Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoStrzegom
 • WojewództwoDolnośląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2020-02-03
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Strzegom
 • Data publikacji ogłoszenia2020-01-16
 • Numer ogłoszenia503057-N-2020
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 503057-N-2020 z dnia 2020-01-16 r.

Gmina Strzegom: Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Strzegom, krajowy numer identyfikacyjny 89071837200000, ul. ul. Rynek  38 , 58-150  Strzegom, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. (074) 856-05-99, e-mail strzegom@strzegom.pl, faks (074 ) 856-05-16.
Adres strony internetowej (URL): www.strzegom.pl; www.bip.strzegom.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.strzegom.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.strzegom.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Wykonawca może złożyć ofertę osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego.
Adres:
Gmina Strzegom, Rynek 38, 58-150 Strzegom

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej
Numer referencyjny: WIiZP.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej” na odcinku od ul. Rybnej w Strzegomiu do rzeki Strzegomka, dz. Nr 1087, 2270, 2268, 2269, 2324, obręb ewidencyjny Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu o długości 577 mb. 2.2 Roboty należy prowadzić zgodnie ze zgłoszeniem robót budowlanych syg. WB.6743.339.2019.2.JRB z dnia 04.06.2019 r. Starosty Świdnickiego ,,Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej” działki nr dz. Nr 1087, 2270, 2268, 2324, obręb ewidencyjny Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu oraz zgodnie ze zgłoszeniem z dnia 12.06.2019 r. w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu ,,Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej” dla działki nr 2269 obręb Śródmieście Nr 3 w Strzegomiu oraz Zaświadczeniem WB.6743.433.2019.2.JRB z dnia 10.07.2019 r. 2.3 Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 2.4 Zakres robót budowlanych obejmuje następujące prace: - rozebranie istniejących nawierzchni , - roboty ziemne, - wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża gruntowego, - wykonanie warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem, - wykonanie nawierzchni z kostki granitowej (ściek, zjazdy), - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni poboczy, - wykonanie nowego oznakowania poziomego i pionowego, - wykonanie poboczy z kruszywa łamanego,- regulację wysokościową wszystkich urządzeń obcych do nowoprojektowanej nawierzchni wraz z wymianą skrzynek, obudów i zaworów, - wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem przez Starostę Świdnickiego- zatwierdzenie z dnia 31 maja 2019 r. znak: KD.7121.2.65.2019.2, - usunięcie 12 drzew gatunek (lipa) oraz 1 drzewa gatunek (robinia akacjowa) wraz z wykarczowaniem korzeni na podstawie Decyzji Nr 207/2019 z dnia 09.10.2019 r. syg. ROŚ. 613.94.2019. - wykonanie nasadzeń zastępczych następujących drzew 13 sztuk lip o obwodzie pnia 14-18 cm na terenie działki nr 296/2 obręb Goczałków w miejscu wskazanym przez zamawiającego. Drzewa należy opalikować i wzmocnić wiązaniem, - wprowadzenie zmiany docelowej organizacji ruchu dla drogi gminnej nr 110779D , ul. 3 Maja w Strzegomiu zatwierdzonej pismem syg. KD.7121.2.65.2019.2 z dnia 31.05.2019 r. oraz pismem syg. KD.7121.2.65.2019.2 z dnia 30.12.2019 r., - opracowanie i zatwierdzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót budowlanych, - wykonanie warunków określonych w piśmie syg. O.WR.Z-3.424.31.2019.4.ad z dnia 26.07.2019 r. Generalne j Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26.07.2019 r. 2.5 Wykonawca robót na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu musi powiadomić o tym fakcie Starostwo Powiatowe w Świdnicy. 2.6.W ofercie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z usunięciem drzew oraz przygotowaniem terenu w celu wykonania zamówienie podstawowego. Pnie usuniętych drzew należy pociąć na metrowe odcinki i przewieść w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km, gałęzie należy zutylizować. Teren po wycince należy uprzątnąć. 2.7 W związku z faktem, że inwestycja znajduje się w obszarze stanowiska archeologicznego nr 18/22/82-22 wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 23.02.1984 r. numer 226/1086/83, Wykonawca stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami obowiązany jest pokryć koszt niezbędnej dokumentacji konserwatorskiej wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownie do przepisów art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. ( Pismo syg. W/N5183.1125.2019.JK). W związku z powyższym przy składaniu oferty przetargowej należy uwzględnić i skalkulować koszty wynikające z pisma syg ( Pismo syg. W/N5183.1125.2019.JK z dnia 20.05.2019 r.). 2.8 Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem znajduje się w dokumentacji przetargowej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ oraz SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z SIWZ, wyżej wymienioną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami. 2.9 Na dokumentację przetargową składają się: projekty budowlane i wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tj.: projekt budowlany - „Przebudowa ulicy 3 maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej”, projekt wykonawczy - „Przebudowa ulicy 3 maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej – branża drogowa”, projekt wykonawczy - „Przebudowa ulicy 3 maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej – branża sanitarna”, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla zadania pn. ,,Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej”. 2.10 Dokumenty związane: - zaświadczenie Starosty Świdnickiego o zamiarze wykonania robót budowlanych syg. WB.6743.339.2019.2.2019. r. z dnia 04.06.2019 r. – działki nr 1087, 2270, 2268, 2324, obręb Śródmieście Nr 3; - zaświadczenie Starosty Świdnickiego o zamiarze wykonania robót budowlanych syg. WB.6743.433.2019.2.JRB z dnia 10.07.2019 r. – działka nr 2269, obręb Śródmieście Nr 3;- Projekt Zmiany Docelowej Organizacji Ruchu – zatwierdzenie KD.7121.2.65.2019.2 z dnia 31.05.2019 r. oraz pismem syg. KD.7121.2.65.2019.2 z dnia 30.12.2019 r.;- decyzja Nr 207/2019 Starosty Świdnickiego syg. ROŚ.613.94.2019 z dnia 09.10.2019 r.; - pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu syg. W/N.5183.1125.2019.JK z dnia 30.05.2019 r.; - pismo Generalne j Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 26.07.2019 r. syg. O.WR.Z-3.424.31.2019.4.ad. 2.11 Przedmiary robót stanowiące Załącznik nr 10 do SIWZ mają charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją przetargową, niniejszą SIWZ oraz z istotnymi postanowieniami umowy. Z uwagi na to, że w ramach niniejszego zamówienia przewidziane jest rozliczenie ryczałtowe w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Przedmiar robót należy traktować jako element dodatkowy, ułatwiający sporządzenie oferty. Przedmiary robót nie mogą stanowić podstawy do wyceny przedmiotu zamówienia. Roboty ujęte w dokumentacji przetargowej, w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy a nie ujęte w wycenie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe i nie będą finansowane przez Zamawiającego. 2.12 W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy sporządzaniu oferty jakichkolwiek robót lub kosztów określonych lub zasygnalizowanych w dokumentacji przetargowej, w SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy i ich nie ujęcia w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie będzie przysługiwało względem Zamawiającego żadne roszczenie z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie. Ewentualny brak, w przedmiarze robót elementów rozliczeniowych wynikających z dokumentacji przetargowej, SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w cenie umownej. 2.13 Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlane na okres wskazany w formularzu oferty. Minimalny wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 3 lata, maksymalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca zobowiązany jest również udzielić gwarancji na wbudowane materiały, elementy i zamontowane oraz dostarczone urządzenia na okres jak w udzielonej gwarancji na roboty budowlane. 2.14 Wykonawca odpowiedzialny jest za całokształt, w tym: za przebieg i terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi - określonymi dla przedmiotu zamówienia, spełnienie innych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację zadania. 2.15 W przypadku stwierdzenia, że prace wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami Zamawiający może odstąpić od zapłaty i zażądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 2.16 Znaki z rozbiórek przewidziane są do odzysku. Wykonawca przekaże je protokolarnie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 2.17 Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje: a) organizację, zabezpieczenie, ubezpieczenie i zagospodarowanie placu budowy, b) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów,c) doprowadzenie placu budowy do należytego stanu i porządku po zakończeniu robót, d) wywiezienie gruzu na składowisko odpadów i utylizację odpadów budowlanych,e) projekt organizacji ruchu na czas trwania robót, f) utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsca wykonywania robót, g) demontaż obiektów tymczasowych, h) uczestniczenie w wyznaczonych przez Zamawiającego spotkaniach i naradach w celu omówienia spraw związanych z realizacją zadania oraz w okresie gwarancji i rękojmi. 2.18 Obsługa geodezyjna przedsięwzięcia i opłaty za nadzory jednostek branżowych leżą po stronie Wykonawcy robót. 2.19 Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na co najmniej 4 dni przed dokonaniem odbioru końcowego mapy geodezyjne inwentaryzacji powykonawczej w jednym egzemplarzu z potwierdzeniem złożenia w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Świdnicy - Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy. 2.20 Zamawiający nie wskazuje lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów w terenie. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 2.21 Wykonawca zobowiązany jest do informowania z odpowiednim wyprzedzeniem dysponentów sieci (w tym m in.: Tauron Dystrybucja S.A Oddział w Wałbrzychu., Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu, Telefonię Dialog Sp. z o.o., Orange Polska s.a., Polską Spółkę Gazownictwa sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownię w Wałbrzychu, Tauron Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna), o zamierzonych terminach rozpoczęcia robót. Po wykonaniu prac, lecz przed ich zakryciem, należy je zgłosić do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uzyskać protokolarny odbiór potwierdzony przez przedstawiciela zakładu branżowego. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy z dysponentami sieci podczas wykonywania przez nich robót przyłączeniowych oraz zlecenia stałego nadzoru technicznego na czas trwania robót. 2.22 Wykonawca zobowiązany będzie do udostępnienia placu budowy firmie Tauron Dystrybucja S.A., Polskiej Spółce Gazownictwa sp z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu, Gazownia w Wałbrzychu, Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu, Telefonii Dialog Sp. z o.o., Orange Polska s.a., Tauron Dystrybucja Serwis Spółka Akcyjna. 2.23 Wykonawca powinien zapewnić dostęp do posesji zlokalizowanych przy przebudowywanej ulicy również w trakcie realizacji inwestycji. 2.24 Roboty należy prowadzić zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i przepisami BHP. Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować odpady powstałe w trakcie realizacji inwestycji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2.25 Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski. 2.26 Wykonawca po podpisaniu umowy w terminie 14 dni dostarczy harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, który stanowić będzie załącznik do umowy z Zamawiającym. 2.27 Podana w ofercie cena ofertowa musi obejmować koszty wykonania robót wynikających z projektu budowlanego i wykonawczego, uzgodnień branżowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, podatek VAT oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, m.in. koszty wszystkich robót przygotowawczych i zabezpieczających, koszty utrzymania placu budowy, koszty wywozu gruzu na składowisko odpadów komunalnych oraz koszty utylizacji odpadów, koszty uzyskania uzgodnień branżowych, protokołów badań i sprawdzeń, wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody oraz straty wynikłe w związku z wykonywanymi robotami. Cena ofertowa jest to wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w określonym terminie wraz z podatkiem VAT. 2.28 Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji budowlanej użyto nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii, w myśl art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, należy to traktować jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle jako określenie wyrobu koniecznego do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, które zapewnią oczekiwane przez Zamawiającego efekty. 2.29 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w tym za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi pracami, na kwotę nie niższą niż 1 500.000,00 zł. Ubezpieczenie OC winno obejmować również szkody wyrządzone przez wszystkich Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu, w terminie 14 dni od zawarcia umowy kopię polisy ubezpieczeniowej. 2.30 Zatrudnienie na umowę o pracę: Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) roboty przygotowawcze i ziemne, b) roboty nawierzchniowe i wykończeniowe, c) roboty związane z wprowadzeniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu, d) roboty kanalizacyjne. 2.31 W trakcie realizacji zamówienia, Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy, w zakresie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 30 SIWZ czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej wymienionych wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 2.32 W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności wskazane w punkcie 30 SIWZ w trakcie realizacji zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpisem osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy lub/i; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy w/w oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.) r. - powinna jednak zawierać: imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika lub/i; c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy lub/i; d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 2.33 Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 30 SIWZ czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 30 SIWZ czynności. 2.34 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

II.5) Główny kod CPV: 45233200-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45100000-8
45232130-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-30

II.9) Informacje dodatkowe: Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie 30.10.2020 r. Przez zakończenie realizacji zadania należy rozumieć datę dokonania pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i gotowości do odbioru.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w wyżej wymienionym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia co najmniej 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodziel¬nych funkcji w budownictwie stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) w specjalności drogowej, b) dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia 1 (jedną) osobą pełniącą funkcję kierownika robót posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych. Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk lit. a) i lit. b). c) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie bądź przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej lub z kostki z kamienia naturalnego, o wartości nie mniejszej niż 700 000,00 zł brutto (słownie złotych: siedemset tysięcy 00/100), d) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, lub przebudowie kanalizacji deszczowej lub/i kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100). e) należycie zrealizował w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie, remoncie bądź przebudowie nawierzchni z kostki kamiennej o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Wykonawca musi wykazać, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz zgodny z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Roboty te mogą stanowić odrębne zamówienia lub wchodzić w zakres jednego przedsięwzięcia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy prace zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ). 2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wraz z ofertą Wykonawca składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca składa dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert, określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 25.000,00 zł. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Gmina Strzegom, 58-150 Strzegom, Rynek 38. BZ WBK S.A. O/Strzegom Nr 97 1090 2343 0000 0005 9800 0232 w tytule: WIiZP.271.2.2020.wadium. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu. 4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający nie dopuszcza złożenia wadium w walucie innej niż złoty polski i dotyczy to wadium składanego w każdej z możliwych form. 6. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek potwierdzi, że otrzymał przelew przed upływem terminu składania ofert. 7. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia w formule: „od dnia ……….. - do dnia ………..", e) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze żądanie Zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 8. Wierzytelność z tytułu ww. gwarancji lub poręczenia nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. 9. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian zostały określone w SIWZ oraz w załączniku nr 8 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-03, godzina: 11:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W CELU ZWIĄZANYM Z POSTĘPOWANIEM O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Strzegomia - GMINA STRZEGOM Adres: Rynek 38, 58-150 Strzegom, strona internetowa: www.strzegom.pl , adres e-mail: strzegom@strzegom.pl 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w GMINIE STRZEGOM jest Pan Tomasz Wadas. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: tel. 509-737-586, adres e-mail: tomasz.wadas@gmail.com . Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Przebudowa ulicy 3 Maja w Strzegomiu wraz z budową kanalizacji deszczowej” o numerze referencyjnym WIiZP.271.2.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 7. Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie prac wykończeniowych - zabudowy gk i sufity - Wrocław
 • Lokalizacja zleceniadolnośląskie
 • Data dodania07-04-2020
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie prac wykończeniowych - zabudowy gk i sufity - orientacyjna ilość: sufity 1200 m2, zabudowy ścianki 100 m2. Wejście na plac budowę możliwe lato 2020 r. Wszelkie dodatkowe info. po kontakcie z przedstawicielem Generalnego Wykonawcy
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI