Przebudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St.

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Swarożynie
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoSwarożyn
 • WojewództwoPomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoJednostki organizacyjne administracji samorządowej
 • Termin składania wniosków2018-07-25
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyZespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia586912-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 586912-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica: Przebudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Swarożynie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
PRZEBUDOWA SAL LEKCYJNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica, krajowy numer identyfikacyjny 19188759000000, ul. Szkolna  2 , 83-115   Swarożyn, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 585 369 393, , e-mail kierownik.gospodarczy@zsaio.pl, , faks 585 369 393.
Adres strony internetowej (URL): www.zsaio.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.zsaio.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Swarożynie
Adres:
83-115 Swarożyn, ul. Szkolna 2

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa sal lekcyjnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. St. Staszica w Swarożynie
Numer referencyjny: 2/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę sal lekcyjnych oraz roboty budowlane. Wraz z opracowaną dokumentacją Wykonawca złoży oświadczenia: 1) o kompletności dokumentacji z punktu widzenia celu, któremu ma służyć wraz z wykazem dokumentacji 2) o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3) o zweryfikowaniu i uzgodnieniu międzybranżowym 4) o przeniesieniu na Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia, praw autorskich do dzieła będącego przedmiotem zamówienia, z prawem do jednokrotnego wykorzystania w celu realizacji obiektu w określonej lokalizacji. Obiekt należy zaprojektować przy zastosowaniu materiałów i technologii opisanych parametrami technicznymi w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji, ponieważ projekt służyć będzie jako opis przedmiotu zamówienia w przetargu na realizację inwestycji, przeprowadzonym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. ZAKRES ROBÓT REMONTOWO BUDOWLANYCH: Pracownia obsługi konsumenta z zapleczem gastronomicznym • Wykucie z muru ościeżnic drewnianych do 2 m2 – 3 szt • Wymiana płytek okładzinowych ściennych oraz rozebranie wykładziny ściennej z płytek – 5 m2 • Rozebranie ścianek z cegieł – 18 m2 • Wymiana posadzek z kamieni sztucznych na zaprawę cementową – 33 m2 • Uzupełnienie posadzek skałodrzewnych jednolitych, rozbiórka cokolików – 25 m • Prace hydrauliczne • Naprawa posadzek z tworzyw sztucznych, zerwanie posadzki – 67 m2 • Rozbiórka pieców oraz trzonów kuchennych, stolikowych i kotłowych ( piece i trzony licowane kaflami) – 1,3 m3 • Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowej 1,000 m3 • Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głębokości i szerokości 1x1 cegł. – 1,600 m • Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o głębokości i szerokości 1x2 cegł. – 1,600 m • Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, osadzenie belek stalowych do 180 mm – 4,800 m • Naprawa tynków wewnętrznych na ościeżnicach do 15 cm – 15,000 m • Naprawa tynków wewnętrznych na ościeżnicach do 40 cm – 6 m • Wykonanie pasów tynkowych zwykłych kat. III na zamurowanych bruzdach do 30 cm – 3,500 m • Obudowanie ościeżnic stalowych w ścianach – 5,500 m2 • Montaż ościeżnic drzwiowych, stalowych – 4 szt • Montaż skrzydeł drzwiowych wewnątrzlokalowych – 7,500 m2 • Montaż ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych – 18 m2 • Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej – 18 m2 • Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych ( zeskrobanie i zmycie starej farby) – 190 m2 • Gruntowanie podłoży powierzchni poziomych – 200 m2 • Gruntowanie podłoży powierzchni pionowych – 220 m2 • Licowanie ścian płytkami na klej do wys. 2 m oraz przygotowanie podłoża – 265 m2 • Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych – 98 m2 • Cokoliki płytkowe – 60 m • Warstwy wyrównawcze i wygładzające – 60 m2 • Posadzki z wykładzin sztucznych – 110 m2 • Gładzie gipsowe na ścianach (dwuwarstwowe) – 90 m2 • Gładzie gipsowe na sufitach (dwuwarstwowe) – 100 m2 • Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie dwukrotne – 190 m2 • Zakup i montaż wyposażenia: - stołów ze stali nierdzewnej z szafką i drzwiami przesuwnymi 1100x600 - szafka ze zlewem jednokomorowym z półką 600x600 - lada barowa z z kompletem szafek - zlewozmywak dwukomorowy barowy ze stali nierdzewnej - umywalka do rąk ze stali nierdzewnej - stoliki barowe 6 szt - krzesła barowe 24 szt - hokery barowe 3 szt - zmywarka podblatowa do szkła - zastawa ze stali nierdzewnej na 12 kpl - zastawa szklana 12 kpl - zastawa porcelanowa12 kpl - chłodziarka podblatowa • Wywóz ziemi i gruzu • Utylizacja materiałów rozbiórkowych na wysypisku Pracownia architektury krajobrazu • Wyburzenie ścianki 8 m2 • Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków i przygotowanie powierzchni – 70 m2 • Gruntowanie podłoży powierzchni poziomych – 15 m2 • Gruntowanie podłoży powierzchni pionowych – 55 m2 • Malowanie farbami emulsyjnymi sufitów (dwukrotne) – 15 m2 • Malowanie farbami emulsyjnymi ścian (dwukrotne) – 28 m2 • Malowanie farbami olejnymi ścian – 27 m2 • Wymiana podłóg na wykładzinę pcv 54 m2 • Zabezpieczenie podłóg folią – 15 m2 Pracownia nowych technologii rolniczych • Malowanie farbami klejowymi starych tynków wewnętrznych (zeskrobanie i zmycie starej farby) – 150 m2 • Gruntownie podłoży powierzchni poziomych – 55 m2 • Gruntowanie powierzchni pionowych – 100 m2 • Gładzie gipsowe na ścianach (dwuwarstwowe) – 100 m2 • Gładzie gipsowe na sufitach (dwuwarstwowe) – 55 m2 • Malowanie farbami emulsyjnymi oraz fluatowanie (dwukrotnie) – 150 m2 • Lakierowanie emalią tynków, ścian i sufitów – 50 m2 • Wymiana podłogi na wykładzinę pcv – 50 m2 • Zabezpieczenie podłóg folią – 50 m2 Zakres prac elektrycznych • Wskaźniki neonowe napięcia – 1 szt • Skrzynki lub rozdzielnie skrzynkowe – 1 szt • Szyny łączeniowe BJ 3 (16x12) – 4 szt • Wyłączniki małogabarytowe S 191-10 A – 5 szt • Wyłączniki małogabarytowe S 191-16 A – 15 szt • Wyłączniki naprądowe 3-bieg. S 193 C10-20 A – 2 szt • Wyłączniki p/pożarowe P 302 25A/30mA – 7 szt • Wyłączniki p/pożarowe P 304 40A/30mA – 2 szt • Oprawy typu ORO 236 (2xLF36W) moduł 300 – 12 szt • Oprawy oświetlówkowe – 7 szt • Oprawy awaryjne – 3 szt • Rozłączniki 3 –biegunowe – 2 szt • Łączniki instalacyjne – 10,20 szt • Gniazda styczkowe p/t 10 A/16, 250 V – 36 szt • Gniazda 3-biegunowe – 3 szt • Puszki końcowe do ścian z płyt gipsowych – 51 szt • Uchwyty izolacyjne do mocowania przewodóo - 1850 szt • Ochronnik przeciwprzepięciowy C/obiek.bud. – 1 szt • Przewody z żyłą Cu LgY-450/750 V, 4 mm2 – 156 m • Przewody YDY-750 V, 5x1,5 mm2 – 37 m • Przewody YDY-750 V, 5x4 mm2 – 42 m • Przewód kabelkowy miedz. YDY p 3x1,5, 750 V – 260,00 m • Przewód kabelkowy miedz. YDY p 3x2,5, 750 V – 260,00 m • Kabel elektroen. Miedz. YKY 5x16, 0,61/1 kV – 35 m Wyposażenie siłowni • Drabinki 4x2,5 • ławeczki • Atlas • Hantle regulowane • Gryf prosty 2 szt • Gryf łamany 1 szt • Obciążenia talerzowe 12 szt • Ławeczka do wyciskania • Bieżnia

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45210000-2
45315100-9
45421000-4
45431000-7
45442100-8
45453000-7
71220000-6
71320000-7
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  5   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone z, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykaz żądanych wraz z ofertą przez Zamawiającego oświadczeń/dokumentów aktualnych na dzień składania ofert: a) formularz ofertowy, b) pełnomocnictwo (jeśli dotyczy) do reprezentowania i podpisania dokumentacji ofertowej, jeżeli Wykonawca jest reprezentowany niezgodnie z zapisem we właściwym rejestrze lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) oświadczenia składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy PZP, d) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. Zgodnie z art. 144 Prawa zamówień publicznych Zamawiający przewiduje zmiany zawartej umowy dotyczące: 1) zakresu przedmiotu umowy, ceny i terminu realizacji w przypadku określonym w § 1 ust. 3 i 4 umowy; 2) terminu realizacji zamówienia w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) wystąpienia warunków pogodowych uniemożliwiających, ze względów technologicznych prowadzenie robót, pomimo dołożenia przez Wykonawcę wszelkich starań aby roboty mogły zostać zrealizowane przez okres dłuższy niż 3 dni, z zastrzeżeniem, iż okres wydłużenia terminu realizacji nie może być dłuższy niż okres trwania wyżej wymienionych warunków pogodowych powodujących brak możliwości prowadzenia robót, b) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, c) działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze stron, d) w razie konieczności działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć, e) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od Stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w sposób należyty, f) wystąpienia robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem podstawowym lub robót zamiennych, 3) osoby pełniącej funkcje kierownika budowy w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) nie wykonywania lub nienależytego wykonywania swoich obowiązków wynikających z umowy, b) śmierci, choroby trwającej dłużej niż 5 dni lub innych zdarzeń losowych, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron zaistniałych po dacie zawarcia umowy, 5) podwykonawców w przypadku zaistnienia jednej z następujących okoliczności: a) zmiana podwykonawcy - musi być zaakceptowana przez Zamawiającego, b) zmiana zakresu powierzonych prac. 3. Przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy nastąpi o tyle dni, przez ile trwały przyczyny, o których mowa w ust. 2 pkt. 2, przy czym wymagają one potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego. 4. Wykonawca składa Zamawiającemu pismo z prośbą o przesunięcie terminu wykonania Przedmiotu umowy wraz z uzasadnieniem nie później niż 7 dni przed upływem terminu określonego w § 4 ust. 1. 5. Wykonawca może dokonać zmiany osoby pełniącej funkcje kierownika budowy o której mowa w ust. 2 pkt 3 jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 6. Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Osoby zastępujące muszą posiadać minimum takie same kwalifikacje i uprawnienia. 7. Wprowadzenie zmian do zawartej umowy określonych w ust. 2 wymaga sporządzenia przez Zamawiającego uzasadnienia określającego przyczyny zmiany. Uzasadnienie będzie załącznikiem do aneksu zmieniającego niniejszą umowę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-07-25, godzina: 14:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę prace dociepleniowe - Słupsk
 • Lokalizacja zleceniapomorskie
 • Data dodania21-03-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Firma poszukuje ekip do wykonania docieplenia i elewacji. Inwestycje dotyczą budynków mieszkalnych - kamienic. Realizacja: praca na terenie Słupska od zaraz.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI