"Remont budynku nr 35 WKU Białystok"

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
"Remont budynku nr 35 WKU Białystok"
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiałystok
 • WojewództwoPodlaskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-03-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
 • Data publikacji ogłoszenia2018-03-12
 • Numer ogłoszenia529735-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 529735-N-2018 z dnia 2018-03-12 r.

25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku: "Remont budynku nr 35 WKU Białystok"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20068982800000, ul. ul. Kawaleryjska  70 , 15-601   Białystok, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 261 398 839, e-mail 25wog.kancelaria@ron.mil.pl, faks 261 398 813.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
wojsko
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.25wog.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pomocą operatora pocztowego
Adres:
25 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ul. Kawaleryjska 70 15-601 Białystok. Ofertę wraz za łącznikami należy umieścić w podwójnej kopercie, zamkniętej w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Koperta zewnętrzna winna być opisana w następujący sposób: Wykonawca: Zamawiający: 25 Wojskowy Oddział Gospodarczy ul. Kawaleryjska 70 15-601 Białystok Oferta na: „Remont budynku nr 35 WKU Białystok ” Nr sprawy: 11/PN/2018 Nie otwierać przed: 28.03.2018r. do godziny 10:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont budynku nr 35 WKU Białystok"
Numer referencyjny: 11/PN/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Remont budynku nr 35 WKU Białystok Zakres przewidzianych robót remontowych obejmuje: A. Roboty budowlane: a) Roboty rozbiórkowe i demontażowe Piwnica:  zdemontować okna w pomieszczeniach 0/1; 0/3; 0/4;  rozebrać kostkę betonową do ponownego ułożenia o szerokości ok. 120cm wokół całego budynku Parter:  zdemontować drzwi wewnętrzne na parterze w pomieszczeniach 1/2; 1/8; 1/9; 1/11; 1/12; 1/13; 1/14; 1/20(stuk 3)  skuć posadzkę i okładziny ścienne w pom. 1/12  zdemontować okna i kraty okienne oraz parapety we wszystkich pomieszczeniach  zdemontować kratę przy drzwiach wejściowych głównych 1/1 i zapleczowych 1/20 Piętro:  zdemontować drzwi wewnętrzne na piętrze w pomieszczeniach 2/1; 2/3; 2/4; 2/6: 2/8; 2/9; 2/10;2/11; 2/12; 2/13  zdemontować okna i kraty oraz drzwi balkonowe w wszystkich pomieszczeniach bez pomieszczeń o numerach 2/11; 2/12; 2/14; 2/15; 2/16; 2/17,  skuć warstwy balkonu od frontu i zaplecza. Poddasze:  zdemontować drzwi wewnętrzne na poddaszu w pomieszczeniach 3/1; 3/3; 3/4;3/5:3/6; 3/8; 3/9; 3/14  zdemontować okna i kraty w lukarnach oraz w pomieszczeniu nr 3/9  skuć warstwy posadzkowe na balkonach przy pomieszczeniu nr 3/9  rozebrać obudowę połaci dachowych od wewnątrz oraz docieplenie z supremy b) Roboty budowlane Piwnica:  wykonanie izolacji pionowej ścian piwnicy wokół całego budynku  ułożenie rozebranej kostki betonowej ze spadkiem od budynku  montaż nowych okien w pomieszczeniach 0/1; 0/3; 0/4;  oczyszczenie ścian i sufitów oraz malowanie  oczyszczenie, uzupełnienie ubytków stopni lastrykowych, przeszlifowanie i zaimpregnowanie Parter:  wykonanie zamurowania otworu drzwiowego w pom. nr 1/8 i 1/9  zmniejszenie otworu drzwiowego między pomieszczeniem nr 1/1 i 1/2  zamurowanie naświetla miedzy pomieszczeniami nr 1/11 i 1/12  wykonanie konstrukcji z ceownika C80 do podwieszenia centralki wentylacyjnej w pomieszczeniu nr 1/2  wykonanie otworów w stropie o wymiarach 60x60cm – sztuk 2 w pomieszczeniu nr 1/5  wykonanie otworu s65 x h35cm w ścianie gr. 60 cm z nadprożem Kleina między pomieszczeniami 1/2 i 1/16  wykonanie po 2 otwory techniczne w ścianach działowych z korytarza nr 1/2 i 1/16 do pomieszczeń sąsiadujących  wykonanie w ścianie bruzdy o wymiarach 20x40 na całej wysokości kondygnacji oraz przebicia w stropie w pomieszczeniu 1/16  wykonanie nowej posadzki z pcv w pom. 1/12 oraz okładziny ściennej z płytek ceramicznych  cyklinowanie posadzek z parkietu oraz lakierowanie  czyszczenie i impregnacja posadzek z kamienia w pomieszczeniu 1/2 i 1/16  oczyszczenie, uzupełnienie ubytków stopni lastrykowych, przeszlifowanie i zaimpregnowanie w pomieszczeniu 1/20  czyszczenie i impregnacja mozaiki ceramicznej oraz czyszczenie, uzupełnienie i impregnacja schodów kamiennych w pomieszczeniu nr 1/1  czyszczenie mosiężnych elementów balustrady klatki o nr 1/1  przetarcie ścian w miejscach po bruzdach instalacyjnych i malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach bez sufitów pomieszczeń nr 1/2,1/5 i 1/16  wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gkf w pomieszczeniach 1/2, 1/5 i 1/16  montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszczeniach nr 1/2; 1/11; 1/12; 1/13; 1/14; 1/18 i zewnętrznej do 1/20  montaż stolarki okiennej oraz parapetów wewnętrznych i zewnętrznych obróbek  montaż przed drzwiami wejściowymi żaluzji antywłamaniowej w formie ażurowej kraty - sztuk 2 Piętro 1:  wykonanie zamurowania otworu drzwiowego między pomieszczeniami nr 2/6 i 2/7  zmniejszenie otworu drzwiowego między pomieszczeniem nr 2/1 i 2/2  wykonanie konstrukcji z ceownika C80 do podwieszenia centralki wentylacyjnej w pomieszczeniu nr 2/2  wykonanie otworów w stropie o wymiarach 60x60cm -sztuk 2 w pomieszczeniu nr 2/2  wykonanie obudowy instalacji wentylacyjnej z płyt gkf na stelażu systemowym w pom. nr 2/2  wykonanie otworu s65xh35cm w ścianie gr .60 cm z nadprożem Kleina między pomieszczeniami 2/2 i 2/10  wykonanie po 2 otwory techniczne w ścianach działowych z korytarza nr 2/2 i 2/10 do pomieszczeń sąsiadujących  wykonanie w ścianie bruzdy o wymiarach 20x40 na całej wysokości kondygnacji oraz przebicia w stropie w pomieszczeniu nr 2/10  wykonanie nowych warstw posadzkowych na balkonie od frontu i zaplecza  czyszczenie i malowanie balustrady na balkonach w pomieszczeniu nr 2/9  cyklinowanie posadzek z parkietu oraz lakierowanie  oczyszczenie, uzupełnienie ubytków stopni lastrykowych, przeszlifowanie i zaimpregnowanie w pomieszczeniu 2/18  czyszczenie i impregnacja mozaiki ceramicznej oraz czyszczenie, uzupełnienie i impregnacja schodów kamiennych w pomieszczeniu nr 2/1  czyszczenie mosiężnych elementów balustrady klatki o nr 2/1  przetarcie ścian w miejscach po bruzdach instalacyjnych i malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach bez sufitów pomieszczeń nr 2/2,2/10  wykonanie sufitu podwieszanego z płyty gkf w pomieszczeniach nr 2/2,2/10  montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w pomieszczeniach nr 2/1; 2/3; 2/4; 2/5; 2/6; 2/7;2/8; 2/9; 2/11; 2/12; 2/13 oraz zewnętrznej do pomieszczenia 2/5; 2/9; 2/18 z balkonów  montaż stolarki okiennej bez pomieszczeń o nr 2/11; 2/12; 2/14; 2/15; 2/16; 2/17 Poddasze:  wykonanie zamurowania otworu drzwiowego między pomieszczeniami nr 3/3 ,3/4, 3/5  wykonanie otworów w połaci dachowej o wymiarach 60x73cm w pomieszczeniu nr 3/3 oraz 60x63 w pom.nr 3/2  zaimpregnowanie istniejących elementów drewnianych więźby preparatami ognio i bio ochronnymi  wykonanie okładzin i obudów widocznych elementów drewnianych więźby dachowej z płyty GKF gr.12,5 mm  ocieplenie od wewnątrz istniejących połaci dachowych wełną mineralną gr. 25cm i wykończenie płytą GKF gr. 25mm  wykonanie obudowy instalacji wentylacyjnej z płyt gkf na stelażu systemowym w pomieszczeniach nr 3/3 i 3/10  wykonanie w poziomie połaci dachowej elementów pod podstawę czerpni i wyrzutni  montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej w pom.nr 3/1; 3/3; 3/4; 3/5; 3/6; 3/8;3/9; 3/9; 3/10;3/11; 3/12;3/13; 3/14  montaż stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach  wykonanie nowych warstw posadzkowych na balkonach w pomieszczeniu nr 3/9  czyszczenie i malowanie balustrady na balkonach w pomieszczeniu nr 3/9  cyklinowanie posadzek z parkietu oraz lakierowanie  oczyszczenie, uzupełnienie ubytków stopni lastrykowych, przeszlifowanie i zaimpregnowanie w pomieszczeniu 3/14  czyszczenie i impregnacja mozaiki ceramicznej oraz czyszczenie, uzupełnienie i impregnacja schodów kamiennych w pomieszczeniu nr 3/1  czyszczenie mosiężnych elementów balustrady klatki o nr 3/1  przetarcie ścian w miejscach po bruzdach instalacyjnych i malowanie ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach. Dach:  wykonanie obróbek blacharskich w obrębie projektowanej czerpni i wyrzutni powietrza.  wykonanie obróbki blacharskiej przy ścianie wieży  wykonanie obróbek blacharskich attyki Elewacje:  skucie odparzonych i zawilgoconych tynków  oczyszczenie detali architektonicznych  demontaż rur spustowych na czas remontu oraz ponowny montaż  wykonanie bruzd o wymiarach 5x5cm do instalacji odgromowej  naprawa attyki  wykonanie obróbek blacharskich z blachy miedzianej  uzupełnienie tynków i malowanie farbami na odpowiedni kolor oraz impregnacja B. Instalacje elektryczne:  wymiana tablic elektrycznych;  wymiana wewnętrznych WLZ;  instalacje oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego;  instalacje gniazd wtykowych 230V, 400V i zasilania urządzeń;  instalacje gniazd wtykowych dedykowanych 230 V (zasilanie komputerów);  instalacje przeciwporażeniową;  instalacje przeciwprzepięciową;  instalacje połączeń wyrównawczych;  instalacje odgromową. C. Instalacje teletechniczne:  Demontaż istniejących sieci strukturalnych;  Instalacja gniazd ZPA (Zespolony Punkt Abonencki);  Instalacja tras przewodów;  Instalacja okablowania;  Instalacja punktu dystrybucyjnego;  Zasilanie instalacji teletechnicznej. D. Instalacje sanitarne:  wewnętrzna instalacja ciepłej wody użytkowej;  instalacja centralnego ogrzewania;  instalacja wentylacji i klimatyzacji;  izolacje cieplne. UWAGA: Obiekt objęty ochroną konserwatora zabytków. Szczegółowy zakres robót do realizacji określa niniejszy opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej. Przyjęte w opisach technologie i materiały podające producentów określają wymagania techniczne i dopuszcza się stosowanie zamienników materiałowych, które nie obniżą wartości użytkowej i jakościowej wykonanych elementów zamówienia. „Projekt wykonawczy systemu okablowania strukturalnego” ZASTRZEŻONY do zapoznania się w kancelarii tajnej 25 WOG w Białymstoku. Praca będzie się odbywała w „czynnym” obiekcie podczas ciągłego ruchu pracowników jednostki wojskowej wykonujących codzienne obowiązki służbowe. Pomieszczenia przeznaczone do remontu będą stopniowo opróżnione i udostępnione częściowo Wykonawcy zgodnie z harmonogramem realizacji robót ustalonym w dniu przekazania placu budowy. Na wniosek Wykonawcy użytkownik najpóźniej w terminie do 5 dni roboczych udostępni pomieszczenia w celu wykonania robót Warunki realizacji robót: 1. Roboty będą wykonywane w czynnym zakładzie w dni powszednie w poniedziałek w godzinach 7:30 do 17:30, od wtorku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00, Na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający dopuszcza pracę w sobotę oraz inne dni wolne od pracy w godzinach 7:30 do 17:30 za zgodą użytkownika – Komendanta WKU w Białymstoku na prace zewnętrzne oraz wewnętrzne z wyłączeniem robót na I piętrze. 2. Na czas prowadzenia robót budowlanych Wykonawca zabezpieczy budynek w energię elektryczną, jednak w przypadku konieczności odłączenia energii elektrycznej Wykonawca zgłosi w formie pisemnej użytkownikowi na co najmniej 8 dni przed planowanym terminem odłączenia oraz uzyska akceptację użytkownika. 3. Pomieszczenia przeznaczone do remont będą stopniowo opróżniane i udostępniane częściowo Wykonawcy zgodnie z harmonogramem realizacji robót przekazanym Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 4. Pomieszczenia na I piętrze w celu wykonania robót wykończeniowych będą udostępniane Wykonawcy w ostatnim etapie robót z pominięciem wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej oraz robót instalacyjnych. 5. Harmonogram musi uwzględniać wykonywanie robót kondygnacjami. 6. Obowiązkiem wykonawcy przed rozpoczęciem robót jest dostarczenie dla użytkownika - Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Białymstoku listy pracowników i wykaz sprzętu uczestniczących w zadaniu oraz fotografii osób uczestniczących w wykonaniu zadania celem wykonania przepustek okresowych przez służby ochrony. W przypadku zmiany lub nowych pracowników winna być zachowana procedura dopuszczenia do pracy na terenie WKU w Białymstoku. 7. Wykonawca/Podwykonawca zatrudniający obcokrajowców, przed rozpoczęciem przez nich prac, ma obowiązek zgłoszenia ich do Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgodnie Decyzją Nr 19 Ministra Obrony Narodowej z dnia 24.01.2017 roku w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON poz. 18). Po uzyskaniu stosownego zezwolenia wydanego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Wykonawca/Podwykonawca ma obowiązek przedstawić niezwłocznie dokument Zamawiającemu. 8. Wykonawca robót (kierownik budowy) w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w miejscu realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego. 9. Kierownik (budowy) robót powinien posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz aktualną przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. 10. Przy wykonywaniu w/w robót Wykonawca (kierownik robót) powinien posiadać kwalifikacje o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014, poz. 1446 j.t. z późn. zm.) 11. Wszyscy pracownicy muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016.1167 z późn. zm.) art. 21 ust. 4, pkt. 1 i 2 oraz art. 54 ust. 9 i 10. 12. Wymienione w pkt. 7 dokumenty winny być okazane dla Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych WKU w Białymstoku przed rozpoczęciem robót. 13. Dokumentacja projektowa o klauzuli „ZASTRZEŻONE” zostanie wydana dla Wykonawcy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego, po spełnieniu następujących warunków:  Wykonawca posiada osobę odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”;  Wykonawca posiada kierownika budowy lub kierownika robót, którzy ze względu na dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” muszą posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych o tej klauzuli. 14. W celu wglądu do dokumentacji o klauzuli „ZASTRZEŻONE” wykonawca sporządza listę osób, które upoważnia do wglądu do dokumentacji. Ww. osoby muszą posiadać aktualne poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE” oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Przed rozpoczęciem robót ww. lista winna być dostarczona dla Zamawiającego wraz z ww. dokumentami. 15. W celu sporządzenia dokumentacji powykonawczej o klauzuli „ZASTRZEŻONE” Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał:  system teleinformatyczny umożliwiający przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „ZASTRZEŻONE” – spełniający wymagania określone w Ustawie oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz.U.nr 159, poz.948);  osobę odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów niejawnych oznaczonych klauzulą „ZASTRZEŻONE”; 16. Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 17. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty zużycia energii elektrycznej, wody oraz odprowadzania ścieków związane z potrzebami wynikającymi w trakcie realizacji zadania. 18. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać roboty budowlane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zgłaszać do odbioru roboty zanikające i ulegające zakryciu. 19. Wykonawca powinien przygotować zadanie do przekazania, wykonać do dnia odbioru i przedstawić Zamawiającemu komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. 20. Materiały pochodzące z rozbiórki posegregować wg rodzaju i grupy. Materiały zaklasyfikowane jako odpady Wykonawca, który w świetle ustawy o odpadach jest wytwórcą odpadu, zagospodaruje we własnym zakresie zgodnie z ustawą. Koszty zagospodarowania odpadów ponosi Wykonawca. Odpady – surowce wtórne (żelazo, miedź, mosiądz, itp.), należy przekazać do skupu złomu. Wartość złomu należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako pomniejszenie wartości oferty. Wartość złomu należy przyjąć jako iloczyn ceny jednostkowej złomu i ilości wynikającej z pozycji przedmiarowych. Ceny jednostkowe złomu zostały ustalone na podstawie „Planu przekazania w 2018 roku Agencji Mienia Wojskowego trwale zbędnych rzeczy ruchomych” sporządzony przez IWspSZ z uwzględnieniem średnich cen jednostkowych uzyskanych przy sprzedaży. W przypadku wytworzenia przez Wykonawcę w czasie prac odpadów niebezpiecznych należy dostarczyć Zamawiającemu Kartę Przekazania Odpadów (KPO) w celu poinformowania o sposobie zagospodarowania tych odpadów. Powstałe w wyniku prac budowlanych nieczystości płynne (zlewki, popłuczyny, itp.) Wykonawca gromadzi w szczelnych pojemnikach i wywozi na własny koszt poza teren Jednostki. 21. Wykonawca zabezpieczy teren prowadzenia robót na czas trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót na własny koszt. 22. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą z dn. 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. 2018.108. j.t.) w pełnym wymiarze czasu pracy, zawartej co najmniej na czas realizacji zamówienia osób wykonujących w szczególności czynności: ogólnobudowlane, przy czym: 22.1. W zakresie, w jakim Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca gwarantuje, że osoby wykonujące przedmiot zamówienia będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy. 22.2. Obowiązek realizacji przedmiotu zamówienia przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę dotyczy również realizacji zamówienia przy pomocy podwykonawców. W dniu przekazania terenu budowy, dla osób wchodzących w skład personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu kopie umów o pracę. Kopia umowy/umów o pracę powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracownika). Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być do zidentyfikowania. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 22.3. W przypadku zmiany składu osobowego personelu Wykonawcy, w stosunku, do którego Wykonawca w ofercie zobowiązał się wykonywać przedmiot umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania poszczególnych prac Wykonawca obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopie zanonimizowanych umów o pracę z tymi osobami. 22.4. Na każde żądanie Zamawiającego – w terminie 3 dni od daty doręczenia wezwania – Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu imienny wykaz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na wymaganych w SIWZ stanowiskach z poświadczeniem ich ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w okresie wykonywania zamówienia przez właściwy inspektorat ZUS (formularz ZUS RCA). Wymóg ten dotyczy personelu Wykonawcy i Podwykonawców. 22.5. Nieprzedłożenie dokumentów, o których mowa w pkt 18.3 i 18.4 powyżej stanowi przypadek naruszenia obowiązku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, co skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy. 22.6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania przedmiotu umowy przez osoby wskazane w ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, o których mowa w zdaniu poprzednim, na inne posiadające co najmniej taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje, jakich wymagał Zamawiający i w swej ofercie wskazał Wykonawca oraz wymagane zgodnie z zapisami SIWZ zatrudnienie. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca wykonuje przedmiot umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac wraz z dostarczeniem dokumentów, o których mowa - odpowiednio - w pkt 18.3 i 18.4 powyżej oraz w SIWZ. Planowane zebranie Wykonawców odbędzie się w dniu: 15.03.2018 r. o godz. 10:00 w WKU Białystok ul. Lipowa 35. W sprawie zebrania należy skontaktować się z osobą odpowiedzialną: - p. Małgorzata Jaworska – tel. 261 398 690 Zebranie, o którym mowa powyżej, nie jest zebraniem wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy Pzp. Prowadzenie jakichkolwiek ustaleń z ww. osobami nie jest wiążące. Wszelkie merytoryczne zapytania, które nasuną się w trakcie jak i po zebraniu wykonawców należy kierować do Zamawiającego z zachowaniem formy pisemnej.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45262690-4
45400000-1
45443000-4
45330000-9
45331100-7
45332000-3
45331210-1
45331220-4
45310000-3
45311110-0
45311200-2
45315300-1
45312311-0
45317300-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ww. warunek jeżeli wykaże informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy na kwotę min. 700 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił ww. warunek jeżeli wykaże, że: a) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlane – kierownik budowy (wymagane aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa) oraz posiada kwalifikacje o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017.2187 j.t.)- Załącznik nr 4 do SIWZ b) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie lub budowie obiektów budowlanych o wartości robót nie mniejszej niż 1 000 000 zł brutt
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Na potwierdzenie Wykonawca złoży wykaz robót (załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; UWAGA: - Treść wykazu robót / treść dowodów potwierdzających należyte wykonanie robót winna jasno i precyzyjnie określać przedmiot, zakres oraz wartość wykonanej/ wykonywanej roboty. - przez jedną robotę rozumie się zamówienie wykonane/wykonywane w ramach jednego kontraktu (umowy). W przypadku, gdy usługi zostały wykonane na rzecz Zamawiającego tj. 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, należy je ująć w wykazie robót, lecz Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej. - w przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty, oświadczenia dotyczące warunków udziału w postępowaniu zawierają dane/informacje w innych walutach niż określono to w niniejszej SIWZ (dotyczy wykazu zrealizowanych robót), Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia wystawienia referencji. Jeżeli w dniu wystawienia referencji nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem wystawienia referencji. poprzez złożenie oświadczenia.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp (Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za realizację robót, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) 1.1. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 28.03.2018r. r. do godz.: 09.00. 1.2. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym wyżej terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego (widnieje jako zaksięgowane). 1.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach:  pieniądzu;  poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;  gwarancjach bankowych;  gwarancjach ubezpieczeniowych;  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). Wadium wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: NBP O/O Białystok nr konta 61 1010 1049 0050 7613 9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr 11/PN/2018 – na „Remont budynku nr 35 WKU Białystok” Do oferty należy dołączyć kserokopię dowodu bankowego potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu. W przypadku realizowania przez Wykonawcę rozliczeń bankowych w formie elektronicznej do oferty należy załączyć potwierdzenie wykonania operacji bankowej w formie kserokopii wydruku operacji. UWAGA: W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej uznaje się, iż wniesienie wadium jest skuteczne tylko w przypadku uznania rachunku bankowego zamawiającego należną kwotą wadium. Kwota wadium wnoszonego w formie pieniężnej winna znaleźć się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu złożenia oferty. Zlecenie przelewu kwoty wadium - przed upływem terminu składania ofert - nie ma znaczenia dla dotrzymania wymogów związanych z terminem jego wniesienia, liczy się termin zarachowania środków na koncie zamawiającego. Wykonawca, który nie wniesie wadium do upływu terminu składania ofert podlega bezwzględnie wykluczeniu z udziału w przetargu. Dzieje się tak nawet w sytuacji, gdy spóźnienie wynosi kilka minut i wynika z operacji bankowych związanych z uznaniem rachunku zamawiającego. 1.4. Wadium (oryginał dokumentu) wnoszone w pozostałych formach, należy złożyć w Kancelarii 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Białymstoku, w kopercie zapewniającej nienaruszalność dokumentu. Kopię dokumentu należy załączyć do oferty. 1.5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 1.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 1.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustaw Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność nie ponosi Wykonawca, w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, d) występują opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, e) gdy występują opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 4. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach: a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, d) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjęty w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych, e) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych, ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub wynikająca z niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub w sytuacji konieczności zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy bądź usunięcia wad ukrytych dokumentacji projektowej lub uzyskania założonego efektu użytkowego, f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, g) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, h) zmiany osób reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego z przyczyn losowych, i) zmiany podwykonawców w przypadku: wprowadzenia podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy, zmiany zakresu prac wykonywanych przez podwykonawcę. 5. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 3 – 4, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 6. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-03-28, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie robót sanitarnych - Białystok
 • Lokalizacja zleceniapodlaskie
 • Data dodania13-12-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie robót sanitarnych w budynku (ok. 150 m2). Czas realizacji luty-marzec 2019 r. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI