„Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBusko-Zdrój
 • WojewództwoŚwiętokrzyskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyBurmistrz Miasta i Gminy
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-07
 • Numer ogłoszenia521969-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 521969-N-2019 z dnia 2019-03-07 r.

Burmistrz Miasta i Gminy: „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta i Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 52369500000000, ul. ul. Adama Mickiewicza  10 , 28-100  Busko-Zdrój, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 705 200, e-mail urzad@umig.busko.pl, faks 413 705 290.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.umig.busko.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.umig.busko.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, pok. Nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”
Numer referencyjny: RSID.271.11.2019.ZP
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I”, a w tym: Zamówienie zostało podzielone na 2 części: Część I Zadanie nr 1. Remont ul. Brzozowej położonej na dz. nr ewid. 872 i 871 obr. ewid. 26 Owczary; Zadanie nr 2. Remont drogi wewnętrznej, położonej na dz. nr ewid. 407 obr. ewid. 28 Pęczelice (Ostra Góra); Zadanie nr 3. Remont drogi wewnętrznej, położonej na dz. nr ewid. 147 obr. ewid. 28 Pęczelice (Kapturów); Część II Zadanie nr 4. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 641 i 939 obr. ewid. 11 Galów gm. Busko-Zdrój; Zadanie nr 5. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 69/2 i 52 obr. ewid. 42 Wolica gm. Busko-Zdrój. Część I: 1.1). Zadanie nr 1. Remont ul. Brzozowej położonej na dz. nr ewid. 872 i 871 obr. ewid. 26 Owczary, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – usunięcie humusu, poszerzenie korony drogi, karczowanie krzewów, 2. wykonanie robót rozbiórkowych obrzeży, krawężników i zjazdów, 3. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 4. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm wykonana układarką do mas bitumicznych, 5. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, 6. Wykonanie przepustów i podczyszczenie rowu, 7. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem kamiennym, 8. formowanie poboczy ziemnych, 9. wykonanie oznakowania pionowego, 10. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych. 1.2). Zadanie nr 2. Remont drogi wewnętrznej, położonej na dz. nr ewid. 407 obr. ewid. 28 Pęczelice (Ostra Góra), a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – karczowanie krzewów, 2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, koryto pod w-wy Konstrukcyjne, 3. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 4. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 5. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 6. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 7. formowanie poboczy ziemnych, 8. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych. 1.3). Zadanie nr 3. Remont drogi wewnętrznej, położonej na dz. nr ewid. 147 obr. ewid. 28 Pęczelice (Kapturów), a w tym: 1. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, koryto pod w-wy konstrukcyjne, 2. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 3. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 5. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 6. formowanie poboczy ziemnych. Część II: 1.4). Zadanie nr 4. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 641 i 939 obr. ewid. 11 Galów gm. Busko-Zdrój, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – ścinanie drzew, 2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, koryto pod w-wy konstrukcyjne, 3. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 4. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 5. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa wiążąca z AC 16W gr. 5 cm, 6. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 7. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 8. formowanie poboczy ziemnych, 9. Oznakowanie pionowe. 1.5). Zadanie nr 5. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 69/2 i 52 obr. ewid. 42 Wolica gm. Busko-Zdrój, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – karczowanie krzewów i pni, 2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, 3. wykonanie robót rozbiórkowych krawężników i zjazdów, 4. wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi, 5. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 6. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 7. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 8. Wykonanie przepustów i podczyszczenie rowu, 9. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 10. formowanie poboczy ziemnych, 11. wykonanie oznakowania pionowego, 12. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych. Uwaga: W oparciu o wytyczne Zarządcy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Zamawiający podaje warunki techniczne regulacji studni dla urządzeń podziemnych: 1. Wykonanie regulacji pionowej studzienki obejmuje: -zdjęcie przykrycia (pokrywy, włazu) urządzenia podziemnego, -rozebranie nawierzchni wokół studzienki, -rozebranie górnej części studzienki (np. części żeliwnych, płyt żelbetowych itp.), -sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie górnej części studzienki z ew. uzupełnieniem ubytków, -w przypadku regulacji- poziomowanie górnej części włazu przy użyciu pierścieni regulacyjnych żelbetowych, -osadzenie przykrycia studzienki z wykorzystaniem istniejących lub nowych materiałów. 2. W przypadku konieczności zastosować: - pierścienie regulacyjne żeliwne,. - Pierścienie odciążające (wyrównujące), - Pierścienie betonowe odciążające z betonu wibroprasowanego min. C25/30. Nie dopuszcza się stosowania równoważnych pierścieni odciążających z tworzyw sztucznych. 3. W przypadku montażu nowych włazów kanałowych należy zastosować włazy żeliwne niewentylowane szczelne (z uszczelką gumową) ø600 typu D400 wg poniższego opisu: - właz uszczelniony przed napływem wody powierzchniowej. 4. rama z żeliwa sferoidalnego (odporna na mechaniczne pęknięcia, które mogą zdarzyć się na każdym etapie załadunku, transportu i montażu). 5. rama uszczelniona- wkładką EPDM płaską na całej powierzchni ramy o przekroju okrągłym na obrzeżach ścianki ramy; odporna na wodę. 6. pokrywa z żeliwa szarego z dwoma ryglami (rygle dociskające uszczelki); śruba rygli ze stali nierdzewnej; język rygla- żeliwo sferoidalne. 7. pokrywa włazu kanalizacyjnego musi zawierać opis Busko-Zdrój Kanalizacja Sanitarna. 8. Zaprawa cementowa oraz mieszkanka betonowa mają być odporne na oddziaływanie szkodliwych soli zawartych w ściekach (m.in. siarczanów, chlorków, azotanów i amonu). 9. Przed przystąpienie do robót Wykonawca powinien: -uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności itp.). 10.Sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 11.Wszystkie dokumenty oraz ew. wyniki badań Wykonawca przedstawia do działu Eksploatacji w MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju. 2). Przedmiot zamówienia opisano szczegółowo w: a) projekt umowy - załącznik nr 7 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 9 do SIWZ c) przedmiar - załącznik nr 10 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  3   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
3

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego - to jest wykonywaniem robót budowlanych na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 150 000 PLN, Część II – 150 000 PLN W przypadku składania oferty na dwie CZĘŚCI wartości te podlegają sumowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: CZĘŚĆ I jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto; CZĘŚĆ II jedną robotę budowlaną związaną z budową lub przebudową lub rozbudową lub remontem dróg o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o wartości minimum 100 000,00 zł brutto. UWAGA! W przypadku składania oferty na więcej niż jedną CZĘŚĆ, Wykonawca może wykazać się jedną robotą na CZĘŚCI, na które składa ofertę, jeżeli sumaryczna wartość tej roboty odpowiada sumarycznej wartości opisanych warunków dla poszczególnych CZĘŚCI, np. dla CZĘŚCI I i II sumaryczna wartość wykonanej roboty to minimum 200 000,00 zł. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: CZĘŚCI I i II • Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej. W przypadku składania oferty na więcej niż jedna CZĘŚĆ Wykonawca może wykazać się tym samym kierownikiem budowy do obu CZĘŚCI. Do oferty w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależności do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) Zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) Kolejnym wymaganym dokumentem jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 1), składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego. Przepis pkt c) stosuje się odpowiednio. 3) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa dokumenty o braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do tych podmiotów. (dokumenty te zostały określone w pkt. 9.4.4 SIWZ ).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) Wykaz wykonanych robót potwierdzający opisany warunek wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie tych robót, zgodnie z pkt 9.4.2 a) SIWZ - załącznik nr 8 SIWZ, 2) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt 9.4.2 b) SIWZ - załącznik nr 6 SIWZ, 3) Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, zgodnie z opisanym warunkiem w pkt 9.4.3 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2) Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w SIWZ „Uwaga 1 pkt a) do d)”.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości: Część I - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Część II - 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących okolicznościach; 1) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, a następnie dostarcza dokumentację na te roboty. 3) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy. 4) konieczność zrealizowania zadań przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania. 5) Konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji, 6) W przypadku, gdy określone w pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, w trybie wynikającym z ustawy Prawo zamówień publicznych. 7) Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami. 2. Zmiana terminu, która wymaga akceptacji Zamawiającego nastąpi w następujących okolicznościach; 1) Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: - działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; - warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych (będą brane pod uwagę ostatnie dwa lata wstecz) b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w zakresie rzeczowym zadania o czas niezbędny do ich usunięcia. c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, e) wykopalisk archeologicznych lub niewypałów uniemożliwiających wykonanie dalszych robót 3. Zmiany materiałowe, dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że; a) spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy; b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia. c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego. 4. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robót) na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu wymaganym w SIWZ oraz zmianę osób zatrudnionych na umowę o pracę. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy. 5. W zakresie podwykonawstwa w przypadku wprowadzenia podwykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Część I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.1. Zadanie nr 1. Remont ul. Brzozowej położonej na dz. nr ewid. 872 i 871 obr. ewid. 26 Owczary, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – usunięcie humusu, poszerzenie korony drogi, karczowanie krzewów, 2. wykonanie robót rozbiórkowych obrzeży, krawężników i zjazdów, 3. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 4. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm wykonana układarką do mas bitumicznych, 5. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna AC 11S gr. 5 cm, 6. Wykonanie przepustów i podczyszczenie rowu, 7. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem kamiennym, 8. formowanie poboczy ziemnych, 9. wykonanie oznakowania pionowego, 10. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych. 1.2. Zadanie nr 2. Remont drogi wewnętrznej, położonej na dz. nr ewid. 407 obr. ewid. 28 Pęczelice (Ostra Góra), a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – karczowanie krzewów, 2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, koryto pod w-wy Konstrukcyjne, 3. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 4. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 5. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 6. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 7. formowanie poboczy ziemnych, 8. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych. 1.3. Zadanie nr 3. Remont drogi wewnętrznej, położonej na dz. nr ewid. 147 obr. ewid. 28 Pęczelice (Kapturów), a w tym: 1. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, koryto pod w-wy konstrukcyjne, 2. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 3. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 4. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 5. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 6. formowanie poboczy ziemnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Część II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1.4. Zadanie nr 4. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 641 i 939 obr. ewid. 11 Galów gm. Busko-Zdrój, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – ścinanie drzew, 2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, koryto pod w-wy konstrukcyjne, 3. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 4. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 5. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa wiążąca z AC 16W gr. 5 cm, 6. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 7. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 8. formowanie poboczy ziemnych, 9. Oznakowanie pionowe. 1.5. Zadanie nr 5. Remont drogi wewnętrznej położonej na dz. nr ewid. 69/2 i 52 obr. ewid. 42 Wolica gm. Busko-Zdrój, a w tym: 1. wykonanie robót przygotowawczych – karczowanie krzewów i pni, 2. wykonanie robót ziemnych – usunięcie humusu i poszerzenie korony drogi, 3. wykonanie robót rozbiórkowych krawężników i zjazdów, 4. wykonanie koryta pod w-wy konstrukcyjne drogi, 5. wykonanie dolnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr. w-wy po zagęszczeniu 15 cm, 6. wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31 mm, gr. w-wy po zagęszczeniu 8 cm, wykonana układarką do mas bitumicznych, 7. wykonanie nawierzchni bitumicznej – w-wa ścieralna z AC 11S gr. 5 cm, 8. Wykonanie przepustów i podczyszczenie rowu, 9. utwardzenie poboczy i zjazdów kruszywem łamanym, 10. formowanie poboczy ziemnych, 11. wykonanie oznakowania pionowego, 12. regulacja pionowa studni dla urządzeń podziemnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 3
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę renowację starych okien i drzwi. Masłów
 • Lokalizacja zleceniaświętokrzyskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę renowację starych okien i drzwi. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI