Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie w zakresie nawierzchni i oświetlenia drogowego...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie w zakresie nawierzchni i oświetlenia drogowego (p.t. + budowa)
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoLubicz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2019-04-08
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia528062-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 528062-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu: przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie w zakresie nawierzchni i oświetlenia drogowego (p.t. + budowa)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu, krajowy numer identyfikacyjny 87172575700000, ul. ul. Toruńska  , 87-162  Lubicz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 782 709, e-mail drogi@lubicz.pl, faks 566 782 709.
Adres strony internetowej (URL): www.lubicz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.lubicz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma papierowa
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: przebudowa ul. Szkolnej w Grębocinie w zakresie nawierzchni i oświetlenia drogowego (p.t. + budowa)
Numer referencyjny: ZDG.271.522.6.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dla ul. Szkolnej w Grębocinie na odcinku od ul. Szkolnej do wjazdu na teren muzeum piśmiennictwa i drukarstwa o długości ca 40 mb i szerokości ca 10,0 mb, zgodnie z sytuacją przedstawioną na załączonej mapie poglądowej, opracowanie projektu budowlanego wraz z przebudową drogi gminnej.. 3.2. W odniesieniu do prac projektowych szczegółowy zakres obejmuje: 1. Opracowaniem projektowym objąć działki nr 581/4 i 581/5 stanowiące własność Gminy Lubicz. 2. Opracowanie projektowe winno zawierać: 1) wykonanie oświetlenia – dwa słupy stalowe 6 m, montowane na fundamencie betonowym z oprawami LED o mocy 35 W, odrębne złącze kablowe wraz ze szafką sterującą; w tym zakresie wykonawca w imieniu Zamawiającego wystąpi do Energa Operator o warunki techniczne podłączenia do sieci elektroenergetycznej, zapotrzebowanie mocy określić na poziomie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia, tzn. ca 1,0 kW. 2) odwodnienie powierzchniowe poprzez zachowanie spadku daszkowego, odprowadzenie wody z pominięciem budynku muzeum, częściowo do k.d. w ul. Szkolnej, częściowo lewą stroną na łąkę za muzeum, 3) nawierzchnia z kostki granitowej 7x11 cm oraz elementów kocich łbów, 4) ciąg pieszy o szerokości 2,0 m od ulicy Szkolnej do wejścia do muzeum, wykonany z kostki typu pol-bruk bezfazowej a’la granit, 5) miejsca parkingowe po lewej stronie dla autobusów, patrząc w kierunku muzeum, natomiast po prawej stronie dla samochodów osobowych, 6) podbudowa z kamienia twardego i betonu, 7) elementy drobnej architektury: 1 ławka betonowo drewniana z oparciem o szerokości ca 180 cm, jeden betonowy kosz na śmieci ustawiony przy ławce o pojemności wkładu ca 40 l, fundament pod tablice ogłoszeniowe (uzgodnić z dyrektorem muzeum), 8) projekt stałej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym (w obrębie połączenia z główną ul. Szkolną), 9) usunięcie kolizji słupa teletechnicznego przy wjeździe z głównej ul. Szkolnej, 10) wycinka drzew i zagospodarowanie zieleni. 3. Projekt wraz z wykazem materiałów należy uzgodnić z Zamawiającym oraz właścicielem muzeum piśmiennictwa i drukarstwa. 4. W ramach prac projektowych Wykonawca wykona: 1) projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej (oświetlenie drogowe) wraz z kompletem dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót w ilości 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, 2) projekt budowlano-wykonawczy branży elektrycznej i teletechnicznej w zakresie rozwiązania kolizji z urządzeniami teletechnicznymi zlokalizowanymi w pasie przebudowywanej drogi, w ilości 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, 3) projekt budowlano-wykonawczy branży drogowej na budowę wraz z kompletem dokumentów i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót w ilości 4 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej w formacie pdf, 4) w przypadku zaistnienia kolizji uzbrojenia podziemnego, w opracowaniu projektowym powinny zostać ujęte projekty obejmujące usunięcie tych kolizji i powinny być one uzgodnione z właścicielami urządzeń (o ile wystąpi taka konieczność), 5) projekt stałej organizacji ruchu –wraz z zatwierdzeniem). 6) uzyska opinię Z.U.D.P. 5. Dodatkowo w ramach prac projektowych do zadań Wykonawcy będzie należało m.in.: 1) uzyskanie i zamieszczenie w projekcie budowlanym wykazu i kopii (w razie potrzeby uwierzytelnionych): stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania., 2) opracowanie projektu budowlanego spełniającego wymogi art. 34 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) wymaganym do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót, 3) opracowanie oraz pozyskanie wszelkich dokumentów, opinii, uzgodnień w zakresie wymaganym do złożenia w imieniu Zamawiającego wniosku o wydanie oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót, uzgodnienia z poszczególnymi zarządcami dróg, ze starostwem powiatowym, 4) uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót polegających na budowie oświetlenia drogowego 5) opracowanie rysunków i opisów stanowiących uszczegółowienie projektu budowlanego, nazwanych projektem wykonawczym – stosownie do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129), 6) uzyskanie mapy do celów projektowych (sytuacyjno – wysokościowej i mapy stanu prawnego), 7) dokonanie wizji lokalnej w terenie objętym dokumentacją w celu oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania, 8) uzgadnianie z Zamawiającym na każdym etapie przyjętych rozwiązań projektowych oraz ostateczne uzgodnienie opracowanego projektu przed złożeniem wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego. 6. W odniesieniu do przebudowy drogi zakres obejmuje: 1) przebudowę drogi na podstawie opracowanego projektu budowlanego, o którym mowa powyżej po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia robót, 2) wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. Do wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca użyje własnych materiałów, maszyn i urządzeń zgodnych z obowiązującymi normami i aprobatami technicznymi. 3) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia będą uzgadnianie przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Wykonawca określa telefony kontaktowe oraz innych niezbędnych ustaleń dla sprawnego terminowego wykonania zamówienia. 4) Wykonawca we własnym zakresie zabezpiecza dla tej części zamówienia pełną obsługę geodezyjną, przed i po wykonaniu robót budowlanych. Koszty obsługi geodezyjnej należy uwzględnić w cenie oferty. 7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu zamówienia oraz zobowiązuje się do ich naprawy na własny koszt (np. uszkodzenie czy zniszczenie kamieni granicznych, drzew, ogrodzeń elementów małej architektury, itp., lub spowodowanie awarii istniejącego uzbrojenia technicznego). 8. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót, czy tzw. pracowników fizycznych oraz operatorów sprzętu budowlanego. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych i itp. 9. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem robót i obsługą maszyn, będą na czas wykonywania przez nich robót zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.) oraz otrzymywać wynagrodzenie za pracę, równe lub przekraczające równowartość wysokości wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.). 10. Zamawiający ustala minimalny termin gwarancji za przedmiot zamówienia na okres 5 lat od daty dokonania odbioru końcowego robót budowlanych.

II.5) Główny kod CPV: 45233252-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45316110-9
71242000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-08-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna ten warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 5.1.3.1. Dla uznania, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa, Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał w odniesieniu do przedmiotu zamówienia, że: 1) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej dwa zadania polegające na budowie, przebudowie drogi o wartości co najmniej 50 000,00 złotych brutto każda z robót. Przez zadanie wykonane, Zamawiający rozumie zadania doprowadzone do końca (zakończone protokołem odbioru końcowego). 2) dysponuje lub będzie dysponował osobą zdolną do wykonania zamówienia, która będzie wykonywała zamówienie lub zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osoby posiadającej uprawnienia: a) projektant branży elektrycznej co najmniej 1 osoba; posiadająca, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych), w tym doświadczenie w projektowaniu, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, w zakresie branży elektrycznej i posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności elektrycznej wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202-ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). b) projektant branży drogowej co najmniej 1 osoba; posiadająca, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności drogowej w tym doświadczenie w projektowaniu, w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat, w zakresie branży drogowej i posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202-ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272). c) kierownik budowy do kierowania robotami budowlanymi co najmniej 1 osoba posiadająca, co najmniej 4-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień budowlanych w wymaganej specjalności), w specjalności drogowej i posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej, lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie ustawy Prawo Budowlane i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 r. poz. 1278 ze zmianami) lub inne odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12 a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1202-ze zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2272).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający żąda wniesienia wadium (art. 45 ustawy Pzp). w kwocie 4.000 zł. , słownie: cztery tysiące złotych.. 11.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 11.3. Wadium może być wniesione w n/w formach: 11.3.1. W pieniądzu. 11.3.2. W poręczeniach bankowych. 11.3.3. W poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. 11.3.4. W gwarancjach bankowych. 11.3.5. W gwarancjach ubezpieczeniowych. 11.3.6. W poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami). 11.4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto w Banku BS Grębocin nr rachunku 95 9491 0003 0000 0000 1212 0003. 11.5. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt. 11.4.SIWZ, przed upływem terminu składania ofert. 11.6. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. 11.7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 11.8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza dokonywanie zmian terminu umownego wyłącznie w sytuacjach, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć, w szczególności: opieszałości gestorów uzbrojenia w uzgadnianiu dokumentacji projektowej, braku możliwości uzgodnienia rozwiązania kolizji z urządzeniami obcymi, warunków atmosferycznych wykluczających prowadzenie robót budowlanych w terenie (bardzo niskie temperatury powietrza, ulewne deszcze).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-08, godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę wykonanie łazienki i wymianę pionu kanalizacyjnego - Toruń
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania17-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę wykonanie mini łazienki z wymianą pionu kanalizacyjnego w domu jednorodzinnym. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI