Remont dróg powiatowych: Część I - 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach Część II

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dróg powiatowych: Część I - 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach Część II - 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica Część III - 1462K Łużna - Staszkówka Część IV - 1464 Bobowa - Brzana Część V - 1468K Mszanka - Wola Łużańska Część VI - 1501K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica Część VII - 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa Część VIII - 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa Część IX - 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoGorlice
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty w zakresie budowy dróg
 • Termin składania wniosków16/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-01
 • Numer ogłoszenia1/2010/91846
TREŚĆ PRZETARGU
Gorlice: Remont dróg powiatowych:Część I - 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach Część II - 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica Część III - 1462K Łużna - Staszkówka Część IV - 1464 Bobowa - Brzana Część V - 1468K Mszanka - Wola Łużańska Część VI - 1501K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica Część VII - 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa Część VIII - 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa Część IX - 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych
Numer ogłoszenia: 91846 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach , ul. Słoneczna 7, 38-300 Gorlice, woj. małopolskie, tel. 018 3524002, faks 018 3524002 w. 17.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzdgorlice.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg powiatowych: Część I - 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach Część II - 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica Część III - 1462K Łużna - Staszkówka Część IV - 1464 Bobowa - Brzana Część V - 1468K Mszanka - Wola Łużańska Część VI - 1501K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica Część VII - 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa Część VIII - 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa Część IX - 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont dróg powiatowych: Część I - 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach Część II - 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica Część III - 1462K Łużna - Staszkówka Część IV - 1464 Bobowa - Brzana Część V - 1468K Mszanka - Wola Łużańska Część VI - 1501K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica Część VII - 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa Część VIII - 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa Część IX - 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Specyfikacji Technicznej i Przedmiarach stanowiących załącznik Nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie powyższego warunku Zamawiający uzna wykonanie z należytą starannością w okresie pięciu ostatnich lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), przed dniem wszczęcia postępowania, co najmniej dwóch zamówień, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, nazwy zleceniodawcy, terminu realizacji (według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ), a także załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 4 do SIWZ).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna wykazanie przez wykonawcę osób/osobę, które będą uczestniczyć w realizacji przedmiotu zamówienia, posiadających aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, a osoby te winny przynależeć do stosownej Izby Inżynierów Budownictwa (aktualny wpis)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • za spełnienie powyższego warunku, zamawiający uzna pisemne oświadczenie wykonawcy w tym zakresie (załącznik nr 4 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oferta kosztorys ofertowy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje wprowadzenie zmian w treści umowy w przypadku: 1) konieczności udzielenia zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym, którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli: - z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby podniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów, - prawidłowe wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. 2. wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 3. aktualizacji rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu materiałów lub urządzeń); 4. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 5. wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające wykonanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów; 6. konieczność wykonania prac archeologicznych lub innych na terenie budowy; 7. wystąpienie siły wyższej; 8. nie przekazania przez zamawiającego placu budowy w terminie kreślonym w umowie; 9. niezawinionego przez wykonawcę ograniczenia dostępności placu budowy w czasie realizacji robót; 10. wstrzymania przez zamawiającego wykonania robót nie wynikających z okoliczności leżących po stronie wykonawcy. (Nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót przez inspektorów nadzoru zamawiającego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez wykonawcę). 11. zmiany zasad warunków dofinansowania inwestycji, 2. W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmian ceny ryczałtowej brutto: w przypadku zmiany stawki podatku VAT dla robót objętych przedmiotem zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia strony dokonują odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego - dotyczy to części wynagrodzenia za roboty, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. 4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi poprzez wydłużenie terminu rękojmi oraz przedłużenie terminu udzielonej gwarancji w przypadku zaproponowania takiego rozwiązania przez wykonawcę. 5. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zamiany podwykonawców w przypadku: 1) wprowadzenia nowego podwykonawcy, 2) rezygnacji podwykonawcy, 3) zmiany wartości lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców. Zamawiający może wyrazić zgodę na powyższe, po pisemnym zaakceptowaniu umowy wykonawcy z podwykonawcą w terminie 14 dni od przekazania tej umowy przez wykonawcę. 6. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie wprowadzenia lub zmiany harmonogramu prac, sposobu rozliczenia za wykonane roboty w przypadku: 1) wystąpienia uzasadnionych konieczności wprowadzenia lub aktualizacji harmonogramu realizacji prac, podziału przedmiotu umowy na etapy, 2) zmiany umowy w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy, 7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany kierownika budowy, kierowników robót bądź inspektorów nadzoru w przypadku: 1) śmierci, choroby, rezygnacji, zwolnienia pracownika lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika budowy, kierowników robót lub inspektora nadzoru, 2) zastrzeżeń jednej ze stron, co do kompetencji kierownika budowy lub inspektora nadzoru. 8. W przypadku zmiany kierownika budowy nowy kierownik budowy lub kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ dla kierownika budowy lub kierownika robót. 9. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które zamawiający może Wyrazić zgodę. Powyższe postanowienia nie stanowią zobowiązania zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. Dla potrzeb Umowy, Siła Wyższa oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzdgorlice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice pok. nr 4.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.04.2010 godzina 11:30, miejsce: Powiatowy Zarząd Drogowy w Gorlicach ul. Słoneczna 7 38-300 Gorlice pok. nr 2.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Remont drogi powiatowej oraz chodnika 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1471K ul. 11 Listopada w Gorlicach w km: chodnik 0+370 - 1+110 = 740 mb droga 0+400 - 1+002=602 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1389K Rzepiennik Biskupi - Turza - Moszczenica w km 0+450 - 1+527 = 1 077 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1462K Łużna - Staszkówka.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1462K Łużna - Staszkówka w km 1+500 - 1+920 = 420 mb; 5+100 - 5+711 = 611 razem 1 031 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1464 Bobowa - Brzana.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1464 Bobowa - Brzana w km 3+040 - 3+340 = 300 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1468K Mszanka - Wola Łużańska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1468K Mszanka - Wola Łużańska w km 0+955 - 1+520 = 565 mb; 3+600 - 3+950 = 350 mb, razem 915 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.24.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1501K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1501K Uście Gorlickie - Czarna - Śnietnica w km 4+595 - 5+921 = 1 326 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1506K Jankowa - Stróżna - Szalowa w km 2+693 - 3+100 = 407 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1507K Szymbark - Bystra - Szalowa w km 9+695 - 10+150 = 455 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Remont drogi powiatowej 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Remont drogi powiatowej 1567K Nowy Sącz - Wojnarowa - Wilczyska w km 23+175 - 23+305 = 130 mb.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20-6, 45.23.24.52-5, 45.11.27.00-2.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.08.2010.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę pocięcie 300 cegieł - Olkusz
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania22-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę pocięcie 300 cegieł czerwonych pełnych na połówki. Proszę o wyceny i termin realizacji. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI