Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I -

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia). Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 25.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoOrnontowice
 • WojewództwoŚląskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoAdministracja samorządowa
 • Termin składania wniosków2019-04-09
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyGmina Ornontowice
 • Data publikacji ogłoszenia2019-03-21
 • Numer ogłoszenia527940-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 527940-N-2019 z dnia 2019-03-21 r.

Gmina Ornontowice: Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia). Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 25.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ornontowice, krajowy numer identyfikacyjny 27625775900000, ul. Zwycięstwa  26a , 43-178  Ornontowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 306 222, , e-mail zp@ornontowice.pl, , faks -.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.ornontowice.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://www.bip.ornontowice.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://www.bip.ornontowice.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Urząd Gminy Ornontowice, ul. Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sieci wodociągowej w Gminie Ornontowice (ul. Kolejowa etap III cz.I - od nr 90 do ul. Chudowskiej; etap III cz.2 od nr 179 do 195; ul. Kolejowa - odcinek zasilający działki budowlane w rejonie komory wodociągowej; ul. Solarnia - etap I - przebudowa komory wodociągowej wraz z odcinkiem sieci przy ul. Zachodniej; etap II - ul. Solarnia). Budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bujakowskiej w rejonie nr 25.
Numer referencyjny: ZWRZP.271.00005.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem niniejszego zadania jest budowa sieci wodociągowej: Sieć wodociągowa przy ul. Kolejowej: - Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC Dz125mm – 573,5 mb. - Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC Dz90mm – 6 mb. - Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC Dz63mm – 9 mb. - Hydrant nadziemny Dn80 – 6szt. - Budowa sieci wodociągowej z rur polietylenowych PE 100 SDR 11 typ RC Dz40mm – 233,0 mb. - Zestaw wodomierzowy – 10szt. (z nakładkami radiowymi z przedłużonym torem radiowym). - Połączenia z istniejącą siecią wodociągową (PE) – 3 połączenia. Sieć wodociągowa przy ul. Bujakowskiej: - Rura wodociągowa PE HD 100-RC, PE 125x11,4mm SDR 11, PN16 – 151 mb. - Hydrant nadziemny Dn80 – 1szt. - Połączenie z istniejącą siecią wodociągową (PE). UWAGI: - Dokumentacja projektowa dotyczy całości zadania. Niniejsze postępowanie obejmuje wykonanie części etapów dla poszczególnych zadań. - Wodomierze należy dostarczyć z nakładką radiową do transmisji danych, służące do zdalnych odczytów wskazań wodomierza. - Lokalizację zasuw i skrzynek ulicznych należy uzgodnić z właścicielem nieruchomości i Inwestorem. Przejścia poprzeczne pod drogą należy wykonać w rurze ochronnej. Nadmiar ziemi z wykopów winien zostać zagospodarowany i wywieziony z terenu budowy na składowisko odpadów (poza teren gminy). Przed oddaniem do użytkowania rurociąg powinien być przepłukany w celu usunięcia zanieczyszczeń. - Szczegółowe warunki płukania w celu usunięcia zanieczyszczeń a w szczególności wykonania dezynfekcji należy uzgodnić z administratorem sieci tj. Zakładem Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. - W budynku przejście z rury przyłączeniowej do węzła wodomierzowego połączyć poprzez kształtkę elektrooporową DN 40 / adapter PE/mosiądz DN 40-1/. Zawór przed wodomierzem DN 25, konsola DN 25 redukcja DN 25/20 – pozostałe elementy węzła wodomierzowego DN 20 – zawór, zawór zwrotny antyskażeniowy, reduktor ciśnienia z manometrem zawór kulowy. Cały węzeł wodomierzowy wykonany z elementów mosiężnych zabudowany w pozycji poziomej. Po zabudowaniu nowego węzła należy poinstruować odbiorcę jak regulować reduktorem ciśnienia. - Wejście nowym przyłączem wodociągowym do budynku należy uszczelnić wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. W budynku węzeł wodomierzowy ma być wykonany estetycznie, a przejście przez ścianę lub posadzkę doprowadzić do stanu pierwotnego. - Łączenie nowego węzła wodomierzowego z wewnętrzną siecią wodociągową budynku wykonać z rur i kształtek PP. - Po uruchomieniu nowego przyłącza oraz po połączeniu z instalacją wewnętrzną budynku należy zlikwidować stare przyłącze wodociągowe na zewnątrz budynku uszczelniając miejsce po starym przyłączu, a elementy starego przyłącza wodociągowego wraz z wodomierzem pozostawić w budynku. - Po uruchomieniu nowej sieci wodociągowej zlikwidować należy stare: tabliczki zasuw, betoniki zasuw, obudowy zasuw, skrzynki uliczne oraz hydranty. Miejsca demontażu uporządkować stosownie do terenu a zdemontowane elementy armatury przekazać Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. - Po wybudowaniu sieci wodociągowej teren należy uporządkować stosownie do terenu: humus - wysiew trawy, przełożenie kostki; uzupełnienie tłucznia o tej samej frakcji oraz kolorze. - Po wybudowaniu sieci wodociągowej przekazać inwestorowi klucz górny do otwierania hydrantów. - Należy przeprowadzić próbę wydajności dynamicznej hydrantów. - Hydranty powinny zostać posadowione w ten sposób, aby były dostępne przed ogrodzeniami posesji (przynajmniej 1,0 do 1,2 metra powyżej poziomu gruntu). - Obudowy teleskopowe wyposażyć w kaptur (łeb pod klucz). - W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela posesji. - Uszkodzenie sieci wodociągowej podczas prowadzenia prac związanych z przebudową wodociągu wykonawca usuwa na własny koszt z materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej. - Przed zasypaniem wykopu w miejscach zabudowy armatury (zasuwy liniowe, nawiertaki, hydranty) należy wykonać dokładną fotografię z opisem miejsca. - Tabliczki informacyjne z domiarami do zasuw (odległości wybijane numeratorem) umieścić należy w miejscach ogólnodostępnych na ogrodzeniach, a w przypadku braku punktu stałego tabliczki umieścić na słupkach z rury PE §100 koloru niebieskiego. Niezależnie od miejsca zabudowy tabliczki mają być zawieszone estetycznie i trwale. - Po zakończeniu wszystkich prac należy wykonać powykonawczą inwentaryzację geodezyjną, która ma zawierać: mapę zasadniczą z naniesionym przebiegiem przyłącza wodociągowego, szkice polowe oraz domiary do zasuw (karty zasuw) + protokoły odbioru każdego przyłącza podpisane przez Właściciela. - Organizacja zaplecza budowy jak i jego likwidacja, w tym wykonanie tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz zlecenie nadzorów branżowych w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym leży w gestii Wykonawcy. - Zadanie należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz przedmiarami załączonymi do niniejszej specyfikacji. - Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowania harmonogramu rzeczowo-finansowego. - Kosztorys ofertowy należy sporządzić na dzień podpisania umowy dla każdego zadania osobno. - W przypadku uszkodzenia systemu drenarskiego należy go odtworzyć z materiałów własnych pod bezpośrednim nadzorem Inwestora lub przedstawicieli spółki wodnej lub właściciela posesji. - Wykonawca zadania będzie brał udział w cotygodniowych spotkaniach z Inwestorem na placu budowy, w tzw. „RADACH BUDOWY”, na których będzie przedstawiał przebieg postępu prac. - Kierownik Budowy zobowiązany jest do złożenia pisemnego cotygodniowego raportu z przebiegu prac, począwszy od podpisania umowy. Każdy z raportów powinien być zatwierdzony przez stronę Zamawiającą. Raport za miniony tydzień należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego najpóźniej do godz. 24.00 w każdy poniedziałek po przepracowanym tygodniu (pisemnie lub skan mailem). Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych materiałów niż zastosowane w projekcie, równoważnych, o odpowiednich parametrach technicznych i jakościowych. Parametry techniczne i jakościowe dla zastosowanych w dokumentacji technicznej materiałów są wartościami minimalnymi. Wykonawcy mogą składać oferty zawierające rozwiązania równoważne w stosunku do przedmiotu zamówienia przedstawionego w SIWZ – zgodnie z art. 30 ust. 4 i 5 Ustawy. Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym. Zgodnie z art. 30 ust. 5 Ustawy Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. Podwykonawcy: 1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. Podwykonawców, na których zasoby powołuje się Wykonawca należy wykazać w oświadczeniu (załącznik nr 1,2 i 3 do SIWZ). W przypadku gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale Podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienia zostanie wykonane bez udziału podwykonawców. 4. Powierzenie wykonawcy części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 5. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, usługi lub dostawy, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu określone zostały w projekcie umowy paragrafy od 13 do 18 (załącznik nr 7 do SIWZ) 6. Zamawiający nie określa przedmiotu umów o podwykonawstwo (o których mowa w art. 143 b pkt 8 ustawy), który podlega obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł brutto. Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: uwzględnione zostały w dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: robotników budowlanych wykonujących roboty budowlane pod nadzorem kierownika budowy lub kierownika robót, m.in. czynności związane z robotami ziemnymi w zakresie robót wykonywanych sprzętem budowlanym (koparkami, spycharkami), ręczne roboty ziemne, roboty montażowe, roboty pomiarowe, czynności związane z transportem materiałów, czynności związane z przyłączem i spawaniem, humusowanie, odtworzenie terenów zielonych, demontaż nawierzchni, odtworzenie nawierzchni. Warunki gwarancji – min. 60 miesięcy gwarancji na wykonawstwo, materiały i urządzenia licząc od dnia ostatecznego odbioru. Zamawiający wymaga, aby okres rękojmi był równy okresowi udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Uwaga: Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, specyfikacją oraz zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki: Załącznik nr 9 do SIWZ – Dokumentacja projektowa wraz ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Załącznik nr 10 do SIWZ – Przedmiar robót.

II.5) Główny kod CPV: 45231300-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45232150-8
45233200-1
45111200-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-06-28
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-06-28

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: do 28.06.2019 r. (wykonanie wszystkich robót budowlanych wraz z dokumentacją powykonawczą i potwierdzeniem złożenia geodezyjnego operatu powykonawczego w Starostwie).
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum – 500 000,00zł
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. Wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie minimum 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub rozbudowie lub przebudowie lub modernizacji sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto. 2. Skierował do realizacji zamówienia minimum: 1 osobę posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, i urządzeń wodociągowych. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje, zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016 r., poz. 65). Osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, musi posiadać wymagane uprawnienia, określone szczegółowo powyżej, potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w art. 12 ust. 2 (z uwzględnieniem art. 104) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z późn. zm.) lub równoważne tzn. odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Ww. wykaz stanowi załącznik nr 4 do SIWZ; b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacjami zawodowych, uprawnień, doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. c) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zmawiającego dokumentów, o których mowa w § 2 ust. Ust. 4 pkt 1 rozporządzenia (punkt 3. niniejszego rozdziału), zamawiający może dopuścić złożenie przez wykonawcę innych odpowiednich dokumentów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale IV pkt 7 i 8 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 3) gwarancjach bankowych; 4)gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Orzesko Knurowski Bank Spółdzielczy w Knurowie O/Ornontowice 28 8454 1053 2001 0011 0695 0009

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rękojmi 20,00
Doświadczenie kierownika budowy 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy możliwe są jedynie w trybie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi poniżej. 4. Zakres istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy mogących stanowić podstawę do przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych: a) wystąpienie warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części - utrudniających terminowe lub prawidłowe wykonanie zamówienia, b) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, c) wystąpienie siły wyższej lub klęski żywiołowej, d) Wystąpienia niewypałów, niewybuchów, innych przedmiotów stanowiących zagrożenie, e). Dopuszcza się możliwość zmiany umowy w zakresie terminu, jeżeli w czasie realizacji zadania wystąpią okoliczności uniemożliwiające jego realizację, nie wynikające z winy Zamawiającej ani Wykonawcy, w szczególności związane z koniecznością uzyskania dodatkowych pozwoleń, decyzji administracyjnych, zezwoleń na wejście w teren osób prywatnych (zmiany własnościowe) itp. - termin wydłuża się o czas przestoju. f) wystąpienie zmian w przepisach prawa, stawki podatku VAT, w tym zmiany dotyczącej sposobu płatności i rozliczeń finansowo – skarbowych; g) działanie lub zaniechanie organów władzy publicznej lub instytucji, w tym zmiany urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, h) przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a niezależnych od stron umowy i) wprowadzenie przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, j) przekroczenie określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., jeżeli nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, k) wydanie postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, nie z winy Wykonawcy, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, l) wydanie orzeczenia przez sąd lub inny podmiot, którego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, ł)wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli ich nie wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym; 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 4, za zgodą stron umowy termin wykonania robót budowlanych przedłuża się o: a) czas trwania przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień dodatkowych lub zamiennych na roboty budowlane oraz wykonania tych robót, b) czas trwania warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, warunki terenowe, w szczególności istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli, obiektów infrastrukturalnych lub ich części, c) czas niezbędny do zawiadomienia konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego, d) czas trwania siły wyższej lub klęski żywiołowej e) czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian w przepisach prawa, f) czas trwania działania lub zaniechania organów władzy publicznej lub instytucji, w tym czas niezbędny na dokonanie zmian w robotach budowlanych, wynikających ze zmian urzędowych interpretacji przepisów dotyczących wykonywania lub finansowania robót budowlanych, g) czas trwania przerwy w wykonywaniu robót budowlanych wskutek zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, h) czas trwania wprowadzania przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w celu wykonania robót budowlanych, a także wykonania robót budowlanych w terminie określonym w umowie, i) czas równy przekroczeniu określonych w przepisach prawa terminów wydawania decyzji, zezwoleń, itp., j) czas wstrzymania robót budowlanych na podstawie wydanego postanowienia lub decyzji o wstrzymaniu robót budowlanych, w przypadkach określonych w przepisach ustawy - Prawo budowlane, k) czas niezbędny na wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych, jeżeli ich wykonanie wstrzymuje wykonanie robót budowlanych. 6. Za zgodą stron umowy dopuszcza się również dokonanie następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy poprzez zmiany sposobu wykonania robót budowlanych, w tym wprowadzenia robót zamiennych i dodatkowych, wskutek: a) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego, b) warunków atmosferycznych, geotechnicznych, geologicznych, terenowych, wodnych, hydrologicznych, odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, istnienia podziemnych urządzeń, instalacji, fragmentów budowli lub ich części, 7. Konieczność wykonania robót budowlanych przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany w przepisach prawa; 8. Zmiana osoby kierownika budowy, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającą. Zamawiająca zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy proponowana osoba będzie posiadała kwalifikacje i doświadczenie, które będzie spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz nie będą niższe niż kwalifikacje i doświadczenie osoby kierownika budowy zaproponowanego w ofercie, na podstawie której została zawarta umowa. 9. Zmiany podwykonawcy lub wprowadzenie podwykonawcy w zakresie nie przewidzianym w treści oferty złożonej przez Wykonawcę, 10. W przypadku, gdy Wykonawca w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Urząd, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Zamawiającego (bez zmiany wynagrodzenia), 11. Zmiany osób wyznaczonych do realizacji umowy, ze strony Zmawiającej w przypadku braku możliwości nadzoru przez te osoby, zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy, 12. Zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy, (danych teleadresowych Wykonawcy, Zamawiającego), zmiany te następują poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo Zamówień Publicznych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do umowy, z zastrzeżeniem przypadków określonych w niniejszym punkcie, w których wskazano, że nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest nieważna. 14. Inne zmiany, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt) 2 do 6) ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 08:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Kobiernice
 • Lokalizacja zleceniaśląskie
 • Data dodania19-07-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie kostki brukowej (typu Polbruk); ułożenie na cegiełkę, ilość ok. 100 mb. Proszę o podanie najbliższego możliwego terminu.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI