Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany”

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKętrzyn
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja rządowa terenowa
 • Termin składania wniosków2019-05-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWarmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
 • Data publikacji ogłoszenia2019-05-08
 • Numer ogłoszenia542729-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 542729-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie: Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – PL/2018/PR/0030, Bezgraniczne Bezpieczeństwo.
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie, krajowy numer identyfikacyjny 51020760500000, ul. Gen. Władysława Sikorskiego  78 , 11-400  Kętrzyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 750 31 88, , e-mail zamowienia.wmosg@strazgraniczna.pl, , faks 89 750 37 54.
Adres strony internetowej (URL): www.wm.strazgraniczna.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wm.strazgraniczna.pl/wm/zamowienia-publiczne/ogloszone

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Biuro Podawcze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej (budynek nr 34) lub przesłać na adres: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn
Adres:
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany”
Numer referencyjny: 10/FI/19
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia w niniejszym postępowaniu stanowią roboty budowlane, które należy wykonać zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową na zadanie pn.: „Budowa PSG w m. Barciany”. Inwestycja prowadzona będzie na działce nr 12/4 w m. Barciany, w obrębie 3- Barciany, gm. Barciany. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, w tym: zestawienie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, według której należy wykonać przedmiot zamówienia: 2.1. załącznik nr 1A - Projekt budowlany tom I; 2.2. załącznik nr 1B - Projekt budowlany tom II; 2.3. załącznik nr 1C - Projekt budowlany – branża drogowa; 2.4. załącznik nr 1D - Projekt wykonawczy – b. architektoniczna; 2.5. załącznik nr 1E - Projekt wykonawczy – b. konstrukcyjna; 2.6. załącznik nr 1F - Projekt wykonawczy – b. teletechniczna; 2.7. załącznik nr 1G - Projekt wykonawczy – b. elektryczna - silnoprądowa; 2.8. załącznik nr 1H - Projekt wykonawczy – b. sanitarna; 2.9. załącznik nr 1I - Projekt wykonawczy – b. drogowa; 2.10. załącznik nr 1J - Projekt wykonawczy – przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej; 2.11. załącznik nr 1K - STWiORB – b. architektoniczna; 2.12. załącznik nr 1L - STWiORB – b. konstrukcyjna ; 2.13. załącznik nr 1M - STWiORB – b. telekomunikacyjna; 2.14. załącznik nr 1N - STWiORB – b. elektryczna- silnoprądowych; 2.15. załącznik nr 1O - STWiORB – b. sanitarna; 2.16. załącznik nr 1P - STWiORB – b. drogowa. 3. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, a w szczególności dotyczących: a. robót ziemnych, b. robót zbrojarskich, c. robót betoniarskich, d. robót murarskich, e. robót izolacyjnych, f. robót montażowych, g. robót tynkarskich, h. robót okładzinowych, i. robót malarskich, j. robót ciesielskich, k. robót dekarskich i blacharskich, l. robót posadzkarskich, m. robót związanych z wykonywaniem lekkich przegród, n. robót związanych z wykonywaniem nawierzchni komunikacyjnych, o. robót związanych z wykonywaniem sieci i instalacji, o których mowa w Opisie przedmiotu zamówienia; 4. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują wskazane w pkt. 3 czynności wraz z oświadczeniem, że są one zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania zmiany; 5. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a. żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogów o których mowa w pkt. 3 i dokonywania ich oceny, b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. wymogów, c. przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji umowy; 6. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, określonych w pkt. 3. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; b. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 7. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w projekcie umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 3 czynności; 8. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45100000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45113000-2
45200000-9
45210000-2
45216000-4
45220000-5
45223000-6
45223100-7
45223200-8
45223500-1
45000000-7
45410000-4
45260000-7
45430000-0
45442100-8
45450000-6
45421100-5
45421140-7
45311100-1
45311200-2
45330000-9
45320000-6
45331100-7
45331000-6
45230000-8
45236000-0
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-23
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-23

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne/zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1.1. wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną, w zakres której wchodziły roboty branży: konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej i teletechnicznej, polegającą na budowie budynku o kubaturze brutto minimum 2.500 m3 wraz z przyłączami, ujętego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), 123 (Budynki handlowo-usługowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) lub w klasie 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione), o wartości nie mniejszej niż 8.000 000,00 zł brutto lub robotę budowlaną zawierającą w swoim zakresie robotę budowlaną, w zakres której wchodziły roboty branży: konstrukcyjno-budowlanej; sanitarnej; elektrycznej i teletechnicznej, polegającą na budowie budynku o kubaturze brutto minimum 2.500 m3 wraz z przyłączami, ujętego w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) w jednej z wymienionych grup: 112 (Budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe), 113 (Budynki zbiorowego zamieszkania), 121 (Hotele i budynki zakwaterowania turystycznego), 122 (Budynki biurowe), 123 (Budynki handlowo-usługowe), 126 (Ogólnodostępne obiekty kulturalne, budynki o charakterze edukacyjnym, budynki szpitali i zakładów opieki medycznej oraz budynki kultury fizycznej) lub w klasie 1274 (Pozostałe budynki niemieszkalne, gdzie indziej nie wymienione), o wartości nie mniejszej niż 8.000 000,00 zł brutto. Informacja dotycząca ww. warunku: a) Przez określenie „budowa” należy rozumieć budowę w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). b) Przez określenie „Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)” należy rozumieć Polską Klasyfikację Obiektów Budowlanych (PKOB) w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. nr 112 poz. 1316 z późn. zm.). Sposób klasyfikacji budynku należy dokonać w oparciu o przepisy przedmiotowego Rozporządzenia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z Wykonawców w całości. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, powyższe zastrzeżenie dotyczy również tych podmiotów. W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP, dla danej waluty, z daty wszczęcia postępowania. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. 1.2. wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej: a) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, (art. 14 ust 1 pkt 2- Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. b) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, (art. 14 ust 1 pkt 4 lit. c - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. c) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, (art. 14 ust 1 pkt 4 lit. a - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. d) jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, to jest do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (art. 14 ust 1 pkt 4 lit. b - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.; t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) lub odpowiednie uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym w/w uprawnieniom. Uprawnienia budowlane wyżej wymienionych osób umożliwiać muszą realizację zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. warunek Wykonawcy muszą spełniać łącznie. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych i zawodowych podmiotów trzecich na zasadach określonych w art. 22a Ustawy Pzp, ww. warunek Wykonawca może spełniać łącznie z tym podmiotem. UWAGA : Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2018, poz. 1202 z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych . tj. m.in. w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) oraz ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.). W związku z powyższym Zamawiający zaakceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 2. Wykonawca może w celu potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13)-22) i ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 2. nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 5.1 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 2. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji, których te zdolności są wymagane. 7. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach, o których mowa w pkt 2, Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia, na wezwanie, o którym mowa w Rozdziale VI pkt 4 SIWZ w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów o których mowa w Rozdziale VI pkt 4 ppkt 4.1.1. SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną; • jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach opisanych w SIWZ, wówczas będzie on zobowiązany do przedłożenia ww. odpisu w odniesieniu do tych podmiotów; • Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) oraz Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993): 2.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2.2. Dokument o którym mowa w pkt 2.1. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ oraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone; przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną. • Ww. dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 7 do SIWZ przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. dokument/ty składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną. • Ww. dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą: 1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. • Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale. 2. Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie), w przypadku gdy: 2.1. Wykonawca dokonuje jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych w postępowaniu przez przedstawiciela (np. podpisanie i złożenie oferty lub innych oświadczeń w imieniu i na rzecz Wykonawcy, poświadczanie za zgodność z oryginałem kopii dokumentów), a uprawnienie do dokonania tych czynności nie wynika z wpisu do rejestru przedsiębiorców. 2.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. Do oferty Wykonawca dołączy zestawienie elementów scalonych inwestycji zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany” (którego wzór określa załącznik nr 2a do SIWZ) wypełnione zgodnie z nw. warunkami: a) suma wartości pozycji (wierszy) poszczególnych poddziałań powinna równać się wartości poszczególnych działań. b) kwota w pozycji (wierszu) „SUMA działań (1+2+3+4+5+6+7+8+9)” musi się równać cenie ofertowej brutto zawartej w formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. zestawienie składają łącznie Wykonawcy składający ofertę wspólną.• Ww. zestawienie należy złożyć w oryginale. 4. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, Wykonawca załączy do oferty szczegółowy opis (szczegółowe informacje), z którego wynikać będzie zachowanie warunków równoważności. 5. Ponadto w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu: 5.1. Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Pzp; przy czym: • w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. • Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. UWAGA !!! Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zostanie zamieszczony na stronie internetowej wraz z informacją o której mowa powyżej.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 3. Wymagania dotyczące wadium zostały opisane w rozdziale VIII SIWZ nr sprawy 10/FI/19.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych 2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na: 1) zmianie terminu wykonania poszczególnych etapów przedmiotu umowy, o których mowa w § 3 ust. 2 i 3 umowy, pod warunkiem, że: a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego lub robót zamiennych, które będą miały wpływ na przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; b) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klęski żywiołowe, warunki atmosferyczne uniemożliwiające ze względów technologicznych prowadzenie robót budowlanych – pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań, aby roboty mogły zostać zrealizowane; c) wystąpi okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji; d) nastąpi zmiana przepisów powodująca konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają; e) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów; f) prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z powodu okoliczności, które wystąpiły po stronie Zamawiającego. 2) zmianie wynagrodzenia, pod warunkiem wystąpienia następujących przypadków: a) w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, wprowadzeniem robót (materiałów) zamiennych. Wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone na podstawie kosztorysu zamiennego, uwzględniającego te same wskaźniki narzutów: zysku; kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz stawki roboczogodziny i maszynogodziny przyjętych w kosztorysie, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. W przypadku zakresu robót budowlanych nie ujętego w kosztorysie kalkulacja dokonana zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz przy uwzględnieniu: zysku, kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz stawki roboczogodziny i maszynogodziny z kosztorysu, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. Ceny materiałów zostaną przyjęte w oparciu o publikację Serwis Informacji Cenowych Budownictwa pn. „ORGBUD” aktualną na dzień sporządzania kalkulacji; b) w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych. Wynagrodzenie za te roboty zostanie ustalone w oparciu o kalkulację wyliczoną przy uwzględnieniu tych samych wskaźników narzutów: zysku; kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz stawki roboczogodziny i maszynogodziny przyjętych w kosztorysie, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. W przypadku zakresu robót budowlanych nie ujętego w kosztorysie kalkulacja dokonana zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz przy uwzględnieniu: zysku, kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz stawki roboczogodziny i maszynogodziny z kosztorysu, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. Ceny materiałów zostaną przyjęte w oparciu o publikację Serwis Informacji Cenowych Budownictwa pn. „ORGBUD” aktualną na dzień sporządzania kalkulacji; c) zaniechania niektórych robót, których wykonanie nie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu umowy W przypadku zaniechania przez Zamawiającego wykonania niektórych robót wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość wyliczoną na podstawie tych samych wskaźników narzutów: zysku; kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz stawki roboczogodziny i maszynogodziny przyjętych w kosztorysie, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. W przypadku braku możliwości wyodrębnienia elementów robót planowanych do zaniechania z zakresu robót ujętych w kosztorysie kalkulacja dokonana zostanie na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (KNR) oraz przy uwzględnieniu: zysku, kosztów zakupu, kosztów pośrednich oraz stawki roboczogodziny i maszynogodziny z kosztorysu, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. Ceny materiałów zostaną przyjęte w oparciu o publikację Serwis Informacji Cenowych Budownictwa pn. „ORGBUD” aktualną na dzień sporządzania kalkulacji; d) akceptacji przez Zamawiającego zmiany zakresu robót budowlanych ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym zadania pn. „Budowa PSG w m. Barciany”, o którym mowa w § 7 pkt. 2 umowy. Zmiana zakresu robót budowlanych ujętych w harmonogramie rzeczowo – finansowym inicjowana może być przez każdą ze stron przy jednoczonym akceptacji jej przez obie strony. e) wystąpienia jednej z okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: - stawki podatku od towarów i usług. W przypadku wprowadzenia zmiany wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia, wyłącznie za część przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W przypadku wprowadzenia zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającego ze zmiany wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. W przypadku wprowadzenia zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. - zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. W przypadku wprowadzenia zmiany wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie modyfikacji o wartość zmiany całkowitego kosztu Wykonawcy, jaki będzie on zobowiązany ponieść przy uwzględnieniu tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie. Na zasadach i w sposób określony w ust. 4-5, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3) zmianie sposobu spełnienia świadczenia, w tym zmiany technologiczne, w szczególności jeżeli nastąpi: a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych niż wskazane z dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdyby zastosowanie nowych rozwiązań było korzystne dla Zamawiającego; b) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa. 4) zmianie kierownika budowy lub kierownika robót, która może nastąpić na wniosek Wykonawcy za pisemną zgodą Zamawiającego. Osoba proponowana na to stanowisko musi spełniać wymagania opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 5) powierzenia części zamówienia podwykonawcy w przypadku braku takiego wskazania w złożonej przez Wykonawcę ofercie; 6) zmiany zakresu powierzonej do wykonania przez podwykonawcę części zamówienia. 3. Każda ze zmian wskazanych w ust. 2 pkt 3 może być powiązana ze zmianą wynagrodzenia na zasadach określonych w ust. 2 pkt. 2 lit. a. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e) obowiązywać będzie od zawarcia aneksu i będzie obejmować wyrównanie za okres od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. e), lecz nie wcześniej niż od złożenia prawidłowego wniosku, o którym mowa w ust. 5. 5. Wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia o których mowa w ust. 2 pkt. 2 lit. e wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę wniosku wraz z uzasadnieniem oraz odpowiednimi dowodami potwierdzającymi wpływ zmian na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający jest uprawniony do żądania przedłożenia od Wykonawcy stosownych dokumentów, w tym dokumentów pracowniczych i płacowych w celu weryfikacji stanowiska i twierdzeń Wykonawcy. 6. W przypadku, gdy Wykonawca wystąpi z inicjatywą zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca obowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, chyba że Wykonawca wykaże, iż samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany wraz z jej uzasadnieniem. 8. Wszystkie okoliczności wymienione w ust. 2 stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-05-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy Pzp, Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane. W odniesieniu do oświadczeń o których mowa w pkt III.3. (w nawiązaniu do rozdziału VI SIWZ) 1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ, 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ, przy czym: • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie „Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia” składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, natomiast „Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich” składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie • w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o zamówienie oświadczenia, o których mowa w pkt 1. i pkt 2. muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. • Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 2. • Ww. oświadczenia należy złożyć w oryginale.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie tynków - Elbląg
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania16-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie tynków maszynowych z terminem jeszcze w sierpniu. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI