Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSierakowice
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Termin składania wniosków2018-06-28
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyPrzedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.
 • Data publikacji ogłoszenia2018-06-13
 • Numer ogłoszenia572064-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 572064-N-2018 z dnia 2018-06-13 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 22045423900000, ul. ul. Kartuska  12 , 83340   Sierakowice, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 0-58 684 73 41, e-mail wodociagi@sierakowice.pl, faks 0-58 684 73 41.
Adres strony internetowej (URL): www.pwik.sierakowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.pwik.sierakowice.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pwik.sierakowice.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach 83-340 Sierakowice ul. Kartuska 12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na ternie gmin Sierakowice i Sulęczyno: sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
Numer referencyjny: POIŚ/ZP/1/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia: Część I: 1. zadanie S-1- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Piekiełko-Puzdrowo /1.884 mb/ ; Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sierakowice: ul. Zaciszna /295 mb/ 2. zadanie S2- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Sierakowice: ul. Kopernika /476 mb/; Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Kopernika: zakres I /337 mb/ i zakres II /535 mb/ 3. zadanie S-3.- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Puzdrowie /309 mb/ 4. zadanie S-4.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowicach: ul. Spacerowa /702 mb/ 5. zadanie S-5.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowicach: ul. Źródlana /740 mb/ Część II: 1. zadanie S-6.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Nad Jarem Słupi, Księżycowa, Planetarna, Gwiezdna /780 mb/ 2. zadanie S-7.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Kartuska /411 mb/; Budowa sieci wodociągowej w Sulęczynie: ul. Kartuska /448 mb/ 3. zadanie S-8.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Żakowie: os. domków nad Słupią /864 mb/ 4. zadanie S-9. -Budowa sieci kanaliz. w Żakowie: os. domków nad j. Węgorzyno /1 540 mb/ b) sieci wodociągowej wg poniższego zestawienia: Część III: 1. zadanie W-1.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Słupska /462 mb/ 2. zadanie W-2.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Skarpowa-Łosińskiego /1 414 mb/ 3. zadanie W-3.- Przebudowa sieci wodociągowej: Łyśniewo-Migi /1 381 mb/; Karczewko-Migi /509 mb/ 4. zadanie W-4.-Przebudowa sieci wodociągowej w Szklanej /990 mb/ Część IV: 1. zadanie W-5.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sulęczynie ul. Zapałowskiego-Ekologiczna /633 mb/ 2. zadanie W-6.- Przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach /3155 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic). Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do 16 do SIWZ). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. Zamawiający oczekuje wykonania 1 egzemplarza dokumentacji pomimo zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informujących o konieczności przygotowania 4 egzemplarzy. 9. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 10. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie niektórych czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: •roboty ziemne •roboty rozbiórkowe •roboty betonowe •roboty odwodnieniowe •roboty montażowe •roboty instalacyjne elektroenergetyczne •roboty ogrodzeniowe •roboty drogowe. b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego – 7 dni od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, tj. Kopie umów o pracę zawierać będą : imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego , datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany złożyć wykaz osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz kopię druku RCA dla każdej osoby. Zamawiający zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby mają w RCA kod 01.10. 15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45200000-9
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada: Osobno dla każdej z części: (gdy Wykonawca składa ofertę na jedną z część zamówienia): Część I: a) środki finansowe w wysokości co najmniej 600.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 600.000,00 zł.; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.; Część II: a) środki finansowe w wysokości co najmniej 500.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500.000,00 zł.; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.; Część III: a) środki finansowe w wysokości co najmniej 350.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 350.000,00 zł.; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.; Część IV: a) środki finansowe w wysokości co najmniej 200.000,00 zł lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 200.000,00 zł.; b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł.; Jeżeli Wykonawca składa na więcej niż jedną część lub na całość przedmiotu zamówienia , to Zamawiający uzna warunek posiadania środków finansowych za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednio sumaryczną wymaganą powyżej wartość dla odpowiedniej części. Zaś dla każdej z części, jak również dla całości zamówienia Zamawiający uzna warunek, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 1 000 000,00 zł. Wartości i dane ekonomiczne i finansowe przedstawione przez Wykonawcę mają potwierdzić spełnianie przez Wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego powyżej w niniejszym punkcie. Jeżeli Wykonawca przedstawi wartości i dane ekonomiczne w innej walucie niż PLN, wówczas Zamawiający dokona przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże łącznie, że: a) należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie co najmniej: Dla części I: Jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni ścieków o długości sieci min. 4 km (dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami, pod warunkiem, że jeden z odcinków sieci nie może być krótszy niż 1,8 km) oraz jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 0,7 km. Dla części II: Jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni ścieków o długości sieci min. 4 km (dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami, pod warunkiem, że jeden z odcinków sieci nie może być krótszy niż 1,5 km) oraz jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 0,3 km . Dla części III: Jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 4 km (dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami, pod warunkiem, że jeden z odcinków sieci nie może być krótszy niż 1,4 km) Dla części IV: Jedną robotę budowlaną, polegającą na przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 3,5 km (dopuszcza się sumowanie mniejszych, cząstkowych robót objętych odrębnymi umowami lub zleceniami, pod warunkiem, że jeden z odcinków sieci nie może być krótszy niż 3 km) Jeżeli Wykonawca składa na więcej niż jedną część lub na całość przedmiotu zamówienia , to Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada odpowiednio sumaryczną wymaganą powyżej wartość dla odpowiedniej części. b) Wykonawca musi wykazać się osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, tzw. osobami Personelu Kluczowego tj.: Dla części I i części II: • kierownikiem budowy, spełniającym następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa,  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada doświadczenie w budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej, grawitacyjnej i przepompowni ścieków o długości sieci min. 4 km. • Kierownikiem robót elektroenergetycznych , spełniającym następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w ograniczonym zakresie lub bez ograniczeń, lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie przepisami polskiego prawa.  posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik robót elektroenergetycznych. Dla części III: • kierownikiem budowy, spełniającym następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa,  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada doświadczenie w przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 4 km. Dla części IV: • kierownikiem budowy, spełniającym następujące wymagania:  posiada wykształcenie wyższe techniczne,  posiada uprawnienia budowlane do nadzorowania lub kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub posiada równoważne kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych zgodnie z przepisami polskiego prawa,  posiada co najmniej 5-letnie doświadczenie (licząc od dnia uzyskania uprawnień), jako kierownik budowy, w tym posiada doświadczenie w przebudowie i budowie sieci wodociągowej o długości sieci min. 3,5 km. Jeżeli Wykonawca składa na więcej niż jedną część lub na całość przedmiotu zamówienia , to Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada Personel Kluczowy odpowiednio wymagany powyżej dla części. Wymieniony powyżej skład Personelu Kluczowego należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje on całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji poszczególnych osób pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą funkcję wszystkich warunków wymaganych dla tych funkcji. Wszystkie wymienione powyżej, osoby winny posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Zamawiający dopuszcza zmianę tego wymogu wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a personelem Wykonawcy, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia, stworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego. Wykonawca zatrudniając tłumacza winien wziąć pod uwagę, iż z uwagi na złożony zakres przedmiotu zamówienia, tłumacz ten winien być biegły w bezbłędnym i jednoznacznym tłumaczeniu zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych. Posiadane przez Członków Personelu Kluczowego: uprawnienia w wymaganym zakresie, powinny być zgodne z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016.290 z późn. zm.) oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.2014.1278). Zamawiający uzna osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, jako spełniające przedmiotowy warunek. Wszystkie osoby będące obywatelami krajów członkowskich Unii Europejskiej, które Wykonawca wskaże do uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia i od których wymagane są uprawnienia budowlane, winny posiadać decyzję w sprawie uznania wymaganych kwalifikacji do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej funkcji w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia zgodnie z Ustawą z 22 grudnia 2015r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. nr 2016.65 z późn. Zm.). 2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą: a) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Prawo zamówień publicznych: podpisane oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
b) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę, Zamawiający żąda odpowiednio następujących dokumentów: podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik 3 do SIWZ); W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. c) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także oświadczenie, o którym mowa w lit. a) powyżej dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w lit. a) powyżej. d) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby składa także oświadczenie o którym mowa w lit. b) powyżej dotyczące tych podmiotów/zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w lit. b) powyżej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; (załącznik nr 6 do SIWZ) – do wypełnienia; b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, tj. Personelu Kluczowego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ) – do wypełnienia; c) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: • co najmniej 600 000,00zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 600 000,00 zł - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na jedną część zamówienia (część I); • co najmniej 500 000,00zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 500 000,00 zł - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na całość zamówienia (część II) • co najmniej 350 000,00zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 350 000,00 zł - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na jedną część zamówienia (część III ); • co najmniej 200 000,00zł lub posiadanie zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 200 000,00 zł - jeżeli Wykonawca złożył ofertę na całość zamówienia (część IV) d) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum: • 1 000 000,00 zł – niezależnie od ilości części, na które Wykonawca składa ofertę, jak również dla całości zamówienia; e) Oświadczenie Wykonawcy z §2 ust. 4 pkt. 9 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załącznik nr 8 do SIWZ); Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wskazuje, że zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017r. (sygn. C-387/14), gdy Wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem (konsorcjum), doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. W tym celu Wykonawca będzie mógł wykorzystać tabelę nr 1 w załączniku nr 5, który wypełni inny podmiot, z którego zasobów będzie korzystał Wykonawca. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia: a) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Ponadto: • Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wykonawca może skorzystać z załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8) ustawy Pzp, tj. wykonawcy: - wykonawcy w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dn. 15.05.2015r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016r. poz. 615); - wykonawcy który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; - wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art.3 ust.1 pkt 1-4 co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania. - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Prawo zamówień publicznych, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 oraz ust. 5 pkt 1), 2), 4) i 8). 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 9. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w rozdz. VIII. ust. 1, lit. b.-c., polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. IX. ust. 2 pkt 2 lit. a)-c). 10. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów o których mowa w rozdz. IX.ust.2 oraz ust. 13, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 11. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 2, oraz ust. 13, które pozostają w dyspozycji Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego stosownie do dyspozycji art. 97 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt.1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów. 13. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 2 pkt 2 lit. a)– c), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 15. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 13 lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w rozdz. IX ust. 13 lit. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 16. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.13, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Termin wymieniony w rozdz. IX ust. 15 stosuje się odpowiednio. 17. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 18. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej podpisane odpowiednio własnoręcznym podpisem. 19. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 20. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia powyższych warunków: Zamawiający sprawdzi prawidłowość złożonych dokumentów i zgodność z wyżej wymienionymi, jako wymaganymi do wzięcia udziału w przetargu. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia-nie spełnia. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił na dzień składania ofert. W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015.2164 z późn. zm.) Zamawiający, przewiduje możliwość, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Ustala się wadium dla każdej z części w wysokości: Części I: 50 000,00 zł, słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych Części II: 40 000,00 zł, słownie: czterdzieści tysięcy 00/100 złotych Części III: 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych Części IV: 20 000,00 zł, słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych Wykonawca do oferty składa wadium w wysokości w zależności od ilości części, na które składa ofertę.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy odbywać się będą zgodnie z zapisem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. i wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych, w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następującym zakresie: a) w zakresie zmiany wielkości ceny w zakresie wynikającym ze zmiany stawki podatku od towarów i usług [VAT] wynikającej ze zmiany przepisów powszechnie obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. b) zmiany terminu wykonania umowy lub zamówienia, w przypadku jakiegokolwiek opóźnienia, spowodowanego wystąpieniem siły wyższej to jest wyjątkowego wydarzenia lub okoliczności, na którą Strona nie ma wpływu, w tym w szczególności spowodowaną przez: - zamieszki, rozruchy, niepokoje, strajki lub lokaut z udziałem osób innych niż personel Wykonawcy lub inni pracownicy Wykonawcy, - amunicję wojskową, materiały wybuchowe, promieniowanie jonizujące lub skażenie radioaktywne, z wyłączeniem takich, które mogą być uznane za spowodowane przez używanie amunicji, materiałów wybuchowych, materiałów radioaktywnych lub promieniowania przez wykonawcę, oraz - katastrofy żywiołowe, m.in. takie, jak; trzęsienia ziemi, huragany, tajfuny lub długotrwałe ulewy, obfite opady śniegu, żałoba narodowa i mogą być one wprowadzone na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. c) zmiany, zawartego w ofercie Wykonawcy, zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości robót, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji robót przez Wykonawcę (w przypadku nie wskazania w ofercie zakresu prac powierzonych podwykonawcom - zmiany polegającej na wprowadzeniu możliwości wykonywania umowy przez podwykonawców pod warunkiem wskazania zakresu zobowiązań, które mogą być wykonane przez podwykonawców, jeżeli taka zmiana umowy jest korzystna dla Zamawiającego lub uzasadniona jego interesem związanym z zachowaniem ciągłości pracy, terminów wykonywania umowy, poprawy jakości wykonywania zobowiązań umownych lub gdy będzie to wynikać z konieczności zmiany sposobu realizacji zamówienia przez Wykonawcę). d) Zmiany terminów realizacji zobowiązań umownych w przypadku opóźnień spowodowanych przez organy administracji publicznej; e) przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, f) zmiany terminu zakończenia robót ze względu na istotne braki lub błędy w dokumentacji projektowej, również te polegające na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa; lub wprowadzenie zmian istotnych w dokumentacji techniczno – projektowej, wymagających zmiany decyzji pozwolenia na budowę, co może powodować brak możliwości dotrzymania pierwotnego terminu zakończenia realizacji zawartej umowy; g) okoliczności niezależnych od stron lub nieznanych stronom umowy w chwili jej zawarcia, takich jak: wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie Robót (tj. nawalne opady deszczu o współczynniku natężenia co najmniej 4 wg skali IMGW, temperatury poniżej -7°C, silne i porywiste wiatry powyżej 80 km/h), wynikające z wad opisu przedmiotu zamówienia ujawniających się dopiero po rozpoczęciu procesu budowlanego, spowodowane wystąpieniem niezinwentaryzowanych ukrytych obiektów budowlanych, przeszkód geologicznych, odkryciem niewybuchów i niewypałów oraz innych przeszkód utrudniających lub uniemożliwiających prowadzenie robót w zgodzie z opisem zamówienia, zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami, wynikające z postępu technicznego umożliwiającego zastosowanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych z korzyścią dla zamawiającego, h) inne zmiany wynikające z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. art. 144 ust.1 pkt 2, ust.1 pkt 3, ust.1 pkt 4 lit. b i c, z zachowaniem warunków opisanych w uregulowaniu art. 144 ustawy. 1. Zmiany muszą być wprowadzone z zachowaniem niżej opisanego trybu postępowania: a) Zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, może Wykonawca lub Zamawiający. b) Przedkładana drugiej stronie propozycja zmian będzie obejmowała opis proponowanych zmian i informację w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na realizację umowy. c) Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 7 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany bądź w tym terminie wystąpi do strony występującej z propozycją zmian przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane wyżej. d) W przypadku upływu terminu podanego w lit. c i nie uzyskania jednej z odpowiedzi tam opisanych, traktuje się iż propozycja wprowadzenia zmiany została odrzucona.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-06-28, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> w jęz. polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 1. Zabezpieczenie ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej (cena brutto) podanej w ofercie. 2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: 1. zadanie S-1- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Piekiełko-Puzdrowo /1.884 mb/ ; Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Sierakowice: ul. Zaciszna /295 mb/ 2. zadanie S2- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej m. Sierakowice: ul. Kopernika /476 mb/; Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Kopernika: zakres I /337 mb/ i zakres II /535 mb/ 3. zadanie S-3.- Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Puzdrowie /309 mb/ 4. zadanie S-4.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowicach: ul. Spacerowa /702 mb/ 5. zadanie S-5.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sierakowicach: ul. Źródlana /740 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic). Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu. Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do 16 do SIWZ). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. Zamawiający oczekuje wykonania 1 egzemplarza dokumentacji pomimo zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informujących o konieczności przygotowania 4 egzemplarzy. 9. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 10. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie niektórych czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: •roboty ziemne •roboty rozbiórkowe •roboty betonowe •roboty odwodnieniowe •roboty montażowe •roboty instalacyjne elektroenergetyczne •roboty ogrodzeniowe •roboty drogowe. b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego – 7 dni od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, tj. Kopie umów o pracę zawierać będą : imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego , datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany złożyć wykaz osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz kopię druku RCA dla każdej osoby. Zamawiający zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby mają w RCA kod 01.10. 15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno: a) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z odgałęzieniami sieci oraz przepompowniami sieciowymi ścieków oraz sieci wodociągowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: 1. zadanie S-6.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Nad Jarem Słupi, Księżycowa, Planetarna, Gwiezdna /780 mb/ 2. zadanie S-7.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Sulęczynie: ul. Kartuska /411 mb/; Budowa sieci wodociągowej w Sulęczynie: ul. Kartuska /448 mb/ 3. zadanie S-8.- Budowa sieci kanalizacyjnej w Żakowie: os. domków nad Słupią /864 mb/ 4. zadanie S-9. -Budowa sieci kanaliz. w Żakowie: os. domków nad j. Węgorzyno /1 540 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic). Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu. Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do 16 do SIWZ). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. Zamawiający oczekuje wykonania 1 egzemplarza dokumentacji pomimo zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informujących o konieczności przygotowania 4 egzemplarzy. 9. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 10. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie niektórych czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: •roboty ziemne •roboty rozbiórkowe •roboty betonowe •roboty odwodnieniowe •roboty montażowe •roboty instalacyjne elektroenergetyczne •roboty ogrodzeniowe •roboty drogowe. b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego – 7 dni od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, tj. Kopie umów o pracę zawierać będą : imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego , datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany złożyć wykaz osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz kopię druku RCA dla każdej osoby. Zamawiający zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby mają w RCA kod 01.10. 15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 3 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno sieci wodociągowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III: 1. zadanie W-1.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Słupska /462 mb/ 2. zadanie W-2.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sierakowicach: ul. Skarpowa-Łosińskiego /1 414 mb/ 3. zadanie W-3.- Przebudowa sieci wodociągowej: Łyśniewo-Migi /1 381 mb/; Karczewko-Migi /509 mb/ 4. zadanie W-4.-Przebudowa sieci wodociągowej w Szklanej /990 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic). Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu. Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do 16 do SIWZ). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. Zamawiający oczekuje wykonania 1 egzemplarza dokumentacji pomimo zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informujących o konieczności przygotowania 4 egzemplarzy. 9. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 10. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie niektórych czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: •roboty ziemne •roboty rozbiórkowe •roboty betonowe •roboty odwodnieniowe •roboty montażowe •roboty instalacyjne elektroenergetyczne •roboty ogrodzeniowe •roboty drogowe. b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego – 7 dni od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, tj. Kopie umów o pracę zawierać będą : imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego , datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany złożyć wykaz osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz kopię druku RCA dla każdej osoby. Zamawiający zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby mają w RCA kod 01.10. 15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 4 Nazwa: 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa na terenie gmin Sierakowice i Sulęczyno sieci wodociągowej
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV: 1. zadanie W-5.- Przebudowa sieci wodociągowej w Sulęczynie ul. Zapałowskiego-Ekologiczna /633 mb/ 2. zadanie W-6.- Przebudowa sieci wodociągowej w Mściszewicach /3155 mb/ c) dostawa i montaż tablic informacyjno – pamiątkowych o wymiarach 80/120cm, zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Dostawa i montaż obejmuje do każdej części po dwie tablice informacyjno-pamiątkowe (łączenie 8 tablic). Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania wytycznych zawartych w „Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” podczas wykonywania kontraktu. Realizacja zamówienia jest współfinasowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, umowa nr POIS.02.03.00-00-0029/17-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projektach budowlanych, projektach wykonawczych wielobranżowych oraz Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załączniki nr od 13 do 16 do SIWZ). Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. 4. Wykonawca zapewnienia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. 5. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót. 6. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów. 7. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym. 8. Wykonania dokumentacji powykonawczej w języku polskim w 1 egzemplarzu oraz na nośniku elektronicznym typu CD/DVD. Wszystkie dokumenty winny być sporządzone odpowiednio: pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w formacie *jpg i *dwg. Zamawiający oczekuje wykonania 1 egzemplarza dokumentacji pomimo zapisów w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, informujących o konieczności przygotowania 4 egzemplarzy. 9. Kompletowania w trakcie realizacji robót, stanowiących przedmiot zamówienia, wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów jak i kompletu dokumentów potrzebnych do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz złożeniu przez Zamawiającego wniosku o pozwolenie na użytkowanie. 10. Uzupełnianie dokumentów/wyjaśnienia zapisów na żądanie organu wydającego pozwolenie na użytkowanie oraz uczestniczenie w kontrolach związanych z zakończeniem budowy oraz wydaniem pozwolenia na użytkowanie. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 12. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ), części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 14. W przedmiotowym zamówieniu wykonywanie niektórych czynności w zakresie realizacji zamówienia polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.– Kodeks pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.). Zamawiający wymaga, aby osoby, którymi Wykonawca będzie się posługiwał przy wykonywaniu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w całym okresie obowiązywania umowy, były zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę obowiązku, określonego powyżej, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy, celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie. a) Określenie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: •roboty ziemne •roboty rozbiórkowe •roboty betonowe •roboty odwodnieniowe •roboty montażowe •roboty instalacyjne elektroenergetyczne •roboty ogrodzeniowe •roboty drogowe. b) Określenie sposobu dokumentowania zatrudnienia osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia oświadczenia o liczbie zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz zamawiającego – 7 dni od podpisania umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ). c) Określenie uprawnień Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę obowiązku zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 3 dni robocze, do wglądu zanonimizowanych kopii umów o pracę, zawartych przez Wykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności w zakresie realizacji zamówienia. Uwaga! Zanonimizowanie oznacza, że umowa pozbawiona będzie danych osobowych pracowników i ma służyć weryfikacji zobowiązania wykonawcy/podwykonawcy odnośnie liczby zatrudnionych osób, wykonujących czynności na rzecz Zamawiającego, tj. Kopie umów o pracę zawierać będą : imię i nazwisko osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego , datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. lub Wykonawca na żądanie Zamawiającego będzie zobligowany złożyć wykaz osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę oraz kopię druku RCA dla każdej osoby. Zamawiający zweryfikuje czy przedstawione w wykazie osoby mają w RCA kod 01.10. 15. Wykonawca zapewni zgodność przetwarzania danych osobowych ze wszelkimi obecnymi oraz przyszłymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych i prywatności.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45200000-9, 45330000-9

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-06-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej kładki - Starogard Gdański
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania22-05-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę czyszczenie i malowanie konstrukcji stalowej kładki. Zainteresowanych proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Winnica - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Sierakowice: Budowa infrastruktury żeglarskiej, kajakowej i rekreacyjnej w miejscowości Gowidlino
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Sierakowice: Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Mojusz
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Winnica - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa poprzeczni Maria Teresa na poziomie III Kopalni Soli "Wieliczka"
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI