Remont 2 piętra wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynku A WOMP-ZCLiP...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Remont 2 piętra wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynku A WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSzczecin
 • WojewództwoZachodniopomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2018-07-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-06
 • Numer ogłoszenia584933-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 584933-N-2018 z dnia 2018-07-06 r.

Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki: Remont 2 piętra wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynku A WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Zachodniopomorskie Centrum Leczenia i Profilaktyki, krajowy numer identyfikacyjny 64639200000, ul. ul. Boleslawa Śmiałego  33 , 70347   Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 349 123, e-mail zamowienia@womp.szczecin.pl, faks 914 845 967.
Adres strony internetowej (URL): http://wompszczecin.bip.eur.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne http://wompszczecin.bip.eur.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://wompszczecin.bip.eur.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://wompszczecin.bip.eur.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
70-834 Szczecin, ul. Bolesława Śmiałego 33

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont 2 piętra wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynku A WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33
Numer referencyjny: 6/WOMP-ZCLiP/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest: Remont 2 piętra wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach budynku A WOMP-ZCLiP przy ul. Bolesława Śmiałego 33. Szczegółowy zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia określa dokumentacja budowlano –techniczna składająca się z: 1) Dokumentacji projektowej składającej się z: Projektu budowlano – wykonawczego pn.: Instalacja elektryczna oświetlenia, gniazd wtykowych i teletechniczna korytarza oraz gabinetów 2 piętra skrzydła A budynku – I etap prac - branża elektryczna Projektu budowlano – wykonawczego pn.: Wentylacja mechaniczna z klimatyzacją korytarza 2 piętra skrzydła A; klimatyzacja pom. Nr 214; wymiana pionów instalacji C.O. wraz z grzejnikami w pom. Nr 203, 204 - branża sanitarna/elektryczna, 2) Przedmiarów robót, 3) Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) odpowiednio do projektów, 4) Opisu przedmiotu zamówienia – stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 70
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: 1) wykonał należycie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum 2 (dwie) roboty budowlane przy czym jedna robota wykonana w funkcjonującym/działającym obiekcie użyteczności publicznej podczas wykonywania robót budowlanych odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia o wartości brutto nie mniejszej niż 100 000 zł każda (słownie: sto tysięcy złotych) wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności Informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. UWAGA: Pod określeniem roboty budowlane należy rozumieć roboty branży ogólnobudowlanej. Pod pojęciem budynku użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług hotelarskich, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. 2) dysponuje lub będzie dysponować: minimum jedną osobą, która będzie pełniła funkcję Kierownika Robót branży sanitarnej posiadającej uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, która przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Wykaz osób posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w zakresie objętym zamówieniem stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia: - aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14, 21 ustawy PZP, - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy PZP określonych w rozdz. V. 1. 2) lit.c): - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 6 do specyfikacji oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. (W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz); - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik Nr 7 do specyfikacji. (W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz oferty cenowej sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierającego w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) wykonawca bez wezwania w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji na wykonanie robót budowlanych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określone są w §9 ust. 6, 7, 8 oraz w §18 tj.: §9 ust. 6, 7, 8 6. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w § 9 ust. 1 ulega zmniejszeniu, jeśli w toku wykonania robót wprowadzono: 1) zmianę sposobu przeprowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia, zmiany technologiczne lub zmianę materiałów na inne materiały, co spowodowałoby obniżenie wartości robót; 2) ograniczono/wyłączono zakres robót objętych przedmiotem zamówienia lub wykonano roboty zamienne. 7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia kosztorysów szczegółowych, w których odjęte będą roboty nie wykonywane (wycenione w kosztorysie ofertowym) oraz wycenione będą roboty do wykonania w zakresie rzeczowym uzgodnionym z Zamawiającym: 1) Wykonawca sporządzi kosztorys szczegółowy, po uzgodnieniu zakresu rzeczowego robót z Zamawiającym, w oparciu o odpowiednie podstawy KNR lub w przypadku ich braku o kalkulację indywidualną, zatwierdzoną przez Zamawiającego przy zastosowaniu stawek, wskaźników narzutów i cen według oferty cenowej Wykonawcy; 2) na podstawie kosztorysu szczegółowego sporządzonego przez Wykonawcę w zakresie robót uzgodnionym z Zamawiającym, sprawdzonym i potwierdzonym przez Kierownika Działu Administracyjno - Technicznego Zamawiającego, przedstawiciele Zamawiającego sporządzają protokół konieczności, który podpisuje przedstawiciel Wykonawcy. 8. Przewiduje się zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 2 w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT. § 18 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, polegających na zmianie terminów wykonania przedmiotu umowy, zmianie skutkującej zmniejszeniem wynagrodzenia, zmianie polegającej na wprowadzeniu robót, które nie spowodują zmiany wynagrodzenia. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 1) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym Umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 2) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności: wstrzymanie robót przez Zamawiającego lub dokonanie przez Zamawiającego zmiany w technologii wykonania robót, 3) pojawi się rozbieżność pomiędzy dokumentacją określoną w §1 ust. 2 umowy, a stanem rzeczywistym skutkującym koniecznością wprowadzenia zmian lub zmian technologii wykonania robót przewidzianych w ofercie Wykonawcy, której nie można było stwierdzić przed rozpoczęciem wykonywania prac, 4) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; 5) brak dostępu do mediów na skutek awarii w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, proporcjonalnie o czas trwania awarii, 6) w wypadku gdyby faktycznemu wykonaniu ulegała mniejsza ilość prac od pierwotnie przewidzianych lub w mniejszym zakresie od pierwotnie przewidzianego w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczeniem zakresu robót lub wprowadzeniem robót zamiennych o niższej wartości niż przewidziane w dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 umowy i ofercie cenowej, wynagrodzenie należne Wykonawcy ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu. 2. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu. 3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy. Ponadto Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w ustawie kodeks cywilny, a także wtedy, gdy Wykonawca: a) nie rozpocznie robót w ciągu 14 (czternastu) dni od terminu przekazania placu budowy; b) nie dostarczy dowodu ubezpieczenia, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy w terminie 4 dni od daty dostarczenia pisemnego żądania Wykonawcy; c) bezzasadnie zaniecha realizacji Umowy, w szczególności przerwie wykonywanie robót na okres dłuższy niż 14 (czternaście) dni, nie wyznaczy terminu odbioru robót lub nie przystąpienia do odbioru robót w terminie umożliwiającym dotrzymanie terminów wynikających z Umowy, nie usunie w wyznaczonym terminie wad lub usterek przedmiotu umowy; d) opóźnia się z wykonaniem Przedmiotu Umowy tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go ukończyć w terminie, o których mowa w § 3 ust. 1 Umowy; 4. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 10 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach, o których mowa w ust. 3. 5. Oświadczenie Zamawiającego o odstąpieniu od Umowy odnosi skutek w postaci rozwiązania Umowy z upływem 5 (pięciu) dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu lub z upływem 14 (czternastu) dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca mógł zapoznać się z tym oświadczeniem. 6. W przypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawca może żądać od Zamawiającego wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu robót budowlanych wykonanych do dnia rozwiązania Umowy. Strony dokonają niezwłocznej inwentaryzacji wykonanych prac, a podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu robót budowlanych wykonanych do dnia rozwiązania Umowy będzie aktualnie obowiązująca baza uśrednionych cen Sekocenbud-u za ostatni kwartał kalendarzowy przed udzieleniem zamówienia oraz Katalogi Nakładów Rzeczowych („KNR”), opublikowane na koniec kwartału kalendarzowego przed udzieleniem zamówienia. W wycenie należy uwzględnić oszczędności (pomniejszenie kosztów) Wykonawcy w związku z ewentualną zmianą zakresu robót. Jeśli wycena całości lub części robót według w/w cennika i KNR nie będzie możliwa, Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą zleci wykonanie wyceny niezależnemu rzeczoznawcy, z listy wskazanej przez Zamawiającego. Rzeczoznawca dokonując wyceny powinien wystąpić co najmniej do dwóch podmiotów realizujących tego typu roboty jakie są objęte wyceną, z czego jeden podmiot zostanie wskazany przez Wykonawcę, a jeden przez Zamawiającego. 7. Z czynności inwentaryzacyjnych Strony sporządzą protokół, w którym zostanie opisany w szczególności: a) zakres wykonanych do dnia rozwiązania Umowy robót budowlanych, w tym wbudowanych urządzeń i użytych materiałów, b) stwierdzone wady lub usterki; c) inne kwestie mogące mieć wpływ na ustalenie zakresu, terminowości i jakości wykonanych robót oraz należnego z tego tytułu wynagrodzenia. 8. Protokół podpisują wszystkie osoby biorące udział w czynnościach inwentaryzacyjnych. Do protokołu Wykonawca załączy wszelką dokumentację dotyczącą robót, która wymagana jest przy odbiorze robót . 9. W przypadku nieuzgodnienia przez Wykonawcę i Zamawiającego terminu przeprowadzenia inwentaryzacji, nieprzystąpienia przez Wykonawcę do czynności inwentaryzacyjnych w uzgodnionym terminie albo nienależytego wywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym terminie z obowiązku jej przeprowadzenia lub przeprowadzenia jej niezgodnie z Umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki budowlanej, Zamawiający, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego przeprowadzenia, ma prawo przeprowadzić inwentaryzację robót budowlanych samodzielnie lub zlecić, na koszt i ryzyko Wykonawcy, wykonanie inwentaryzacji innemu podmiotowi. W przypadku nieprzystąpienia przez Zamawiającego do czynności inwentaryzacyjnych w ustalonym przez Strony terminie, Wykonawca ma prawo przeprowadzić inwentaryzację bez udziału Zamawiającego, przy czym ustalenia dokonane przez Wykonawcę w trakcie takiej inwentaryzacji są ostateczne i wiążące dla Zamawiającego. 10. Niezwłocznie po rozwiązaniu Umowy Wykonawca: 1) zaprzestanie prowadzenia wszelkich prac, za wyjątkiem prac zabezpieczających, prac inwentaryzacyjnych, prac zleconych przez Zamawiającego w celu ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa, 2) usunie z terenu budowy jakiekolwiek złom, odpady i gruz, 3) pozostawi teren budowy w czystym i bezpiecznym stanie oraz opuści teren budowy; 4) o ile Zamawiający nie wskaże inaczej w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy, usunie z terenu budowy wszystkie materiały budowlane Wykonawcy, za wyjątkiem materiałów budowlanych wbudowanych w związku z realizacją przedmiotu Umowy; 5) na żądanie Zamawiającego i we wskazanym przez niego zakresie, przeniesie na Zamawiającego wszystkie prawa lub obowiązki wynikające z umów z Podwykonawcami lub dostawcami związanych z realizacją przedmiotu Umowy; 6) doprowadzi do przeniesienia każdego pozwolenia lub uzgodnienia uzyskanego w związku z Umową na Zamawiającego, o ile nie zostało ono uzyskane przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego; 7) zabezpieczy roboty na terenie budowy oraz w innych miejscach, w których są wykonywane zgodnie z Umową w taki sposób, aby umożliwić dokonanie inwentaryzacji oraz podjęcie robót przez inny podmiot; w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku zabezpieczenia robót, Zamawiający ma prawo zabezpieczyć roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy, zawiadamiając go o tym na piśmie. Zamawiający ma prawo zlecić w takim przypadku zabezpieczenie Prac innemu Podmiotowi. 11. Zmiana terminu zakończenia przedmiotu umowy może nastąpić w następujących przypadkach: 1) nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiającego, 2) wystąpią działania siły wyższej lub osób trzecich (np. klęski żywiołowe, huragany, powodzie, strajki generalne lub lokalne, okupacje budowy przez osoby inne niż Wykonawca i Podwykonawcy) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 3) opóźnienia, utrudnienia lub przeszkody mające znaczący wpływ na termin wykonania robót, spowodowane przez Zamawiającego lub innego wykonawcę działającego za zgodą Zamawiającego na terenie budowy, 12. W przypadku przestoju w wykonywaniu robót spowodowanego okolicznościami, za które żadna ze Stron Umowy nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający nie jest zobowiązany do uiszczenia na rzecz Wykonawcy kosztów związanych z przestojem, o ile przestój nie trwa łącznie dłużej niż 30 (trzydzieści) dni. 13. Przelew wierzytelności przysługującej Wykonawcy od Zamawiającego jest możliwy wyłącznie za zgodą organu tworzącego, zgodnie z art. 54 ust. 5 i 6 ustawy o działalności leczniczej. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego jest nieważna.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę dostawę czarnoziemu - Międzyzdroje
 • Lokalizacja zleceniazachodniopomorskie
 • Data dodania22-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę dostawę 1,5 m3 ziemi (czarnoziemu) do wyrównania ogrodu. Proszę o cenę z dowozem do Międzyzdrojów. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI