1365F w miejscowości Górki Noteckie, ul. Kurowska, działka nr 192/2. Zakres robót obejmuje: remont jezdni, remont chodnika, remont zjazdów, profilowanie pobocza oraz jego utwardzenie, profilowanie terenów zielonych. Celem remontu jest: remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1365F oraz zapewnienie sprawnego odwodnienia w przylegające tereny zielone. Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową w złym stanie technicznym (brak prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania). Ponadto pobocza drogi wystają ponad powierzchnię jezdni co utrudnia prawidłowy odpływ wody. Po prawej stronie jezdni znajduje się chodnik częściowo z kostki betonowej, a częściowo z płytek betonowych. Szerokość pasa drogowego w obrębie opracowania około od 13,5 m do 16,0 m. W okolicy znajdują się: budynki jednorodzinne, budynki gospodarcze, lokale usługowo-handlowe. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1361F w m. Przynotecko – około 225 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 2 Odcinek drogi znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1361F na działkach nr: 172. Długość projektowanego odcinka wynosi 225 m. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni istniejącej jezdni. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości 5,0 m z gruntowymi poboczami. Istniejące zjazdy wykonane są jako gruntowe. Stan nawierzchni oceniany jest jako bardzo zły. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1373F w m. Lipie Góry – około 175 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 3 Odcinek drogi znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1373F, na działkach nr: 202 i 204 w miejscowości Lipie Góry. Zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni (frezowanie tylko w miejscach niezbędnych), - przygotowanie podłoża - remonty cząstkowe (likwidacja wyłomów, poprzez wycięcie krawędzi, oczyszczenie i uzupełnienie zgodnie z zasadami remontów cząstkowych), - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,5 m z gruntowymi poboczami. Ponadto pobocza drogi wystają ponad powierzchnię jezdni co utrudnia prawidłowy odpływ wody. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1375F Bobrówko – Tuczno – około 200 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 4 Droga znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1378F, na działkach nr: 121 i 11 na odcinku Bobrówko – Tuczno. Droga powiatowa to odcinek szlakowy, który łączy miejscowości Bobrówko oraz Tuczno. Długość remontowanego odcinka wynosi około 200 m. Zakres robót obejmuje: - frezowanie profilujące, - rozbiórka konstrukcji w obszarach utraty nośności, - wykonanie wzmocnienia konstrukcji - warstwa stabilizacji, warstwy podbudowy z kruszywa, warstw bitumicznych, - wykonanie warstwy wyrównawczej, - wykonanie warstwy ścieralnej, - profilowanie poboczy, - profilowanie terenów zielonych w celu prawidłowego odwodnienia korpusu drogowego. Celem remontu jest poprawa jakości poruszania się pojazdów. Droga znajduję się w gminie Strzelce Krajeńskie. Jest to odcinek pomiędzy miejscowościami Bobrówko i Tuczno. Droga przebiega wzdłuż użytków rolnych. Stan nawierzchni jezdni oceniany jest jako zły. Po prawej stronie jezdni, konstrukcja odznacza się utratą nośności, osiadanie oraz koleiny wprowadzają bardzo duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu, w szczególności po opadach deszczu. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1365F Górki Noteckie – Płomykowo – około 225mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 5 Remontowany obiekt drogowy znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1365F na odcinku Górki Noteckie – Płomykowo, na działkach nr 413/2 i 630/3. Zakres robót obejmuje: - wykonanie wzmocnień poboczy, rozbiórka istniejącej konstrukcji w obszarze niezbędnych wzmocnień, - remont drogi – nakładka bitumiczna, - ułożenie warstwy wyrównawczej, - ułożenie nawierzchni ścieralnej, - profilowanie pobocza oraz jego utwardzenie, - profilowanie terenów zielonych. Celem remontu jest: - przebudowa istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1365F, - zapewnienie sprawnego odwodnienia w przylegające tereny zielone. Istniejąca droga posiada utwardzoną nawierzchnię z kruszywa w złym stanie technicznym (brak prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania). Ponadto pobocza drogi wystają ponad powierzchnię jezdni co utrudnia prawidłowy odpływ wody. W okolicy znajdują się: pola, nieużytki, zieleń niska, zieleń wysoka. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1359F w m. Zwierzyn – około 200 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 6 Remontowany obiekt drogowy znajduje się w ciągu drogi powiatowej nr 1359F w miejscowości Zwierzyn, ul. Wojska Polskiego, działka nr 347. Zakres prac obejmuje: - remont jezdni, - profilowanie terenów zielonych. Celem niniejszego remontu jest: - remont istniejącej nawierzchni drogi powiatowej nr 1359F, - zapewnienie sprawnego odwodnienia w przylegające tereny zielone. Istniejąca droga posiada nawierzchnię asfaltową w bardzo złym stanie technicznym (brak prawidłowego odwodnienia, w nawierzchni występują liczne wyrwy, ubytki i pofałdowania). Ponadto pobocza drogi wystają ponad powierzchnię jezdni co utrudnia prawidłowy odpływ wody. Po prawej stronie jezdni znajduje się chodnik z kostki betonowej, stan dobry. W okolicy znajdują się: budynki jednorodzinne i budynki gospodarcze. Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Remont odcinka drogi powiatowej nr 1362F Gościm – Lubiatów – około 200 mb
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie częściowe nr 7 Odcinek drogi objęty remontem znajduje się w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1362F na odcinku Gościm – Lubiatów na działce nr 600. Zakres robót obejmuje: - frezowanie istniejącej nawierzchni (frezowanie tylko w miejscach niezbędnych) - przygotowanie podłoża - remonty cząstkowe (likwidacja wyłomów, poprzez wycięcie kra-wędzi, oczyszczenie i uzupełnienie zgodnie z zasadami remontów cząstkowych), - ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, - powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych w tereny zielone. Istniejąca droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej o szerokości ok. 5,0 m z gruntowymi poboczami. Istniejące zjazdy są gruntowe. Stan nawierzchni oceniany jest jako bardzo zły. Teren pasa drogowego jest zróżnicowany, występują skarpy, płytkie rowy i gruntowe pasy zieleni trawiastej z przydrożnym zadrzewieniem. Całość planowanej inwestycji przebiega po za terenem zabudowanym (odcinek leśny). Zaleca się aby Wykonawca przed przygotowaniem oferty, zapoznał się z miejscem robót budowlanych tj.: poprzez dokonanie wizji lokalnej, celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości mogących pojawić się w związku z realizacją zamówienia. Dokumentacja techniczna jest do wglądu w siedzibie zamawiającego (Referat Dróg). Kierownik Budowy/robót wyznaczony przez Wykonawcę - koordynuje roboty i przygotuje do odbioru wszystkie dokumenty związane z wykonaniem robót. Wykonawca robót ponosi koszt badań niezbędnych do odbioru robót wg STWIOR. Zadanie należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie środowiska. UWAGA: dot. robót rozbiórkowych - zagospodarowanie lub utylizacja materiałów z rozbiórki wraz z innymi kosztami towarzyszącymi i w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru – musi zostać udokumentowana, że materiał został w prawidłowy sposób zagospodarowany lub zutylizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikające z nieterminowego i nienależytego wykonania zadania. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego, kołowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na czas wykonania robót. Rozliczenie za przedmiot umowy będzie odbywało się na podstawie protokołu odbioru robót sporządzonego przez strony umowy. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub Podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający nie przewiduje w ramach zadania płatności częściowych, jedynie płatność końcową po odbiorze końcowym robót (szczegóły dotyczące warunków płatności opisane zostały we wzorze umowy). Uwaga! Wycena poszczególnych pozycji robót w kosztorysie ofertowym musi zostać dokonana w oparciu o podstawy płatności określone w STWIOR dla poszczególnych elementów rozliczeniowych. Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP, prace wykonać zgodnie z wytycznymi producentów oraz normami budowlanymi. Zamawiający przewiduje ryczałtowy sposób rozliczenia robót, kosztorys ofertowy/ przedmiar robót jest pomocniczym. Cena zaoferowana przez Wykonawcę obejmuje wszystkie elementy, jakie zostały wykazane w SIWZ oraz dokumentacji projektowej (bez względu na rzeczywisty rozmiar i zakres prac niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233220-7,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-11-04
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę budowę parterowego domu - Kostrzyn nad Odrą
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę budowę parterowego domu jednorodzinnego w Kostrzynie nad Odrą. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Strzelce Krajeńskie: „Remont drogi gminnej w m. Wielisławice na działce nr 158 i 123/2”
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI