Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować tutaj:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z drogą dojazdową w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1. Nr sprawy: 4/2012
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoKwidzyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaUsługi
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Kategoria zamówienia (CPV)Usługi nadzoru budowlanego
 • Termin składania wniosków22/03/2012
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • Zamawiający"Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2012-03-14
 • Numer ogłoszenia1/2011/59225
TREŚĆ PRZETARGU
Kwidzyn: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z drogą dojazdową w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1. Nr sprawy: 4/2012
Numer ogłoszenia: 59225 - 2012; data zamieszczenia: 14.03.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: "Zdrowie" Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej , ul. Hallera 31, 82-500 Kwidzyn, woj. pomorskie, tel. 055 6458300, faks 055 6458310.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nzoz-zdrowie.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z drogą dojazdową w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1. Nr sprawy: 4/2012.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji zadania pn. Budowa lądowiska dla śmigłowców sanitarnych z drogą dojazdową w Kwidzynie przy ul. Lotniczej 1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, należeć będzie: a) przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji, b) kontrola robót- faza realizacji zadania inwestycyjnego, c) kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji. Inwestor zastępczy działa w imieniu Zamawiającego i odpowiada za realizację inwestycji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje roboty budowlane określone w następujących załącznikach: a) projekt drogowy; b) projekt zagospodarowania terenu; c) Opis techniczny; stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia (obowiązków, które Inwestor Zastępczy będzie musiał wykonać) zawiera wzór umowy stanowiący załącznik do SIWZ W celu dokładnego zapoznania się z zakresem rzeczowym robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z dokumentacja projektową inwestycji. Inwestor Zastępczy jest zobowiązany do pełnej współpracy z przedstawicielem International Papier w Kwidzynie jako podmiotu, od którego dzierżawiona jest działka przeznaczona na realizację niniejszego zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9, 71.70.00.00-5, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6, 71.63.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie danych zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie danych zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie danych zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ oraz wykazu osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za nadzór nad robotami budowlanymi (wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami), tzn.: - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej; - co najmniej 1 osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Zamawiający dopuszcza połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji. UWAGA Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r., Nr 63, poz. 394). Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie danych zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik Nr 1 do SIWZ. Ocena spełnienia wymaganego warunku zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia na podstawie danych zawartych w wymaganych dokumentach i oświadczeniach. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty wymagane od podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. III.4.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. b) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nzoz-zdrowie.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ZDROWIE Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 82-500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 31.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.03.2012 godzina 10:00, miejsce: ZDROWIE Sp. z o.o. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej 82-500 Kwidzyn, ul. gen. Józefa Hallera 31, pawilon administracyjny, pokój nr 10 lub 14.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Tworzenie podstaw zintegrowanego systemu ratownictwa w regionie Dolnego Powiśla poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców sanitarnych w Kwidzynie służącego dostępności do SOR NZOZ ZDROWIE w ramach Działania 7.2. Lokalna Infrastruktura edukacyjna, sportowa i kultury Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 - 2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

NAJNOWSZE ZLECENIE
Poszukuję brygady tynkarskie - Starogard Gdański
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania23-05-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma tynkarska zatrudni pracowników do prac przy wykonywaniu tynków maszynowych. Poszukujemy tynkarzy oraz pomocników tynkarzy ze znajomością w zakresie tynków maszynowych: zacieranie, obsługa agregatu tynkarskiego itp. Zatrudnimy również brygady tynkarskie ze swoim agregatem lub bez. Dobre zarobki. Więcej informacji po kontakcie telefonicznym.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI