Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku”.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSłupsk
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-05
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528031-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528031-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku: Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku”.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, krajowy numer identyfikacyjny 22122171500000, ul. Przemysłowa  73 , 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48 59 841 00 91, e-mail zamowienia@zimslupsk.com, faks +48 59 848 37 35.
Adres strony internetowej (URL): www.zimslupsk.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.zimslupsk.com

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zimslupsk.com

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej: osobiście, za pomocą operatora pocztowego, za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk - pok. nr 101 (sekretariat).

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej oraz budowa ulicy Legionów Polskich w ramach zadania pn. „Budowa ulicy Legionów Polskich i Zaborowskiej w Słupsku”.
Numer referencyjny: ZPII.261.5.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Legionów Polskich oraz przebudowa z rozbudową ulicy Zaborowskiej w Słupsku w zakresie branży drogowej, sanitarnej i energetycznej. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem: 1) budowę ulicy Legionów Polskich, w ramach której zaprojektowano: a) wykonanie nowych konstrukcji nawierzchni, b) rozbudowę układu drogowego o chodnik, c) rozbudowę układu drogowego o ścieżkę rowerową, d) budowę zjazdów publicznych, e) wykonanie miejsc postojowych przy wejściu do ogrodów działkowych, f) wykonanie przejść dla pieszych, g) budowę oświetlenia ulicznego, h) budowę kanalizacji deszczowej, i) budowę kanału technologicznego, j) wycinkę kolidującej zieleni, k) profilowanie i zabezpieczanie skarp, l) wdrożenie stałej organizacji ruchu, m) wykonanie 50 m ogrodzenia betonowego w wysokości 2,5 m; 2) przebudowę z rozbudową ulicy Zaborowskiej, w ramach której zaprojektowano: a) przekrój jednojezdniowy dwupasowy dwukierunkowy. Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (SMA) o łącznej szerokości 6,0 – 6,5 m obustronnie ograniczona krawężnikami wyniesionymi w świetle na 12 cm. Wzdłuż jezdni obustronnie zaprojektowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej i z płyt chodnikowych, szerokości 1,5 m – 2,0 m oddzielone od jezdni pasem zieleni, b) skrzyżowanie ulicy Zaborowskiej z ulicą Legionów Polskich zaprojektowano w postaci małego ronda o średnicy zewnętrznej 32 m. Szerokość jezdni na rondzie 6,0 m, wyspa środkowa szerokości 20,0 m. Wloty ulic skanalizowane z wyspami trójkątnymi o pasach wlotowych szer. 3,5 m i wylotowych szer. 4,0 m, c) zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej w kolorze czarnym, d) ścieżki rowerowe szerokości 2,0 – 2,5 m o nawierzchni z betonu asfaltowego w kolorze czerwonym, e) płytki z wypustkami dla niewidomych w miejscach przecięcia ciągów pieszych z jezdnią, f) odwodnienie spadkami podłużnymi i poprzecznymi do projektowanej kanalizacji deszczowej, g) wycinkę drzew, h) humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie trawą projektowanych terenów zieleni, i) budowę oświetlenia, j) wdrożenie stałej organizacji ruchu, k) prefabrykowany mur oporowy gr. 50 cm i długości 10 m. 3. WYKONAWCA PRZED PLANOWANYM ZAWARCIEM UMOWY, ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆ I PRZEDŁOŻYĆ ZAMAWIAJĄCEMU DO ZATWIERDZENIA HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI ROBÓT uwzględniający rozliczenie miesięczne każdej branży na poszczególnych ulicach, z wyszczególnieniem robót w danej branży. 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY: 1) Zamieszczenie na koszt Wykonawcy w prasie lokalnej informacji o planowanym rozpoczęciu robót. Treść ogłoszenia do prasy Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym; 2) Zapewnienie kompletnego kierownictwa, siły roboczej, materiałów, sprzętu i innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zadania; 3) Pracownicy Wykonawcy muszą posiadać wszystkie wymagane prawem uprawnienia i ubezpieczenia; 4) Zastosowanie sprzętu ochrony osobistej i ochron zbiorowych zgodnie z przepisami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowanie się do poleceń i przepisów BHP obowiązujących na terenie prac realizowanych dla Zamawiającego; 5) Zapewnienie, aby osoby, którymi posługuje się Wykonawca przy realizowaniu umowy nie spożywały alkoholu, ani też nie były w posiadaniu alkoholu na terenie robót realizowanych dla Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się uzyskać na każde żądanie Zamawiającego od osób, o których mowa powyżej zgodę na kontrolę trzeźwości tych osób, podczas ich pobytu na terenie robót realizowanych dla Zamawiającego; 6) Zaopatrzenie placu budowy w wodę, energię elektryczną, ewentualne ogrodzenie oraz pozostałe niezbędne elementy placu budowy – we własnym zakresie, a także zainstalowanie na własny koszt liczników wody i energii elektrycznej w okresie realizacji robót, wyposażenie pracowników oraz sprzętu w stosowne oznakowanie umożliwiające identyfikację w czasie prowadzenia robót; 7) Zabezpieczenie i utrzymanie terenu budowy jak i w bezpośrednim sąsiedztwie w trakcie realizacji robót ze względu na ruch pieszych i pojazdów tego terenu oraz składowanie w wyznaczonym miejscu wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych lub usunięcie ich z terenu budowy; 8) Materiały rozbiórkowe nienadające się do powtórnego użycia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i własnym staranie wywieźć i zutylizować; 9) Koszty wywiezienia i utylizacji oraz składowania i dowozu materiałów nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie oferty; 10) Materiały pochodzące z rozbiórki nawierzchni bitumicznej, płyty chodnikowe i inne elementy (o ile nie są uszkodzone w stopniu wykluczającym ich ponowne użycie), elementy oznakowania pionowego, części przelotowe przepustów, należy odwieźć w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru na plac składowy w siedzibie ZIM w Słupsku przy ul. Przemysłowej 73; 11) Wykonawca zobowiązany będzie do wykupienia drewna z wycinki drzew i utylizację gałęzi oraz uprzątnięcia terenu po wycince z wszelkich pozostałości. Na podstawie dokonanego obmiaru drewna z wycinki i odbiorze pozyskanego drewna przez specjalistę ds. lasów w cenie określonej zgodnie z obowiązującym zarządzeniem Nr 938/GKMiOŚ/07 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 08 października 2007 r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terenów miasta i lasów komunalnych w Słupsku zmienionego zarządzeniem Nr 810/GKMiOŚ/08 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 24 września 2008 r. w sprawie ustalenia cen na drewno pozyskane z terenów miasta i lasów komunalnych w Słupsku, Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku obciąży Wykonawcę należnością za pozyskane drewno. Jeżeli w trakcie odbioru drewna okaże się, że jest ono zmurszałe i nie kwalifikuje się do sprzedaży Wykonawca winien ująć w kosztach jego utylizację; 12) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca na koszt własny ma obowiązek wykonać projekt tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami, w oparciu o kolejność robót i technologię określoną w dokumentacji projektowej. Projekt tymczasowej organizacji ruchu musi być uzgodniony przez Zamawiającego i zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Słupska; 13) Obowiązek ciągłego monitorowania stanu tymczasowego oznakowania pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, ustawionych na okres prowadzenia robót budowlanych; 14) Od momentu przekazania placu budowy Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania przejętego pasa drogowego przez cały okres trwania umowy w stanie technicznym niepogorszonym (zapewniającym przejezdność), a w sezonie letnim likwidowanie ubytków, wykruszeń, poprzez wykonywanie remontów cząstkowych; 15) Zapewnienie utrzymania ulic przez Wykonawcę obowiązywać będzie od momentu przekazania placu budowy do momentu uzyskania pozwolenia na użytkowanie; 16) Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie zamówienia; 17) Zorganizowanie i prowadzenie robót z należytą starannością, z zachowaniem procesu technologicznego; 18) Zapewnienie bieżącej czystości w otoczeniu terenu, na którym wykonywane są roboty oraz uporządkowania go po zakończeniu robót; 19) W ramach wynagrodzenia umownego, Wykonawca zapewni i zrealizuje: a) pełną obsługę geodezyjną budowy, w tym mapę zasadniczą po zakończeniu robót, b) wszelkie badania i pomiary, przeglądy i odbiory wynikające z zapisów dokumentacji projektowej i STWiORB, niezbędne do wykonania kompletnego obiektu budowlanego i przekazania go Zamawiającemu. W przypadku zlecenia przez Zamawiającego/Inspektora Nadzoru badań sprawdzających, które nie potwierdzą osiągnięcia wymaganych parametrów, określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, koszt wykonania tych badań poniesie Wykonawca. 20) Zabezpieczenie na swój koszt obsługi geodezyjnej łącznie z pierwszym wytyczeniem obiektu i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu, sporządzonej przez osobę wykonującą samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą należy przekazać w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w formie zeskanowanej w rozdzielczości min. 300 dpi mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formacie bmp lub tiff bez kompresji - w jednym egzemplarzu; 21) Zapewnienie kontroli jakości robót i materiałów oraz przekazanie Zamawiającemu deklaracji zgodności na materiały i prefabrykaty przed ich wbudowaniem. Natomiast badania materiałów (atesty, aprobaty, certyfikaty) należy przekazać Zamawiającemu przy robotach zanikających oraz przy odbiorze końcowym całości robót; 22) Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym i działania na jego rzecz w całym okresie realizacji zamówienia; 23) Zawarcie, na czas realizacji zamówienia, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie terenu budowy, umowy lub umów ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją zamówienia. 5. GWARANCJA I RĘKOJMIA NA WYKONANE ZAMÓWIENIE. 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na wykonane zamówienie na okres nie krótszy niż 36 miesięcy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru końcowego wykonanych robót budowlanych, przy czym okres gwarancji na urządzenia zainstalowane zgodnie z dokumentacją projektową będzie odpowiadał co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentów i liczony będzie również od daty odbioru. 2) Przedmiot zamówienia będzie objęty rękojmią przez okres równy okresowi udzielonej gwarancji na wykonane zamówienie. 3) Zamawiającemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi niezależnie od roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji na wykonane zamówienie. 4) Okres gwarancji na wykonane zamówienie stanowi jedno z kryterium oceny ofert o wadze 40 % i będzie oceniany zgodnie z zasadami wskazanymi w rozdziale XIV SIWZ. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 917, z późn. zm.) przez Wykonawcę lub podwykonawców, osób wykonujących wszystkie prace w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia tj. pracowników wykonujących czynności zasadnicze oraz prace pomocnicze w zakresie robót branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej odpowiednio pod kierownictwem i nadzorem Wykonawcy lub podwykonawców. Osoby te zobowiązane są do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę i winny być zatrudnione co najmniej na czas wykonywania określonej czynności. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisane zostały w rozdziale III pkt 15 SIWZ i we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7. Zamawiający nie wymaga przedstawienia na piśmie Programu Zapewnienia Jakości (PZJ). Zagadnienia sposobu wykonywania robót, możliwości technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujących wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną omówione przy przekazaniu terenu budowy przez Zamawiającego. 8. Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie roboty i obowiązki Wykonawcy wymienione we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45233120-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233252-0
45231400-9
45316110-9
45232400-6
45112710-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-12-16

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY. 1) Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej (1) roboty budowlanej, której przedmiotem była przebudowa i/lub budowa i/lub rozbudowa drogi publicznej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym, o wartości brutto nie mniejszej niż 800 000,00 PLN, w sposób należyty LUB dwóch (2) robót budowlanych, których przedmiotem była przebudowa i/lub budowa i/lub rozbudowa drogi publicznej wraz z budową lub przebudową kanalizacji deszczowej, oświetleniem drogowym, o wartości brutto nie mniejszej niż 400 000,00 PLN każda, w sposób należyty. 2) Pod pojęciem „drogi publicznej” Zamawiający rozumie drogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068). 3) Pod pojęciem „budowa, rozbudowa, przebudowa” Zamawiający rozumie budowę, rozbudowę, przebudowę, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 2. POTENCJAŁ TECHNICZNY. Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie. 3. POTENCJAŁ KADROWY. 1) Za spełnienie warunku Zamawiający uzna udokumentowanie dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w tym co najmniej: a) jedną osobą – Kierownikiem budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na przebudowie i/lub budowie i/lub rozbudowie drogi publicznej o wartości całkowitej zadania co najmniej 800 000,00 PLN brutto każda, b) jedną osobą – Kierownikiem robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności elektrycznej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży elektrycznej przy realizacji co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na przebudowie i/lub budowie i/lub rozbudowie drogi publicznej o wartości całkowitej zadania co najmniej 100 000,00 PLN brutto każda, c) jedną osobą – Kierownikiem robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności sanitarnej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót branży sanitarnej przy realizacji co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na przebudowie i/lub budowie i/lub rozbudowie drogi publicznej o wartości całkowitej zadania co najmniej 200 000,00 PLN brutto każda, d) jedną osobą – Kierownikiem robót branży drogowej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadającą doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub robót branży drogowej przy realizacji co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na przebudowie i/lub budowie i/lub rozbudowie drogi publicznej o wartości całkowitej zadania co najmniej 400 000,00 PLN brutto każda, 2) Pod pojęciem "drogi publicznej" Zamawiający rozumie drogi, o których mowa w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2068). 3) Pod pojęciem „budowa, rozbudowa, przebudowa” Zamawiający rozumie budowę, rozbudowę, przebudowę, o której mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). 4) Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji określonych powyżej. 5) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował ww. kadrą techniczną przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 6) Wykonawcy z innych państw członkowskich winni dysponować osobami posiadającymi kwalifikacje do pełnienia wyżej wymienionych samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1202, z późn. zm.). Zamawiający respektuje przy żądaniu dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu zasadę wzajemnego uznawania dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień lub kwalifikacji, zgodnie z polskim prawem. Jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia wskazane w SIWZ, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dowodów – inne dokumenty, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do SIWZ, 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdziale III.4) niniejszego ogłoszenia składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1) niniejszego rozdziału, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożony przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w rozdziale III.3) i III.4) niniejszego ogłoszenia oraz dokumenty, o których mowa w rozdziale III.5.1) niniejszego ogłoszenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 3. Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w rozdziale III.4) niniejszego ogłoszenia. 4. Jeżeli Wykonawca działa przez pełnomocników do oferty należy dołączyć uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale, z którego wynikają zasady reprezentacji obowiązujące u danego Wykonawcy. 5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy polskich złotych 00/100). 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) Cena 60,00
2) Okres gwarancji na wykonane zamówienie 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest możliwa w przypadkach opisanych poniżej i Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian tj.: 1) zakresu przedmiotu zamówienia, terminu realizacji i wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków podpowierzchniowych, gruntowych, hydrologicznych, wykopalisk archeologicznych, wystąpienia niewybuchów; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 13 umowy, b) zaistnienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy, itp.) skutkującego niemożnością realizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych, w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, a wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z zapisami zawartymi w § 13 umowy, 2) terminu realizacji zamówienia, w przypadku: a) wystąpienia działania siły wyższej (np. powódź); pod pojęciem „siły wyższej” Zamawiający rozumieć będzie zdarzenie zewnętrzne o charakterze niezależnym od Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy i którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, występujące po zawarciu umowy i powodujące niemożność wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, b) wystąpienia warunków atmosferycznych utrudniających lub uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią wykonania danych robót określoną w dokumentacji projektowej lub kartach technicznych materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, c) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, d) przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez Wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno minimum tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, e) zaistnienia przyczyn niezależnych od działania Stron, których przy zachowaniu wszelkich należytych środków nie można uniknąć ani im zapobiec, w szczególności protesty mieszkańców lub innych osób prawnych i fizycznych; w takim przypadku przesunięcie terminu realizacji zamówienia wynieść powinno tyle dni ile trwa opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, 3) wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie realizacji zamówienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia oraz w przypadkach określonych w umowie, 4) harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji robót jeżeli dopuszczone w umowie zmiany powodują przesunięcie terminu realizacji zamówienia; 5) osób wskazanych w umowie po stronie Wykonawcy, w tym kierownik budowy, kierownicy robót z zastrzeżeniem, że proponowane osoby posiadają wymagane uprawnienia, kwalifikacje i doświadczenie co najmniej takie jak określone w SIWZ w przetargu poprzedzającym zawarcie umowy, 6) zakresu robót, które Wykonawca będzie prowadził sam i przy pomocy podwykonawców lub konieczności udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie przewidział jego udziału w treści oferty w przetargu poprzedzającym zawarcie umowy, 7) innych podmiotów na etapie realizacji zamówienia, na zasobach których Wykonawca opierał się wskazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot spełnia lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. W przypadku zainicjowania zmian przez Wykonawcę, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału, Wykonawca jest zobowiązany do złożenie wniosku uzasadniającego konieczność dokonania zmian w umowie. 4. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności nie stanowią podstawy do zmiany w umowie, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. 5. Zmiany umowy mogą nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-05, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, ul. Przemysłowa 73, 76-200 Słupsk działa w imieniu i na rzecz Miasta Słupska, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk. 2. Istotne dla Stron postanowienia zawiera wzór umowy, który stanowi integralną część SIWZ - załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Adres poczty elektronicznej Zamawiającego: zamowienia@zimslupsk.com 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 6. PODWYKONAWSTWO. 1) Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy Pzp dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 2) Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 3) Zamawiający na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp żąda wskazania przez Wykonawcę w formularzu OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są znane. 4) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 5) W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 6) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 7) Szczegółowe wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 7. REGULACJE RODO: 1) W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Dane te dotyczą Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, pełnomocnika (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w pełnomocnictwie) Wykonawcy, członka organu zarządzającego Wykonawcy (osoby fizycznej, której dane osobowe zamieszczone są w informacji z KRK), podwykonawcy będącego osoba fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, jego pełnomocnika (osoby fizycznej), informacji o osobach, które Wykonawca przedłoży w przetargu celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (np. osób, których dane służą do wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, osób kierowanych do realizacji zamówienia, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które zostaną wskazane jako podwykonawca). 2) Regulacje RODO związane z ochroną danych osobowych mają też zastosowanie do umowy, która zostanie zawarta w wyniku postępowania oraz do dokumentacji zgromadzonej w związku z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania. 3) Więcej informacji dotyczących regulacji RODO zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale IIa o nazwie REGULACJE RODO, w rozdziale XI pkt 20 "Obowiązki wynikające z RODO" oraz w § 26 wzoru umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny, podanej w ofercie (brutto) za wykonanie całego przedmiotu umowy. Szczegółowe wymagania opisane zostały w rozdziale XVI SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę złożenie szafy - Gdańsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania17-06-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Witam. Szafa do złożenia 1,90x2.40. Zainteresowanych proszę o kontakt.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI