Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego wraz z realizacją na...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego wraz z realizacją na jego podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: „MODERNIZACJA GAZOWEJ KOTŁOWNI PAROWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY”
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLegnica
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-07-27
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia587482-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 587482-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego wraz z realizacją na jego podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: „MODERNIZACJA GAZOWEJ KOTŁOWNI PAROWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, krajowy numer identyfikacyjny 39099944100000, ul. J. Iwaszkiewicza  5 , 59-220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (076) 721 11 26, , e-mail zam.publiczne@szpital.legnica.pl, , faks (076) 721 11 27.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.legnica.pl
Adres profilu nabywcy: www.szpital.legnica.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.szpital.legnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.legnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica, Kancelaria Szpitala

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na opracowanie projektu wykonawczego wraz z realizacją na jego podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: „MODERNIZACJA GAZOWEJ KOTŁOWNI PAROWEJ W WOJEWÓDZKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W LEGNICY”
Numer referencyjny: WSZSL/DZ-40/18
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego wraz z realizacją na jego podstawie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja gazowej kotłowni parowej w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistyczny w Legnicy”. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej i kosztorysowej: projektu wykonawczego sanitarnego w zakresie objętym zamówieniem, przedmiaru robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 2) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania objętego dokumentacją projektową, 3) uzyskanie w imieniu Zamawiającego stosownych uzgodnień, pozwoleń i złożenie stosownych zgłoszeń wymaganych przepisami Prawa budowlanego i innymi właściwymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 4) realizację zaprojektowanych robót budowlanych oraz wykonanie usług i dostaw wynikających z wykonanego projektu, 5) wykonanie dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji, instrukcji obsługi i konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń, 6) rozruch wszystkich wykonanych instalacji i zamontowanych urządzeń, przeprowadzenie prób funkcjonalno-użytkowych oraz włączenie wykonanych instalacji do eksploatacji. 7) świadczenie przez cały okres gwarancji usług w zakresie przeglądów okresowych, wynikających z treści Kart gwarancyjnych i dokumentacji producentów dostarczonych urządzeń. 3.Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w oparciu o treść SIWZ, a w szczególności Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z jego załącznikami. Przedmiotowe dokumenty stanowią Załączniki nr 6 i 7 do SIWZ. 4. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.). Kwestie dotyczące zatrudnienia wynikające z udzielenia zamówienia publicznego opisane zostały w §15 projektu umowy. 5. Wynagrodzenie Wykonawcy zapłacone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 70% sumy wynagrodzenia całościowego. 6. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz; w Załączniku nr 5 do siwz, w którym zawarto opis wymagań dotyczący wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej oraz Załączniku Nr 4 do siwz – Kartach gwarancyjnych. 7. Wykonawca udziela rękojmi na wykonaną dokumentację projektową na okres pięć lat, który liczony będzie od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez wad. 8. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcy gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane, licząc od dnia odbioru końcowego bez wad i usterek całości inwestycji. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 24 miesiącznej gwarancji i rękojmi na wbudowany sprzęt i urządzenia. 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 11. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. 12. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed przygotowaniem i sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej. W przypadku wątpliwości - wskazanym jest, aby Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego w celu udzielenia wyjaśnień, przyjmując, że brak takich zgłoszeń skutkować będzie obowiązkiem wykonania wszystkich niezbędnych robót do zrealizowania całości przedmiotu zamówienia równiez tych, które nie zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia. O zamiarze przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w rozdziale VIII siwz. Zamawiający określi termin wskazując go bezpośrednio zainteresowanemu. Ustalanie terminów winno odbywać się z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby umożliwić Zamawiającemu wyznaczenie terminu wizji co najmniej na 4 dni robocze przed terminem składania ofert. Koszt dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

II.5) Główny kod CPV: 45220000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231000-5
45300000-0
45330000-9
45331000-6
45453000-7
45500000-2
71300000-1
71310000-1
71320000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zobowiązań umownych jest parametrem ocenianym i Zamawiający będzie przyznawał punkty ofertom w zakresie tego kryterium. Termin 30.11.2018 jest terminem maksymalnym na realizację zamówienia.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej polegającej na posiadaniu środków finansowych lub zdolności kredytowej w minimalnej wysokości 400.000 zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie: 3.1. ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące swym zakresem budowę lub przebudowę kotłowni lub węzła cieplnego w zakresie instalacji cieplnych o mocy cieplnej nie mniejszej niż 500 kW oraz 3.2. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał w sposób należyty co najmniej 2 usługi zrealizowane w ramach odrębnych umów, obejmujące swym zakresem wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy lub przebudowy kotłowni lub węzła cieplnego w zakresie instalacji cieplnych o mocy cieplnej nie mniejszej niż 500 kW, lub 3.3. Zamawiający uzna również warunki opisane w cz. I pkt 3.1 oraz 3.2 za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą swym zakresem zaprojektowanie i budowę lub przebudowę kotłowni lub węzła cieplnego w zakresie instalacji cieplnych o mocy cieplnej nie mniejszej niż 500 kW. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt. 3.1 i 3.2. lub w pkt 3.3 musi odpowiednio spełnić co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub łącznie ci Wykonawcy. II. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zamierza skierować do realizacji zamówienia, tj.: 3.4. min. 1 osobą, której zamierza powierzyć pełnienie funkcji projektanta w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; 3.5. min. 1 osobą, której Wykonawca zamierza powierzyć pełnienie funkcji kierownika robót instalacyjnych, posiadającą łącznie: a) uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; b) minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót instalacyjnych;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada doświadczenia opisanego w Rozdziale V pkt. 3. II. 3.5 siwz, nie jest zobligowany do podawania w ofercie imienia i nazwiska osoby Kierownika robót.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art 24 ust. 5 pkt.1 uPzp,
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. 2. wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Uwaga: W przypadku, gdy Wykonawca na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, przedstawi doświadczenie opisane w Rozdziale V pkt 3. I. 3.3, Zamawiający nie będzie wzywał takiego Wykonawcę do złożenia wykazu usług 3. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 4. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
2.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. W celu oceny ofert oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia i spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą (którą stanowi formularz ofertowy - stanowiący załącznik nr 3 do siwz): 1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 1 do siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. 1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku 2 do siwz; informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1 oraz pkt. 1.2. składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje brak podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wskazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1.4. zobowiązanie (w formie oryginału), o którym mowa w w Rozdziale VII.A siwz – jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu przez te podmioty, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 1.1. i 1.2 - w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. 1.5. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza) do reprezentowania Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie lub dla osoby, o ile ofertę składa pełnomocnik; treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania. 1.6. W celu dokonania oceny ofert w zakresie dotyczącym „Doświadczenie osoby objętej warunkiem udziału w postępowaniu skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (kierownika robót instalacyjnych)”, Wykonawca zobowiązany jest w formularzu ofertowym wskazać niezbędne informacje, których wymaga Zamawiający. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie informacji dotyczących kwestii, o których mowa w zdaniu poprzedzającym bądź wskaże niepełne dane - Zamawiający nie przyzna w tym zakresie punktów. Dokładny sposób przyznawania punktów opisany został w Rozdziale XIV pkt 2 ppkt 3). 2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy złożyć z ofertą w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – oświadczenie zobligowany będzie złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA 60,00
Termin realizacji 30,00
Doświadczenie osoby objętej warunkiem udziału w postępowaniu skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (kierownika robót instalacyjnych) 10,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zaistnienia okoliczności, których strony nie mogły wcześniej przewidzieć, a powodują one, że realizacja przedmiotu umowy na warunkach w niej zawartych nie będzie możliwa. 2.Przez okoliczności, o których mowa powyżej należy rozumieć siłę wyższą: a) w niniejszej umowie „siła wyższa” oznacza (niezależne od Stron umowy) takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze Stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, b) za siłę wyższą nie będą uznane strajki mające miejsce jedynie w zakładach Wykonawcy oraz trudności czy opóźnienia w otrzymaniu surowców i materiałów oraz brak personelu wykonawczego po stronie Wykonawcy. 3. Dopuszcza się również zmianę w zakresie zmian osobowych osób wskazanych w §11, która może nastąpić wyłącznie na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z zastrzeżeniem ust. 4-7. 4. Zmiana w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, którejkolwiek z osób tam wskazanych, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje nowo wskazywanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji posiadanych przez osobę pierwotnie wskazaną do pełnienia danej funkcji. 5. Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 4 nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do prac projektowych i/lub do kierowania robotami sanitarnymi, innej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku projektanta i/lub kierownika robót instalacyjnych, będzie traktowana jako przerwa wynikająca z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. 6. Postanowienia ust. 5 nie dotyczą sytuacji losowych, np. niezdolności do pracy lub śmierci osoby wskazanej uprzednio na projektanta i kierownika robót instalacyjnych. 7. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do prac projektowych lub do kierowania robotami sanitarnymi, innej osoby niż wskazana w ofercie Wykonawcy, bądź uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 8. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 3, winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy. 9. Zamawiający dopuszcza również zmianę umowy w zakresie należnego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), która następować będzie automatycznie w przypadku zmiany przepisów, bez zmian dotychczasowej kwoty netto i bez konieczności podpisywania aneksu do umowy, jednak za uprzednim pisemnym zawiadomieniem drugiej Strony przy czym zmiana ta następować będzie z dniem obowiązywania nowych przepisów w tym zakresie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-27, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> JĘZYK POLSKI
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie płytek - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie płytek na schodach zewnętrznych i dwóch tarasach. Rejon Leśnica. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI