Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: Rozbudowa ul.Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (odwodnienie+podbudowa)....

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: Rozbudowa ul.Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (odwodnienie+podbudowa). Zadanie 2: Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8 KDW oraz 10KDW w Pile Kościeleckiej – etap I (odwodnienie + podbudowa) – dokończenie.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTrzebinia
 • WojewództwoMałopolskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-02
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Trzebinia
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-15
 • Numer ogłoszenia525243-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 525243-N-2019 z dnia 2019-03-15 r.

Gmina Trzebinia: Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: Rozbudowa ul.Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (odwodnienie+podbudowa). Zadanie 2: Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8 KDW oraz 10KDW w Pile Kościeleckiej – etap I (odwodnienie + podbudowa) – dokończenie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Trzebinia, krajowy numer identyfikacyjny 52723300000000, ul. ul. Marszałka Piłsudskiego  14 , 32-540  Trzebinia, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 326 121 227, e-mail urzad@um.trzebinia.pl, faks 326 121 147.
Adres strony internetowej (URL): www.trzebinia.pl / BIP
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.trzebinia.pl / BIP

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.trzebinia.pl / BIP

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w wersji papierowej z zachowaniem formy pisemnej, przesłanie oferty pocztą, kurierem, dostarczenie osobiście
Adres:
Urząd Miasta w Trzebini ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32-540 Trzebinia, Wydział Rozwoju Gminy, Referat Dróg i Transportu Publicznego pok. nr 31

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizacja dwóch zadań: Zadanie 1: Rozbudowa ul.Cyprysowej w Pile Kościeleckiej (odwodnienie+podbudowa). Zadanie 2: Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8 KDW oraz 10KDW w Pile Kościeleckiej – etap I (odwodnienie + podbudowa) – dokończenie.
Numer referencyjny: BR.RDT.271.9.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Krótki opis przedmiotu zamówienia zadania 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja I ETAP-u rozbudowy ul. Cyprysowej na terenie sołectwa Piła Kościelecka - w zakresie:  koniecznych robot ziemnych;  zabezpieczenia istniejących kabli rurami dwudzielnymi;  zaprojektowanych elementów odwodnienia, w tym systemu drenażowego oraz wykonaniem kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi;  warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego - z wyłączeniem warstw bitumicznych oraz ograniczeniem grubości górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z projektowanych 20 do 15 cm (UWAGA – górną warstwę kruszywa (około 5cm) należy wykonać z kruszywa łamanego „czystego”, które pod wpływem wody nie będzie przywierało do kół i zostawiało śladów);  warstw konstrukcyjnych zjazdów – z wyłączeniem nawierzchni z kostki brukowej oraz elementów brukarskich. Szczegółowy zakres robót objętych I ETAP-em inwestycji został zwarty w PRZEDMIARZE ROBÓT, stanowiącym element dokumentacji przetargowej. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania oraz dowozu ziemi w przypadku wystąpienia niedoboru – na odległość wynikającą z miejsca składowania lub pozyskania ziemi, łącznie z ewentualnymi kosztami utylizacji lub zakupu ziemi. Wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu lub miejsca pozyskania ziemi dla uzupełnienia niedoborów – będzie obowiązkiem Wykonawcy. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa obejmuje całe zadanie pn. ,,Projekt ulicy Cyprysowej w Pile Kościeleckiej”, natomiast przedmiotem zamówienia jest realizacja tylko części tego zadania, stanowiącej ETAP I. Dołączony przedmiar robót obejmuje zrealizowanie opisanego wyżej zakresu robót i w oparciu o niego należy sporządzić wycenę. Krótki opis przedmiotu zamówienia zadania 2. Przedmiotem zamówienia jest realizacja II ETAP-u budowy dróg dojazdowych na terenie sołectwa Piła Kościelecka, oznaczonych w MPZP symbolami: 7KDW, 8KDW, 10KDW. II ETAP inwestycji obejmuje budowę drogi 7KDW oraz 10KDW (bez tarczy skrzyżowania z drogą 8KDW i 12KDW wraz z połączeniem z ul. Wspólną oznaczonym symbolem 5MN,U) - w zakresie:  koniecznych robot ziemnych;  zaprojektowanych na zakresie objętym II ETAP-em elementów odwodnienia, w tym systemu drenażowego, łącznie z przepustami pod drogami 7KDW i 10KDW oraz zabudowaniem studni na końcu kolektora na przepuście wraz z wpustami deszczowymi przed tym przepustem;  warstw konstrukcyjnych korpusu drogowego - z wyłączeniem warstw bitumicznych oraz ograniczeniem grubości górnej warstwy podbudowy tłuczniowej z projektowanych 20 do 10 cm (UWAGA – górną warstwę kruszywa (około 5cm) należy wykonać z kruszywa łamanego „czystego”, które pod wpływem wody nie będzie przywierało do kół i zostawiało śladów). Szczegółowy zakres robót objętych II ETAP-em inwestycji został zwarty w PRZEDMIARZE ROBÓT, stanowiącym element dokumentacji przetargowej. W oferowanej cenie Wykonawca winien uwzględnić odwóz nadmiaru gruntu z wykopów i korytowania oraz dowozu ziemi w przypadku wystąpienia niedoboru - na odległość wynikającą z miejsca składowania lub pozyskania ziemi, łącznie z ewentualnymi kosztami utylizacji lub zakupu ziemi. Wskazanie miejsca odwozu nadmiaru gruntu lub miejsca pozyskania ziemi dla uzupełnienia niedoborów - będzie obowiązkiem Wykonawcy. UWAGA: Załączona dokumentacja projektowa obejmuje całe zadanie pn. ,,Budowa dróg dojazdowych 7KDW, 8KDW, 10KDW w Pile Kościeleckiej", natomiast przedmiotem zamówienia jest realizacja tylko części tego zadania, stanowiącej ETAP II. Dołączony przedmiar robót obejmuje zrealizowanie opisanego wyżej zakresu robót i w oparciu o niego należy sporządzić wycenę. Wykonawca udzieli na wykonane roboty min. 36 miesięcy gwarancji.

II.5) Główny kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-08-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-30

II.9) Informacje dodatkowe: 3.1 siwz. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji przedmiotu zamówienia czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót były wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z póź. zm.). niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). 3.2 siwz. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający będzie uprawniony do czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.3.1. w szczególności: 1) żądania oświadczeń i dokumentów oraz wyjaśnień w zakresie potwierdzania w/w i dokonywania ich oceny, 2) zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli u Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3.3 siwz. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu n/w dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.3.1: 1) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę jego złożenia, wskazanie, ze objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy: 2) poświadczone za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopie umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczyć będzie w/w oświadczenie. Kopia w/w dokumentu/ów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Informacje takie jak: imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, data zawarcia umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt.3.1. wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zdolności technicznej Warunek zdolności technicznej lub zawodowej ( dla zadania 1 oraz zadania 2 ) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali: - min. trzy zamówienia o powierzchni nie mniejszej niż 2800 m2 (każde zadanie), w zakresie wykonania nawierzchni z podbudowy tłuczniowej Warunek zdolności zawodowej Wykonawca winien dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej – kierownik budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku gdy nie wynika ono z wpisu do KRS lub wpisu do CEIDG – należy złożyć wraz z ofertą. b) Pełnomocnictwo w przypadku podmiotów występujących wspólnie - należy złożyć wraz z ofertą. c) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 22a ustawy Pzp - należy złożyć wraz z ofertą. d) Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art.13 i 14 RODO - zał. 1a do siwz- jeżeli dotyczy - należy złożyć wraz z ofertą. e) W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedłoży dokumenty, które będą określały w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje mogą wynikać między innymi z umów cywilno-prawnych (np. zlecenia, najmu, dzierżawy). f) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej -należy złożyć bez wezwania zamawiającego w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej (www. trzebinia.pl/ Biuletyn Informacji Publicznej) informacji podanych w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy pzp. Informację należy złożyć w Biurze Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Trzebini ul. Rynek 18, II piętro pok. nr 4.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, będzie zobowiązany do zawarcia umowy z Zamawiającym wg projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia w terminie określonym przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
nie dotyczy

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
17.1 siwz.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 1) zmiany zostały przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postaci jednoznacznych postanowień umownych, które określają ich zakres, w szczególności możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian; 2) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b)zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 3) zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 4) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, c)w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 1e ustawy Pzp. 6) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane – jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.”, 17.2 siwz Zmiany w umowie dotyczyć mogą również: 1)Zmiany Kluczowego personelu Wykonawcy lub Zamawiającego oraz podwykonawców w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zmianę (np. stan zdrowia, rezygnacja z pracy, likwidacja firmy podwykonawcy). Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2)Zmiany terminu realizacji. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót w następujących sytuacjach: - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, - gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, - w przypadku wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, - w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych kolizji z urządzeniami uzbrojenia występującego w pasie drogowym realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do usunięcia tych kolizji, - w przypadku wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej lub wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, - w przypadku wystąpienia siły wyższej lub nieprzewidzianych zdarzeń losowych uniemożliwiających wykonywanie przedmiotu umowy. Zmiany w treści umowy o których mowa w ppkt. 17.1 i 17.2 wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności i mogą zostać wprowadzone w przypadku, gdy strony zgodnie uznają, że zaszły wskazane powyżej okoliczności oraz wprowadzenie zmian jest niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-02, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
INFORMACJA W ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH przy zamówieniach publicznych o wartości powyżej 30 000 euro Uprzejmie informujemy, że: • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Trzebini, ul. Marszałka Piłsudskiego 14, 32 - 540 Trzebinia, • dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: iod@um.trzebinia.pl, • Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; • dane osobowe są udostępniane następującym kategoriom odbiorców:  podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na mocy przepisów prawa,  podmiotom serwisującym nasze systemy informatyczne,  podmiotom świadczącym nam usługi prawne, audytowe, doradcze, • dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, • osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, • obowiązek podania danych wynika z Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, • administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę sprzątanie sklepu - Kraków
 • Lokalizacja zleceniamałopolskie
 • Data dodania14-10-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę sprzątanie nowo otwieranego salonu z panelami przy ul. Opolskiej. Zakres prac to m. in. umycie witryn, odkurzenie, przetarcie ram, generalnie wszystko, aby był błysk jak u fryzjera. W salonie będzie już jedna osoba, więc pracę podzielimy tak, żeby się wyrobić. Godziny pracy do uzgodnienia. Szef jest życzliwy i wypłacalny (wypłata w dniu zlecenia). Firma zapewnia środki czystości. Możliwa współpraca przy kolejnych zleceniach. Stawka 20 zł/h na rękę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI