Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 2 Części
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoPuck
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-02-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPowiat Puck
 • Data publikacji ogłoszenia2018-02-13
 • Numer ogłoszenia516051-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 516051-N-2018 z dnia 2018-02-13 r.

Powiat Puck: Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 2 Części
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Puck, krajowy numer identyfikacyjny 19168639000000, ul. ul. Orzeszkowej  5 , 84100   Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 586 734 202, e-mail org@starostwo.puck.pl, faks 586 734 191.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.starostwo.puck.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.starostwo.puck.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.starostwo.puck.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 2 Części
Numer referencyjny: WZ.272.2.2.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest Realizacja robót budowlano-montażowych, termomodernizacyjnych, w ramach projektu „Morze zysku – z Eko odzysku. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej powiatu puckiego” Zadanie dofinansowane w ramach Działania 10.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT, Poddziałanie 10.01.01. Efektywność energetyczna - mechanizm ZIT - wsparcie dotacyjne z Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020” z podziałem na 2 Części: 1) Część 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. 2) Część 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa. 2. Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB). W/w opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załącznikach Nr 8.1 i 8.2, do SIWZ Skrócony opis Części 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. 1) Gabaryty budynku wynoszą odpowiednio: a) powierzchnia zabudowy - 2466,44 m2 b) powierzchnia użytkowa - 3873,81 m2 c) długość - 80,04 m d) szerokość - 37,52 m e) wysokość - 8,63 m 2) Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: a) Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, b) Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, c) Modernizacja oświetlenia, obejmująca wyłącznie wymianę opraw oświetleniowych, d) Modernizacja instalacji co: zmiana z kotła węglowego na kocioł gazowy, e) Modernizacja kotłowni, f) Modernizacja systemu instalacji cwu, Uwaga: roboty budowlane w celu utworzenia Sali dydaktycznej (na parterze budynku) nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia. Skrócony opis w Części 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa. 1) Gabaryty budynku wynoszą odpowiednio: a) powierzchnia zabudowy - 944,40 m2, b) powierzchnia użytkowa - 1913,29 m2, c) długość - 49,17 m, d) szerokość - 28,91 m, e) wysokość - 19,09 m, 2) Zakres robot objętych przedmiotem zamówienia a) Modernizacja stropodachu, b) Wymiana instalacji co i kotła olejowego na gazowy, c) Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych, d) Wymiana instalacji cwu, e) Montaż nowego zasobnika na ciepłą wodę, f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45111100-9
45410000-4
45432110-8
45421000-4
45442100-8
45261210-9
45320000-6
45450000-6
45330000-9
45331100-7
45311200-2
09331100-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1.Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, zarówno dla Części 1 i Części 2 zamówienia. 2.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówienia z wolnej ręki polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnie z zakresem określonym w niniejszym ustępie dla każdej z Części zamówienia. Zakres robót budowlanych podobnych jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Uszczegółowienie okresu, w którym realizowane będzie zamówienie: 1) Część 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30 listopada 2018 r. umowy, z tym że: a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do 31 października 2018 r., jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego; b) w terminie do 30 listopada 2018 r. zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia do użytkowania, tj. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia. 2) Część 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30 listopada 2018 r. umowy, z tym że: a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do 31 października 2018 r., jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego; b) w terminie do 30 listopada 2018 r. zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia do użytkowania, tj. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składnia ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie: a) w przypadku składania oferty na Część 1 należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył)*, w budynku mieszkalnym, lub zamieszkania zbiorowego, lub obiekcie użyteczności publicznej )** co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 500 000 złotych brutto, obejmującą w swoim zakresie modernizację centralnego ogrzewania; b) w przypadku składania oferty na Część 2 należycie wykonał (zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył)* w budynku mieszkalnym, lub zamieszkania zbiorowego, lub obiekcie użyteczności publicznej)** co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 150 000 złotych brutto, obejmującą w swoim zakresie modernizację centralnego ogrzewania; )*jako wykonane (zakończone) zamówienia należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego robót lub równoważnego dokumentu. )** budynek mieszkalny, lub zamieszkania zbiorowego, lub obiekt użyteczności publicznej, (def. określone w § 3 pkt 4,5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. /t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422/); Uwagi do pkt 1 powyżej. 1. W przypadku, składania przez Wykonawcę oferty na DWIE CZĘŚCI zamówienia na wykazanie spełnienia warunku w każdej Części Wykonawca musi wykazać różne roboty. 2. W przypadku, gdy wartość wskazanych w warunkach robót realizowanych przez Wykonawcę wykazanych na spełnienie warunku będzie określona w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie- na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego na dzień opublikowania Ogłoszenia o niniejszym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje niżej wymienionymi osobami w zakresie czynności wymienionych poniżej, które posiadają zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w niżej wymienionych specjalnościach, albo inne uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane wykonawcze: w tej specjalności: a) Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, b) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, c) Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych Uwagi do pkt 2 powyżej 1. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia wyżej wymienionych funkcji przez jedną osobę w zakresie Części, na którą Wykonawca składa ofertę. 2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca, który składa ofertę na DWIE CZĘŚCI zamówienia wykazał te same osoby na potwierdzenie spełnienia warunku w każdej Części. 3. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów i uprawniają do kierowania robotami będącymi przedmiotem niniejszego postępowania oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U z 2016 r., poz. 65 z późn. zm.) 4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający dla Każdej z dwóch Części zamówienia żąda następujących dokumentów: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budzić wątpliwości Zamawiającego, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych dokumentów. Oświadczenia i dokumenty, wskazane w niniejszym rozdziale muszą spełniać wymagania określone w ustawie i w przepisach rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), zwanego dalej „rozporządzeniem ws. dokumentów".
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, aktualnego na dzień skalania ofert, Oświadczenia w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ, zwane dalej Oświadczeniem stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca : 1) nie podlega wykluczeniu i 2) spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca składa w formie dokumentu, którego wzór zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Oświadczenie musi potwierdzać spełnienie warunków udziału w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia i musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca w Oświadczeniu oświadcza o braku istnienia wobec każdego z tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz potwierdza spełnienie warunków udziału w postepowaniu w zakresie w jakim, powołuje się na ich zasoby. 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (spółki cywilne, konsorcja), Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, potwierdzające brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia, podpisuje osoba uprawniona do reprezentowania każdego z tych Wykonawców. 5. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów Wykonawca składa zobowiązanie w formie oryginału (wzór stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ), które określa w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, d) czy podmiot na zdolnościach, którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo). 6. Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wzór stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ) Grupa kapitałowa Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej bip.starostwo.puck.pl informacji dotyczących między innymi nazw (firm) oraz adresów Wykonawcach, którzy złożyli oferty w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j Dz.U.2017 poz.229 z późn.zm.), o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy, 1. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Części zamówienia. 3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie- wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn.Dz.U.2017., poz.570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. 6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia-o ile ma zastosowanie. 7) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę; 8) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia. Uwaga ! Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 5. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 9. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 1) Dla Części 1: 10 000,00 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100, 2) Dala części 4: 5 000,00 zł, słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst. jedn. Dz.U.2018. poz.110) 3. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank BS Puck Nr 51 8348 0003 0000 0000 0332 0004 Z dopiskiem: Powiat Pucki- Starostwo Powiatowe w Pucku Przetarg nieograniczony- Realizacja robót budowlanych znak sprawy - Nr sprawy WZ.272.2.2.2018 z podziałem na Części, Dla Części ....................... 4. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, na cały okres związania ofertą. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej Wykonawca z zachowaniem właściwej staranności winien dokonać przelewu pieniężnego z odpowiednim wyprzedzeniem, gdyż za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania kwoty wadium na podanym rachunku bankowym.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto badanej oferty 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
wskazano w Załączniku nr 7 do SIWZ "wzór umowy", w szczególności w § 17 : "Zmiana umowy § 17. 1. Niedopuszczalne są zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem możliwości dokonania zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie oraz w przepisach art. 144 ustawy Pzp. 2. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1, jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zaistnieje konieczność jego przedłużenia z uwagi na: 1) wystąpienie zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 2) nieprzekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie wynikającym z § 3 ust. 2. lub wstrzymanie robót budowlanych z przyczyn zależnych od Zamawiającego, o których mowa w § 3 ust. 7, 3) konieczności usunięcia błędów, wad lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB; 4) działania organów administracji, w szczególności: a) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.; b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, opinii, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej; c) wydania postanowienia o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadku o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane; d) konieczności uzyskania orzeczenia sądowego lub innego organu, którego konieczności nie przewidywano przy zawieraniu umowy; e) wystąpienia konieczności zaspokojenia roszczeń lub oczekiwań osób trzecich - w tym grup społecznych lub zawodowych nieartykułowanych lub niemożliwych do jednoznacznego określenia w chwili zawarcia umowy; 5) wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie (prowadzenie) robót przez okres dłuższy niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów – fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego, 6) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub ewentualnymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 7) wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 8) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami, w szczególności nieprawidłowym stanem technicznym elementów budynku, oraz nieprawidłowym użytkowaniem innych lokali w budynku, w którym znajdują się remontowane pomieszczenia; 9) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej i STWiORB warunków, w szczególności takich jak istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych elementów lub ich części, istotnych dla realizacji przedmiotu umowy; 10) konieczności wykonania robót dodatkowych, robót o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 6 ustawy Pzp lub udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy; 11) przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy. 3. W przypadku wystąpienia przeszkody w realizacji przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy, z przyczyn innych niż wymienione w ust. 2, a nieleżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może przedłużyć termin realizacji Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, złożony najpóźniej w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przeszkody ze wskazaniem dlaczego i jak długo trwać będzie przeszkoda uniemożliwiająca realizację przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy 4. W przedstawionych w ust. 2 i 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Zamawiający ustali nowy termin realizacji Przedmiotu Umowy. Przesunięcie terminu będzie musiało zostać szczegółowo uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego oraz potwierdzone aneksem do Umowy. 5. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do złożenia wniosku o przedłużenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy, tempo robót według Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu nie pozwoli na terminowe ich zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie określonych działań dla przyspieszenia tempa robót. Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę. 6. Potwierdzenie konieczności zmiany umowy nastąpi poprzez sporządzenie i podpisanie przez przedstawicieli Stron stosownego protokołu, wraz z uzasadnieniem, opisującym przesłanki i celowość zmiany terminu, z zastrzeżeniem ust. 4. 7. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia na skutek następujących okoliczności: 1) niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub STWIORB spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; 2) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji; 3) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy lub gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/technologicznych/zamiennych będzie skutkować poprawieniem parametrów technicznych i użytkowych lub pozwoli na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy. W przypadku dostarczenia w wyniku zmiany urządzeń lub materiałów, na które wymagane było posiadanie określonych prawem świadectw, certyfikatów lub innych podobnych zaświadczeń, takie świadectwa, certyfikaty lub zaświadczenia będą wymagane wobec urządzeń lub materiałów zastępujących te wskazane w dokumentacji projektowej lub STWIORB, 4) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, 5) wykonania robót zamiennych. 8. Konieczności wprowadzenia podziału poszczególnych etapów na kolejne etapy, zmian w przedmiocie umowy z przyczyn technicznych, technologicznych, prowadzonych spraw sądowych, administracyjnych, konieczności uzyskania decyzji. 9. Zmiany wysokości wynagrodzenia w sytuacji rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu Umowy, wystąpienia robót zaniechanych, zamiennych, w tym zmiany materiału budowlanego lub technologii, rozwiązań technicznych. Zakres robót, przy którym to uczyniono, wyłączony zostanie spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony zostanie zgodnie z § 12 nin. umowy. 10. Ponadto przewiduje się następujące zmiany umowy: 1) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów, 2) Wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja, lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy). Przedmiotowa zmiana jest możliwa pod warunkiem zaproponowania innych osób, spełniających na dzień składania ofert, warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ. 3) Wystąpienia konieczności zmian osób wskazanych w ofercie (odpowiednio §4 ust. 1 nin. Umowy) przy pomocy, których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, w przypadku gdy Inżynier Kontraktu lub Zamawiający uznają, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku Zamawiającego. 4) Wystąpienia konieczności zmiany osób, przy pomocy których Zamawiający realizuje przedmiot Umowy (śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, reorganizacja lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Zamawiającego). 5) Zmiany, albo rezygnacji z podwykonawstwa na zasadach określonych w załączniku nr 8 do nin. Umowy. 6) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian w HRTF realizacji przedmiotu umowy poprzez: przesunięcie w czasie, w tym związane ze zmianą finasowania, zmianę zakresów rzeczowych zakończonych i wyodrębnione technicznie elementy robót, uszczegółowienie spowodowane obiektywnymi czynnikami, niezależnymi od Wykonawcy, uniemożliwiającymi realizację przedmiotu Umowy zgodnie z pierwotną wersją przedmiotowego HRTF. Wartości w HRTF mogą ulec zmianie w przypadku wprowadzenie zmian (np. przesunięć środków w budżecie Zamawiającego). 7) Wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych następującymi okolicznościami: a) siły wyższej określonej w § 18 nin. umowy, b) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość realizacji przedmiotu umowy. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego skutkuje jego przedłużeniem o okres przestojów i opóźnień, c) koniecznością wprowadzenia uszczegółowienia umowy w zakresie dotyczącym realizacji umowy przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w celu możliwości dokonania bezpośredniej zapłaty na rzecz Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, d) przedłużenia się czynności odbiorowych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, pod warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę robót budowlanych Zamawiającemu do odbioru końcowego robót w terminie określonym w § 3 umowy, 11. Konieczności wprowadzenia zmian w sposobie rozliczania Umowy, w przypadku gdy będzie to konieczne dla usprawnienia realizacji przedmiotu umowy. 12. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają pisemnego aneksu podpisanego przez obie Strony pod rygorem nieważności."
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-02-28, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Miejsce składania ofert: Starostwo powiatowe w Pucku, ul. E. Orzeszkowej 5 84-100 Puck – sekretariat do dnia 28.02.2018 r., do godziny 10.00 zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XII SIWZ. 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP. 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala konferencyjna, w dniu 28.02.2018 r., o godzinie 10.10. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Części zamówienia. 3. Oferta zostanie sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z treścią Formularza oferty, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. 4. Wraz z ofertą Wykonawca złoży także, sporządzone w języku polskim: 1) Oświadczenie- wzór stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ; 2) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst. jedn.Dz.U.2017., poz.570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej. 6) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia-o ile ma zastosowanie. 7) Dokumenty uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania przez Wykonawcę; 8) Inne dokumenty wymagane przez przepisy ustawy, np. oświadczenie o powierzeniu podwykonawcom części zamówienia. Uwaga ! Jeśli Wykonawca składając ofertę wraz z jej załącznikami zamierza zastrzec niektóre informacje w nich zawarte, zgodnie z postanowieniami art. 8 ust. 3 ustawy, zobowiązany jest nie później niż w terminie składania ofert, zastrzec w dokumentach składanych wraz z ofertą, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazać (załączyć do oferty pisemne uzasadnienie), iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Stosownie do powyższego, jeśli Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy, Zamawiający będzie miał podstawę uznania, że zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.). 5. Wszystkie pełnomocnictwa, które Wykonawca załączy do oferty, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 6. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie dokumentów, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 9. Zaleca się, by wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty były parafowane własnoręcznie przez osobę/y podpisujące ofertę.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. 1) Gabaryty budynku wynoszą odpowiednio: a) powierzchnia zabudowy - 2466,44 m2 b) powierzchnia użytkowa - 3873,81 m2 c) długość - 80,04 m d) szerokość - 37,52 m e) wysokość - 8,63 m 2) Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia: a) Docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych, b) Częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, c) Modernizacja oświetlenia, obejmująca wyłącznie wymianę opraw oświetleniowych, d) Modernizacja instalacji co: zmiana z kotła węglowego na kocioł gazowy, e) Modernizacja kotłowni, f) Modernizacja systemu instalacji cwu, Uwaga: roboty budowlane w celu utworzenia Sali dydaktycznej (na parterze budynku) nie są objęte przedmiotem niniejszego zamówienia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45111100-9, 45410000-4, 45432110-8, 45421000-4, 45442100-8, 45261210-9, 45320000-6, 45450000-6, 45330000-9, 45331100-7, 45311200-2

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Uszczegółowienie okresu, w którym realizowane będzie Część 1: Termomodernizacja budynku A (szkoły) w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku (PCKZiU), ul. Kolejowa 7, 84-100 Puck. Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30 listopada 2018 r. umowy, z tym że: a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do 31 października 2018 r., jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego; b) w terminie do 30 listopada 2018 r. zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia do użytkowania, tj. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszelkich formalności umożliwiających użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia, tj. zawiadomić właściwy organ o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i uzyskać informację, że nie wniósł on sprzeciwu w drodze decyzji lub uzyskać i przekazać Zamawiającemu ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego objętego przedmiotem zamówienia.


Część nr: 2 Nazwa: Część 2:Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część 2: Termomodernizacja Budynku Domu Pomocy Społecznej w Lubkowie, Lubkowo ul. Długa 50, 84-110 Krokowa. 1) Gabaryty budynku wynoszą odpowiednio: a) powierzchnia zabudowy - 944,40 m2, b) powierzchnia użytkowa - 1913,29 m2, c) długość - 49,17 m, d) szerokość - 28,91 m, e) wysokość - 19,09 m, 2) Zakres robot objętych przedmiotem zamówienia a) Modernizacja stropodachu, b) Wymiana instalacji co i kotła olejowego na gazowy, c) Dostawa wraz z montażem kolektorów słonecznych, d) Wymiana instalacji cwu, e) Montaż nowego zasobnika na ciepłą wodę, f) Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45210000-2, 45111100-9, 45410000-4, 45432110-8, 45421000-4, 45442100-8, 45261210-9, 45320000-6, 45450000-6, 45330000-9, 45331100-7, 45311200-2, 09331100-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-11-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto badanej oferty 60,00
Wydłużenie okresu gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany przez Wykonawcę w terminie do 30 listopada 2018 r. umowy, z tym że: a) wszystkie roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia winny zostać zrealizowane przez Wykonawcę, przekazane i odebrane przez Zamawiającego w terminie do dnia 31 października 2018 r, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem odbioru Wykonawca zobowiązany jest wykonać i zgłosić roboty budowlane Zamawiającemu do odbioru końcowego; b) w terminie do 30 listopada 2018 r. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu przedmiot zamówienia do użytkowania;


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę skucie płyt tarasowych i części wylewki - Kwidzyn
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-01-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę skucie płyt tarasowych i części wylewki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI