Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Re

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBydgoszcz
 • WojewództwoKujawsko-pomorskie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2017-12-01
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
 • Data publikacji ogłoszenia2017-11-16
 • Numer ogłoszenia617717-N-2017
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 617717-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 092354746, ul. Szpitalna  19 , 85-826  Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.bydgoszcz.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
SPZOZ
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.szpital.bydgoszcz.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ Szpitalna 19 85- 826 Bydgoszcz

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji
Numer referencyjny: ZP-270-93-2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji". 2. Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o: 2.1. dokumentację projektową i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym o załączone do SIWZ przedmiary; 2.2. kosztorys ofertowy wybranego Wykonawcy; 2.3. SIWZ niniejszego postępowania wraz z załącznikami; 2.4. treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót; 2.5. inne zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w Istotnych postanowieniach umowy. 3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 4. Wybrany Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej, a także nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno - pomocniczym. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie SIWZ oraz całej dokumentacji projektowej, samodzielnie oszacować zakres wszystkich niezbędnych robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na kompletną dokumentację projektową oraz dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 5.Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego. W przypadku wykrycia rozbieżności między projektem budowlanym a projektem wykonawczym polegających na niewystępowaniu w projekcie budowlanym dokładnych informacji, przyjąć należy uszczegółowione dane z projektu wykonawczego. W pozostałych wypadkach należy przyjąć rozwiązania z projektu budowlanego. 6. W zakres niniejszego zadania nie wchodzi wyposażenie meblowe i ruchome (kosze na śmieci, wieszaki, dozowniki mydła itp.) określone w technologii , a nie uwzględnione w przedmiarach. 7. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi skalkulować w ofercie wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej jest mozliwe codziennie w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00 - w celu uzgodnienia konkretnego terminu Wykonawca winien się uprzednio skontaktować z Zamawiającym - tel. (52) 370 91 40. 8. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały budowlane, dostarczone i zainstalowane urządzenia) wynosi minimum 36 miesięcy. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów - koszt serwisu, przeglądów, konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca (z wyłączeniem opłat za materiały eksploatacyjne). Gwarancja biegnie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie. 9. Realizacja zamówienia nie może w sposób istotny utrudniać funkcjonowania WSM w Bydgoszczy. W tym celu wybrany Wykonawca przedstawi zamawiającemu, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem harmonogram realizacji zadania, który musi uzyskac akceptację zamawiającego. 10. Prace prowadzone będą bezpośrednio w działającym obiekcie. Z tych powodów transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić nadmiernego utrudnienia ani zagrożenia dla użytkowania Szpitala i muszą zapewniać bezkolizyjne użytkowanie obiektu, np. dostęp pacjentów i personelu oraz możliwość dostaw do budynku Szpitala. 11. W obiekcie objętym przedmiotem zamówienia odbywa się przyjmowanie i dystrybucja posiłków dla pacjentów. Wykonawca zobowiązany będzie umożliwić dalsze prowadzenie tej działalności w trakcie realizacji prac. 12. Plac budowy umiejscowiony jest na terenie funkcjonującego szpitala, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji Szpitala. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części Szpitala nie będącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 13. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie wykonywania robót mediów, tj, prądu i wody. Obciążenie następować będzie do każdego 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą wystawienia faktury obciążającej Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych. 14. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projektowej i SIWZ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie efektów technicznych, jakościowych i estetycznych nie gorszych od pierwotnie założonych oraz będą zgodne pod względem: a. gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), b. charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), c.charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), d. parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), e. efektywności energetycznej, f. parametrów bezpieczeństwa użytkowania. 15. Zamawiający przewiduje możliwość zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie płatności częściowych, w maksymalnie 3 ratach, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy rozliczone fakturami częściowymi nie może przekroczyć 45% wynagrodzenia umownego brutto oraz: a. w przypadku wynagrodzenia płatnego w trzech ratach: pierwsza rata nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto; b. w przypadku wynagrodzenia płatnego w dwóch ratach: pierwsza rata nie może przekroczyć 45% wynagrodzenia umownego brutto. Wynagrodzenie częściowe będzie płatne na podstawie faktur częściowych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, na podstawie podpisanego protokołu odbioru robót wykonanych w okresie rozliczeniowym zaakceptowanego przez właściwych inspektorów nadzoru (okres rozliczeniowy uzależniony od ilości rat). Fakturowanie częściowe odbywać się będzie według procentowego zaawansowania robót wyszczególnionych w tabeli elementów scalonych, a uszczegółowionych w kosztorysie wykonawczym. 55% wynagrodzenia umownego brutto zostanie rozliczona po dokonaniu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 16. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do przedłożenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem, Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o którym mowa w pkt.15, zgodnie ze wzorem - Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporządzi w kwotach brutto i uwzględni w nim zaoferowany sposób rozliczeń (płatność jednorazowa lub w max. 3 częściach). 17.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy: 1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł; 2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111300-1
45223100-7
45262300-4
45262500-6
45320000-6
45410000-4
45421100-5
45341000-9
45442100-8
45431000-7
45432111-5
45421141-4
45421146-9
45215140-0
39000000-2
45310000-3
45330000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 120
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
120

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów .Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną i opłaconą polisę OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 1.000.000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w tym minimum jedną o wartości brutto równej co najmniej 50% wartości brutto oferty złożonej przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu; 2. dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które skieruje do realizacji zamówienia, w tym co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń, posiadającymi aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1 Wykaz osób Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wzór Załącznik nr 7 do SIWZ 2 Wykaz robót budowanych Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - wzór Załącznik nr 8 do SIWZ. 3. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej - potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1 Wzór oferty na roboty budowlane. 2 Oświadczenie o zatrudnianiu osób na podstawie umowy o pracę. 3 Istotne postanowienia umowy-Zaparafowane Istotne postanowienia umowy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 25 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100 PLN). 2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2017- 12-01 do godz. 09:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZWBK S.A. 98150013601213600814460000; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 2016 r , poz. 359 ze zm.). 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. 5. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. 6. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego. 7. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 10,00
termin realizacji 30,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Ustalony zostaje poniżej zakres dopuszczalnych, ewentualnych zmian do postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 1) zmiany, o których mowa w §7 ust.1 pkt.2, §2 ust. 5 - 8, §5 ust.5 - 8 umowy, 2) zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 3) zmiany, w zakresie których zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, b) wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w Umowie; 4) zmiana Wykonawcy - jeśli Wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: a) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, b) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców; 5) zmiany, które - niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu ust. 6; 6) zmiany, których łączna wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579) - dalej ustawa Pzp i jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. 2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3 oraz pkt. 4 lit. a, Zamawiający nie może wprowadzić kolejnych zmian Umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp. 3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, 3 i 6, zmiany postanowień umownych nie mogą prowadzić do zmiany charakteru Umowy. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i 3, Zamawiający, po dokonaniu zmiany Umowy, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie Umowy. 5. Jeżeli Umowa zawiera postanowienia przewidujące możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy z powodu okoliczności innych niż zmiana zakresu świadczenia Wykonawcy, dopuszczalną wartość zmiany Umowy, o której mowa w ust. 1 pkt. 2 lit. c, pkt. 3 lit. b i pkt. 6, ustala się w oparciu o wartość zamówienia określoną pierwotnie, z uwzględnieniem zmian wynikających z tych postanowień. 6. Zmianę postanowień zawartych w Umowie uznaje się za istotną, jeżeli: 1) zmienia ogólny charakter Umowy, w stosunku do charakteru Umowy w pierwotnym brzmieniu, 2) nie zmienia ogólnego charakteru Umowy i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: a) zmiana wprowadza warunki, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści, b) zmiana narusza równowagę ekonomiczną Umowy na korzyść Wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w Umowie, c) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z Umowy, d) polega na zastąpieniu Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą, w przypadkach innych niż wymienione w ust. 1 pkt. 4. 7. Ustalony w ust.1 zakres zmian nie oznacza, iż mogą być czy też będą one wprowadzane wprost po zaistnieniu okoliczności w nim opisanych. 8. Wykonawca występujący do Zamawiającego o zmianę umowy, z powołaniem się na którąkolwiek z podstaw podanych w ust.1, zobowiązany jest złożyć pisemne uzasadnienie okoliczności istotnych dla dokonania danej zmiany umowy wraz z przedstawieniem dowodów na ich potwierdzenie. Zamawiający jest uprawniony i zobowiązany do szczegółowej analizy wniosku Wykonawcy oraz załączonych dowodów celem zajęcia stanowiska co do dalszego postępowania z wnioskiem Wykonawcy, które może przybrać formę : 1) pisemnej odmowy uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do zakończenia postępowania prowadzonego w celu zmiany umowy, która pozostaje niezmieniona, 2) pisemnego uwzględnienia wniosku, co w konsekwencji prowadzi do kontynuacji postępowania w celu zmiany umowy, która na dalszym etapie może zostać dokonana w oparciu o aneks do umowy sporządzony przez Zamawiającego, z ewentualnym współudziałem Wykonawcy, gdy według Zamawiającego zachodzi taka konieczność; na dalszym etapie tej procedury Zamawiający może zmienić stanowisko i odmówić dokonania zmiany umowy, gdy zmianie ulegnie ocena okoliczności i dowodów je uzasadniających, lub gdy nie jest to konieczne albo zasadne ze względu na zamierzony cel umowy; w czasie trwania wyżej opisanej procedury, mającej na celu wprowadzenie zmiany do umowy, Wykonawca nie jest uprawniony do wstrzymywania, przerywania, opóźniania itp. prowadzonych prac, pod rygorem naliczenia kary umownej. 9. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1, z zastrzeżeniem art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych, jest nieważna. 10. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej. 2. Wybrany Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do przedłożenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem, Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zgodnie z wzorem - Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporządzi w kwotach brutto i uwzględni w nim zaoferowany sposób rozliczeń (płatność w max. 3 częściach). 4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do przedłożenia, najpóźniej w dniu podpisania umowy, ale przed jej podpisaniem: 1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec powierzonego mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł; 2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę odśnieżanie parkingów - Włocławek
 • Lokalizacja zleceniakujawsko-pomorskie
 • Data dodania14-10-2018
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę odśnieżanie parkingów we Włocławku, proszę o kontakt.
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bydgoszcz: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Przebudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Roboty budowlane