Przebudowa pomieszczeń noclegowych i biurowych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
Przebudowa pomieszczeń noclegowych i biurowych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Szkolenia Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoBratoszewice
 • WojewództwoŁódzkie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoInny
 • Termin składania wniosków2019-02-14
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyŁódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach
 • Data publikacji ogłoszenia2019-02-01
 • Numer ogłoszenia509423-N-2019
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 509423-N-2019 z dnia 2019-02-01 r.

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach: Przebudowa pomieszczeń noclegowych i biurowych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Szkolenia Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, krajowy numer identyfikacyjny 434935000000, ul. Nowości  32 , 95-011   Bratoszewice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 42 719 89 28, e-mail centrala@lodr-bratoszewice.pl, faks 42 719 89 13.
Adres strony internetowej (URL): www.lodr-bratoszewice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa osoba prawna
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa pomieszczeń noclegowych i biurowych wraz z termomodernizacją budynku Ośrodka Szkolenia Łódzkiego ODR zs. w Bratoszewicach
Numer referencyjny: 44/DAG/PN/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz realizacja robót budowlanych na budynku, tj.: a) Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt); b) Ocieplenie ścian fundamentowych do głębokości 1,0 m p.p.t. styropianem ekstradowanym EPS 100, styrodur lub hydrostyromax - przeznaczonym do miejsc narażonych na długotrwały kontakt z wodą o nasiąkliwości poniżej 2% po 28 dniach całkowitego zanurzenia wraz z odtworzeniem przeciwwodnej izolacji pionowej (pow. ok. 136 m2), demontaż i położenie nowego tynku na murku wejściowym do Ośrodka Szkolenia (pow. ok. 14 m2).; c) Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (pow. ok. 556 m2) styropianem o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż l= 0,04 W/(m2K) i o grubości odpowiedniej, aby współczynnik przenikania ciepła nie był gorszy niż U = 0,20 W/m2K (od 1.01.2021r. obowiązkowe); d) Ocieplenie (termomodernizacja) ok. 580 m2 stropodachu poprzez ułożenie płyt styropianowych typu „Styropapa” o współczynniku przewodzenia ciepła nie gorszym niż l= 0,04 W/m2K i o grubości odpowiedniej, aby współczynnik przenikania ciepła nie był gorszy niż U=0,15 W/m2K (od 1.01 2021r. obowiązkowe), wykonanie pokrycia z papy termozgrzewalnej, demontażu i montażu obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, demontażu i montażu istniejącej instalacji odgromowej, nadmurowaniu kominów wentylacyjnych; e) Przebudowa 15 pokoi noclegowych (pow. ok. 315 m² ) wraz z punktami sanitarnymi ( pow. istniejących punktów w pokojach nr 119 i 120 ok. 6,10 m2) na 1 piętrze (II kondygnacji). Zakres prac będzie obejmował: • zerwanie wykładzin dywanowych – pow. ok. 315 m2 i położenie posadzek z płytek ceramicznych w pokojach noclegowych – pow. ok. 315 m2; • gipsowanie ścian i sufitów w pokojach noclegowych (pow. ok. 1 314 m2); • malowanie ścian w pokojach noclegowych do wysokości ok. 10 cm poniżej sufitów oraz malowanie sufitów farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok. 1 314 m2); • montaż instalacji telewizyjnej i instalacji umożliwiającej odbiór intenetu w 15 pomieszczeniach noclegowych; • wymianę instalacji elektrycznej, osprzętu, oświetlenia (gniazdek, przełączników, opraw oświetleniowych awaryjnego i ogólnego na oświetlenie wykorzystujące oprawy ze źródeł LED0 w 15 pokojach noclegowych (dokładna ilość zostanie określona w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w pokojach noclegowych na nową (15 szt.) na ościeżnicach uniwersalnych o świetle przejścia 80 cm; • demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w toaletach znajdujących się w pokojach noclegowych (nr 119, 120) i montaż 2 szt. nowych drzwi do łazienek z nawiewem dolnym o wielkości min. 220 cm 2 w postaci kratki wentylacyjnej lub innego typu (uleje lub podcięcie); • montaż instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, opraw oświetleniowych, osprzętu w istniejących łazienkach w 2 pokojach noclegowych, (powierzchnia, ilość zostaną określone w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • montaż 13 szt. nowych drzwi łazienkowych z nawiewem dolnym o wielkości min. 220 cm2 w postaci kratki wentylacyjnej lub innego typu (uleje lub podcięcie) w nowoutworzonych toalet w 13 pokojach noclegowych; • demontaż wyposażenia znajdującego się w 2 łazienkach w pokojach noclegowych (nr 119, 120) i tzw. „biały montaż” obejmujący muszle klozetową - 2 szt., umywalkę - 2 szt., kabinę natryskową – 2 szt., baterię umywalkową – 2 szt., baterię do kabiny – 2 szt., lustro nad umywalką z oświetleniem, grzejnik łazienkowy elektryczny typu „suszarka do ręczników” – 2 szt.; • wyburzenie istniejących ścianek działowych w 13 pokojach noclegowych i utworzenie punktów z pełnym węzłem sanitarnym (pow. punktów sanitarnych zostanie określona w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • montaż płytek podłogowych i ściennych w nowoutworzonych punktach sanitarnych, w 13 pokojach noclegowych (powierzchnia zostanie określona w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • gipsowanie i malowanie sufitów w nowoutworzonych łazienkach, w 13 pokojach noclegowych (powierzchnia zostanie określona w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • montaż tzw. „biały montaż” w 13 pokojach noclegowych z nowoutworzonymi łazienkami obejmujący muszle klozetowa - 13 szt., umywalkę - 13 szt., kabinę natryskową – 13 szt., baterie umywalkową – 13 szt., baterie do kabiny – 13 szt., lustro nad umywalką z oświetleniem, grzejnik łazienkowy elektryczny typu „suszarka do ręczników” – 13 szt.; • montaż instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, opraw oświetleniowych i osprzętu w nowoutworzonych łazienkach w 13 pokojach noclegowych (wg projektu opracowanego przez Wykonawcę); • przesklepienie nieużytkowanego szybu windowego o wym. ok.165 cm x 240 cm (pokój nr 109). f) Przebudowa 15 pokoi biurowych na 2 piętrze (III kondygnacji) z remontem 6 węzłów sanitarnych. Prace obejmować będą: • demontaż i montaż nowych wykładzin dywanowych wraz z oblistwowaniem w 15 pokojach (pow. ok. 309 m2); • zerwanie tapet ściennych w 9 pokojach biurowych, położenie gładzi i malowanie ścian do wysokości ok. 10 cm poniżej sufitu oraz malowanie sufitów farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok. 603 m2); • montaż ściany z płyty gipsowej wraz z malowaniem w pokoju nr 218 (pow. ok. 14 m2); • odgrzybienie ścian, położenie gładzi, malowanie ścian do wysokości ok. 10 cm poniżej sufitu oraz malowanie sufitów farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach w 6 pokojach biurowych (pow. ok 361 m2); • montaż nowej armatury łazienkowej w 6 pokojach ( 6 szt. baterii łazienkowych, 6 sztuk baterii prysznicowej). g) Przebudowa korytarzy na 1 i 2 piętrze (II i III kondygnacji) będzie polegała na: • wymianie instalacji elektrycznej i osprzętu (wg projektu opracowanego przez Wykonawcę); • wymianie oświetlenia na korytarzu, na II kondygnacji (ilość punktów świetlnych zostanie określona w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • demontażu i montażu 2 szt. drzwi o odpowiedniej klasie odporności ogniowej; • demontażu starej wykładziny, wyrównaniu podłoża i montażu płytek ceramicznych o pow. ok. 80m2 na II kondygnacji; • gipsowaniu, pomalowaniu ścian i sufitu farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok.152 m2) na II kondygnacji; • położeniu tynku mozaikowego na ścianach, na wysokości 1,5 m (pow. ok.112 m2) na II kondygnacji; • zerwaniu okleiny tapetowej ze ścian na III kondygnacji ( pow. ok. 152 m2); • gipsowaniu ścian, pomalowaniu ścian i sufitu farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach na III kondygnacji (pow. ok. 152 m2); • położeniu tynku mozaikowego na ścianach, na III kondygnacji (pow. ok. 112 m2). h) Przebudowa aneksu kuchennego kuchni wraz z zapleczem higieniczno – sanitarnym na II kondygnacji. Prace swym zakresem obejmować będą: • wyburzenie ściany działowej łączącej aneks z pokojem nr 109 (pow. ok. 12,25 m2); • demontaż paneli podłogowych w aneksie (pow. ok. 18 m2); • demontaż wykładziny dywanowej w pokoju nr 109 (po. ok. 19 m2); • demontaż drzwi wejściowych do pokoju nr 109, zamurowanie powstałego otworu i pomalowanie (pow. ok. 2 m2); • demontaż i montaż drzwi łączących aneks z zapleczem kuchennym – 1 szt.; • montaż płytek ceramicznych na podłodze w powiększonym aneksie (pow. ok. 37 m2); • montaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i osprzętu w aneksie oraz na zapleczu kuchennym (wg projektu opracowanego przez Wykonawcę); • gipsowanie, pomalowanie ścian i sufitu farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok. 109 m2) w powiększonym aneksie; • demontaż i montaż płytek podłogowych na zapleczu kuchennym (pow. ok. 18 m2); • gipsowanie, pomalowanie ścian i sufitu farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok. 48 m2) za zapleczu kuchennym; • montaż płytek ściennych na zapleczu kuchennym (pow. ok. 12 m2); • demontaż i montaż zlewozmywaka wraz z baterią na zapleczu kuchennym – 1 szt.; • demontaż i montaż nowych drzwi łazienkowych na zapleczu higieniczno - sanitarnym– 6 szt.; • demontaż i montaż drzwi wejściowych na zaplecze higieniczno – sanitarne – 1 szt.; • demontaż i montaż drzwi wejściowych do magazynu z pościelą – 1 szt.; • demontaż wykładziny PCV w kuchni i montaż płytek podłogowych (pow. ok. 7 m2); • demontaż i montaż płytek ściennych w kuchni (pow. ok. 15 m2); • gipsowanie, pomalowanie ścian i sufitu farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok. 13 m2) w kuchni; • demontaż i montaż zlewozmywaka wraz z baterią w kuchni – 1 szt; • demontaż i montaż nowych płytek podłogowych w łazienkach na zapleczu higieniczno – sanitarnym (pow. ok. 7,5 m2); • demontaż i montaż nowych płytek ściennych w łazienkach na zapleczu higieniczno – sanitarnym (pow. ok.42 m2); • gipsowanie i malowanie sufitów w łazienkach (pow. ok. 7,5 m2); • demontaż i tzw. „biały montaż” obejmujący muszle klozetową - 4 szt., umywalkę - 4 szt., kabinę prysznicową – 2 szt., baterię umywalkową – 4 szt., baterię do kabiny – 2 szt., lustro nad umywalką z oświetleniem – 2 szt.; • demontaż wykładziny PCV w korytarzu wejściowym na zaplecze higieniczno – sanitarne (pow. ok. 4,5 m2) i montaż płytek podłogowych (pow. ok. 4,5 m2); • demontaż płytek ściennych w korytarzu wejściowym na zaplecze kuchenne (pow. ok. m2); • położenie tynku mozaikowego na ścianach w korytarzu wejściowym na zaplecze kuchenne na wysokości 1,5 m (pow. ok. 8,25 m2); • gipsowanie ścian i sufitów w korytarzu wejściowym na zaplecze kuchenne (pow. ok. 9,30 m2); • demontaż i montaż płytek podłogowych w korytarzy przy umywalkach (pow. ok. 6,50 m2); • demontaż i montaż płytek ściennych w korytarzu przy umywalkach (pow. ok. 22 m2); • gipsowanie i malowanie sufitu w korytarzu przy umywalkach (pow. ok. 4 m2); • montaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i osprzętu w kuchni, w korytarzu wejściowym na zaplecze higieniczno – sanitarne, korytarzu przy umywalkach, magazynie z pościelą, na zapleczu higieniczno – sanitarnym ( wg projektu opracowanego przez Wykonawcę). i) Przebudowa kuchni i toalet na III kondygnacji. Prace swym zakresem obejmować będą: • demontaż wykładziny PCV i montaż płytek podłogowych w kuchni (pow. ok. 17,50 m2); • gipsowanie, pomalowanie ścian i sufitu farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach, w kuchni (pow. ok. 44,50 m2); • wymianę instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych i osprzętu w kuchni (wg projektu opracowanego przez Wykonawcę); • demontaż i montaż zlewozmywaku wraz z baterią w kuchni – 1 szt.; • montaż armatury łazienkowej (2 szt. baterii umywalkowej); • malowanie sufitów w łazienkach (pow. ok. 5 m2) j) Przebudowa wraz z dostosowaniem ppoż. istniejących klatek schodowych Zakres prac: • poszerzenie biegów poprzez zmianę konstrukcji barierek ochronnych (demontaż starych i montaż nowych barierek – pow. 35 m2); • gipsowanie, malowanie ścian do wysokości ok. 10 cm poniżej sufitu oraz malowanie sufitów farbami jasnymi, pastelowymi w ciepłych odcieniach (pow. ok. 70 m2); • położenie na ścianach tynku mozaikowego na wysokości 1,5 m (pow. ok. 105 m2); • montaż okien PCV rozwieralno – uchylnych i przemurowanie pozostałych otworów (ilość zostanie określona w projekcie opracowanym przez Wykonawcę); • montaż instalacji elektrycznej, opraw oświetleniowych, osprzętu wg projektu opracowanego przez Wykonawcę). k) Wymiana istniejącej klatki schodowej bocznej prowadzącej na 1 piętro na zewnętrzną klatkę schodową ewakuacyjną, łączącą wszystkie kondygnacje nadziemne (klatka zostanie zaprojektowana w projekcie opracowanym przez Wykonawcę) ; l) Wymiana drewnianej stolarki drzwiowej (U=3.1 W/m2K) na nową o współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż U=1,3 W/m2K (obowiązkowe od 1.01.2021r.) ; m) Wymiana 8,0m2 przeszkleń z pustaków szklanych w ramach frontowej klatki schodowej na okna pcw rozwieralno – uchylne z przemurowaniem pozostałych otworów; n) Remont instalacji wodno – kanalizacyjnej polegający na wymianie części wewnętrznej instalacji, wymianę białego osprzętu, montaż nowych kabin natryskowych, baterii umywalkowych itp.; o) Remont instalacji centralnego ogrzewania polegający na wymianie wszystkich grzejników w pokojach noclegowych i biurowych, zapleczach kuchennych, aneksach, toaletach, korytarzach oraz na klatkach schodowych na grzejniki stalowe, płytowe wyposażone w zawory termostatyczne – 59 szt. ; p) Demontaż starych i montaż nowych parapetów zewnętrznych – 83 szt.; q) Montaż nowych nakładek na parapety wewnętrzne - 64 szt.; r) Wykończenie elewacji zewnętrznych tynkiem drobnoziarnistym , a cokołu – tynkiem żywicznym (pow. ok. 556m2); s) Wymiana osprzętu instalacji elektrycznej - wymiana gniazdek, przełączników i opraw oświetleniowych wykorzystujące oprawy ze źródłem LED.; t) Montaż instalacji oświetlenia na budynku Ośrodka Szkolenia (wejście główne i boczne) składające się z oświetlenia wykorzystującego oprawy ze źródeł LED – 2 szt.. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace projektowe, uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji oraz roboty budowlane w istniejącym budynku. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wszelkie roboty towarzyszące, tymczasowe, porządkowe i zabezpieczające — niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i funkcjonowania obiektu, w tym zaplecza budowy na swój koszt (ujmie to w kosztach pośrednich), oraz wykona próby, pomiary, rozruch i regulację instalacji. 4. Wszelkie uzgodnienia mające wpływ na rozwiązania techniczne, estetyczne oraz kolorystyka, przed przystąpieniem do realizacji oraz w trakcie jej trwania wymagają pisemnego uzgodnienia w formie notatki z inwestorem zastępczym i Kierownikiem Działu Administracyjno-Gospodarczego. 5. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni w cenie oferty wywożenie na bieżąco materiałów uzyskanych z demontaży i rozbiórek, natomiast wszystkie zdemontowane elementy stalowe i z metali kolorowych będzie składować na terenie w miejscu wyznaczonym przez Kierownika Działu Administacyjno-Gospodarczego. 6. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujących przedmiot zamówienia, w zakresie robót ogólnobudowlanych zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Szczegółowe wymagania w tym zakresie opisane zostały we istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 7. Zamawiający w trakcie realizacji umowy, w przypadku powzięcia wątpliwości lub wiedzy o niewykonywaniu przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w pkt 8, ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę powyższego wymagania, w szczególności poprzez poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy 8. W przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaże nieprawidłowości dotyczące nie dopełnienia w/w obowiązku Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została określona we Wzorze Umowy. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zobowiązał podwykonawców (np. poprzez zastosowanie odpowiednich zapisów w umowach) do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę do dokumentowania i przedkładania dokumentów umożliwiających przeprowadzenie kontroli podwykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonanie tego obowiązku również w stosunku do podwykonawców. 9. Zamawiający informuje, że podane w Programie Funkcjonalno – Użytkowym dane są wielkościami orientacyjnymi i Zamawiający WYMAGA przeprowadzenia wizji lokalnej przed złożeniem oferty. W sprawie ustalenia terminu przeprowadzenie wizji lokalnej osobą do kontaktu jest Pani Gabriela Sadowska Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego - adres email g.sadowska@lodr-bratoszewice.pl , nr telefonu 797-187-078. 10. Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45223000-6
45200000-9
45210000-2
45261210-9
45261210-9
45300000-0
45320000-6
45400000-1
45410000-4
45443000-4
45450000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-12-23

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego wymagania w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli: • Wykonawca wykaże że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową na kwotę 800 000,00 zł (osiemset tysięcy złotych); • Wykonawca złoży zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu w opłacaniu składek.
Informacje dodatkowe Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca przedłoży informacje z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie roboty budowlane na zasadzie zaprojektuj – wybuduj polegające na wykonaniu remontu budynku użyteczności publicznej o wartości minimum 600 000,00 zł brutto każda. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami które będą kierowały pracami i nadzorowały wykonanie zamówienia oraz które posiadają wymagane prawem uprawnienia tj: projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej, kierownika budowy posiadającego uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Tak
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
2) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 3) wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ); 4) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1)ustawy Pzp, o ile dokumenty te nie są dostępne w ogólnodostępnych bezpłatnych bazach; 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert; 3. wykaz robót budowlanych, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty (załącznik nr 6 do SIWZ); 4. d) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 7 do SIWZ),
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł, słownie: trzydzieści tysięcy złotych. Szczegóły dotyczące Wadium znajdują się w Rozdziale III SIWZ.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Termin gwarancji i rękojmi na roboty budowlane 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany umowy zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy (załącznik nr 1 do SIWZ).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-14, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę ułożenie kostki brukowej - Łódź
 • Lokalizacja zleceniałódzkie
 • Data dodania19-08-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę ułożenie kostki brukowej w ilości ok. 300 m2. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
Następne ogłoszenie o zamówieniu: DOSTAWA BATERII
Poprzednie ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bratoszewice: Świadczenie usług ochrony fizycznej.
Następne ogłoszenie o zamówieniu z miasta Bratoszewice: Organizacja cyklu szkoleń
Następne ogłoszenie o zamówieniu z kategorii Budowa, dom, ogród: Budowa Sali gimnastycznej przy ZS w Pustkowie.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI