Przebudowa ulic: Dworcowej, Kolejowej oraz parkingu na działce nr 43/12 w Biskupcu...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa ulic: Dworcowej, Kolejowej oraz parkingu na działce nr 43/12 w Biskupcu wraz z przebudową części infrastruktury
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBiskupiec
 • WojewództwoWarmińsko-mazurskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-24
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Biskupiec
 • Data publikacji ogłoszenia2019-04-04
 • Numer ogłoszenia533466-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 533466-N-2019 z dnia 2019-04-04 r.

Gmina Biskupiec: Przebudowa ulic: Dworcowej, Kolejowej oraz parkingu na działce nr 43/12 w Biskupcu wraz z przebudową części infrastruktury
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 8 – Obszary wymagające rewitalizacji Działania 8.1. – Rewitalizacja obszarów miejskich Projekt – Utworzenie Centrum Zawodowego w Biskupcu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biskupiec, krajowy numer identyfikacyjny 68779300000000, ul. al. Niepodległości  2 , 11-300  Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 897 150 110, e-mail zamowienia.publiczne@biskupiec.pl, faks 897 152 437.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.biskupiec.pl/17026/17026/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) do siedziby Zamawiającego
Adres:
Gmina Biskupiec, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec, (KANCELARIA), parter

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ulic: Dworcowej, Kolejowej oraz parkingu na działce nr 43/12 w Biskupcu wraz z przebudową części infrastruktury
Numer referencyjny: BMI-ZP.271.07.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Roboty obejmujące swym zakresem: - przebudowę konstrukcji nawierzchni ulicy Kolejowej, Dworcowej i placu parkingowego na działce o nr geod. 43/12 ok. 6.200,00 m2 jezdni i ok. 2.270,00 m2 chodników; - przebudowę sieci oświetleniowej Kolejowej, Dworcowej i placu parkingowego na działce o nr geod. 43/12 ok. 685,00 m2; - przebudowę oświetlenia ulicy Kolejowej, Dworcowej i placu parkingowego na działce o nr geod. 43/12; - przebudowę sieci wodociągowej na ulicy Kolejowej, Dworcowej i placu parkingowego na działce o nr geod. 43/12 ok. 625,00 mb. - przebudowę sieci kanalizacji deszczowej na ulicy Kolejowej, Dworcowej i placu parkingowego na działce o nr geod. 43/12 ok. 807,00 mb; - budowę kanału technologicznego – ok. 639,00 mb. - zgodnie z załączonymi do SIWZ specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz dokumentacją projektową. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, osób, które w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) zobowiążą się do wykonywania na rzecz Wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie przez nich wyznaczonym czynności polegających na: przygotowaniu terenu pod budowę (w tym roboty ziemne, roboty pomiarowe, roboty ziemne z transportem wywrotką, wykonanie umocnienia pełnego wypraskami wraz z rozbiórką ścian wykopu, wykonaniu wykopu z ręcznym wydobyciem urobku, zasypaniu wykopu pionowego z zagęszczeniem w gruncie, montaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, montaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń rurociągów i kanałów, demontaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, demontaż konstrukcji rozpiętości podwieszeń rurociągów i kanałów; robotach montażowych (w tym wykonanie podłoża pod kanały i obiekty z piasku (podsypka i nadsypka) z transportem piasku z wyrobiska, montaż w wykopie umocnionym: rur ciśnieniowych, tuleji kołnierzowej, kształtki ciśnieniowej, montaż hydrantu pożarowego nadziemnego, połączenie rur w wykopie, montaż zasuwy, wykonanie przyłącza wodociągowego w wykopie umocnionym, dokonanie próby wodnej szczelności sieci wodociągowej, płukanie sieci wodociągowej, dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej; ułożenie rur osłonowych na istniejących kablach telekomunikacyjnych, wykonanie kanału z rur kanalizacyjnych, wyrównanie podbudowy, montaż studzienki kanalizacyjnej, montaż studni rewizyjnej, montaż studzienki ściekowej ulicznej, wykonanie próby szczelności kanałów rurowych); robotach rozbiórkowych ( w tym demontaż kanału, załadunek gruzu); wykonaniu oświetlenia ulic ( w tym przygotowanie terenu pod budowę, roboty ziemne, odkopanie istniejącego kabla, kopanie rowów dla kabla linii oświetleniowej, kopanie rowów dla kabli zasilania oświetlenia, zasypanie rowów); budowie linii elektroenergetycznych oświetleniowych ( w tym montaż złączy kablowych, ułożenie rur osłonowych, układanie kabli, montaż: słupa oświetleniowego z osprzętem, przewodów, oprawy oświetlenia zewnętrznego, sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego, badania instalacji uziemiającej); wykonaniu robót drogowych ( w tym: przygotowanie terenu pod budowę, roboty rozbiórkowe - rozbiórka: nawierzchni jezdni z płyt sześciokątnych, z kostki granitowej, nawierzchni asfaltowych, nawierzchni chodników z płytek betonowych, podbudowy z kruszywa, chodnika, zjazdów, krawężnika, ścian żelbetowych, rozebranie przepustu, załadunek i wywóz gruzu, demontaż istniejących ulicznych kratek ściekowych; wykonaniu robót nawierzchniowych (w tym wykonanie nawierzchni ulicy z kostki granitowej, kostki betonowej, chodników z płyt granitowych, obrzeży granitowych, betonowych, chodników z kostki betonowej, krawężników granitowych, betonowych, zjazdów, wykonanie przepustów rurowych, regulacja pionowa ulicznych kratek ściekowych i włazów kanałowych). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy – załączniku do SIWZ. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Geodezyjny pomiar powykonawczy leży po stronie Wykonawcy i koszt jego wykonania należy ująć w cenie oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu to min. 60 miesięcy. Długość trwania rękojmi jaki oferuje Wykonawca należy podać w formularzu oferty. Długość trwania rękojmi w niniejszym zamówieniu jest jednocześnie kryterium oceny ofert i ocenie podlegać będzie przedział min. 60 miesięcy – max. 65 miesięcy. Niepodanie długości trwania rękojmi lub podanie przez Wykonawcę krótszego niż 60 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje odrzucenie oferty. Podanie przez Wykonawcę dłuższego niż 65 miesięcy terminu trwania rękojmi spowoduje przyjęcie przez Zamawiającego do obliczeń punktów w kryterium długość trwania rękojmi ilości 65 miesięcy. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza, al. Niepodległości 2, 11-300 Biskupiec;  w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata lub został na Zamawiającego nałożony obowiązek przechowywania dokumentacji powyżej 4 lat okres przechowywania obejmuje cały wyznaczony okres;  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;  posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Wskazanie w opisanym przedmiocie zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - w celu wyeliminowania możliwości doprowadzenia do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, należy przyjąć że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, i należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”- tzn. o parametrach techniczno/eksploatacyjno/użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu Zamówienia” (art. 29 ust. 3 ustawy pzp). Analogicznie, zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy pzp opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne.” Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Nie wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Nie dopuszcza się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych. Język w jakim mogą być sporządzane oferty: polski.

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233253-7
45100000-8
45231300-8
45232410-9
45231400-9
45316110-9
45223300-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-04-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi/dróg/ulicy/ulic o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych brutto), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 1. Zgodnie z art. 25a ust. 1 ustawy pzp do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 2. Określenie warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: wykonanie jednej roboty budowlanej polegającej na budowie/przebudowie/remoncie drogi/dróg/ulicy/ulic o wartości co najmniej 2 000 000,00 zł brutto (dwa miliony złotych brutto), nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończonej. W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający dla celu badania i oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień składania ofert. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów „A” średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP przed dniem składania ofert. 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 22a. 1 ustawy pzp). 4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22. 6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (art. 22a ust. 4 ustawy pzp). 7. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3. 8. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia (art. 22d. ust. 2 ustawy pzp). 9. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy pzp. 10.Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust. 4 ustawy pzp. 11. Na podstawie art. 24aa. 1 ustawy pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5 USTAWY PZP. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy pzp. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POZOSTAŁE DOKUMENTY ORAZ FORMA DOKUMENTÓW. Dokumenty składane samodzielnie przez Wykonawcę do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert: 1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy Formularz oferty (wzór - załącznik nr 1 do SIWZ). 2. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego (wzór - załącznik nr 2 do SIWZ) stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (art. 25 a ust. 6 ustawy pzp). Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy pzp Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów przedstawia, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W odniesieniu do warunku dotyczącego wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Zgodnie z art. 36a ust. 1 ustawy pzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zgodnie z art. 36a ust. 2 ustawy pzp Zamawiający NIE zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane. Zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy pzp Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (wzór - załącznik nr 3 do SIWZ). Niedołączenie do oferty powyższego załącznika czy brak jego wypełnienia w całości lub części Zamawiający potraktuje jako brak jeszcze decyzji Wykonawcy odnośnie podwykonawstwa. Proszę jednakże mieć na uwadze art. 22a ust. 4 ustawy pzp (wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane). Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Wymagania dotyczące kwestii związanych z podwykonawstwem w trakcie realizacji umowy oraz umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu – określone są we wzorze umowy. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które, z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług, nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu, jeżeli zamawiający określa takie informacje – określone są we wzorze umowy. 5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Brak ww. informacji od Wykonawcy Zamawiający potraktuje jako deklarację, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego. 6. Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 7. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium zgodnie z rozdziałem IX SIWZ. Dokumenty składane po otwarciu ofert samodzielnie przez Wykonawcę: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 (w skrócie – informacji z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp (wzór - załącznik nr 5a lub 5b do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postepowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (wzór - załącznik nr 6 do SIWZ). Powyżej przedstawione sposoby i terminy składania dokumentów nie mają wpływu na kierowanie do Wykonawcy innych wezwań, w szczególności na podstawie art. 26 ust. 2f i ust. 3 i ust. 3a ustawy pzp. Ogólne informacje: 1.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa również dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy: a. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy. b. W takim przypadku – oprócz dokumentów wymienionych w specyfikacji – wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego są zobowiązani do złożenia wraz z ofertą Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika, o którym mowa w pkt. a. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. c. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ( art. 23 ust. 3 ustawy pzp.). Forma dokumentów. 1. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym dokumencie i Rozporządzeniu w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej rozporządzeniem), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w rozporządzeniu, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 7. W przypadku, o którym mowa w § 10 ust. 1 rozporządzenia, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 70 000,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt tysięcy, 00/100 złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.4)). 4.Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego tj. 45 1020 3541 0000 5902 0260 8230. 5.Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium – Dworcowa. W pozostałych przypadkach wymagane jest dostarczenie do terminu upływu składania ofert oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. 7.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu (data i godzina) środków na rachunek bankowy Zamawiającego. 8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku określa art. 46 ustawy pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena całkowita ryczałtowa oferty brutto 60,00
długość trwania rękojmi 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Przewidywane zmiany umowy a) przyczyna: wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych (w szczególności uniemożliwiających prowadzenie robót budowlanych, pracę ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz przeprowadzanie prób i sprawdzeń lub/oraz dokonywanie odbiorów lub/oraz negatywnie wpływających na jakość wykonania lub trwałość przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych lub/oraz ludzi, opady deszczu, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód - również gruntowych, opady śniegu, gruba pokrywa śnieżna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne); warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: – zmiana w umowie/aneks – w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy o czas niezbędny do prawidłowego ukończenia robót z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek/niekorzystnych warunków atmosferycznych; b) przyczyna: przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności: - brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg lub/oraz trenów dojazdowych, - braku dostępu do budowli, uniemożliwiający wykonanie prac objętych umową, - protesty lokalnej społeczności lub/oraz protesty mieszkańców, - protesty właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, - konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. lokalnej społeczności lub/oraz mieszkańców, - konieczność uzyskania uzgodnień, opinii itp. właścicieli budynków lub/oraz gruntów lub/oraz innych obiektów, - konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego, co do wydania budowli, - konieczność wykwaterowania najemców, warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; c) przyczyna: następstwa działania organów administracji niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; d) przyczyna: następstwa działania organów administracji dotyczących prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, niezależne od zamawiającego lub/oraz wykonawcy, w szczególności: - przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii itp., - dokonywanie dodatkowych uzgodnień, wykonywanie obowiązków nałożonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez właściwe organy, o ile wykonawca i zamawiający należycie wykonują obowiązki wynikające z umowy i polecenia właściwych instytucji, warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu realizacji umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanek; e) przyczyna: zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; warunek wprowadzenia zmiany: Zamawiający przedstawi do akceptacji Wykonawcy pismo wraz z podaniem przyczyny i uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: zmiana w umowie/aneks - zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; f) przyczyna: wystąpienie katastrofy budowlanej, działania siły wyższej i osób trzecich, od działania których uzależniona jest możliwość kontynuowania prac objętych niniejszą umową, zaistnienia zdarzenia zewnętrznego wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którego nie można przypisać drugiej stronie; za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo zawierające przyczyny i uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany; skutek: zmiana w umowie/aneks – w przypadku akceptacji treści pisma zmiana uwzględniająca wystąpienie wyżej wymienionych przesłanek oraz uwzględniająca konsekwencje ich wystąpienia w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji; g) przyczyna – zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i każdego z ppkt a-c wskazanego wyżej artykułu; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpią do negocjacji, w szczególności w zakresie realizacji dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, wysokości wynagrodzenia z ewentualną klauzulą waloryzacyjną zawartą w umowie oraz terminu realizacji zamówienia – o ile jest to niezbędne; skutek – zmiana w umowie/aneks – uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany odnośnie dodatkowych dostaw, usług lub robót budowlanych, w szczególności zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. h) przyczyna – zmiana opisana w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany i każdego z ppkt a-b wskazanego wyżej artykułu; następnie Zamawiający wraz z Wykonawcą przystąpią do negocjacji, w szczególności w zakresie realizacji zmiany umowy, wysokości wynagrodzenia z ewentualną klauzulą waloryzacyjną zawartą w umowie oraz terminu realizacji zamówienia – o ile jest to niezbędne; skutek – zmiana w umowie/aneks – uwzględniający wszelkie konsekwencje wystąpienia zmiany w szczególności odnośnie zmiany terminu realizacji i wynagrodzenia Wykonawcy. i) przyczyna - znalezienie niewybuchów lub niewypałów; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek – zmiana w umowie/aneks – w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki. j) przyczyna: odkrycia, wykopaliska archeologiczne; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek – zmiana w umowie/aneks - w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; k) przyczyna: wystąpienie niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu lub Zamawiający przedstawi Wykonawcy do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; skutek – zmiana w umowie/aneks – w przypadku akceptacji treści pisma zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; l) przyczyna - wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji pismo z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia zmiany; Zamawiający dokona oceny nowego Wykonawcy pod względem spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia. Zamawiający zbada czy zmiana nie pociąga za sobą innych istotnych zmian umowy; skutek – zmiana w umowie/aneks – w przypadku akceptacji treści pisma zmiana Wykonawcy z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wystąpienia ww. przesłanki; m) przyczyna – zmiana/y na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 5; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamierzeniu/konieczności/możliwości wprowadzenia zmiany; skutek – zmiana w umowie/aneks – po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą, spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczególności w zakresie zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile będzie to niezbędne; n) przyczyna – zmiana/y na skutek zastosowania art. 144 ust. 1 pkt 6; warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamierzeniu/konieczności/możliwości wprowadzenia zmiany; skutek – zmiana w umowie/aneks – po przeprowadzeniu negocjacji między Zamawiającym i Wykonawcą, spisanie aneksu do umowy uwzględniającego zmianę z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji wprowadzenia zmiany, w szczególności w zakresie zmiany zakresu świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia z uwzględnieniem klauzuli waloryzacyjnej zawartej w umowie - o ile będzie to niezbędne; o) przyczyna - konieczność zmiany dokumentacji projektowej wynikła w trakcie realizacji inwestycji. warunek wprowadzenia zmiany: Wykonawca poinformuje Zamawiającego lub Zamawiający poinformuje Wykonawcę o konieczności wprowadzenia zmiany; skutek – zmiana w umowie/aneks - zmiana dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wszystkich konsekwencji tej zmiany, w tym terminu realizacji zamówienia. p) nie wymaga aneksu do umowy, w szczególności: - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), - zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, - zmiany w zakresie rodzajów materiałów, urządzeń zaproponowanych w ofercie - w przypadku zaistnienia tej przesłanki Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji nowy materiał/urządzenie z jednoczesnym wykazaniem jego równoważności do poprzednika oraz zapisów SIWZ; - zmiana formy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w art. 147 ustawy pzp. q) W przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu umowy do której zastosowanie znajdzie zmiana ww. stawki, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia; 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: liczbę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi pracownikami, wysokości ich wynagrodzeń zarówno przed jak i po zmianie i inne dowody w tym zakresie –przestrzegając regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, przedstawiając w szczególności: liczbę pracowników wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, okresy zatrudnienia tych pracowników przy realizacji zamówienia, rodzaj i długość trwania zawartych z umów z tymi pracownikami rozliczenia z ZUS i inne dowody w tym zakresie - przestrzegając regulacji zawartych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, Wykonawca w terminie 30 dni od dnia wejścia tej zmiany może zwrócić się do Zamawiającego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 12:15,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie glazury - Kamińsk
 • Lokalizacja zleceniawarmińsko-mazurskie
 • Data dodania18-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie ok. 1000 m2 glazury. Miejsce wykonywania: 11-220 Kamińsk. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI