Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoChrzanów
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoZamawiający udzielający zamówień sektorowych
 • Termin składania wniosków2019-05-15
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyRejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-17
 • Numer ogłoszenia538257-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 538257-N-2019 z dnia 2019-04-17 r.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.: Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., krajowy numer identyfikacyjny 27195380400000, ul. ul. Jagiellońska  8 , 32-500  Chrzanów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 233 232, e-mail jwg@rpwik.home.pl, faks 326 233 242.
Adres strony internetowej (URL): www.rpwik.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Zamawiający udzielający zamówień sektorowych
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.rpwik.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32 – 500 Chrzanów, sekretariat, I piętro

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek
Numer referencyjny: PP 226 - 23/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 7.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą i montażem urządzeń, związanych z realizacją zadania pn. „Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek”. 1) kompletna instalacja krat, musi pochodzić w całości od jednego dostawcy/producenta, posiadającego autoryzowany serwis oraz magazyn części zamiennych na terenie Polski. 2) Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych. 7.2. Szczegółowy zakres robót określa Projekt Budowlany, STWiORB oraz przedmiar, stanowiące załączniki nr 7, 8 i 9 do SIWZ. 7.3. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia przed sporządzeniem oferty, w celu oszacowania przez Wykonawcę kosztów i ryzyk oraz pozyskania danych, jakie mogą okazać się niezbędne do prawidłowego sporządzenia oferty. 1) Dokonanie wizji lokalnej, będzie możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Panem Robertem Galosem, tel. 32 623 54 50. 2) Dokonanie wizji lokalnej terenu budowy odbywa się na koszt własny Wykonawcy. 7.4. Zamawiający przewiduje realizację przedmiotu zamówienia na czynnym obiekcie. Należy uwzględnić konieczność pracy zawsze dwóch krat oraz rozpoczęcie demontażu od kraty nr 3. 7.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość zastosowanych materiałów i urządzeń, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz z wymaganiami określonymi w STWiORB. Zastosowane materiały, muszą być nowe, spełniać warunki Prawa Budowlanego oraz gwarantować osiągnięcie wymaganych parametrów technologicznych określonych w STWiORB. 7.6. Określenie przedmiotu zamówienia według wspólnego słownika zamówień CPV: 45.10.00.00 - 8 Przygotowanie terenu pod budowę, rusztowania 45.11.12.00 - 0 Roboty ziemne 45.22.31.00 - 7 Konstrukcje stalowe 45.23.24.00 - 6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 45.23.24.24 - 0 Wyloty kanałów ściekowych 45.23.31.40 - 2 Roboty drogowe 45.26.23.00 - 4 Roboty betonowe i żelbetowe 45.26.23.00 - 4 Roboty zbrojarskie 45.26.25.20 - 2 Roboty murarskie 45.31.73.00 - 5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 45.31.56.00 - 4 Instalacje elektryczne niskiego napięcia 45.31.70.00 - 2 Inne instalacje elektryczne 45.32.00.00 - 6 Izolacje przeciwwilgociowe 45.32.10.00 - 3 Izolacje termiczne 45.33.00.00 - 9 Hydraulika i roboty sanitarne 7.7. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629): 1) montaż, uruchomienie i rozruch krat; 2) wykonanie ocieplenia oraz pokrycia dachu; 3) wykonanie docieplenia budynku; 4) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 5) wymiana płytek ceramicznych; 6) malowanie ścian i sufitów; 7) roboty budowlane w zakresie instalacji sanitarnej; 8) roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych. 7.8. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę, o którym mowa w pkt. 7.7. SIWZ, nie obowiązuje w przypadku, gdy czynności zostaną powierzone osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą, które czynności będą wykonywać osobiście na podstawie łączącego je z Wykonawcą stosunku cywilnoprawnego. 7.9. Zamawiający nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub mają być zatrudnione osoba lub osoby wykonujące czynności wskazane w pkt. 7.7. SIWZ 7.10. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt.7.7. SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny; 2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów; 3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 7.11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.7. SIWZ czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 7.12. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.7. SIWZ czynności. 7.13. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 7.7. SIWZ czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 18 ust. 2 pkt. 1) ppkt. c) projektu umowy (załącznik nr 6 do SIWZ). 7.14. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 7.15. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień z wolnej ręki na roboty budowlane, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45111200-0
45223100-7
45232400-6
45232424-0
45233140-2
45262300-4
45262300-4
45262520-2
45317300-5
45315600-4
45317000-2
45320000-6
45321000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: - Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 1 500 000,00 zł. Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, nie niższą niż 2 500 000,00 zł. Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiada niezbędne doświadczenie i wykonał roboty budowlano – montażowe na oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 2 500 000,00 zł netto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Podmioty występujące wspólnie ww. warunek mogą spełniać łącznie. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli co najmniej jeden z nich, wykonał roboty budowlano – montażowe na oczyszczalni ścieków o wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł netto). b) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, legitymującymi się odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi: - Funkcja: Kierownik Budowy – co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Funkcja: Kierownik robót sanitarnych – co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów; - Funkcja: Kierownik robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, uprawniające do kierowania robotami, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa każdy z wykonawców); b) aktualne zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa każdy z wykonawców); c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców przedmiotowe dokumenty składa każdy z wykonawców).
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wskazaną w pkt. 1.3 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; b) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną w pkt. 1.4 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. c) stosowne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prze Wykonawcę robót budowlanych wskazanych w pkt. 1.5. oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, w szczególności, referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty były wykonywane, potwierdzające ich należyte wykonanie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; d) Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia i kwalifikacji zawodowych wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami., sporządzonego według wzoru załącznika nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11.4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w pkt. 19.7 pkt. 7) (strona internetowa Zamawiającego: www.rpwik.pl – ”Zamówienia Publiczne” -> „informacja z otwarcia ofert”), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (na lub według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). (W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie wg załącznika nr 4 składa każdy z uczestników konsorcjum). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 12.7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 12.4.1. SIWZ, Składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 12.8. Dokumenty, o których mowa w pkt. 12.7. ppkt. 2) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt. 12.7. ppkt. 1) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 12.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 12.7. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. 12.8. SIWZ stosuje się.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
15.1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł /słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych/. 1) Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać Zamawiającego. 2) Wykonawca wnosząc wadium winien zaznaczyć, że wadium wnoszone jest na przedmiotowe zamówienie, poprzez podanie nazwy zadania: „Remont budynku krat w Chrzanowie, wymiana krat, płuczki skratek”. 15.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018r. poz. 110, 650, 1000 i 1669). 15.3. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący numer rachunku bankowego Zamawiającego: 06 1240 4748 1111 0000 4882 0095 (Pożądane jest załączenie do oferty kopii dokonanego przelewu). 15.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy, musi wpłynąć na wskazany przez Zamawiającego numer rachunku bankowego, przed upływem terminu składania ofert. (Ze względu na ryzyko związane z czasem trwania rozliczeń międzybankowych, Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem). 15.5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń powinno być złożone w oryginale wraz z pismem przewodnim, przed upływem terminu składania ofert, w siedzibie Zamawiającego: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32 – 500 Chrzanów (sekretariat, Ip.). 15.6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 15.7. Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium. Dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w formie gwarancji nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa. 15.8. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia, powinno zawierać również: nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) ze wskazaniem ich siedzib; w przypadku oferty wspólnej, należy w treści dokumentu wyraźnie podać, jako dającego zlecenie (Wykonawcy), nazwy i adresy wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną. 15.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1 - 4 ustawy Pzp. 15.10. Zamawiający zatrzyma wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena ofertowa brutto 80,00
okres rękojmi i gwarancji 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: 1) zmiany terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust.3 niniejszej umowy, w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpieniem niekorzystnych warunków atmosferycznych, przy których niedopuszczalne jest prowadzenie prac zgodnie ze sztuką budowlaną, o ile Wykonawca wykaże, że okoliczności te miały bezpośredni wpływa na niemożliwość realizacji świadczenia; b) wystąpienie nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej warunków realizacji robót, które powodują konieczność zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowo- terminowym. c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące brakiem możliwości prowadzenia robót lub prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umowa, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: - awarie urządzeń lub instalacji budowy, których wystąpienie jest niezależnie od człowieka; d) siła wyższa lub nieprzewidziane zdarzenia losowe, uniemożliwiające realizację przedmiotu umowy, w szczególności: - klęski żywiołowe, działania terrorystyczne, itp.; - wyładowania atmosferyczne powodujące uszkodzenie urządzeń w stopniu uniemożliwiającym dalszą ich realizację. 2) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. 3) zmiany technologiczne, spowodowane w szczególności następującymi okolicznościami: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa; b) zamiany w zakresie dostarczanych urządzeń, materiałów, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie nabyć na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urządzenia, materiału np.: w związku z wycofaniem urządzenia lub elementu urządzenia, materiału z produkcji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych urządzeń lub ich elementów, materiałów – z zastrzeżeniem, że zaoferowane przez Wykonawcę urządzenie, materiał musi charakteryzować nie gorszymi parametrami niż wskazane w dokumentacji projektowej i Zamawiający wyrazi na nie zgodę, 4) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, spowodowanej zmianą przepisów prawa podatkowego mającą wpływ na wysokość podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Przy podstawach wykluczenia należy uwzględnić art. 133 ust. 4 ustawy Pzp. Istotne dla stron postanowienia umowne, które zostaną wprowadzone do treści umowy w sprawie zamówienia publicznego, przewidywane możliwości zmiany oraz warunki zmian umowy zawiera projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Zamawiający wymaga przed zawarciem umowy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, służące do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Zamawiający ustala wysokość zabezpieczenia w wysokości 10% ceny ofertowej brutto.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę malowanie elewacji - Wieliczka
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania21-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę malowanie elewacji domu jednorodzinnego z drobnymi naprawami istniejącej elewacji przed malowaniem. Obecnie dom jest jasno rudy a chcę go przemalować na biało, grafitowo. Dom nie jest stary, bardziej chodzi o zmianę koloru. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI