Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na zadania
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoRopczyce
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-03-26
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Ropczycko - Sędziszowski
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-11
 • Numer ogłoszenia523915-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 523915-N-2019 z dnia 2019-03-11 r.

Powiat Ropczycko - Sędziszowski: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na zadania
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Ropczycko - Sędziszowski, krajowy numer identyfikacyjny 69058143600000, ul. ul. Konopnickiej  5 , 39-100  Ropczyce, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 172 218 306, e-mail ropczyce@pro.onet.pl, faks 172 228 571.
Adres strony internetowej (URL): www.spropczyce.pl
Adres profilu nabywcy: www.spropczyce.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.spropczyce.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.spropczyce.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.spropczyce.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie osobiście lub za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego
Adres:
Powiat Ropczycko - Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce, sekretariat II p., pok. 314

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na zadania
Numer referencyjny: WD.272.1.1.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie robót polegających na remoncie cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na 3 zadania, na które dopuszcza się składanie ofert częściowych. Zadanie 1 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego mieszankami mineralno – bitumicznymi; Zadanie 2 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego przy użyciu remontera; Zadanie 3 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w postaci nakładek przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej. 1) Zamówienia w ramach poszczególnych zadań będą realizowane etapami, w miarę potrzeb, każdorazowo na polecenie Zamawiającego przekazane pisemnie na adres Wykonawcy wskazany w ofercie. 2) Zamawiający wymaga, aby rozpoczęcie realizacji robót następowało nie później niż 7 dni od otrzymania polecenia, o którym mowa w pkt 1). 3) Uszkodzone nawierzchnie dróg będą kwalifikowane do remontu w zakresie określonym przez umocowanych pracowników Zamawiającego. 4) Przedmiot oraz sposób realizacji zamówienia w zakresie poszczególnych zadań określa szczegółowy opis zamówienia stanowiący załącznik Nr 1A do SIWZ, kosztorysy ofertowe (Formularze 2.1 – 2.3) oraz SST (załącznik Nr 5). 5) Technologie usuwania uszkodzeń nawierzchni i materiały użyte do tego celu należy dostosować do rodzaju i wielkości uszkodzenia w ramach specyfiki danego zadania. 6) Sposób usunięcia w/w uszkodzeń nawierzchni określono w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Część 5 SIWZ. 7) Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy nawierzchni w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca. 8) Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca roboty zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach i utrzymywania tego oznakowania w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót remontowych. 9) Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym Część 4 SIWZ. Zadanie 1 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego mieszankami mineralno – bitumicznymi; Remont cząstkowy nawierzchni (ubytki nawierzchni) przy użyciu masy mineralno-bitumicznej: -oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami -przygotowanie krawędzi uszkodzonej nawierzchni z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi do uzyskania regularnych kształtów oraz głębokości min.4cm -oczyszczenie dna i krawędzi naprawianego miejsca z luźnych ziaren oraz doprowadzenie do stanu suchego -skropienie dna oraz krawędzi naprawianego miejsca -rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku głębokości większej niż 6cm dolną warstwę należy wykonać z materiału kamiennego (klińca), następnie skropić ją emulsją asfaltową i rozścielić warstwę górną z mieszanki mineralno-bitumicznej. W każdym przypadku poszczególne warstwy należy zagęścić. -posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego -materiał pochodzący z wycięcia należy zagospodarować we własnym zakresie. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości. Zadanie 2 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego przy użyciu remontera; Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami: -oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami - przygotowanie uszkodzonego miejsca (usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego, oczyszczenie naprawianego miejsca z luźnych ziaren - uzupełnienie uszkodzonego miejsca grysami i emulsją asfaltową z remontera przy głębokości ubytków do 3cm - uprzątniecie nadmiaru grysu niezwiązanego lepiszczem po wykonaniu remontu - remont należy wykonać przy użyciu specjalnych maszyn wprowadzając pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia - do remontu należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane spełniające wymagania zgodnie z norma PN-EN 13808:2010 - do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy bazaltowe frakcji 2-5 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN- 13043/2004 Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilościrobót oraz przesunięcia ilości robót w poszczególnych asortymentach oraz czasu ich wykonania. W przypadku nie wykonania całości zadania w okresie wiosenno - letnim tj. do 15 lipca 2019 r. pozostała część zakresu robót będzie wykonywana na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonie prac remontowych. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i do przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może być wypłacane fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone z Zamawiającym . Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Zadanie 3 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w postaci nakładek przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej. Remont cząstkowy nawierzchni w postaci nakładek przy użyciu masy mineralno-bitumicznej: -oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami -przygotowanie krawędzi poprzez zacięcie lub frezowanie w celu uzyskania odpowiedniego połączenia z istniejącą nawierzchnią (wg. poleceń Inwestora) -oczyszczenie naprawianego miejsca z luźnych ziaren oraz doprowadzenie do stanu suchego - skropienie dna oraz krawędzi naprawianego miejsca - rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej ręcznie lub przy użyciu rozściełacza (wg. poleceń Inwestora) - zawałowanie do uzyskania odpowiedniej niwelety nawierzchni drogi - uszczelnienie asfaltem powierzchni złącza roboczego - materiał pochodzący z frezowania należy przetransportować na bazę materiałową zlokalizowana przy ulicy Robotniczej w m. Ropczyce. -materiał pochodzący z wycięcia należy zagospodarować we własnym zakresie. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót oraz przesunięcia ilości robót w poszczególnych asortymentach oraz czasu ich wykonania. W przypadku nie wykonania całości zadania w okresie wiosenno -letnim tj. do 15 lipca 2019 r. pozostała część zakresu robót będzie wykonywana na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonie prac remontowych. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i do przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może być wypłacane fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone z Zamawiającym. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 7.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudniania osób na umowę o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę. W ramach przedmiotu świadczenia zamawiający wskazuje następujące czynności, których realizacja musi następować w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.): 1) roboty wykonywane przez pracowników fizycznych związane z wykonywaniem remontu cząstkowego

II.5) Główny kod CPV: 45233142-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 p.z.p. Roboty tożsame z zmówieniem podstawowym do wartości 60% zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: Wymagany termin wykonania (realizacji) zamówienia: do 15.10.2019r. (z czego etap I do 15.07.2019r.) Na etapie po zawarciu umowy, a przed przystąpieniem do realizacji robót - Wykonawca w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osób wykonujących powyższe czynności tj. oświadczenia osób wykonujących ww czynności, potwierdzające że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Nie przedstawienie we wskazanym terminie ww. oświadczeń, bądź przedstawienie oświadczeń niekompletnych, nie obejmujących wszystkich wyspecyfikowanych czynności może być podstawą do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz naliczenia kar umownych, zgodnie z treścią wzoru umowy stanowiącej załącznik do SIWZ. 3) Na etapie realizacji umowy - Wykonawca na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport na temat stanu i sposobu zatrudnienia osób zaangażowanych w wykonywanie czynności wskazanych w SIWZ, tj. oświadczenia zatrudnionych osób o zatrudnieniu na umowę o pracę, oraz będzie przedkładał dowody odprowadzenia składek ZUS od umów o pracę zatrudnionych osób. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wyjaśnień w powyższym zakresie. 1.1 W przypadku nie przedstawienia w terminie informacji, o których mowa w pkt 7.2 SIWZ Wykonawca płacić będzie każdorazowo karę w wysokości 100 zł. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji wymaganych czynności osób na podstawie umowy o pracę, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary umownej Zamawiającemu, w wysokości 0,5 % całkowitego wynagrodzenia, za każdą osobę zatrudnioną w oparciu o inny stosunek prawny niż stosunek pracy. 1.2 Nie wypełnienie zobowiązań dotyczących zatrudniania osób może być podstawą do wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 7.8 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 7.9 Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Części 4 - Wzór umowy. 7.10 W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 7.11 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane lub usługi następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Obowiązek ten dotyczy dalszych podwykonawców . 7.12 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 7.13 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. . 8. Wymagania stawiane wykonawcy: 8.1 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 8.2 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 8.3 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 8.4 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 8.5 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Formularz oferty i kosztorys ofertowy dla każdego zadania osobno, pełnomocnictwo. W terminie 3 dni od przekazania Informacji o treści złożonych ofert, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz danych zawartych w ofercie. Postanowienia umowy zawarto w: wzorze umowy, który stanowi Rozdział 4 SIWZ Zamawiający zastrzega sobie 30 dniowy termin płatności faktur, licząc od dnia złożenia prawidłowo wystawionej faktury. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w przyszłej umowie następujących zmian w stosunku do treści oferty; Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia zamawiającego, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w wykonaniu następujących zobowiązań: przekazanie terenu budowy, zmiany terminu dokonania odbiorów przewidzianych w umowie, jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu, lub innemu wykonawcy, zatrudnionemu przez zamawiającego na terenie budowy objętym przedmiotem zamówienia. Wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku: niesprzyjających warunków atmosferycznych zawieszenia robót przez zamawiającego, wystąpienie konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych siły wyższej, Skrócenie wykonania terminu wykonania zamówienia obniżenie kosztu wynagrodzenia robót i tym samym wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku wykonania mniejszego zakresu robót niż planowany, rezygnacja z części robót. zmiany w kolejności i terminach wykonywania robót budowlanych. poprawa jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych lub zmiana technologii wykonywania robót budowlanych. wprowadzenie robót zamiennych. zmiana kluczowych specjalistów realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności Kierownika budowy i Inspektora nadzoru. zmiana podwykonawców zmiana zakresu podwykonawstwa podniesienie bezpieczeństwa prowadzonych robót Powyższe zmiany mogą być zainicjowane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy (najpierw ustny, później pisemny) w sprawie proponowanej zmiany. Może to być: wniosek zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany, wniosek zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycję zmiany, wniosek wykonawcy. Wniosek taki, aby mogła się do niego ustosunkować druga strona musi zawierać: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany oraz wpływ na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie w przyszłej umowie wszelkich nieistotnych zmian jej postanowień w stosunku do treści oferty. Za zmiany nieistotne Zamawiający uznaje takie zmiany, co do których wiedza na etapie przygotowania postępowania nie miałaby wpływu na potencjalnych wykonawców lub na wynik postępowania. Wszelkie zmiany wymagają zgody zamawiającego i wykonawcy w formie sporządzonego i podpisanego aneksu pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-26, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
XX. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z siedzibą w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce;  inspektorem ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym jest Pani Dorota Siorek, kontakt: adres e-mail: rodo@spropczyce.pl, Starostwo Powiatowe w Ropczycach, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  „Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z podziałem na zadania”: numer WD.272.1.1.2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Zadanie 1 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego mieszankami mineralno – bitumicznymi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni (ubytki nawierzchni) przy użyciu masy mineralno-bitumicznej: -oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami -przygotowanie krawędzi uszkodzonej nawierzchni z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi do uzyskania regularnych kształtów oraz głębokości min.4cm -oczyszczenie dna i krawędzi naprawianego miejsca z luźnych ziaren oraz doprowadzenie do stanu suchego -skropienie dna oraz krawędzi naprawianego miejsca -rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej. W przypadku głębokości większej niż 6cm dolną warstwę należy wykonać z materiału kamiennego (klińca), następnie skropić ją emulsją asfaltową i rozścielić warstwę górną z mieszanki mineralno-bitumicznej. W każdym przypadku poszczególne warstwy należy zagęścić. -posmarowanie asfaltem powierzchni złącza roboczego -materiał pochodzący z wycięcia należy zagospodarować we własnym zakresie. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Zadanie 2 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego przy użyciu remontera.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni emulsją asfaltową i grysami: -oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami - przygotowanie uszkodzonego miejsca (usunięcie luźnych okruchów nawierzchni, usunięcie wody, doprowadzenie uszkodzonego miejsca do stanu powietrzno-suchego, oczyszczenie naprawianego miejsca z luźnych ziaren - uzupełnienie uszkodzonego miejsca grysami i emulsją asfaltową z remontera przy głębokości ubytków do 3cm - uprzątniecie nadmiaru grysu niezwiązanego lepiszczem po wykonaniu remontu - remont należy wykonać przy użyciu specjalnych maszyn wprowadzając pod ciśnieniem kruszywo jednocześnie z kationową emulsją asfaltową w oczyszczone sprężonym powietrzem uszkodzenia - do remontu należy stosować jako lepiszcze tylko drogowe kationowe emulsje asfaltowe szybkorozpadowe niemodyfikowane spełniające wymagania zgodnie z norma PN-EN 13808:2010 - do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych należy stosować grysy bazaltowe frakcji 2-5 mm odpowiadające wymaganiom podanym w PN-EN- 13043/2004 Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilościrobót oraz przesunięcia ilości robót w poszczególnych asortymentach oraz czasu ich wykonania. W przypadku nie wykonania całości zadania w okresie wiosenno - letnim tj. do 15 lipca 2019 r. pozostała część zakresu robót będzie wykonywana na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonie prac remontowych. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i do przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym do odbioru. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może być wypłacane fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone z Zamawiającym . Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: Zadanie 3 – Remont cząstkowy nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego w postaci nakładek przy użyciu mieszanki mineralno – bitumicznej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Remont cząstkowy nawierzchni w postaci nakładek przy użyciu masy mineralno-bitumicznej: -oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami -przygotowanie krawędzi poprzez zacięcie lub frezowanie w celu uzyskania odpowiedniego połączenia z istniejącą nawierzchnią (wg. poleceń Inwestora) -oczyszczenie naprawianego miejsca z luźnych ziaren oraz doprowadzenie do stanu suchego - skropienie dna oraz krawędzi naprawianego miejsca - rozścielenie mieszanki mineralno-bitumicznej ręcznie lub przy użyciu rozściełacza (wg. poleceń Inwestora) - zawałowanie do uzyskania odpowiedniej niwelety nawierzchni drogi - uszczelnienie asfaltem powierzchni złącza roboczego - materiał pochodzący z frezowania należy przetransportować na bazę materiałową zlokalizowana przy ulicy Robotniczej w m. Ropczyce. -materiał pochodzący z wycięcia należy zagospodarować we własnym zakresie. Podane ilości robót są ilościami szacunkowymi. Wartości robót określone w kosztorysie ofertowym są wartościami maksymalnymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości robót oraz przesunięcia ilości robót w poszczególnych asortymentach oraz czasu ich wykonania. W przypadku nie wykonania całości zadania w okresie wiosenno -letnim tj. do 15 lipca 2019 r. pozostała część zakresu robót będzie wykonywana na wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do 15 października 2019 r. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie wykonane roboty. Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zapewni oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonie prac remontowych. Po zakończeniu prac wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i do przekazania Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy może być wypłacane fakturami częściowymi za całkowicie zakończone etapy lub elementy robót ustalone z Zamawiającym. Wystawienie faktur następuje na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego, a faktury końcowej na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonany zakres robót na okres nie krótszy niż 12 miesięcy
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233142-6,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę remont łazienek - Rzeszów
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecimy firmie biały montaż, remont łazienek w budynkach: mieszkalne, przemysłowe. Prace realizowane na terenie Rzeszowa, Nowa Sarzyna w woj. podkarpackim. Rozpoczęcie robót możliwe od połowy sierpnia 2019 r.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI