„Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 i...

Dane przetargów udostępnia Urząd Zamówień Publicznych.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące publikowanych treści prosimy kierować na:
https://www.uzp.gov.pl
„Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33 w Przemyślu na potrzeby oddziału dziennego” w trybie przetargu nieograniczonego.
 • Typ ogłoszeniaOgłoszenie o zamówieniu
 • MiastoŻurawica
 • WojewództwoPodkarpackie
 • Rodzaj zamówieniaRoboty budowlane
 • Rodzaj zamawiającegoPodmiot prawa publicznego
 • Tryb udzielenia zamówieniaPrzetarg nieograniczony
 • ZamawiającyWojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy
 • Data publikacji ogłoszenia2018-07-11
 • Numer ogłoszenia585618-N-2018
TREŚĆ PRZETARGU


Ogłoszenie nr 585618-N-2018 z dnia 2018-07-11 r.

Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy: „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33 w Przemyślu na potrzeby oddziału dziennego” w trybie przetargu nieograniczonego.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, krajowy numer identyfikacyjny 66765500000, ul. ul. Różana  9 , 37710   Żurawica, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 6723740 wew. 361, e-mail szpitalzurawica@poczta.onet.pl, faks 672-37-21.
Adres strony internetowej (URL): www.wpsp.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
www.wpsp.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.wpsp.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Wojewódzki Podkarpacki Szpital Psychiatryczny im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy, ul. Różana 9, 37-710 Żurawica (budynek Administracji nr 15, pokój nr 10 – Sekretariat Szpitala)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Przebudowa pomieszczeń budynku przy ul. Wybrzeże Marszałka Ferdynanda Focha 31 i 33 w Przemyślu na potrzeby oddziału dziennego” w trybie przetargu nieograniczonego.
Numer referencyjny: WPSP. DZP - 383/5/2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w budynku Przychodni Specjalistycznej Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy przy ul. M.F. Focha 31 i 33 w Przemyślu. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wielobranżowych robót budowlanych oraz instalacyjnych w zakresie określonym dokumentacją projektową. Uwzględniając poszczególne zakresy branżowe,przedmiot zamówienia obejmuje: 1) roboty branży budowlanej, które obejmą: dostosowanie klatek schodowych do obowiązujących przepisów ppoż. poprzez wykonanie ścianek oddzielenia pożarowego REI30 i montaż drzwi o odporności ogniowej EI 60, schodów ewakuacyjnych z krat Wema, szpachlowanie i malowanie ścian klatek i balustrad schodowych, dostosowanie pomieszczeń piwnicy i 1 piętra na potrzeby oddziału dziennego poprzez: wykonanie rozbiórek ścian działowych i przebić w ścianach konstrukcyjnych, skucie istniejących okładzin z płytek ceramicznych, montażu drzwi, robót posadzkarskich, malarskich i wykończeniowych i podłączeń pomieszczeń do kanałów wentylacyjnych. 2) roboty branży sanitarnej które obejmą: wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej , kanalizacji sanitarnej, armatury wraz z białym montażem, skrzynki hydrantowej wraz z wykonaniem jej podłączenia do instalacji ppoż , montaż nasad niskociśnieniowych VBP na kominach wentylacyjnych oraz kratek wyciągowych GHL Higro w modernizowanych pomieszczeniach 3) roboty branży elektrycznej i teletechnicznej które obejmą: wymianę mechanicznych wyłączników głównych na zewnątrz budynku na wyłączniki mocy DPX z wyzwalaczami wzrostowymi, montaż przeciwpożarowych wyłączników prądu GWP, wykonanie nowej instalacji elektrycznej gniazd i opraw oświetleniowych w piwnicy i na 1 piętrze budynku, wykonanie instalacji okablowania telewizyjnego antenowego, okablowania strukturalnego instalacji teletechnicznych, instalacji oświetlenia ogólnego, awaryjnego i ewakuacyjnego i systemu sygnalizacji alarmu pożarowego SAP. 2. Wszystkie opisane w ust. 1 pkt 1), 2), 3) elementy przedmiotu umowy, posiadają opracowaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz sporządzone przedmiary robót. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) opracowanie i przedłożenie Zamawiającemu przed przystąpieniem do wykonywania robót kosztorysu uproszczonego obejmującego przedmiot umowy, gdzie poszczególne elementy przedmiotu umowy muszą być tożsame z ujętymi w harmonogramie, w szczególności nazwa oraz wartość netto danego zakresu robót; 2) organizację placu budowy; 3) zabezpieczenie terenu robót; 4) oznakowania oraz opisy obiektu dla potrzeb bhp i ppoż. (wewnątrz i na zewnątrz); 5) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót objętych umową; 6) ewentualne rozbiórki i demontaże nie wyliczone w przedmiarach robót; 7) opracowanie i uzgodnienie ewentualnych projektów organizacji pracy na czas prowadzenia robót i wszelkich innych dokumentów i projektów niezbędnych dla prawidłowej realizacji zadania wraz z poniesieniem wszelkich kosztów w tym zakresie; 8) dozorowania budowy w czasie realizacji robót oraz ewentualnych przerw w realizacji; 9) usunięcie odpadów budowlanych łącznie z ich utylizacją; 10) uzyskanie przez Wykonawcę wszystkich przewidzianych prawem atestów i zezwoleń dotyczących urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu umowy; 11) przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób i badań kontrolnych; 12) uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień; 13) uporządkowania terenu; 14) opracowanie dokumentacji geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą; 15) usunięcie stwierdzonych przy dokonywaniu odbiorów technicznych usterek i wad.4. Zamawiający na wszystkie opisane w ust 2 elementy przedmiotu zamówienia posiada opracowaną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz sporządzone przedmiary robót. W materiałach tych, udostępnionych wraz z niniejszą SIWZ, wykonawcy znajdą niezbędne informacje, pozwalające im na analizę przedmiotu zamówienia, pod względem zakresu i rodzaju robót do wykonania. Wszystkie dokumenty, składające się na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, za wyjątkiem przedmiaru robót. Przedmiar robót należy traktować jako pomocniczy przy obliczeniu (oszacowaniu) ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia. 5. Zamawiający informuje, że wszystkie podane w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszej specyfikacji podstawy wyceny w postaci konkretnych Katalogów Nakładów Rzeczowych i szczegółowych tablic są użyte jedynie przykładowo, a wykonawca do swojej wyceny wartości oferty może stosować dowolne podstawy kalkulacyjne, dowolnie modyfikować lub zmieniać istniejące podstawy z tym, że należy zachować kolejność pozycji narzuconą przez zamawiającego. 6. Wszystkie wbudowane materiały budowlane, sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń winny być fabrycznie nowe w I gatunku i stanowić dostawę wykonawcy. 7. Wymagania równoważności: projektanci poszczególnych elementów branżowych zadania posłużyli się w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robot nazwami własnymi niektórych materiałów, jako integralnych elementów zaproponowanych rozwiązań technologicznych. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz uwagi projektantów dotyczące zapewnienia zgodności zamawianych materiałów i urządzeń z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy, dopuszcza w każdym z takich przypadków, /zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia wskazane jako pochodzące od konkretnych producentów, określają jedynie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia zaproponowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania gwarantujące funkcjonalność technologiczną zaplanowanych rozwiązań projektowych. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów i urządzeń, zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie określonymi nazwami producentów (różnymi), w przypadku sporządzonych rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej jaką otrzymał zamawiający od projektanta, miało jedynie na celu wypełnienie i doprecyzowanie wymagań zamawiającego, w stosunku do określonych rozwiązań. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza materiały /urządzenia/ równoważne, o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego materiału lub urządzenia. W związku z tym, każdy wykonawca który zaproponuje i dokona w złożonej ofercie przetargowej, wyceny materiałów lub urządzeń posiadających jako rozwiązań równoważnych, musi: 1) wskazać jednoznacznie, w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego znalazł zastosowanie element równoważny, wskazując jego nazwę i dołączając jego szczegółowy opis lub odpowiednią specyfikację techniczną producenta oraz nazwę elementu /pozycję przedmiaru/, który został zastąpiony; 2) złożyć w ramach oferty oświadczenie, że zaproponowane materiały i urządzenia równoważne, zapewnią funkcjonowanie obiektu lub instalacji, w sposób zgodny z założonymi rozwiązaniami projektanta a także zobowiązanie, do poniesienia innych, niezbędnych kosztów, celem zapewnienia pełnej funkcjonalności tej części przedmiotu zamówienia. 6. Wszystkie wbudowane materiały budowlane, sprzęt i urządzenia stanowiące wyposażenie pomieszczeń winny być fabrycznie nowe w I gatunku i stanowić dostawę wykonawcy. 7. Wymagania równoważności: projektanci poszczególnych elementów branżowych zadania posłużyli się w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robot nazwami własnymi niektórych materiałów, jako integralnych elementów zaproponowanych rozwiązań technologicznych. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz uwagi projektantów dotyczące zapewnienia zgodności zamawianych materiałów i urządzeń z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, zamawiający zgodnie z art. 29 ust.3 ustawy, dopuszcza w każdym z takich przypadków, /zaoferowanie materiałów i urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia wskazane jako pochodzące od konkretnych producentów, określają jedynie minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały i urządzenia zaproponowane przez wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania gwarantujące funkcjonalność technologiczną zaplanowanych rozwiązań projektowych. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów i urządzeń, zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie określonymi nazwami producentów (różnymi), w przypadku sporządzonych rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji projektowej jaką otrzymał zamawiający od projektanta, miało jedynie na celu wypełnienie i doprecyzowanie wymagań zamawiającego, w stosunku do określonych rozwiązań. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma charakter przykładowy. Zamawiający dopuszcza materiały /urządzenia/ równoważne, o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie wskazanego materiału lub urządzenia. W związku z tym, każdy wykonawca który zaproponuje i dokona w złożonej ofercie przetargowej, wyceny materiałów lub urządzeń posiadających jako rozwiązań równoważnych, musi: 1) wskazać jednoznacznie, w jakiej pozycji kosztorysu ofertowego znalazł zastosowanie element równoważny, wskazując jego nazwę i dołączając jego szczegółowy opis lub odpowiednią specyfikację techniczną producenta oraz nazwę elementu /pozycję przedmiaru/, który został zastąpiony; 2) złożyć w ramach oferty oświadczenie, że zaproponowane materiały i urządzenia równoważne, zapewnią funkcjonowanie obiektu lub instalacji, w sposób zgodny z założonymi rozwiązaniami projektanta a także zobowiązanie, do poniesienia innych, niezbędnych kosztów, celem zapewnienia pełnej funkcjonalności tej części przedmiotu zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45310000-0
45316000-5
45332000-3
45400000-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2018-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej potwierdzający, że rodzaj prowadzonej przez niego działalności jest zbieżny z realizacją przedmiotu zamówienia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 500 000 zł oraz wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie co najmniej 250 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert przetargowych;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Określenie warunków: 1. O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wielobranżowych robót budowlanych o łącznej wartości nie mniejszej niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł). . 2.O uzyskanie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, a w szczególności kierownikiem budowy – koordynatorem wszelkich prac budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy. 2)Oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożonym oświadczeniem, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ ). 3)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji, jak też nie ogłoszono upadłości (wg wzoru stanowiącego załącznik 7 do SIWZ); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy. 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert przetargowych; 4) aktualne zaświadczenie właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert przetargowych; 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przetargowych; 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert przetargowych;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy. 1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy. 2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę 500 000 zł za jedno zdarzenie, na okres nie krótszy niż wymagalny okres realizacji umowy. 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w kwocie co najmniej 250 000 zł, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert przetargowych; 4. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe i ekonomiczne innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. . 2)wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich zakresu rzeczowego, wartości, daty i miejsca wykonania oraz dowodów poświadczających, że zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (wykaz należy sporządzić według załącznika nr 5 do SIWZ); 3)wykazu osób niezbędnych do realizacji zamówienia, którymi Wykonawca będzie dysponował przy realizacji zamówienia a w szczególności kierownika budowy– koordynatora wszelkich prac budowlanych, który posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r, Prawo Budowlane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykonawca, który proponuje rozwiazania „równoważne” w stosunku do przedmiotu zamówienia jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane (urządzenia, materiały) spełniają wymagania określone przez zamawiającego w SIWZ w rozdziale 3 ust 6 i ust 7.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Wypełniony Formularz oferty. 2) Harmonogram robót 3) Dowód wpłaty wadium. 4) Pełnomocnictwo osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę o ile osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jej reprezentacji we właściwym rejestrze. Zamawiający wymaga przedłożenia oryginału pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo winno wskazywać datę jego wystawienia oraz okres, na które zostało udzielone. 5) Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (Jeżeli dotyczy -wzór stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 25 000 zł. 1. Wadium można wnieść w : - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości /Dz. U. Nr 109 poz. 1158, z późn. zm. /. 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego: Bank Zachodni WBK S.A. nr 46 1500 1634 1216 3002 0887 0000 z dopiskiem „Przetarg –na przebudowę pomieszczeń budynku przy ul. Focha „ 3. Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć do siedziby Zamawiającego Administracja Szpitala bud. 15 – Sekretariat Szpitala pokój 10 do dnia otwarcia ofert do godziny składania ofert. Natomiast do oferty należy dołączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Wniesione wadium musi zabezpieczyć cały okres związania ofertą. 4. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy pzp. 5. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zmawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 6. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
termin gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przedłuży termin realizacji przedmiotu umowy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, jeśli konieczność przedłużenia wynikać będzie z powodu wystąpienia siły wyższej lub innych obiektywnych i uzasadnionych przyczyn. Pod pojęciem siły wyższej, dla potrzeb niniejszej umowy, rozumie się zdarzenie nie posiadające swojego źródła wewnątrz jednostki Wykonawcy, niemożliwe do przewidzenia i nieoczekiwane, któremu, jak i jego szkodliwym następstwom, nie można przeciwdziałać. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej, winien wpłynąć do Zamawiającego niezwłocznie po ustaniu przyczyny uzasadniającej przedłużenie, jednak nie później niż w terminie do 3 dni licząc od tej daty. 3. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących okolicznościach: 1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego; 2) w przypadku udzielania zamówień dodatkowych; 3) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych; 4) zmiany zakresu rzeczowego, przewidzianego niniejszą umową, powodującego ograniczenie wysokości wynagrodzenia; 5) zmiany wysokości pomocy finansowej, jaką Zamawiającemu przyznał Zarząd Województwa Podkarpackiego na rok 2018; 6) zmiany stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: , godzina: ,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


NAJNOWSZE ZLECENIE
Zlecę położenie gładzi - Stalowa Wola
 • Lokalizacja zleceniapodkarpackie
 • Data dodania15-02-2019
 • Zleceniodawcaosoba fizyczna
Zlecę położenie około 400 metrów gładzi szpachlowej. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.
NAJNOWSZE ZLECENIA
NAJNOWSZE USŁUGI