Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBudzów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Budzów
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia517663-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517663-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Gmina Budzów: Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budzów, krajowy numer identyfikacyjny 072181942, ul. Budzów  445 , 34211   Budzów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338 740 032, e-mail sekretarz@budzow.pl, faks 338 740 031.
Adres strony internetowej (URL): https://budzow.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://budzow.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://budzow.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert w formie pisemnej odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2012r- prawo pocztowe ( t.j.Dz.U. 2016r poz 1113 z późn. zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Budzowie, 34-211 Budzów 445 pokój nr 4

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów
Numer referencyjny: ZP.271.21.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Zamawiający dokona wyboru oddzielnie na każdą część zamówienia.
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: „Remont dróg gminnych na terenie gminy Budzów”. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Roboty przygotowawcze, 2) Roboty ziemne, 3) Odwodnienia nawierzchni drogowej, 4) Podbudowy, 5) Nawierzchnie. Przedmiot zamówienia jest podzielony na następujące części: Zadanie Nr 1 Remont odcinka drogi Działy w Baczynie, Zadanie Nr 2 Remont odcinka drogi Chabosiówka-Pawlikówka w Bieńkówce, Zadanie Nr 3 Remont nawierzchni drogi Stachoniówka odnoga prawa w Bieńkówce, Zadanie Nr 4 Remont odwodnienia drogi u Mruca w Bieńkówce, Zadanie Nr 5 Remont drogi Dyrdówka-Zającówka w Budzowie, Zadanie Nr 6 Remont drogi Kurkówka odnoga lewa w Budzowie, Zadanie Nr 7 Remont odcinka drogi Niedźwiedziówka Górna, odnoga lewa w Budzowie, Zadanie Nr 8 Remont odcinka drogi Nowakówka odnoga prawa w Budzowie, Zadanie Nr 9 Remont odcinka drogi Nowakówka odnoga lewa w Budzowie, Zadanie Nr 10 Remont odcinka drogi Wojtankówka w Budzowie, Zadanie Nr 11 Remont drogi Goczałówka w Jachówce, Zadanie Nr 12 Remont drogi Księża Rola odnoga lewa w Palczy, Zadanie Nr 13 Remont drogi Noculówka-Urbanówka w Palczy, Zadanie Nr 14 Remont odcinka drogi Zagrody w Palczy, Zadanie Nr 15 Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze Chełm w miejscowości Zachełmna. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy. Zamawiający dokona wyboru oddzielnie na każdą część zamówienia. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 5 do SIWZ - Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233220-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-08-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie: 1) Zmiany terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach: a) Wystąpienie siły wyższej rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W razie wystąpienia siły wyższej Strony Umowy zobowiązane są dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. b) Wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych zgodnie z technologią ich wykonania. Warunek zostanie spełniony w przypadku wystąpienia ciągłych opadów deszczu lub śniegu uniemożliwiających realizację robót budowlanych przez okres min. 10 dni, wówczas wystąpi możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania o okres występowania tych opadów. c) Zaistnienia odmiennych od przyjętych w przedmiarze warunków terenowych, w szczególności napotkania innych niezinwentaryzowanych sieci, urządzeń podziemnych kolidujących z realizowanymi robotami, skutkujących niemożliwością prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia tego typu odstępstw od założonych, termin realizacji umowy zostanie wydłużony o czas uzyskania niezbędnych uzgodnień, zaprojektowania niezbędnych zabezpieczeń sieci oraz dokonania przełożenia kolidującego uzbrojenia. d) Jeżeli zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy. e) Protestów mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych. W tym przypadku termin realizacji zadania zostanie wydłużony do czasu uzyskania ostatecznej decyzji rozstrzygającej protest. f) Konieczność wykonania robót zamiennych o pracochłonności większej od robót pierwotnie przewidzianych do wykonania. Termin zostanie wydłużony o czas niezbędny na wykonanie tych robót. g) Wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. h) Powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron; i) Jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. j) Wystąpienie okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2÷ 6 ustawy P.Z.P. 2) Inne zmiany do umowy mogące skutkować zmianą wynagrodzenia i/lub terminu: a) Roboty dodatkowe. b) Strony zobligowane są potwierdzić zakres tych robót oraz zasadność ich wykonania w protokole konieczności. c) Spisanie protokołu konieczności, nie jest równoznaczne z udzieleniem Wykonawcy zlecenia na wykonanie robót dodatkowych oraz nie upoważnia Wykonawcy do przystąpienia do ich wykonania. d) Wykonawca przystąpi do wykonania robót dodatkowych wyłącznie po zawarciu aneksu do umowy. e) zmiany podwykonawców na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu pod warunkiem , że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o zamówienie publiczne dotychczasowy podwykonawca, f) zmiany przepisów prawa istotnych dla postanowień zawartej umowy, g) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robot budowlanych, dostaw lub zmiana technologii, h) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny bądź zmiany obowiązujących przepisów prawnych lub/i techniczno – budowlanych, zmiany warunków geologicznych, konieczność opracowania ekspertyz, opinii archeologicznych. i) zmiany stawki podatku VAT: j) w przypadku zwiększenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w tabeli elementów rozliczeniowych. Wartość wynagrodzenia brutto nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy. k) w przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT - ceny jednostkowe netto nie mogą być wyższe niż zadeklarowane w tabeli elementów rozliczeniowych. Wartość wynagrodzenia brutto zostanie pomniejszona z odpowiednim zastosowaniem zmniejszonej stawki podatku VAT. 3) W pozostałym zakresie do zmian do umowy stosuje się art. 144 ust.1 pkt. 2 pkt. 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, ust. 1A, ust. 1b, ust. 1c, ust. 1d, ust.1e, oraz ust. 2 i ust. 3 ustawy Pzp. a) W przypadku wystąpienia okoliczności skutkujących koniecznością zmiany umowy z przyczyn, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie wskazanej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont odcinka drogi Działy w Baczynie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, wykopy zmechanizowane - 96,2 m3. 2. Wykonanie odwodnienia liniowego i poprzecznego z kratą - 15,5 m. 3. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.22cm z kruszywa łamanego - 540 m2. 4. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8cm z kruszywa łamanego - 540 m2. 5. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5cm - 468 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont odcinka drogi Chabosiówka-Pawlikówka w Bieńkówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Roboty przygotowawcze: 1. Roboty wykonywane na odcinku 850 mb Roboty ziemne: 1. Roboty wykonywane na odcinku 850 mb Odwodnienie nawierzchni drogowej: 1. Wymiana elementów odwodnienia wykonywana na odcinku 850 mb Podbudowy: 1. Wymiana podbudowy dolnej gr. 22 cm - 50,00 m2 2. Wymiana podbudowy górnej gr. 8 cm - 50,00 m2 Nawierzchnie: 1. Wymiana nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychgr. 5cm - 2848,00 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont nawierzchni drogi Stachoniówka odnoga prawa w Bieńkówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wymiana górnej warstwy podbudowy o gr.5 cm z kruszywa łamanego - 224 m2. 2. Wymiana nawierzchni mineralno-bitumicznej gr. 5cm - 208 m2. 3. Uzupełnienie pobocza o gr. 5 cm z kruszywa łamanego - 20 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: Remont odwodnienia drogi u Mruca w Bieńkówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wykonanie odwodnienia liniowego - 110,0 m. 2. Czyszczenie przepustu drogowego - 10,0 m. 3. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.5cm - 22,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 5 Nazwa: Remont drogi Dyrdówka-Zającówka w Budzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, zmechanizowane - 32,4 m3. 2. Wykonanie odwodnienia liniowego i poprzecznego z kratą - 45,0 m. 3. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego - 450,8 m2. 4. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 368,0 m2. 5. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5 cm - 462,0 m2. 6. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.10cm - 23,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 6 Nazwa: Remont drogi Kurkówka odnoga lewa w Budzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, wykopy zmechanizowane gr. 10 cm - 70,0m2. 2. Wykonanie odwodnienia liniowego - 50,0 mb. 3. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.5 cm z kruszywa łamanego - 140,0 m2. 5. Nawierzchnia z płyt betonowy JOMB gr.12 cm - 75,0 m2. 6. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.10cm - 10,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 7 Nazwa: Remont odcinka drogi Niedźwiedziówka Górna, odnoga lewa w Budzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, zmechanizowane - 84,0 m3. 2. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego - 560,0 m2. 3. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 672,0 m2. 4. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5 cm - 588,0 m2. 5. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.10cm - 42,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 8 Nazwa: Remont odcinka drogi Nowakówka odnoga prawa w Budzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, wykopy zmechanizowane gr.15cm - 12,75 m3. 2. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.20 cm z kruszywa łamanego - 85,0 m2. 3. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 165,0 m2. 4. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5cm - 165,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 9 Nazwa: Remont odcinka drogi Nowakówka odnoga lewa w Budzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, wykopy zmechanizowane gr.15cm - 112,0 m2. 2. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.10 cm z kruszywa łamanego - 286,0 m2. 3. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5cm - 270,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-08-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 10 Nazwa: Remont odcinka drogi Wojtankówka w Budzowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, zmechanizowane gr. 10 cm - 78 m2. 2. Wykonanie odwodnienia liniowego i poprzecznego z kratą - 5,5 m. 3. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego - 112 m2. 4. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 195 m2. 5. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5 cm - 195 m2 6. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.10cm - 13,00 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 11 Nazwa: Remont drogi Goczałówka w Jachówce
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne zmechanizowane gr. do 15cm - 140,0 m2. 2. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.13 cm z kruszywa łamanego - 280,0 m2. 3. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 672,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 12 Nazwa: Remont drogi Księża Rola odnoga lewa w Palczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, wykopy zmechanizowane z transportem - 27,3 m3 2. Wykonanie odwodnienia liniowego - 88,5 mb 3. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.15 cm z kruszywa łamanego - 182 m2 4. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 238 m2 5. Nawierzchnia z płyt betonowy JOMB gr.12 cm - 170 m2 6. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.10cm - 17 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 13 Nazwa: Remont drogi Noculówka-Urbanówka w Palczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: Roboty przygotowawcze: - Roboty wykonywane na odcinku 773 mb Roboty ziemne: - Roboty wykonywane na odcinku 773 mb Odwodnienie nawierzchni drogowej: - Wymiana elementów odwodnienia wykonywana na odcinku 773 mb Podbudowy: - Wymiana podbudowy dolnej gr. 22 cm - 22,00 m2 - Wymiana podbudowy górnej gr. 8 cm - 22,00 m2 Nawierzchnie: - Wymiana nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznychgr. 5cm - 2300,40 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 14 Nazwa: Remont odcinka drogi Zagrody w Palczy
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Roboty ziemne, zmechanizowane - 51,0 m3. 2. Wykonanie odwodnienia liniowego - 100,0 m. 3. Wymiana dolnej warstwy podbudowy gr.22 cm z kruszywa łamanego - 170,0 m2. 4. Wymiana górnej warstwy podbudowy gr.8 cm z kruszywa łamanego - 352,0 m2. 5. Nawierzchnia mineralno bitumiczna gr.5 cm -345,0 m2 6. Pobocze z kruszywa mineralnego gr.10cm - 22,0 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 15 Nazwa: Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na drodze Chełm w miejscowości Zachełmna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1. Wymiana warstwy podbudowy górnej gr.5cm - 2480m2 2. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna, warstwa wyr.-wiążąca gr. 4 cm - 2356 m2. 3. Nawierzchnia mineralno - bitumiczna, warstwa ścieralna gr. 3 cm - 2356 m2. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: załącznik nr 5 do SIWZ- Przedmiary robót. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostało wskazane pochodzenie ( marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w art.30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, iż zapewnią one realizację robót zgodnie ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji przetargowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6, 45233220-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena Ofertowa 60,00
Gwarancja jakości i rękojmia za wady 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie projektu palowania - Wieliczka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie projektu palowania pod ławy fundamentowe pod dom jednorodzinny. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa ul. Gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Budzów: Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Budzów: Nadbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Bieńkówce.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: WYKONNAIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ PRZECIWPOŻAROWEJ W BUDYNKU NR 4 NA TERENIE AKADEMI SZTUKI WOJENNEJ
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa ul. Gen. Tadeusza Bora- Komorowskiego
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI