Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Słowackiego 26 w Ziębicach

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Słowackiego 26 w Ziębicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZiębice
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny: zakład budżetowy
 • Kategoria zamówienia (CPV)Roboty budowlane
 • Termin składania wniosków27/04/2010
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZakład Usług Komunalnych
 • Data publikacji ogłoszenia2010-04-12
 • Numer ogłoszenia1/2010/101410
TREŚĆ PRZETARGU
Ziębice: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Słowackiego 26 w Ziębicach
Numer ogłoszenia: 101410 - 2010; data zamieszczenia: 12.04.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych , ul. Stawowa 2a, 57-220 Ziębice, woj. dolnośląskie, tel. 074 8163770, faks 074 8163771.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: zakład budżetowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dachu budynku mieszkalnego przy ul.Słowackiego 26 w Ziębicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie-200,384m2;wykonanie połaci dachowej z dachówki,co trzecia mocowana-200.384m2;wykonanie kalenicy w dachu krytym dachówką profilowaną-10,20m;montaż grzebienia okapu-20,20m; montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym-4kpl.;montaż kominka wentylacyjnego-1szt.;montaż zabezpieczenia przeciwśnieżnego z płotkiem-10,20m; wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25cm-13,58m2;wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm-3,47m2;naprawa rynien bez zdejmowania przez sprawdzenie i polutowanie pęknięć-20,40m;sprawdzenie, wyprostowanie,polutowanie uszkodzeń rur spustowych,umocowanie obruszonych uchwytów-12m;wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostonnie desek gr.32mm; rozebranie ołacenia dachu o odstępie łat ponad 24cm-200,38m2;mocowanie folii dachowej na krokwiach-200,38m;montaż kontrłat,rozstaw krokwi do 100cm-200,38m2;montaż łat pod dachówki profilowane-200,38m2;dwukrotne malowanie farbą olejną obróbek blacharskich-17,05m2;dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych-20,40m;przemurowanie kominów cegłą klinkierową o objętości w jednym miejscu ponad 0,5m3-1,92m3;przemurowanie kominów cegłą klinkierową o objętości w jednym miejscu do 0,5m3-0,45m3;uzupełnienie o długości do 2m rur wentylacyjnych z kołpakiem z blachy z cynku o śr.18cm-1szt.;wykonanie konstrukcji nośnej pod osadzenie okien w połaci dachowej-4m;montaż ław kominiarskich-4szt.;wywiezienie gruzu-7,59m3;.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedstawi aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzającyh spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/ nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu,zostanie dokonana zgodnie z kryterium spełnia/nie spełnia na podstawie analizy załączonych do oferty dokumentów powteirdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ziebice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych ul.Stawowa 2a 57-220 Ziębice pok.nr 7.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.04.2010 godzina 10:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych ul.Stawowa 2a 57-220 Ziębice /sekretariat/.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecęwykonanie ogrodzenia z siatki - Głębowice
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania26-04-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecęwykonanie ogrodzenia z siatki około 65 mb. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI