REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU PRZY ULICY PUŁASKIEGO 1 POD POTRZEBY OPINIODAWCZEGO...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU PRZY ULICY PUŁASKIEGO 1 POD POTRZEBY OPINIODAWCZEGO ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW – ETAP II – powierzchnia całkowita budynku 343,94 m2.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoElbląg
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającySąd Okręgowy w Elblągu
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572220-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572220-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Sąd Okręgowy w Elblągu: REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU PRZY ULICY PUŁASKIEGO 1 POD POTRZEBY OPINIODAWCZEGO ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW – ETAP II – powierzchnia całkowita budynku 343,94 m2.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Elblągu, krajowy numer identyfikacyjny 57164200000, ul. Plac Konstytucji  1 , 82300   Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 55 611 24 00 w. 462, e-mail so.elblag@ms.gov.pl, faks 55 611 24 80.
Adres strony internetowej (URL): www.elblag.so.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.elblag.so.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Sąd
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.elblag.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.elblag.so.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Sąd Okręgowy w Elblągu, ul. Płk. Dąbka 21, 82-300 Elbląg, pokój 810

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
www.elblag.so.gov.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: REMONT BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU PRZY ULICY PUŁASKIEGO 1 POD POTRZEBY OPINIODAWCZEGO ZESPOŁU SĄDOWYCH SPECJALISTÓW – ETAP II – powierzchnia całkowita budynku 343,94 m2.
Numer referencyjny: ZP.260.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych dotyczących remontu budynku Sądu Okręgowego w Elblągu przy ulicy Pułaskiego 1 pod potrzeby Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów- Etap II wraz z wyposażeniem , powierzchnia użytkowa budynku wynosi 343,94 m2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) Prace budowlane: a) Montaż i wymiana drzwi wewnętrznych – 18 szt. b) Wymiana posadzek i listew przypodłogowych (bez kondygnacji piwnicy) - (parter 101,62 m2 + piętro 89,24 m2 + poddasze 64,82 m2) – 255,68 m2. c) Profesjonalne wyczyszczenie płytek ceramicznych na posadzce w piwnicy – 88,26 m2. d) Wymiana wykładziny na klatce schodowej wraz z podwyższeniem balustrady. e) Wymiana częściowa tynków. f) Szpachlowanie, malowanie ścian wewnętrznych i sufitów na wszystkich kondygnacjach (256,31 m2 piwnica+ 341,30 m2 parter +307,39 m2 i piętro +210,15 m2) – około 1.115,15 m2 g) Kompleksowy remont i wyposażenie łazienek (5,78 m2 + 4,04 m2 +7,83 m2) – 3 szt. h) Wykonanie podciągu, demontaż ściany wewnętrznej w celu połączenia dwóch pomieszczeń na poddaszu. i) Demontaż i wykonanie ścianki działowej na poddaszu. j) Podwyższenie balustrady na tarasie. k) Montaż lustra weneckiego pomiędzy pomieszczeniami na parterze. 2) Prace sanitarne: ( instalacja wod.-kan, co, cwu, klimatyzacja) a) Demontaż kotła gazowego. b) Dostawa i montaż węzła cieplnego wymiennikowego c.o. i c.w.u. o mocy 40 kW. c) Instalacja centralnego ogrzewania w tym wymiana grzejników – 19 szt. d) Instalacja wody – baterie umywalkowe 3 szt. e) Instalacja kanalizacji sanitarnej. f) Montaż armatury sanitarnej ( umywalki 3 szt., WC- 3 szt., pisuar – 1 szt) g) Instalacja klimatyzacji ze zmiennym przepływem czynnika chłodniczego: (Agregat zewnętrzny DVM S o nominalnej mocy grzewczej 37,5 kW i nominalnej mocy chłodniczej 33,5 kW, jednostki ścienne 10 szt.) 3) Prace elektryczne: a) Rozdzielnica RG, b) Podrozdzielnie R1, R2, R3, R4, RK – komputerowa z UPS. c) Wewnętrzne linie zasilające. d) Instalacja oświetlenia wewnętrznego podstawowego i ewakuacyjnego, zasilanie wentylatorów łazienkowych. e) Montaż nowych opraw oświetleniowych. f) Instalacja gniazd wtyczkowych. g) Instalacja połączeń wyrównawczych. h) Instalacja logiczna. i) Instalacja alarmowa (SSWiN), p-poż – sprawna technicznie, ewentualne uszkodzenia należy naprawić w trakcie prac. j) Instalacja zasilająca klimatyzacji. k) Ochrona od porażeń i przepięć. 4) Zagospodarowanie terenu a) Nawiezienie ziemi urodzajnej b) Wyrównanie terenu c) Założenie trawnika 5) Kompleksowe wyposażenie budynku zgodnie z projektem w tym: a) Wyposażenie sanitariatów b) Wyposażenie pomieszczeń biurowych i korytarzy :

II.5) Główny kod CPV: 45262690-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45330000-9
45331000-6
45421000-4
45311000-0
45432130-4
45442100-8
39130000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-14
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-12-14

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin wykonania zamówienia : a. termin wykonania węzła cieplnego do 30.11.2018 r. b. termin wykonania zamówienia do dnia 14.12.2018 roku. ,
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunków udziału
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że posiada: a) aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł. b) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert tj. 200 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu o zamówieniu oraz niniejszej SIWZ, tj.: W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (doświadczenia), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że: 1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował w należyty sposób co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie lub budowie budynku o powierzchni min. 250 m2 w zakresie wykończenia wnętrz oraz 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji c.o. wraz z węzłem cieplnym w budynku o pow. min 250 m2.Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia wskazanego w Rozdziale VI, pkt. 2 SIWZ oraz dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI pkt 3 SIWZ. 2) W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej (potencjał kadrowy), Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym, tj.: a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń posiadającego minimum pięcioletnie doświadczenie zawodowe jako kierownik budowy – 1 osoba. b) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w o specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych i gazowych bez ograniczeń (lub równoważne) – 1 osoba. c) kierownikiem robót posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń (lub równoważne) – 1 osoba.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeśli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz doświadczenia niezbędnego do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. c) dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę niemniejszą niż 1.000.000 zł. (jeden milion złotych). d) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy w kwocie 200 000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie żąda dokuemntów w tym zakresie
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz Oferty. Sporządzony przez Wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty, jeśli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu rejestrowego – w oryginale lub poświadczone notarialnie. 3. Kosztorys ofertowy – sporządzony zgodnie z pkt XII. 4. Oświadczenie Wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 2 do SIWZ. 5. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu . W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą oświadczenie wg. wzoru przedstawionego w załączniku nr 3 do SIWZ. 6. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - ZAł. Nr 9 SIWZ 7. Zobowiązanie podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - zał. nr 10.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wymagania dotyczące wadium 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Ustala się wadium w wysokości 10 000,00 zł ( słownie: dziesięć tysięcy 00/100 złotych) 3. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w następujących formach: a) w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem : „Remont budynku Sądu Okręgowego w Elblągu przy ulicy Pułaskiego 1 pod potrzeby Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów- Etap II ”, na konto BGK nr 44 1130 1017 0021 1002 3390 0004, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, c) w gwarancjach ubezpieczeniowych d) w gwarancjach bankowych, e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.) sposób przekazania: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. 4. W przypadku gdy wadium wpłacone zostaje w pieniądzu, Wykonawca może przedłożyć w ofercie dowód wpłaty wadium. 5. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innych formach niż w pieniądzu , Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oryginału dokumentów : Sekretariat Dyrektora - Sąd Okręgowy w Elblągu, ul. Płk. Stanisława Dąbka 21, 82-300 Elbląg – pokój 810. 6. Zamawiają Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy. 7. Wadium będzie zwracane na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Zamawiający zatrzyma wadium na warunkach określonych w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
WARUNKI ZMIANY UMOWY 1. Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą do dokonania jedynie na podstawie postanowień zawartych w treści niniejszej umowy, za zgodą obu Stron w formie pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 2. Nieważne z mocy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, są istotne zmiany w niniejszej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem warunków wymienionych w treści niniejszej umowy. 3. Zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, możliwe będą do dokonania na warunkach przewidzianych i określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i w treści niniejszej umowy, tj. w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiana kwoty wynagrodzenia brutto Wykonawcy, jeżeli w okresie realizacji umowy zmieni się obowiązująca stawka podatku VAT , 2) wykonania robót zamiennych w sytuacji gdy: a) materiały budowlane przewidziane w umowie do wykonania zamówienia nie mogą być użyte przy realizacji zamówienia z powodu zaprzestania produkcji lub zastąpienia innymi; b) w trakcie wykonywania zamówienia nastąpiła zmiana przepisów prawa budowlanego; c) w trakcie realizacji zamówienia zastosowano lepsze materiały budowlane bądź inną technologię wykonania robót. 3) zmiana urządzeń, materiałów na nowsze, o lepszych parametrach technicznych, wynikająca z dostępności danych produktów na rynku. Zmiana będzie wprowadzona na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego. Zmiana musi być zaakceptowana przez Zamawiającego 4) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 2. 5) zmiana podwykonawcy robót, któremu Wykonawca powierzył wykonanie zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 14 niniejszej umowy; 6) konieczność zmiany w trakcie realizacji umowy podmiotów trzecich (podwykonawców), o których mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, za pomocą których Wykonawca na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zaproponowany przez Wykonawcę nowy podwykonawca, zobowiązany jest wykazać spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, załączając w tym celu odpowiednie dokumenty jakie wymagane były od podwykonawcy podczas przeprowadzania postępowania przetargowego; 7) aktualizacja danych Zamawiającego i Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych, 8) zmiana osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją umowy zgodnie z postanowieniami § 5 ust.2 niniejszej umowy. 9) zmiana wynagrodzenia na podstawie z art. 144.ust.1 pkt. 2 uzp. dotycząca realizacji dodatkowych robót budowlanych przez niniejszego Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile staną się one niezbędne i zostaną łącznie spełnione warunki określone w ustawie. 10) zmiana wynagrodzenia w przypadku konieczności zmiany ilości jednostek przedmiarowych ujętych w kosztorysie ofertowym . 4. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt.2 i 3 niniejszego paragrafu, będą wymagać zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, Wykonawca przedstawia: 1) projekt zamienny, zawierający opis proponowanych zmian wraz z informacją o konieczności lub braku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę. Projekt wymaga akceptacji projektanta i Zamawiającego. 2) uzasadnienie zmiany; Na powyższą okoliczność Strony spisują protokół robót zamiennych, który jest podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę . 5. Wnioski o wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy będą składane w terminie umożliwiającym przeprowadzenie procedury zatwierdzającej zmiany umowy lecz nie później niż przed upływem 5 dni roboczych przed terminem zakończenia umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie ściany - Dywity
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania22-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie ściany pomiędzy szafkami kuchennymi z panelu szklanego, lacobel itp. Wymiary mogę podesłać na adres e-mail.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Elbląg: Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 2B w Elblągu
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Elbląg: Rewitalizacja parku przy ul. Lotniczej w Elblągu - Budżet Obywatelski 2018
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jarzębiec
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI