Remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie jednostki wojskowej w Skwierzyni

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie jednostki wojskowej w Skwierzynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoZielona Góra
 • WojewództwoLubuskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-03-12
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-25
 • Numer ogłoszenia517850-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 517850-N-2019 z dnia 2019-02-25 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie jednostki wojskowej w Skwierzynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego  7 , 65-043  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.rzizielonagora.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rzizielonagora.wp.mil.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta ma być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Adres:
ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, kancelaria jawna I piętro pokój 104-105

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie jednostki wojskowej w Skwierzynie
Numer referencyjny: 9/PN/WEN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest remont budynku nr 10 zlokalizowanego na terenie Jednostki Wojskowej w Skwierzynie. Zakresy robót przedstawiono w załączonych dokumentacjach i obejmuje między innymi: a)Roboty budowlane 1)Roboty rozbiórkowe i demontażowe: •demontaż pokrycia dachowego, •demontaż futryn i skrzydeł drzwi, •rozbiórka przegród murowanych w sanitariatach, •demontaż osłon ścian z materiałów drewnopochodnych, •demontaż podłóg drewnianych, wykładzin pcv, •demontaż okładzin ściennych z glazury w pomieszczeniach sanitarnych , •skucie posadzek w pomieszczeniach pod nowe sanitariaty, •wykucie otworów drzwiowych, •rozbiórka parapetów na II piętrze, •skucie odparzonych tynków, •demontaż okien II piętra, •demontaż instalacji elektrycznej , instalacji odgromowej, •demontaż instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, •wywóz i utylizacja śmieci, gruzu, 2)Roboty budowlane: •remont pokrycia dachowego ceramicznego, •montaż obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, •wymurowanie kominów wentylacyjnych, •zamurowanie istniejących otworów drzwiowych, •montaż przegród murowanych, •montaż przegród budowlanych z płyt G-K na ruszcie stalowym w pomieszczeniach sanitarnych, •montaż sufitów: podwieszonych z płyt G-K monolitycznych oraz kasetonowych •klejenie płyt G-K wodoodpornych w pomieszczeniach sanitarnych na ścianach, •wykonanie lamperii olejnej oraz z tynku żywicznego w korytarzach, •montaż drzwi aluminiowych z samozamykaczem w pomieszczeniach łazienek, •montaż drzwi ppoż. •montaż okien z PCV, •montaż nawietrzaków okiennych, •montaż futryn i drzwi, •wykonanie gładzi gipsowych na ścianach, •gruntowanie i malowanie sufitów i ścian powyżej lamperii farbami emulsyjnymi w korytarzu, •gruntowanie i malowanie sufitów i ścian pomieszczeń farbami emulsyjnymi, •wykonanie posadzek w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych, •ułożenie okładziny podłogowej z płytek 60x30cm w pomieszczeniach łaźni, toalet, łazienek, •ułożenie płytek ściennych o wymiarach 60x30 do wysokości 2m w pomieszczeniach łaźni, toalet, łazienek, •wykonanie izolacji z folii w płynie na podłogach i ścianach pomieszczeń sanitarnych, •montaż luster, •wiercenie otworów w stropodachu dla otworów wentylacyjnych, montaż przewodów wentylacyjnych ,montaż kratek wentylacyjnych, anemostatów, •montaż przegród sanitarnych wodoodpornych w łaźni i przegród w toaletach, •montaż barierek schodów i zejścia do piwnicy z rur ze stali nierdzewnej, •czyszczenie okładzin podłogowych na korytarzach, •uzupełnienie fug między cegłami w strefie cokołowej, 3)Roboty montażowe sanitarne: wg osobnego opracowania: •montaż instalacji centralnego ogrzewania, •montaż instalacji wod.-kan., •montaż instalacji ppoż., •montaż przyłącza wodociągowego, •montaż wentylatorów mechanicznych w pomieszczeniach sanitarnych 4)Roboty montażowe elektryczne: wg osobnego opracowania •montaż złącza kablowego wolnostojącego z pomiarem, •montaż rozdzielni głównej i podrozdzielni, •montaż instalacji elektrycznej gniazd, •montaż instalacji oświetlenia awaryjnego, •montaż przycisków ppoż., •montaż instalacji oświetlenia wewnętrznego, •montaż instalacji odgromowej. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Części B (zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.rzizielonagora.wp.mil.pl).

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 3200196,48
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się zgodnie z deklaracją Wykonawcy jednakże nie może być on dłuższy niż do 31.10.2019 r. UWAGA! 1)Termin wykonania zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert 2)Tak określony termin realizacji zamówienia jest terminem pożądanym, który może ulec zmianie wyłącznie na warunkach określonych w SIWZ.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający żąda, aby Wykonawca oświadczył, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia oraz że zawrze na własny koszt odpowiednie umowy ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej na czas realizacji robót na gwarantowaną sumę ubezpieczenia w wysokości minimum 500.000,00 zł bez podlimitów na jedno zdarzenie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a)Zdolność techniczna Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał, że w ciągu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie zrealizował minimum trzy roboty budowlane polegające na remoncie, budowie lub przebudowie budynku na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00 zł każda oraz podał jej rodzaj, wartość, datę, miejsce wykonania, nazwę podmiotu, na rzecz którego wykazana robota została wykonana, oraz załączył dowód potwierdzający, że robota budowlana została wykonana należycie, w szczególności informację o tym, czy robota została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończona. b)Kwalifikacje zawodowe Zamawiający żąda, aby wykonawca wykazał dysponowanie na czas realizacji zamówienia minimum po jednej osobie posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: •konstrukcyjno-budowlanej, •instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, •instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowo-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz aktualne zaświadczenie potwierdzające przynależność do właściwej Izby Samorządu Zawodowego wraz z podaniem informacji na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów (z wyłączeniem pkt 4): 1.odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2.oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – oświadczenie w treści zał. nr 3 SIWZ 3.oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – oświadczenie w treści zał. nr 3 SIWZ 4.oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z Wykonawcami biorącymi udział w przedmiotowym postępowaniu; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w tym postępowaniu – zał. nr 4 UWAGA! Powyższy dokument Wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji określonych w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp z wyjątkiem sytuacji, w której wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, wówczas oświadczenie dołącza do oferty. 5.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu określonego w pkt 1 tego rozdziału – składa dokumenty lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 6.Dokument, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7.Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5 tego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 6 stosuje się.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zobowiązany jest do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń i dokumentów: 1.Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów– inne dokumenty – zał. nr 5 SIWZ UWAGA! W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz, którego roboty wskazane w ww. wykazie, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów. W razie konieczności w szczególności, gdy wykaz lub dowody, o których mowa w tym rozdziale budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz, którego roboty były lub miały być wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 2.wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 6 SIWZ 3.oświadczenie o ubezpieczeniu – oświadczenie w treści ofert. UWAGA! Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w dniu podpisania umowy potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy lub umowy ubezpieczenia
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca wniesie wadium dla całości zamówienia najpóźniej do upływu terminu składania ofert w kwocie 90.000,00 zł. 2.W zależności od woli wykonawcy wadium może być wnoszone w formach: -pieniądza, -poręczeniach bankowych, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 t.j.) 3.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłacać należy na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/Zielona Góra, Nr konta 05 1010 1704 0042 7113 9120 0000, Tytułem: wadium Spr nr 9/PN/WEN/2019. 4.Za termin wniesienia wadium w formie pieniądza zamawiający uznaje dzień i godzinę zaksięgowania kwoty wadium na rachunku bankowym zamawiającego. 5.Wadium formie niepieniężnej, o której mowa w pkt 2 powinno być wniesione w oryginale w postaci elektronicznej i złożone wraz z ofertą. UWAGA! W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu niżej wymienionych w pkt. 17 okoliczności. 6.Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, winno gwarantować zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie ważności wadium. 7.Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających zamawiającemu wypłacenie wadium. 8.Oferta, która przed upływem terminu składania ofert nie będzie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium zostanie odrzucona w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy Pzp. 9.Składane tytułem wadium gwarancje nie mogą zawierać zastrzeżenia, że doręczenie żądania wypłaty musi odbyć się za pośrednictwem osób trzecich np. za pośrednictwem banku. 10. W przypadku, gdy gwarancja wadialna zawierać będzie informację, że wygasa ona w przypadku zwrotu jej oryginału do Gwaranta, Zamawiający wymaga aby wskazane było, że gwarancja wadialna wygasa dopiero gdy wszystkie wydane egzemplarze oryginałów gwarancji wadialnej zostaną zwrócone do Gwaranta. 11.Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą. 12.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania za wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 13.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 14.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 15.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 16.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 17.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1)wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę, jako najkorzystniejszej. 2)wykonawca, którego oferta została wybrana: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Skrócony termin wykonania umowy 35,00
Aspekt społeczny 5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian postanowień do zawartej umowy w stosunku do treści oferty: 1)zmiany danych dotyczących stron umowy, jak zmiana nazwy, (jeśli nie oznacza przekształcenia podmiotowego lub przedmiotowego), siedziby, adresu, rachunku bankowego np. w przypadku zmian wpisów w ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; 2)zmiana osób upoważnionych, jako przedstawiciele stron, itp. w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych m.in. takich jak choroba, śmierć, ustanie stosunku pracy; 3)zmiana finansowania zamówienia, harmonogramu realizacji prac na skutek ewentualnego braku płynności finansowania robót lub zmiany wielkości limitu finansowego określonego w zatwierdzonym Planie Rzeczowym na dany rok budżetowy, tj. zmian które nastąpiły po dniu podpisania umowy; 4)zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku: a)działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, b)zmiany harmonogramu realizacji wynikającej z okoliczności wynikającej z pkt. 3) c)wykonania zamiennych bądź zwiększających zakres prac, wynikających z narad technicznych, inwentaryzacji stanu istniejącego, tzn. z powodu zmian w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia, które warunkują wykonanie całości zamówienia (w tym zmian materiałowych); d)konieczności skoordynowania prac z innymi robotami budowlanymi realizowanymi na terenie jednostki wojskowej. e)wydanie postanowienia o wstrzymaniu prac montażowych z przyczyn innych niż zawinione przez Wykonawcę w przypadku, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego, f)konieczność uzyskania np. wyroku sądowego, lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy. g)wykonanie zamówień dodatkowych koniecznych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia, Termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 5)zmiany Podwykonawcy lub wprowadzenie Podwykonawcy (w sytuacji, gdy Wykonawca w ofercie zadeklarował realizację siłami własnymi) za wyraźną zgodą Zamawiającego oraz na warunkach określonych w SIWZ oraz wzorze umowy dotyczących podwykonawstwa a)rezygnacja z podwykonawstwa b)zmiana zakresu podwykonawstwa 6)zmniejszenie zakresu umowy w przypadku zmian organizacyjnych Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu umowy skutkuje zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy. Zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy związane ze zmniejszeniem prac, zostanie ustalone na spotkaniu stron, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. 7)zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku okoliczności, o których mowa w pkt 6. 8)zmiany polegającej na rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego; 9)zmiany inne, które przyczynią się do zmiany terminu realizacji zamówienia, zakresu umowy, finansowania, tj. w przypadku zmian w prawie budowlanym, ustawach i rozporządzeniach, które nastąpiły po dniu otwarcia ofert; siły wyższej. 10)zmiany wysokości wynagrodzenia – w przypadku zmniejszenia zakresu umowy, wykonywania robót dodatkowych na podstawie art. 144 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Wszystkie powyższe postanowienia nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody zarówno przez Zamawiającego jak i Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-03-12, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta ma być sporządzona w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie posadzki - Żary
 • Lokalizacja zlecenialubuskie
 • Data dodania14-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie posadzki w piwnicy domu jednorodzinnego. Powierzchnia do wylania około 70 m2. Wraz ze wcześniejszym położeniem styropianu. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI