„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
„Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT) – obręb Kolnica, gmina Brudzew.”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoTurek
 • WojewództwoWielkopolskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2018-06-22
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Powiatu Tureckiego
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia569187-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 569187-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Zarząd Powiatu Tureckiego: „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT) – obręb Kolnica, gmina Brudzew.”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu Tureckiego, krajowy numer identyfikacyjny 31101898200000, ul. ul. Kaliska  59 , 62700   Turek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 63 222 32 00, e-mail starostwo@powiat.turek.pl, faks 63 278 83 19.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.powiat.turek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.powiat.turek.pl/zamowienia_publiczne/163/status/rodzaj/wzp/zwr/0/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie papierowej w języku polskim, pismem czytelnym
Adres:
Starostwo Powiatowe w Turku, Punkt Obsługi Interesanta - kancelaria ogólna, ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przetworzenie zasobu geodezyjnego do postaci cyfrowej dotyczącego baz danych BDOT 500 i GESUT (aktualizacja bazy BDOT500 i GESUT) – obręb Kolnica, gmina Brudzew.”
Numer referencyjny: OR.272.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, której przedmiotem jest założenie bazy mapy numerycznej tj. utworzenie bazy geodezyjnej sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) w oparciu o dokumentację znajdującą się w zasobie geodezyjnym w Turku, oraz w uzasadnionych przypadkach uzupełnienie o dane uzyskane z pomiaru bezpośredniego zgodnie z zapisem w warunkach technicznych odnoszących się do szczegółowego zakresu opracowania. Zakres zlecenia obejmuje obszary zurbanizowane i rolnicze obrębu Kolnica w gminie Brudzew(obręb Kolnica (ID 302702_2.0014), dla których prowadzona jest mapa zasadnicza w formie rastrowej (dawne mapy analogowe w skalach 1:500 i 1:1000) a także mapa ewidencyjna w formie obiektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Opis zawiera wymagania minimalne. obręb Kolnica (ID 302702_2.0014)

II.5) Główny kod CPV: 71300000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71354100-5
71355000-1
72312000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 13913,59
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 100
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia: 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w niniejszym postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował w trakcie realizacji usługi co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia zawodowe w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U z 2017 poz. 2101, poz. 1566, Dz.U z 2018 r. poz. 650).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3. Stosownie do przepisu art. 22a ust. 1 pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem przepisu art. 22a ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6 pzp.4.W przypadku Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 pzp przynajmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej określone w ust. 2 z zachowaniem przepisu ust. 3 rozdział VI SIWZ. 5. Wykonawcy, o których mowa w art. 23 ust. 1 pzp mogą w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem przepisu art. 22a ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6 pzp. Na potwierdzenie spełniania opisanych powyżej warunków Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale VIII SIWZ. Zamawiający nie zastrzega, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, o których mowa w art. 22 ust. 2 pzp. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 - 23 pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą (art. 24 ust. 4 pzp) Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 12 pzp). Na wykazanie nie podlegania wykluczeniu Zamawiający będzie żądał dokumentów określonych w Rozdziale VIII.1. SIWZ. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu: 1)oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ (dokument składany razem z ofertą pisemnie w formie papierowej) stosownie do przepisu art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert w/w oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: (dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) wykaz osób* - Załącznik nr 5 do SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami *posiadających uprawnienia zawodowe określone w rozdziale VI ust. 2 SIWZ, W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (art. 23 ust. 1 pzp), oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 pzp). Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia: 1)oświadczenie Wykonawcy, składane na podstawie art. 25a ust. 1 pzp dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do SIWZ (dokument składany razem z ofertą pisemnie w formie papierowej)stosownie do przepisu art. 25a ust. 1 pkt 1 pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert w/w oświadczenie. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu. 2) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 6 do SIWZ (dokument składany w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert na stronie internetowej www.bip.powiat.turek.pl (art. 86 ust. 5 pzp). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. a) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców (art. 23 ust. 1 pzp), oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 pzp) b)Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów Zamawiający bada, czy nie zachodzą również wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 pzp.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:(dokument składany na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona) - wykaz osób* - Załącznik nr 5 do SIWZ skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich uprawnień oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami *posiadających uprawnienia zawodowe określone w rozdziale VI ust. 2 SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ponadto do oferty należy załączyć następujące dokumenty: 1)pełnomocnictwo (w sytuacji, gdy ofertę podpisuje osoba, której prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika z dokumentu rejestrowego). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo uwierzytelnionej notarialnie kopii; 2)zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia zasobów Wykonawcy, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów. Stosownie do przepisu art. 22a ust. 1 pzp Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, z zastrzeżeniem przepisu art. 22a ust. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 6 pzp. 5. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej „MR” dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w MR inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 5, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w MR, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 MR, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Tak
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena oferty 60,00
gwarancja 25,00
redakcja mapy w skali 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1.Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 2.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie, jako gwarancję zgodnego z umową jej wykonania przed zawarciem umowy. 3. W sytuacji, gdy wystąpi konieczność przedłużenia terminu wykonania umowy, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisania, zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z aneksu do umowy. 4.Formy oraz zmiany formy zabezpieczenia określa przepis art. 148 i art. 149 pzp 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni po ich ostatecznym odbiorze. 30% zostanie zwrócone lub zwolnione Wykonawcy w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności:1)przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców, 2)przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną, 3)przedłożyć kserokopię uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 i 1566, Dz.U. z 2018 r. poz. 650) – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usługi spełniają wymagania określone przez zamawiającego (art. 30 ust. 5 pzp). 2. We wszystkich zapisach SIWZ oraz w jej załącznikach, w których zamawiający odwołuje się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów refrencji technicznych zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów to należy traktować to jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne rozwiązania o co najmniej takich samych parametrach. Przez równoważność rozumie się zaoferowanie rozwiązania, którego parametry techniczne są co najmniej takie same jak opisane w SIWZ. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Termin wykonania zamówienia; 100 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę, wg wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, pisemnie w formie papierowej w języku polskim, pismem czytelnym. Dokumenty składające się na ofertę należy składać w formie oryginałów lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”. Oświadczenia należy składać wyłącznie w formie oryginału. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, którego każdego z nich dotyczą. Niezależnie od powyższego zastrzeżenia, pełnomocnictwo musi zostać złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w wersji elektronicznej. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w ofercie winny być zaparafowane przez osobę/osoby upoważnione do działania w imieniu Wykonawcy oraz opatrzone datą naniesienia zmian. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w 25a ust. 1 pzp (art. 25a ust. 3 pzp). Stosownie do przepisu art. 25a ust. 5 pzp na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w 25a ust. 1 pzp. 1. Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest dopełnić następujących formalności: 1)przedłożyć umowę konsorcjum jeżeli zamówienie będzie realizowane przez konsorcjum Wykonawców, 2)przedłożyć umowę spółki cywilnej jeżeli zamówienie będzie realizowane przez spółkę cywilną, 3)przedłożyć kserokopię uprawnień zawodowych w zakresie geodezyjne pomiary sytuacyjno – wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne o którym to zakresie mowa w art. 43 pkt 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 i 1566, Dz.U. z 2018 r. poz. 650) – poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Wykonawca, którego oferta została wybrana przedstawi Zamawiającemu do wglądu propozycję treści umowy, które miały by być zawarte z podwykonawcami, a w przypadku niezgodności z wytycznymi zawartymi w SIWZ dokona ich uzupełnienia lub zmiany pod rygorem braku zgodny Zamawiającego na zawarcie umowy między wykonawcą, a podwykonawcą.3. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o: 1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 2)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, 3)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5 pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, 4)unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 4.Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy. Jeżeli wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy zobowiązane są posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminu wykonania umowy - jeżeli pierwotny termin nie może być dochowany: 1)z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - termin ulegnie wydłużeniu o okres, przez który Wykonawca z powodu przyczyn leżących po stronie Zamawiającego nie mógł wykonać umowy, 2) wyłącznie z powodu siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nagłe, na które strony nie mają wpływu, przed którym nie można było się rozsądnie zabezpieczyć przed momentem zawarcia umowy, którego nie można było przewidzieć, a także uniknąć lub przezwyciężyć oraz niezależnie od stron ( w szczególności katastrofalne działania przyrody, akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, strajki, zamieszki uliczne, ataki terrorystyczne) - termin zostanie przedłużony o okres, przez który strona powołująca się na siłę wyższą nie mogła z powodu tej siły i jej następstw wykonać umowy; okoliczności te winna wykazać strona powołująca się na siłę wyższą. 2. Niezwłocznie po powzięciu przez Wykonawcę informacji o wystąpieniu jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o jej wystąpieniu na piśmie, pod rygorem nieważności, a jeżeli nie będzie możliwe dochowanie takiej formy - w każdy inny powszechnie przyjęty sposób (telefon, fax, email). 3. Zmiana osób wskazanych w § 3 ust. 16 (załącznika do SIWZ nr 7-Wzór umowy ) może nastąpić wyłącznie w przypadku: 1)obiektywnej niemożności wykonania przez te osoby powierzonych im zadań, w szczególności z powodu choroby lub utraty uprawnień niezbędnych do realizacji niniejszej umowy, 2)niewłaściwego wykonania przez te osoby obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 4. Niezwłocznie po wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 pkt 1 (załącznika do SIWZ nr 7-Wzór umowy ), Wykonawca na piśmie pod rygorem nieważności poinformuje o tym Zamawiającego i zaproponuje, w miejsce tych osób, inne osoby, o kwalifikacjach co najmniej odpowiadających kwalifikacjom osoby zastępowanej. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 (załącznika do SIWZ nr 7 - Wzór umowy ), Zamawiający na piśmie pod rygorem nieważności poinformuje Wykonawcę o okolicznościach uzasadniających zmianę osoby oraz wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na zastąpienie tej osoby inną osobą: osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje co najmniej odpowiadające kwalifikacjom osoby zastępowanej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-22, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Środki ochrony prawnej określone są przepisami Działu VI pzp i przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp. 3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie pzp.4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego. 9. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 10. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części. 11. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. 12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. 13. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 14. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie www.bip.powiat.turek.pl. 15. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16. Zamawiający przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadził dialogu technicznego. 17. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 18. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 pzp. 19. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 20.adres poczty elektronicznej i strony internetowej zamawiającego: zamowienia@powiat.turek.pl www.bip.powiat.turek.pl. 21. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w walucie polskiej (PLN - polski złoty). 22. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania aukcji elektronicznej. 23. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 pzp. 24. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; 25. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 3a pzp. 26. Zamawiający nie określa wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4 pzp. 27. Zamawiający nie określa obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, zgodnie z art. 36a ust. 2 pzp. 28. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania części lub całości zamówienia przez podwykonawcę. 29. Na podstawie art. 36b ust. 1 pzp Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 30. Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a pzp. 31. Zamawiający nie określa wymogu lub możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 10a ust. 2 pzp. 17. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca się powołuje, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany będzie wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub sam Wykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż określone w SIWZ. 18. Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia, zaniedbania podwykonawcy, jak za swoje działania. 19. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 20. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 21. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zadanie jest realizowane w ramach dotacji celowej przekazanej od Wojewody Wielkopolskiego na realizację zadań z zakresu geodezji i kartografii, wykonywanych jako zadania z zakresu administracji rządowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-06-2018 roku, o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego, Sala Konferencyjna im. Solidarności, II p. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie, nie później jednak niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert udzieli wyjaśnień pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ (art. 38 pzp).Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej: www.bip.powiat.turek.pl W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 pzp. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615). W przypadku składania przez wykonawcę oświadczeń z art. 25a ustawy pzp, uzupełnień czy poprawy zamawiający dopuszcza ich złożenie jedynie w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu. Zamawiający nie dopuszcza w takim przypadku złożenia oświadczenia/oświadczeń z art. 25a pzp poprzez środki komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844 oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie podłoża z kostki - Poznań
 • Lokalizacja zleceniawielkopolskie
 • Data dodania21-06-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie podłoża pod domek narzędziowy na działce ROD. Podłoże o wymiarach 2,5 m x 2,5 m. Myślę że płyty chodnikowe 35 cm x 35 cm lub kostka brukowa będą najlepsze. Zakup towaru i transport po stronie wykonawcy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI