Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2019 roku

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2019 roku
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻary
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-19
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Żarski
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-04
 • Numer ogłoszenia520603-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 520603-N-2019 z dnia 2019-03-04 r.

Powiat Żarski: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2019 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Żarski, krajowy numer identyfikacyjny 97077016100000, ul. Al. Jana Pawła II  5 , 68-200  Żary, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 684 790 600, , e-mail i.prokop@powiatzarski.pl, , faks 684 790 601.
Adres strony internetowej (URL): www.powiatzary.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.powiatzary.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zamawiający i Wykonawcy przekazują sobie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca lub osobiście
Adres:
68-200 Żary ul. Aleja Jana Pawła II 5, biuro podawcze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2019 roku
Numer referencyjny: WIGN.272.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Żarskiego w 2019 roku z podziałem na zadania (części): Zadanie 1: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Przewóz, Gminy Żary i Miasta Żary przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 340,00 t. Zadanie 2: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Brody, Miasta i Gminy Jasień, Miasta i Gminy Lubsko przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 360,00 t. Zadanie 3: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, Gminy Tuplice, Gminy Trzebiel i cz. Gminy Przewóz przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 320,00 t. Remont cząstkowy nawierzchni wszystkich typów i rodzajów, obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. Określenia podstawowe Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej bezpośrednio do naprawianego wyboju. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją asfaltową modyfikowaną, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. Kruszywo Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy płukane. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Inwestora o każdej dostawie kruszywa. Lepiszcze Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65MP( C65 BP3 PU/RC) odpowiadające wymaganiom podanym wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: - sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być wyposażony w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. Przygotowanie nawierzchni do naprawy Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inwestorowi do akceptacji. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: - przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzonego miejsca, - ilość wbudowywanych materiałów - codziennie, - równość naprawianych fragmentów - każdy fragment Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, - pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru robót jest 1,000 tona wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej w naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni. Wykonawca każdego dnia przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy wykona ważenie remontera drogowego ( na wadze posiadającej legalizację). Dokumenty z ważenia z każdego dnia pracy stanowić będą załącznik do obmiaru powykonawczego oraz protokółu odbioru. Ewidencjonowanie zakresu robót i współpraca z Zamawiającym - Przerwanie robót spowodowane awarią lub inną decyzją Wykonawcy powinna być każdorazowo zgłoszona Inwestorowi - Ww. przerwy nie zmieniają terminu zakończenia poszczególnych etapów, ustalonych w dokumentacji przetargowej - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dziennika robót zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: - przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni polegającego na wbudowaniu 1,000 tony mieszanki grysu i emulsji asfaltowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wywóz odpadów, - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, - zapewnienie kontroli załadowanego materiału przeznaczonego do dziennego wbudowania, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją przetargową i ST, - prowadzenie dziennika robót, zapewnienie stałej łączności z Inwestorem, zgłaszanie każdej awarii lub przerwania realizacji zamówienia - pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzętu z placu budowy, - oczyszczenie nawierzchni – usunięcie pozostałego grysu na nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Technologia wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg zgodna ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót opisana w załącznikach do SIWZ 4. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. 5. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ. 6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 45 23 31 42-6 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowychi nie ogranicza liczby wybranych zadań. 4. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2019 roku w tym: Zadanie Nr 1 Gminy : cz. Przewóz, Żary, Miasto Żary L.p. Nazwa roboty Jedn. Ilość Cena jedn. brutto Wartość Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej modyfikowanej tona 340,00 Termin wykonania remontu : 1. Droga (etap 1): - Nr 4601F – Żary, ul. Artylerzystów - Nr 4602F – Żary, ul. Długosza - Nr 4605F – Żary, ul. 11 Listopada - Nr 4606F – Żary, ul. Lotników - Nr 4611F – Żary, ul. Pułaskiego - Nr 4616F – Żary, ul. Ułańska - Nr 4620F – Żary, ul. Moniuszki - Nr 1080F –Żary, al. Wojska Polskiego, ul. Lelewela, ul. Grunwaldzka, ul. Szklarska-Mirostowice Dolne - Jankowa Żagańska , - Nr 1091F – od drogi powiatowej 1089F – Żary, ul. Pułaskiego - Siodło, - Nr 1093F – Żary, ul .Komuny Paryskiej – Łaz - Mirostowice Dolne, - Nr 1117F – Brzostowa – Sieciejów – Górka – Grabik – do dr. woj. Nr 287 - Nr 1116F – Lipinki Łużyckie – Górka - Sieniawa Żarska-do dr. kr. Nr 12, - Nr 1092F – Drozdów-Mirostowice Górne-Mirostowice Dolne, Wykonanie do 15.05.2019 r. 2. Droga (etap 2) - Nr 1076F – Żary-Lubomyśl-Złotnik-Niemcza, - Nr 1087F – Łukawy-Lubanice-Grabik, - Nr 1090F – Żary, ul. Żurawia-Kadłubia-Lubomyśl, - Nr 1089F – Marszów – Olszyniec - Nr 1094F – Łaz-Olbrachtów-Miłowice, - Nr 1077F – Bieniów – Biedrzychowice Dolne - Nr 1095F – Lubomyśl - Lubanice – Drożków dr. woj. 287 Wykonanie do 12.06.2019 r. 3. Droga (etap 3) - Nr 1115F – Janków-Bogumiłów-Drozdów - Nr 1095F – Drożków dr. woj. 287 – Lipsk Żarski - Pietrzyków, - Nr 1118F – Sieciejów – Lipsk Żarski - Nr 1096F – Pietrzyków – Brzostowa – Lipinki Łużyckie – do dr. kr. Nr 12 Wykonanie do 03.07.2019 r. 4. Pozostały do wykonania zakres zadania (etap 4) - do 15.07.2019 r. - Nr 1078F – od granicy powiatu-Straszów - Nr 1081F – od dr. kr. Nr 27 – Lutynka - Nr 1170F – od dr. kr. Nr 12 Sieniawa Żarska – Miłowice - Nr 1089F – ul. Marszowska w Żarach - Marszów - Nr 1101F – Dobrzyń-Sanice-Sobolice - Nr 1119F – Złotnik – dr. kr. Nr 27 Zadanie Nr 2 Gminy : Brody, Jasień, Lubsko L.p. Nazwa roboty Jedn. Ilość Cena jedn. brutto Wartość Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1 Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej modyfikowanej tona 360,00 Termin wykonania remontu : 1. Droga(etap 1): - Nr 3201F – Lubsko, ul. Bohaterów, - Nr 3202F – Lubsko, ul. Gliniana , - Nr 3203F – Lubsko, ul.Głowackiego, - Nr 3204F – Lubsko, ul. Kielecka, - Nr 3205F – Lubsko, ul.Sybiraków , - Nr 3206F - Lubsko, ul.E.Plater - Nr 3207F – Lubsko, ulRobotnicza , - Nr 3208F – Lubsko, ul.Słowackiego, - Nr 3209F – Lubsko, ul.Żurawia, - Nr 3210F – Lubsko, ul.Kilińskiego, - Nr 1125F – Lubsko, ul. Kolejowa, ul. Powstańców - Nr 1127F – Budziechów – Białków – Stara Woda do dr. woj. Nr 289 - Nr 1122F – Jasień, ul. Sienkiewicza - ul. Powstańców Warszawskich - ul. Kolejowa - Nr 1171F - Jasień od dr. woj. Nr 287 (obwodnica) – ul. Tarnopolska – ul. Zielonogórska - Nr 1099F – Gręzawa - Nowa Rola – Dłużek - Lubsko, ul. Dojazdowa, - Nr 1098F – Tuplice ul. Kościuszki – ul. Świerczewskiego – Łazy – Gręzawa Wykonanie do 15.05.2019 r. 2. Droga(etap 2): - Nr 1127F – Budziechów – Białków - Stara Woda od dr. woj. Nr 289 - Nr 1121F – Jasień – Jabłoniec - Golin, - Nr 1120F – Zieleniec – Golin – Jaryszów - Lipsk Żarski, - Nr 1087F – Wicina - Bieszków - Nr 1122F – Jasień ul. Grzybowa -Bieszków, - Nr 1077F – od dr. woj. Nr 287 – Świbna - Bieszków - Nr 1123F – Nowa Rola – Drzeniów – Jurzyn – Jasionna – Bronice - Nr 1124F – Drzeniów – do dr. woj. Nr 294 - Nr 1171F – Jasień – Wicina – Guzów – Zabłocie – do dr. woj. Nr 289 - Nr 1173F – Zabłocie - do granicy powiatu - Nr 1106F – od dr. woj. Nr 289 – Janiszowice Wykonanie do 12.06.2019 r. 3. Droga(etap 3): - Nr 1098F – Gręzawa – Proszów – Nabłoto – Brody – Datyń – Koło – do dr. woj. Nr 285 - Nr 1133F – Datyń – Kumiałtowice – Koło - Nr 1107F – Zasieki – Brożek - Nr 1127F – Stara Woda od dr. woj. Nr 289 – Mokra – Chocimek – Chocicz – do dr. woj. Nr 287 - Nr 1128F – Lutol -do dr. woj. Nr 289 - Nr 1129F – Grabków – Górzyn – Lutol – Stara Woda do dr. woj. Nr 289 - Nr 1097F – Czerna od dr. woj. Nr 294 – Chlebice - Nr 1126F – Grabów od dr. woj. Nr 294 - Matuszowice Wykonanie do 04.07.2019 r. 4. Pozostały do wykonania zakres zadania (etap 4) - do 15.07.2019 r. - Nr 1131F – Dąbrowa–Kałek–Tymienice–Grabków–Osiek–Mierków-Chełm Żarski do dr. woj. Nr 289, - Nr 1129F – granica powiatu – Dąbrowa – Grabków - Nr 1128F – Chocicz – Lutol - Nr 1125F – Lubsko – Jasionna Zadanie Nr 3 Gminy: Lipinki Łużyckie, Tuplice, Trzebiel, cz. Przewóz L.p. Nazwa roboty Jedn. Ilość Cena jedn. brutto Wartość Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej modyfikowanej tona 320,00 Termin wykonania remontu : 1. Droga(etap 1): - Nr 1096F – Nowe Czaple – Czaple – Włostowice – Niwica – Mieszków – Grotów – Suchleb - Lipinki Łużyckie – do dr. kr. Nr 12 - Nr 1102F – Królów – Niwica - Nr 1103F – Żarki Wielkie od dr. kr. Nr 12 – ul. Fabryczna do rzeki Nysa Łużycka - Nr 1084F –Dobrochów – Straszów do dr. kr. Nr 27 Wykonanie do 15.05.2019 r. 2. Droga(etap 2): - Nr 1100F – Niwica – Marcinów - Nr 1084F – Niwica – Chwaliszowice – Czaple – Wierzbięcin – Karsówka – Dąbrowa Łużycka – Włochów - Dobrochów - Nr 1100F – Mielno od dr. kr. Nr 27 – Piotrów - Nr 1097F – Piotrów – Dobrochów – Przewóz do dr. kr. Nr 27 - Nr 1108F – Trzebiel od dr. kr. Nr 12 (rondo) – Olszyna terminal Wykonanie do 12.06.2019 r. 3. Droga (etap 3) - Nr 1095F – Cielmów od dr. woj. Nr 294 – Rytwiny – Dębinka – Pietrzyków - Nr 1094F – Boruszyn - Nr 1105F – Jędrzychowice – Mieszków Wykonanie do 03.07.2019 r. 4. Pozostały do wykonania zakres zadania (etap 4) – do 15.07.2019 r. - Nr 1097F – Zajączek od dr. kr. Nr 12 – Cisowa - Nr 1109F – Olszyna – granica państwa rzeka Nysa Łużycka - Nr 1104F – od dr. kr. Nr 12 – Kamienica nad Nysą Łużycką – Siedlec – elektrownia - pozostały materiał do wbudowania wg wskazań Zamawiającego

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-07-15

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w w/w zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w w/w zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie: - przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi o mocy co najmniej 10 kW lub podobnie działające urządzenia do przycinania krawędzi - minimum 1 szt. - sprężarki o wydajności od 2-5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa - minimum 1 szt. - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych - minimum. 1 szt. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamontowane na specjalnych pojazdach samochodowych, min 1 szt. - remonter - minimum 1 szt. - Remonter Uwaga: Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
5.3.3. Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) SIWZ, jeżeli wykaże, że: że dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w zakresie: - przecinarki z diamentowymi tarczami tnącymi o mocy co najmniej 10 kW lub podobnie działające urządzenia do przycinania krawędzi uszkodzonych warstw prostopadle do powierzchni nawierzchni i nadania uszkodzonym miejscom geometrycznych kształtów (możliwie zbliżonych do prostokątów), minimum 1 szt. - sprężarki o wydajności od 2-5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, minimum 1 szt. - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących( z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min. nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawionych pęknięć oraz przyciętych warstw przed dalszymi pracami, min. 1 szt. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamontowane na specjalnych pojazdach samochodowych, min 1 szt. - do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia, minimum 1 szt. - Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być wyposażony w układ dostarczania grysu przenośnikiem ślimakowym ze standardowego samochodu samowyładowczego, a także w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. Uwaga: Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65); Zamawiający dopuszcza przedstawienie tej samej osoby do pełnienia obowiązków kierownika budowy w różnych częściach zamówienia W zakresie wiedzy i doświadczenia – zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami w ilości nie mniejszej niż 500 m2 na jedno zadanie. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedną część zamówienia, wykonawca winien wykazać spełnianie w/w warunku dla każdej części oddzielnie. Jeżeli wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu przedstawi w wykazie wykonanych robót budowlanych lub dokumentach potwierdzających należyte wykonanie wskazanych robót wartości wyrażone w innej walucie niż złoty, zamawiający do oceny spełnienia warunku przeliczy podaną wartość po średnim kursie tej waluty w stosunku do złotego publikowanym przez NBP z dnia składania ofert.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1 b) Wypelniony formularz cenowy wg zał. 1a c) Pełnomocnictwo, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy lub pełnomocnik reprezentujący Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału bądź notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. d) Dokument, z którego wynika prawo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą. e) parafowany wzór umowy wg. załącznika nr 5 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
zawiera załącznik nr 5 - wzór umowy

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1. Zmiana postanowień i uzupełnienie treści zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu - pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących zakresach: 2.1. rozszerzenia zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy – na wniosek wykonawcy wraz z uzasadnieniem, przy czym zmiana jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez zamawiającego; 2.2. zmiana terminu realizacji zamówienia o czas opóźnienia realizacji przedmiotu umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w sytuacji: a) wystąpienia, przypadku siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie nadzwyczajne wobec łączącej strony więzi prawnej: -o charakterze niezależnym od stron, -którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, -którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, -której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę terminu realizacji umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, promieniowanie lub skażenia; b) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu umowy (w części w całości) na żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 14 dni, 2.3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku: a) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie zmian obowiązujących podatków; b) zmniejszenia zakresu ilościowego robót. 3. Zmiany o których mowa w ust. 2 pkt 2.1 i 2.2 ppkt a i b dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem złożenia wniosku przez Wykonawcę i po akceptacji Zamawiającego. 4. Zmiany ogólne: Możliwa jest: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy. 5. Zmiany rzutujące na wynagrodzenie Możliwa jest zmiana postanowień umowy w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT). 6. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: a) Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. b) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. c) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Przewóz, Gminy Żary i Miasta Żary przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 340,00 t.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni wszystkich typów i rodzajów, obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. Określenia podstawowe Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej bezpośrednio do naprawianego wyboju. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją asfaltową modyfikowaną, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. Kruszywo Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy płukane. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Inwestora o każdej dostawie kruszywa. Lepiszcze Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65MP( C65 BP3 PU/RC) odpowiadające wymaganiom podanym wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: - sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być wyposażony w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. Przygotowanie nawierzchni do naprawy Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inwestorowi do akceptacji. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: - przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzonego miejsca, - ilość wbudowywanych materiałów - codziennie, - równość naprawianych fragmentów - każdy fragment Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, - pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru robót jest 1,000 tona wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej w naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni. Wykonawca każdego dnia przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy wykona ważenie remontera drogowego ( na wadze posiadającej legalizację). Dokumenty z ważenia z każdego dnia pracy stanowić będą załącznik do obmiaru powykonawczego oraz protokółu odbioru. Ewidencjonowanie zakresu robót i współpraca z Zamawiającym - Przerwanie robót spowodowane awarią lub inną decyzją Wykonawcy powinna być każdorazowo zgłoszona Inwestorowi - Ww. przerwy nie zmieniają terminu zakończenia poszczególnych etapów, ustalonych w dokumentacji przetargowej - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dziennika robót zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: - przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni polegającego na wbudowaniu 1,000 tony mieszanki grysu i emulsji asfaltowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wywóz odpadów, - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, - zapewnienie kontroli załadowanego materiału przeznaczonego do dziennego wbudowania, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją przetargową i ST, - prowadzenie dziennika robót, zapewnienie stałej łączności z Inwestorem, zgłaszanie każdej awarii lub przerwania realizacji zamówienia - pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzętu z placu budowy, - oczyszczenie nawierzchni – usunięcie pozostałego grysu na nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Technologia wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg zgodna ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót opisana w załącznikach do SIWZ 4. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. 5. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ. 6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 45 23 31 42-6 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowychi nie ogranicza liczby wybranych zadań. 4. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2019 roku w tym: Zadanie Nr 1 Gminy : cz. Przewóz, Żary, Miasto Żary L.p. Nazwa roboty Jedn. Ilość Cena jedn. brutto Wartość Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej modyfikowanej tona 340,00 Termin wykonania remontu : 1. Droga (etap 1): - Nr 4601F – Żary, ul. Artylerzystów - Nr 4602F – Żary, ul. Długosza - Nr 4605F – Żary, ul. 11 Listopada - Nr 4606F – Żary, ul. Lotników - Nr 4611F – Żary, ul. Pułaskiego - Nr 4616F – Żary, ul. Ułańska - Nr 4620F – Żary, ul. Moniuszki - Nr 1080F –Żary, al. Wojska Polskiego, ul. Lelewela, ul. Grunwaldzka, ul. Szklarska-Mirostowice Dolne - Jankowa Żagańska , - Nr 1091F – od drogi powiatowej 1089F – Żary, ul. Pułaskiego - Siodło, - Nr 1093F – Żary, ul .Komuny Paryskiej – Łaz - Mirostowice Dolne, - Nr 1117F – Brzostowa – Sieciejów – Górka – Grabik – do dr. woj. Nr 287 - Nr 1116F – Lipinki Łużyckie – Górka - Sieniawa Żarska-do dr. kr. Nr 12, - Nr 1092F – Drozdów-Mirostowice Górne-Mirostowice Dolne, Wykonanie do 15.05.2019 r. 2. Droga (etap 2) - Nr 1076F – Żary-Lubomyśl-Złotnik-Niemcza, - Nr 1087F – Łukawy-Lubanice-Grabik, - Nr 1090F – Żary, ul. Żurawia-Kadłubia-Lubomyśl, - Nr 1089F – Marszów – Olszyniec - Nr 1094F – Łaz-Olbrachtów-Miłowice, - Nr 1077F – Bieniów – Biedrzychowice Dolne - Nr 1095F – Lubomyśl - Lubanice – Drożków dr. woj. 287 Wykonanie do 12.06.2019 r. 3. Droga (etap 3) - Nr 1115F – Janków-Bogumiłów-Drozdów - Nr 1095F – Drożków dr. woj. 287 – Lipsk Żarski - Pietrzyków, - Nr 1118F – Sieciejów – Lipsk Żarski - Nr 1096F – Pietrzyków – Brzostowa – Lipinki Łużyckie – do dr. kr. Nr 12 Wykonanie do 03.07.2019 r. 4. Pozostały do wykonania zakres zadania (etap 4) - do 15.07.2019 r. - Nr 1078F – od granicy powiatu-Straszów - Nr 1081F – od dr. kr. Nr 27 – Lutynka - Nr 1170F – od dr. kr. Nr 12 Sieniawa Żarska – Miłowice - Nr 1089F – ul. Marszowska w Żarach - Marszów - Nr 1101F – Dobrzyń-Sanice-Sobolice - Nr 1119F – Złotnik – dr. kr. Nr 27
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Brody, Miasta i Gminy Jasień, Miasta i Gminy Lubsko przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 360,00 t.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni wszystkich typów i rodzajów, obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. Określenia podstawowe Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej bezpośrednio do naprawianego wyboju. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją asfaltową modyfikowaną, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. Kruszywo Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy płukane. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Inwestora o każdej dostawie kruszywa. Lepiszcze Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65MP( C65 BP3 PU/RC) odpowiadające wymaganiom podanym wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: - sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być wyposażony w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. Przygotowanie nawierzchni do naprawy Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inwestorowi do akceptacji. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: - przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzonego miejsca, - ilość wbudowywanych materiałów - codziennie, - równość naprawianych fragmentów - każdy fragment Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, - pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru robót jest 1,000 tona wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej w naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni. Wykonawca każdego dnia przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy wykona ważenie remontera drogowego ( na wadze posiadającej legalizację). Dokumenty z ważenia z każdego dnia pracy stanowić będą załącznik do obmiaru powykonawczego oraz protokółu odbioru. Ewidencjonowanie zakresu robót i współpraca z Zamawiającym - Przerwanie robót spowodowane awarią lub inną decyzją Wykonawcy powinna być każdorazowo zgłoszona Inwestorowi - Ww. przerwy nie zmieniają terminu zakończenia poszczególnych etapów, ustalonych w dokumentacji przetargowej - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dziennika robót zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: - przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni polegającego na wbudowaniu 1,000 tony mieszanki grysu i emulsji asfaltowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wywóz odpadów, - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, - zapewnienie kontroli załadowanego materiału przeznaczonego do dziennego wbudowania, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją przetargową i ST, - prowadzenie dziennika robót, zapewnienie stałej łączności z Inwestorem, zgłaszanie każdej awarii lub przerwania realizacji zamówienia - pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzętu z placu budowy, - oczyszczenie nawierzchni – usunięcie pozostałego grysu na nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Technologia wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg zgodna ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót opisana w załącznikach do SIWZ 4. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. 5. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ. 6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 45 23 31 42-6 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowychi nie ogranicza liczby wybranych zadań. 4. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2019 roku w tym: Zadanie Nr 2 Gminy : Brody, Jasień, Lubsko L.p. Nazwa roboty Jedn. Ilość Cena jedn. brutto Wartość Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1 Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej modyfikowanej tona 360,00 Termin wykonania remontu : 1. Droga(etap 1): - Nr 3201F – Lubsko, ul. Bohaterów, - Nr 3202F – Lubsko, ul. Gliniana , - Nr 3203F – Lubsko, ul.Głowackiego, - Nr 3204F – Lubsko, ul. Kielecka, - Nr 3205F – Lubsko, ul.Sybiraków , - Nr 3206F - Lubsko, ul.E.Plater - Nr 3207F – Lubsko, ulRobotnicza , - Nr 3208F – Lubsko, ul.Słowackiego, - Nr 3209F – Lubsko, ul.Żurawia, - Nr 3210F – Lubsko, ul.Kilińskiego, - Nr 1125F – Lubsko, ul. Kolejowa, ul. Powstańców - Nr 1127F – Budziechów – Białków – Stara Woda do dr. woj. Nr 289 - Nr 1122F – Jasień, ul. Sienkiewicza - ul. Powstańców Warszawskich - ul. Kolejowa - Nr 1171F - Jasień od dr. woj. Nr 287 (obwodnica) – ul. Tarnopolska – ul. Zielonogórska - Nr 1099F – Gręzawa - Nowa Rola – Dłużek - Lubsko, ul. Dojazdowa, - Nr 1098F – Tuplice ul. Kościuszki – ul. Świerczewskiego – Łazy – Gręzawa Wykonanie do 15.05.2019 r. 2. Droga(etap 2): - Nr 1127F – Budziechów – Białków - Stara Woda od dr. woj. Nr 289 - Nr 1121F – Jasień – Jabłoniec - Golin, - Nr 1120F – Zieleniec – Golin – Jaryszów - Lipsk Żarski, - Nr 1087F – Wicina - Bieszków - Nr 1122F – Jasień ul. Grzybowa -Bieszków, - Nr 1077F – od dr. woj. Nr 287 – Świbna - Bieszków - Nr 1123F – Nowa Rola – Drzeniów – Jurzyn – Jasionna – Bronice - Nr 1124F – Drzeniów – do dr. woj. Nr 294 - Nr 1171F – Jasień – Wicina – Guzów – Zabłocie – do dr. woj. Nr 289 - Nr 1173F – Zabłocie - do granicy powiatu - Nr 1106F – od dr. woj. Nr 289 – Janiszowice Wykonanie do 12.06.2019 r. 3. Droga(etap 3): - Nr 1098F – Gręzawa – Proszów – Nabłoto – Brody – Datyń – Koło – do dr. woj. Nr 285 - Nr 1133F – Datyń – Kumiałtowice – Koło - Nr 1107F – Zasieki – Brożek - Nr 1127F – Stara Woda od dr. woj. Nr 289 – Mokra – Chocimek – Chocicz – do dr. woj. Nr 287 - Nr 1128F – Lutol -do dr. woj. Nr 289 - Nr 1129F – Grabków – Górzyn – Lutol – Stara Woda do dr. woj. Nr 289 - Nr 1097F – Czerna od dr. woj. Nr 294 – Chlebice - Nr 1126F – Grabów od dr. woj. Nr 294 - Matuszowice Wykonanie do 04.07.2019 r. 4. Pozostały do wykonania zakres zadania (etap 4) - do 15.07.2019 r. - Nr 1131F – Dąbrowa–Kałek–Tymienice–Grabków–Osiek–Mierków-Chełm Żarski do dr. woj. Nr 289, - Nr 1129F – granica powiatu – Dąbrowa – Grabków - Nr 1128F – Chocicz – Lutol - Nr 1125F – Lubsko – Jasionna
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie, Gminy Tuplice, Gminy Trzebiel i cz. Gminy Przewóz przy użyciu mieszanki grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej w ilości 320,00 t.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni wszystkich typów i rodzajów, obejmuje naprawę wybojów i obłamanych krawędzi, uszczelnienie pojedynczych pęknięć i wypełnienie ubytków. Określenia podstawowe Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”. Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej. Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. Rodzaje materiałów do wykonywania cząstkowych remontów nawierzchni bitumicznych Głębokie powierzchniowe uszkodzenia nawierzchni (ubytki i wyboje) oraz uszkodzenia krawędzi jezdni (obłamania) należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które wrzucają pod ciśnieniem mieszankę grysu i emulsji asfaltowej modyfikowanej bezpośrednio do naprawianego wyboju. Powierzchniowe ubytki warstwy ścieralnej należy naprawiać: - przy użyciu specjalnych maszyn (remonterów), które podczas przejścia spryskują nawierzchnię emulsją asfaltową modyfikowaną, rozsypują grysy i wciskają je w emulsję. Kruszywo Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy płukane. Wykonawca zobowiązany jest powiadamiać Inwestora o każdej dostawie kruszywa. Lepiszcze Do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane szybkorozpadowe klasy K1-65MP( C65 BP3 PU/RC) odpowiadające wymaganiom podanym wg PN-EN 13808:2010 Asfalty i lepiszcza asfaltowe –Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych. Można stosować tylko emulsje asfaltowe posiadające aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę. Maszyny do przygotowania nawierzchni przed naprawą W zależności od potrzeb Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu do przygotowania nawierzchni do naprawy, takiego jak: - sprężarki o wydajności od 2 do 5 m3 powietrza na minutę, przy ciśnieniu od 0,3 do 0,8 MPa, - szczotki mechaniczne o mocy co najmniej 10 kW z wirującymi dyskami z drutów stalowych. Średnica dysków wirujących (z drutów stalowych) z prędkością 3000 obr./min nie powinna być mniejsza od 200 mm. Szczotki służą do czyszczenia naprawianych pęknięć oraz krawędzi przyciętych warstw przed dalszymi pracami. - walcowe lub garnkowe szczotki mechaniczne (preferowane z pochłaniaczami zanieczyszczeń) zamocowane na specjalnych pojazdach samochodowych. Specjalistyczny sprzęt do naprawy powierzchniowych uszkodzeń Do naprawy powierzchniowych uszkodzeń (w tym wybojów) można użyć specjalne remontery, wprowadzające pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia. Remonter powinien być wyposażony w wysokowydajną dmuchawę do czyszczenia wybojów, silnik o mocy powyżej 50 kW napędzający pompę hydrauliczną o wydajności powyżej 65 l/min przy obrotach 2000 obr./min i system pneumatyczny z dmuchawą z trzema wirnikami do usuwania zanieczyszczeń i nadawania ziarnom grysu (frakcji od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm) dużej prędkości przy ich wyrzucaniu z dyszy razem z emulsją. Zbiornik emulsji o pojemności 850 l, podgrzewany grzałkami o mocy 3600 W i pompą emulsji o wydajności 42 l/min wystarcza do wbudowywania 2000 kg grysów na zmianę. Remonter powinien być wyposażony w układ do oczyszczania obiegu emulsji asfaltowej po zakończeniu remontu cząstkowego. Przygotowanie nawierzchni do naprawy Przygotowanie uszkodzonego miejsca (ubytku, wyboju lub obłamanych krawędzi nawierzchni) do naprawy należy wykonać bardzo starannie przez: - usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, - usunięcie wody, doprowadzając uszkodzone miejsce do stanu powietrzno-suchego, - dokładne oczyszczenie dna i krawędzi uszkodzonego miejsca z luźnych ziaren grysu, żwiru, piasku i pyłu. Uzupełnianie ubytków ziarn, kruszyw i lepiszcza na powierzchni warstwy ścieralnej Należy zastosować specjalny remonter natryskujący pod ciśnieniem jednocześnie kruszywo z modyfikowaną kationową emulsją asfaltową. Remonter ten umożliwia oczyszczenie naprawianego miejsca sprężonym powietrzem, a następnie poprzez tę samą dyszę natryskiwana jest warstewka modyfikowanej emulsji asfaltowej. Następnie przy użyciu tej samej dyszy natryskuje się pod ciśnieniem naprawiane miejsce kruszywem otoczonym (w dyszy) emulsją. W końcowej fazie należy zastosować natrysk naprawianego miejsca kruszywem frakcji od 2 do 4 mm. W zależności od tekstury naprawianej nawierzchni należy zastosować odpowiednie uziarnienie grysu (od 2 do 5 mm, od 4 do 6,3 mm lub od 5 do 8 mm). Bezpośrednio po tak wyremontowanym miejscu może odbywać się ruch samochodowy. Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać aprobaty techniczne na materiały oraz wymagane wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić je Inwestorowi do akceptacji. Badania przy wbudowywaniu mieszanek mineralno-asfaltowych W czasie wykonywania napraw uszkodzeń należy kontrolować: - przygotowanie naprawianych powierzchni uszkodzonego miejsca, - ilość wbudowywanych materiałów - codziennie, - równość naprawianych fragmentów - każdy fragment Różnice między naprawioną powierzchnią a sąsiadującymi powierzchniami, nie powinny być większe od 4 mm dla dróg o prędkości ruchu powyżej 60 km/h i od 6 mm dla dróg o prędkości poniżej 60 km/h, - pochylenie poprzeczne (spadek) warstwy wypełniającej po zagęszczeniu powinien być zgodny ze spadkiem istniejącej nawierzchni, przy czym warstwa ta powinna być wykonana ponad krawędź otaczającej nawierzchni o 1 do 2 mm. Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru robót jest 1,000 tona wbudowanej mieszanki grysów i emulsji asfaltowej w naprawionej, uszczelnionej powierzchni nawierzchni. Wykonawca każdego dnia przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy wykona ważenie remontera drogowego ( na wadze posiadającej legalizację). Dokumenty z ważenia z każdego dnia pracy stanowić będą załącznik do obmiaru powykonawczego oraz protokółu odbioru. Ewidencjonowanie zakresu robót i współpraca z Zamawiającym - Przerwanie robót spowodowane awarią lub inną decyzją Wykonawcy powinna być każdorazowo zgłoszona Inwestorowi - Ww. przerwy nie zmieniają terminu zakończenia poszczególnych etapów, ustalonych w dokumentacji przetargowej - Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego prowadzenia dziennika robót zapewnienia stałej łączności z Zamawiającym Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega: - przygotowanie uszkodzonego miejsca nawierzchni (oczyszczenie dna i krawędzi, usunięcie wody), Cena jednostki obmiarowej Cena wykonania remontu cząstkowego nawierzchni polegającego na wbudowaniu 1,000 tony mieszanki grysu i emulsji asfaltowej obejmuje: - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, - oznakowanie robót, - wywóz odpadów, - dostarczenie materiałów i sprzętu na budowę, - zapewnienie kontroli załadowanego materiału przeznaczonego do dziennego wbudowania, - wykonanie naprawy zgodnie z dokumentacją przetargową i ST, - prowadzenie dziennika robót, zapewnienie stałej łączności z Inwestorem, zgłaszanie każdej awarii lub przerwania realizacji zamówienia - pomiary i badania laboratoryjne, - odtransportowanie sprzętu z placu budowy, - oczyszczenie nawierzchni – usunięcie pozostałego grysu na nawierzchni. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Technologia wykonania remontu cząstkowego nawierzchni dróg zgodna ze specyfikacją techniczna wykonania i odbioru robót opisana w załącznikach do SIWZ 4. Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót i po niezbędnych uzgodnieniach przedłoży do zatwierdzenia w Starostwie Powiatowym w Żarach. 5. Jakość dostarczonych na budowę materiałów, wyrobów musi być zgodna z wymaganiami normowymi, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania i ustaleniami zawartymi w SIWZ. 6. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV: 45 23 31 42-6 7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych i nie ogranicza liczby wybranych zadań. 4. Termin wykonania zamówienia: do 15.07.2019 roku w tym: Zadanie Nr 3 Gminy: Lipinki Łużyckie, Tuplice, Trzebiel, cz. Przewóz L.p. Nazwa roboty Jedn. Ilość Cena jedn. brutto Wartość Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 1. Remont cząstkowy nawierzchni przy użyciu grysów i emulsji asfaltowej modyfikowanej tona 320,00 Termin wykonania remontu : 1. Droga(etap 1): - Nr 1096F – Nowe Czaple – Czaple – Włostowice – Niwica – Mieszków – Grotów – Suchleb - Lipinki Łużyckie – do dr. kr. Nr 12 - Nr 1102F – Królów – Niwica - Nr 1103F – Żarki Wielkie od dr. kr. Nr 12 – ul. Fabryczna do rzeki Nysa Łużycka - Nr 1084F –Dobrochów – Straszów do dr. kr. Nr 27 Wykonanie do 15.05.2019 r. 2. Droga(etap 2): - Nr 1100F – Niwica – Marcinów - Nr 1084F – Niwica – Chwaliszowice – Czaple – Wierzbięcin – Karsówka – Dąbrowa Łużycka – Włochów - Dobrochów - Nr 1100F – Mielno od dr. kr. Nr 27 – Piotrów - Nr 1097F – Piotrów – Dobrochów – Przewóz do dr. kr. Nr 27 - Nr 1108F – Trzebiel od dr. kr. Nr 12 (rondo) – Olszyna terminal Wykonanie do 12.06.2019 r. 3. Droga (etap 3) - Nr 1095F – Cielmów od dr. woj. Nr 294 – Rytwiny – Dębinka – Pietrzyków - Nr 1094F – Boruszyn - Nr 1105F – Jędrzychowice – Mieszków Wykonanie do 03.07.2019 r. 4. Pozostały do wykonania zakres zadania (etap 4) – do 15.07.2019 r. - Nr 1097F – Zajączek od dr. kr. Nr 12 – Cisowa - Nr 1109F – Olszyna – granica państwa rzeka Nysa Łużycka - Nr 1104F – od dr. kr. Nr 12 – Kamienica nad Nysą Łużycką – Siedlec – elektrownia - pozostały materiał do wbudowania wg wskazań Zamawiającego
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-07-15
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
termin płatności 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie domu - Słubice
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie domu. Praca regularna - raz w tygodniu, tylko na długi czas. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI