„Remont dróg gminnych z podziałem na części ”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Remont dróg gminnych z podziałem na części ”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPleśna
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Pleśna
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528096-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528096-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Gmina Pleśna: „Remont dróg gminnych z podziałem na części ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pleśna, krajowy numer identyfikacyjny 85166092100000, ul. Pleśna  240 , 33-171  Pleśna, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 798 170, e-mail gmina@plesna.pl, faks 146 798 947.
Adres strony internetowej (URL): www.plesna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
http://www.plesna.pl/gmina/przetargi/aktualne/ lub http://bip.malopolska.pl/ugplesna/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub posłańca.
Adres:
Urząd Gminy Pleśna 33-171 Pleśna 240

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont dróg gminnych z podziałem na części ”
Numer referencyjny: Nr sprawy: IKOŚ. 271.8.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Część I - Remont drogi gminnej Dąbrówka Szczepanowska - Szkoła - Dunajec K 200086 w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w km 0+000 - 1+280 i 1+330 - 1+619. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Ścięcie poboczy szer. 0,40 m, grub. 10 cm - 1 569 mb x 0,40 x 2 =1 255,20 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (po lewej lub prawej stronie) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 1 569 mb x 0,60 m x 0,45 m = 423,63 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 1 569 mb x 0,60 m = 941,40 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 1 569 mb x 0,60 m = 941,40 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 1 569 mb x 2,60 m = 4 079,40 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i odbudowanych krawędzi nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 1 569 mb x 3,10 m = 4 863,90 m2 x 125 kg = 607,99 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 1 569 mb x 3,10 = 4 863,90 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 1 569mb x 3,00 = 4 707,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 1 569 mb x 0,40 x 2 = 1 255,20 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 1 255,20 m2 Remont drogi gminnej Nr 200086K Dąbrówka Szczepanowska - Szkoła - Dunajec w km 1+280 - 1+330 (50 mb - koszty niekwalifikowane) 1. Ścięcie poboczy szer. 0,40 m, grub. 10 cm - 50,00 mb x 0,40 x 2 =40,00 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (po lewej lub prawej stronie) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 50,00 mb x 0,60 m x 0,45 m = 13,50 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 50,00mb x 0,60 m = 30,00 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 50,00 mb x 0,60 m = 30,00 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 50 mb x 2,60 m = 130,00 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i odbudowanych krawędzi nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 50,00 mb x 3,10 m = 155,00 m2 x 125 kg = 19,38 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 50,00 mb x 3,10 =155,00 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 50,00mb x 3,00 = 150,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 50 mb x 0,40 x 2 = 40,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 40,00 m2 Część II - Remont drogi gminnej Lichwin - Łazy K 200054 w miejscowości Lichwin w km 0+000 - 0+500 i 0+620 - 0+918. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm - 798 mb x 0,50 x 2 =798,00 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (lewa lub prawa strona) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 798 mb x 0,60 m x 0,45 m = 215,46 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 798 mb x 0,60 m = 478,80 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 798 mb x 0,60 m = 478,80 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 798 mb x 3,30 m = 2 633,40 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 798 mb x 3,30 m = 2 636,70 m2 x 125 kg = 329,18 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 798 mb x 3,30 = 2 633,40 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 798 mb x 3,20 = 2 553,60 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 798 mb x 0,40 x 2 = 638,40 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 638,40 m2 Remont drogi gminnej Nr 200054K Lichwin - Łazy km 0+500 i 0+620 (120 mb - koszty niekwalifikowane) 1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm - 120 mb x 0,50 x 2 =120,00 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (lewa lub prawa strona) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 120 mb x 0,60 m x 0,45 m = 32,40 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 120 mb x 0,60 m = 72,00 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 120 mb x 0,60 m = 72,00 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 120 mb x 3,30 m = 396,00 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 120 mb x 3,30 m = 396 m2 x 125 kg/m2 = 49,50 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 120 mb x 3,30 = 396,00 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 120 mb x 3,20 = 384,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 120 mb x 0,40 x 2 = 96,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 96,00 m2 Część III - Remont drogi gminnej Świebodzin - Kłokowa K 200089 w miejscowości Świebodzin w km 0+785 - 1+550 i 2+000 - 2+465. Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm - 1 230 mb x 0,50 x 2 =1 230 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (po dwóch stronach) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odowozem urobku na odl. do 5 km 1 230 mb x 0,60 m x 0,45 m x 2 = 664,20 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 1 230 mb x 0,60 m x 2 = 1 476,00 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 1 230 mb x 0,60 m x 2 = 1 476,00 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 1 230 mb x 3,00 m = 3 690 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i odbudowanych krawędzi nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 1 230 mb x 4,10 m = 5 043,00 m2 x 125 kg = 630,375 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 1 230 mb x 4,10 = 5 043,00 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 1 230 mb x 4,00 = 4 920,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,50 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 1 230 mb x 0,50 x 2 = 1 230,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 1 230,00 m2 2) Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) określający przedmiot główny zamówienia: 45233140-2 Roboty drogowe. 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg. 45232000-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg. 3) Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz sposób wykonania określony jest w załącznikach do niniejszej SIWZ, tj. przedmiar robót ( kosztorys ofertowy), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 4) Wykonawca we własnym zakresie wykona odpowiednie zabezpieczenia i oznakowania robót. 5) W czasie realizacji robót Wykonawca utrzymywał będzie teren budowy w stanie bez przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz z niepotrzebne urządzenia prowizoryczne we własnym zakresie i na własny koszt. 6) Wykonawca ponosił będzie pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi w czasie od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Wykonawcę od daty protokolarnego oddania budowy ( odbioru końcowego robót). 7) Wykonawca zobowiązany jest do zdobycia wszelkich informacji (np. dokonania wizji lokalnej terenu, wykonania wszelkich obmiarów), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 8) Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od wskazanych przedmiarach, gdzie zostały wymienione pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9) Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666) były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub Podwykonawca winien zatrudniać wyżej wymienione osoby co najmniej od rozpoczęcia do końca upływu terminu realizacji zamówienia. W przypadku, rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. 1)W celu weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia dotyczącego spełnienie zatrudnienia na umowę o pracę lub wykazu pracowników Wykonawcy lub Podwykonawcy, o których mowa w ust 9 wraz z animizowanymi kopiami umów o pracę. *art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy: Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca -do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. 2) Zamawiający ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust 9, poprzez zbadanie rzeczywistych warunków zatrudnienia. Zamawiający ma prawo również żądać niezbędnych dokumentów w tym zakresie. Zamawiający może zwracać się do Państwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji zatrudnienia pracowników realizujących przedmiot zamówienia. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia identyfikacji pracowników wykonujących przedmiot umowy z ramienia Wykonawcy i jego ewentualnych podwykonawców zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3) Niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy będzie skutkowało naliczaniem kar umownych określonych w umowie. 10) Zadanie dofinansowane z dotacji celowej budżetu państwa w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233120-6
45232000-1
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: c.1) tj . w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonali i prawidłowo ukończyli co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie, budowie, przebudowie, odbudowie drogi o wartości robót nie mniejszej niż 300.000,00zł brutto dla wszystkich części zamówienia. c.2)tj. dysponują osobami, które będą wykonywać zamówienie lub pisemnym zobowiązaniem innych podmiotów do udostępnienia tych osób, w tym: przynajmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności: drogowej. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni wykazać, że warunek określony w ust. 1 pkt 1) winien spełniać każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (składających ofertę wspólną) natomiast warunki określone w ust. 1 pkt 2) spełniają łącznie. 2. Zamawiający informuje, że posiadane przez osobę uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D z. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów. W przypadku wykonawców zagranicznych dopuszcza się kwalifikacje równoważne do wymaganych zdobyte w innych państwach, uznane w myśl art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Niżej wymienionych dokumentów nie należy dołączać do oferty. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie powiadomiony odrębnym pismem o terminie i miejscu dostarczenia następujących dokumentów t.j.: 1) wykazu wykonanych robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzający wykonanie robót budowlanych określonych w pkt 5) ust. 1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zakres dowodów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt 5) ust. 1 pkt 2) lit. c.1 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; zakres ww. dokumentów musi potwierdzać spełnienie odpowiednio warunku określonego w pkt 5) ust. 1 pkt 2) lit. c.2 SIWZ. Wzór wykazu znajduje się w Załączniku nr 3 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dokument ten składa przynajmniej jeden z Wykonawców. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane. 5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez za mawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 2, nie potwierdzaj ą spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej część i zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 2.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następującym zakresie: 1) Terminu realizacji przedmiotu umowy: a) wynikającą z trudnych warunków atmosferycznych, niepozwalających na prowadzenie, i/lub zakończenie robót w wyznaczonym terminie, b) w przypadku konieczności wprowadzenia zmian projektowych z powodu istniejących braków lub błędów w dokumentacji, np. zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi, c) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy, którejkolwiek ze stron (np. ujawnienie w trakcie robót eksponatów archeologicznych i konieczności zlecenia wykonania ich inwentaryzacji stosownie do obowiązujących przepisów), d) w przypadku wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej zrealizowanie inwestycji w terminie tj. zdarzeń zewnętrznych nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych do zapobieżenia spowodowanych np. działaniami wojennymi, zamieszkami lub działaniem sił przyrody, w przypadku wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy wystąpią opóźnienia w wydaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w których w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powód niedopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazanie ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 2) wynagrodzenia: a) w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez wykonawcę (w szczególności podatku VAT), b) zmiany przedmiotu umowy o której mowa poniżej w punkcie 3) 3) zmiany przedmiotu umowy: a) w przypadku konieczności zrezygnowania przez Zamawiającego z części zakresu robót np. z powodu błędów w dokumentacji lub z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w umowie zostanie pomniejszone o wartość niewykonanych robót na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy, b) w przypadku zmian technologicznych takich jak konieczność zrealizowania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/ technologicznych niż wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych pierwotnie rozwiązań groziło nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu, c) w przypadku ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji, 4) W przypadku niewykonania/wykonania robót nie objętych zamówieniem podstawowym/zmiany wykonania jakikolwiek robót lub niedostarczenia jakichkolwiek materiałów niezależnie od przyczyny – wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione. Zmiana wynagrodzenia nastąpi po wyliczeniu wartości niewykonanych/wykonanych robót nie objętych zamówieniem podstawowym/ zastąpionych innymi robót lub nie dostarczonych materiałów z zastosowanych: a) kosztorysowych cen jednostkowych rodzajów robót, b) w przypadku braku w/w parametrów cenotwórczych w przedstawionym przez Wykonawcę kosztorysie, wycena nastąpi przez Zamawiającego wg średnich cen SEKOCENBUDU dla województwa małopolskiego z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie. 5) Osób przewidzianych do realizacji przedmiotu wymienionych w ofercie Wykonawcy. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę wymienionych osób w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, niewywiązania się z obowiązków wynikających z umowy, jeżeli zmiana wymienionych osób stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.). Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że dotychczasowe osoby nie wykonują swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia wymienionych w ofercie Wykonawcy, nowe osoby muszą spełniać wymagania określone wobec personelu Wykonawcy w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6) omyłek pisarskich lub błędów rachunkowych, 7) mających na celu wyjaśnienie wątpliwości treści umowy, jeśli będzie ona budziła wątpliwości interpretacyjne między stronami, 8) przypadku uchwalenia lub zmiany obowiązujących przepisów, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po dniu zawarcia umowy, a z których treści wynika konieczność lub zasadność wprowadzenia zmian umowy. 9) W przypadku zaistnienia innej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy bez dokonania jej zmian nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w na etapie zawierania umowy. 10) innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają aneksu w formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont drogi gminnej Dąbrówka Szczepanowska - Szkoła - Dunajec K 200086 w miejscowości Dąbrówka Szczepanowska w km 0+000 - 1+280 i 1+330 - 1+619.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Ścięcie poboczy szer. 0,40 m, grub. 10 cm - 1 569 mb x 0,40 x 2 =1 255,20 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (po lewej lub prawej stronie) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 1 569 mb x 0,60 m x 0,45 m = 423,63 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 1 569 mb x 0,60 m = 941,40 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 1 569 mb x 0,60 m = 941,40 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 1 569 mb x 2,60 m = 4 079,40 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i odbudowanych krawędzi nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 1 569 mb x 3,10 m = 4 863,90 m2 x 125 kg = 607,99 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 1 569 mb x 3,10 = 4 863,90 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 1 569mb x 3,00 = 4 707,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 1 569 mb x 0,40 x 2 = 1 255,20 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 1 255,20 m2 Remont drogi gminnej Nr 200086K Dąbrówka Szczepanowska - Szkoła - Dunajec w km 1+280 - 1+330 (50 mb - koszty niekwalifikowane) 1. Ścięcie poboczy szer. 0,40 m, grub. 10 cm - 50,00 mb x 0,40 x 2 =40,00 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (po lewej lub prawej stronie) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 50,00 mb x 0,60 m x 0,45 m = 13,50 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 50,00mb x 0,60 m = 30,00 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 50,00 mb x 0,60 m = 30,00 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 50 mb x 2,60 m = 130,00 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i odbudowanych krawędzi nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 50,00 mb x 3,10 m = 155,00 m2 x 125 kg = 19,38 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 50,00 mb x 3,10 =155,00 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 50,00mb x 3,00 = 150,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 50 mb x 0,40 x 2 = 40,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 40,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233120-6, 45232000-1, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont drogi gminnej Lichwin - Łazy K 200054 w miejscowości Lichwin w km 0+000 - 0+500 i 0+620 - 0+918.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm - 798 mb x 0,50 x 2 =798,00 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (lewa lub prawa strona) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 798 mb x 0,60 m x 0,45 m = 215,46 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 798 mb x 0,60 m = 478,80 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 798 mb x 0,60 m = 478,80 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 798 mb x 3,30 m = 2 633,40 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 798 mb x 3,30 m = 2 636,70 m2 x 125 kg = 329,18 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 798 mb x 3,30 = 2 633,40 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 798 mb x 3,20 = 2 553,60 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 798 mb x 0,40 x 2 = 638,40 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 638,40 m2 Remont drogi gminnej Nr 200054K Lichwin - Łazy km 0+500 i 0+620 (120 mb - koszty niekwalifikowane) 1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm - 120 mb x 0,50 x 2 =120,00 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (lewa lub prawa strona) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odwozem urobku na odl. do 5 km 120 mb x 0,60 m x 0,45 m = 32,40 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 120 mb x 0,60 m = 72,00 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 120 mb x 0,60 m = 72,00 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 120 mb x 3,30 m = 396,00 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 120 mb x 3,30 m = 396 m2 x 125 kg/m2 = 49,50 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 120 mb x 3,30 = 396,00 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 120 mb x 3,20 = 384,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,40 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 120 mb x 0,40 x 2 = 96,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 96,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233120-6, 45232000-1, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont drogi gminnej Świebodzin - Kłokowa K 200089 w miejscowości Świebodzin w km 0+785 - 1+550 i 2+000 - 2+465.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakres prac obejmuje między innymi: 1. Ścięcie poboczy szer. 0,50 m, grub. 10 cm - 1 230 mb x 0,50 x 2 =1 230 m2 2. Naprawa krawędzi drogi (po dwóch stronach) - wykonanie koryta gł. 45 cm, szer. 60 cm z odowozem urobku na odl. do 5 km 1 230 mb x 0,60 m x 0,45 m x 2 = 664,20 m3 3. Wykonanie dolnej w-wy podbudowy - stabilizacja 2,5 MPa z dowozu grub. 25 cm - 1 230 mb x 0,60 m x 2 = 1 476,00 m2 4. Wykonanie górnej w-wy podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grub. 20 cm - 1 230 mb x 0,60 m x 2 = 1 476,00 m2 5. Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni bitumicznej - 1 230 mb x 3,00 m = 3 690 m2 6. Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej i odbudowanych krawędzi nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową AC 16W w ilości 125 kg/m2 - 1 230 mb x 4,10 m = 5 043,00 m2 x 125 kg = 630,375 t. 7. Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównawczej (między warstwowe) - 1 230 mb x 4,10 = 5 043,00 m2 8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych AC 11S o grub. 4 cm - warstwa ścieralna KR 1-2 - 1 230 mb x 4,00 = 4 920,00 m2 9. Pobocza - nawierzchnia z kamienia łamanego 0/31,5 grub. 15 cm szer. 0,50 m x 2 (kruszywo stabilizowane mechanicznie) 1 230 mb x 0,50 x 2 = 1 230,00 m2 - powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym frakcji 5-8 mm w ilości 8 dcm3/m2 - utrwalenie poboczy z podwójnym skropieniem - 1 230,00 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233140-2, 45233120-6, 45232000-1, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę podbicie fundamentów - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania18-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę podbicie fundamentów. Czekam na kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI